piątek, 19 sierpnia 2016

Newsletter Urzędu Marszalkowskiego Województwa Lubuskiego

 

 

GZ.II.0620.1.157.2016                                                                                                                                                                  Zielona Góra, 19.08.2016 r.

 

 

 

 

 

Newsletter nr 157

 

 

Debata o zdrowiu: przeszłość i perspektywa

Ochrona zdrowia w Lubuskiem będzie tematem debaty ekspertów, która odbędzie się w poniedziałek 22 sierpnia o godz. 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim z inicjatywy marszałek Elżbiety Anny Polak. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane dotychczasowe działania samorządu województwa w zakresie poprawy jakości świadczeń, a także dalsza perspektywa funkcjonowania ochrony zdrowia w województwie. Gościem specjalnym debaty będzie Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, były wiceminister administracji i cyfryzacji.

 

„Lubuska ochrona zdrowia  – przeszłość i perspektywa" to tytuł debaty z udziałem ekspertów, której inicjatorem i gospodarzem będzie marszałek Elżbieta Anna Polak. Dyskusję poprzedzą krótkie wystąpienia: marszałek zaprezentuje osiągnięcia w lubuskim zdrowiu w ostatnich ośmiu latach, ale także obecną diagnozę stanu ochrony zdrowia i kierunki rozwoju.

Jednym z kluczowych elementów spotkania będzie przedstawienie wizji finansowania świadczeń zdrowotnych w przyszłości, w kontekście aktualnych zmian ustawowych. Perspektywę płacenia za świadczenia przedstawi Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich.

Dr n. med. Marzenna Plucińska, Przewodnicząca Lubuskiej Rady Zdrowia przedstawi śródokresowe sprawozdanie z realizacji założeń Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 w pierwszych dwóch latach obowiązywania dokumentu. Podczas spotkania będzie także mowa o nowych uwarunkowaniach związanych z tworzeniem kliniki uniwersyteckiej w regionie, co zaprezentuje Tomasz Wróblewski, Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia.

Dyskusja: co nas czeka w zdrowiu?

Punktem kulminacyjnym w programie będzie debata z udziałem ekspertów – poświęcona głównie zagadnieniom przyszłości lubuskiej ochrony zdrowia – w kontekście ustawowych zmian (m.in. nowelizacje ustawy o działalności oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Wśród uczestników, którzy potwierdzili udział w debacie są radni województwa, samorządowcy, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, szefowie podmiotów leczniczych, lekarze, przedstawiciele środowisk medycznych oraz związków zawodowych działających w ochronie zdrowia.

Program debaty na www.lubuskie.pl

 

Święto Policji w Międzyrzeczu

Pragnę podziękować  Wam za waszą ofiarną służbę 24 godziny na dobę, za to że każdego dnia możemy spokojnie pracować, uczyć się i planować przyszłość naszych dzieci. coraz lepsze wskaźniki bezpieczeństwa Dzisiaj życzę Wam żeby były jeszcze lepsze, spełnienia zawodowego, szacunku i uznania obywateli regionu lubuskiego i Waszych przełożonych, spokojnej służby! Mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Międzyrzeczu.

Uroczystości rozpoczęła msza święta koncelebrowana przez bp. Tadeusza Lityńskiego. Następnie uroczystości przeniosły się na plac przed urzędem miasta. Jednym z głównych punktów uroczystości było

wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu oraz wręczenie medali i odznaczeń resortowych oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. - Ten sztandar to uhonorowanie wysiłku włożonego w umacnianie więzi ze społecznością powiatu międzyrzeckiego, a równocześnie podziękowanie policjantom za poświęcenie i zaangażowanie z codzienną pracę. Ten sztandar to symbol największych wartości: honoru, męstwa, dumy i etosu w policyjnej służbie - mówił Inspektor Jan Lach - zastępca Komendanta Głównego Policji.

Zaznaczył także wielką wagę pracy policji dla zapewnienia bezpieczeństwa w kraju. - Wszyscy polscy policjanci powinni być dumni z tego, że dzięki ich profesjonalizmowi, pasji działania i zaangażowaniu w służbę na przestrzeni ostatnich lat systematycznie poprawia się bezpieczeństwo w Polsce, które jest jedną z najważniejszych potrzeb w życiu człowieka - wyjaśnił.

Święto policji to także okazja do podziękowań za pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak tutaj w Lubuskiem - regionie transgranicznym ta praca wymaga jeszcze większego zaangażowania i wysiłku. - Każdego dnia wymaga się od Was szczególnych predyspozycji, motywacji i zaangażowania, a tu w Polsce Zachodniej, regionie transgranicznym macie jeszcze dodatkowe ryzyko związane nie tylko z naszym transgranicznym położeniem, ale również gęstą siecią dróg. Mamy autostrady, drogę ekspresowa- w rozbudowie, 1500 km dróg regionalnych. Ale każdego dnia spotykam Was nie tylko na lubuskich drogach, również na lubuskich derbach, w ostatnią niedzielę w Gorzowie, czy na Woodstocku. I za to Wam bardzo dziękuję - mówiła.

Marszałek wspomniała także o dobrej współpracy samorządu województwa z lubuską policją. - Samorząd województwa wspiera wasze starania zwłaszcza w zakresie prewencji i profilaktyki, kupujemy alkomaty i narkotesty, jesteśmy partnerem w projektach przeciwko przemocy w rodzinie. Lubuska Policja jest również beneficjentem naszych programów unijnych: Regionalnego Programu Operacyjnego, EWT, PO Ryby, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - wyjaśniła.

 

Polsko-niemieckie rozmowy o współpracy

W niezwykłych okolicznościach przyrody, w sercu perły lubuskiego pogranicza – Parku Mużakowskim odbędą się w poniedziałek 22 sierpnia br. polsko-niemieckie rozmowy o współpracy. Stronę polską reprezentować będą: marszałek Elżbieta Anna Polak o przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz, a stronę niemiecką premier Saksonii Stanislaw Tillich, który odbierze odznakę Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. Gościem spotkania będzie także Prof. Moniką Grütters, Federalną Minister ds. Kultury i Mediów, która z premierem Saksonii podpisze umowę o finansowaniu Fundacji „Księcia-Pücklera-Park Bad Muskau".

Polsko-niemieckie rozmowy dotyczyć będą m.in. wdrażania programu współpracy transgranicznej INTERREG, międzynarodowych połączeń kolejowych oraz współpracy na rzecz Parku Mużakowskiego.

Uczestnicy spotkania wezmą także udział w wycieczce rowerowej po parku.

Przypomnijmy, że od 2004 r. na innej prestiżowej liście UNESCO, światowego dziedzictwa, figuruje już Park Mużakowski. Polska część parku zarządzana jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W ostatnich latach Park odwiedza coraz więcej turystów.

Zachodnia część parku z ośrodkiem rezydencjonalnym leży po stronie niemieckiej na terenie miasta Bad Muskau. Wschodnia część leży po stronie polskiej na terenie miasta Łęknica. Powierzchnia całego założenia wynosi 728 ha, części zachodniej - 206 ha, części wschodniej - 522 ha. Park leży na zróżnicowanym wysokościowo terenie moreny czołowej zwanej Łukiem Mużakowa. Jest to klasyczny park krajobrazowy, jedno z czołowych dzieł europejskiej sztuki ogrodowej XIX w. Inicjatorem budowy parku, jak i jego twórcą był książę Hermann von Pückler-Muskau, właściciel dóbr Muskau, literat, a zarazem propagator i teoretyk ogrodnictwa krajobrazowego.

 

RPO Lubuskie2020 - inwestycje drogowe i przeciwpowodziowe

Realizacja inwestycji drogowych oraz z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – to tematy roboczych rozmów marszałek Elżbiety Anny Polak z przedstawicielami beneficjentów tych środków: Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W spotkaniu uczestniczyła także członek zarządu Alicja Makarska.

Inwestycjie w drogi
Zarząd Dróg wojewódzkich złożył wnioski aplikacyjne dla 12 zadań:

 1. Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II
 2. Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2),
 3. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów (rondo),
 4. Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica,
 5. Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska,
 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów,
 7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. – Radnica,
 8. Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423,
 9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 w miejscowości Chlastawa – rondo,
 10. Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie -    Świebodzin, m. Przetocznica,
 11. Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu,
 12. Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie.
  Wykaz złożonych projektów wynika z Wieloletniego Programu Budowy i Modernizacji Dróg. Wszystkie złożone projekty dot. dróg o znaczeniu regionalnym i realizowane będą w trybie pozakonkursowym.           
  Inwestycje przeciwpowodziowe

Podczas spotkania omówiono także wdrażanie RPO L2020 w zakresie melioracji oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Do tej pory LZMiUW złożył dwa projekty:

"Rzeka Nysa Łużycka - budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz"

Koszt inwestycji: 4,47 mln zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz wzdłuż rzeki Nysy Łużyckiej od km 101+030 do km 101+830. Trasa projektowanych obwałowań obejmuje wykonanie dwóch odcinków wałów w celu całkowitego zamknięcia doliny na długości 1400 m na wysokich brzegach. Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Przewóz przed wodami wielkimi Nysy Łużyckiej poprzez budowę nowego wału przeciwpowodziowego.

"Kiełcz - budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000 - 424+500"

Koszt inwestycji: 8,59 mln zł

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie na budowy wału przeciwpowodziowego dla miejscowości Kiełcz w km 424+000÷424+500 rzeki Odry na jej lewym brzegu wraz z budowlami związanymi. Całość inwestycji obejmuje swym zakresem:

- rozebranie istniejącego tymczasowego wału przeciwpowodziowego z wywiezieniem go na składowisko odpadów,

- budowę wału przeciwpowodziowego,

- budowę zasypu starorzecza rzeki Odry,

- budowę wjazdów na wał oraz placu manewrowego,

- budowę schodów skarpowych,

- budowę odcinkowego zabezpieczenia podstawy wału od strony odwodnej,

- przebudowę istniejącego przepustu wałowego usytuowanego na skrzyżowaniu wału przeciwpowodziowego z istnieją cym rowem polegającą na jego rozebraniu i budowie nowego przepustu,

- budowie mobilnych zapór przeciwpowodziowych (w ciągu wału) montowanych w okresie zagrożenia powodziowego,

- budowę drogi technicznej dla potrzeb konserwacji i eksploatacji wału,

- przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu polegającą na rozebraniu 2 istniejących słupów linii energetycznej SN i budowie nowych słupów na potrzeby tej linii

- budowie zabezpieczenia istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych, zagrożonych Uszkodzeniem w czasie prowadzonych robót ziemnych,

- rozbiórkę istniejących szop, budynków gospodarczych i ogrodzeń kolidujących z projektowanym

wałem przeciwpowodziowym oraz istniejących wylotów kanalizacyjnych i studni w sąsiedztwie wału.

Przygotowywane są także kolejne projekty:

"Nietkowice - Będów – etap I - odbudowa i modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km 493+300 do km 499+260, gm. Czerwieńsk"

Koszt inwestycji: 35,94 mln zł

Inwestycja polegać będzie na odbudowie i modernizacji prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Zakres projektowanych robót dotyczy prawostronnego odcinka wału p.powodziowego o łącznej długości 6 669 m wraz z urządzeniami związanymi i obejmuje:

 • budowę wału głównego (nowy wał) na długości 713 m; od km 6+950 do km 7+218 oraz od km 8+000 do km 8+445,
 • odbudowę wału (kierownicy) na długości 544 m; od km 10+897 do km 11+441,
 • odbudowę i modernizację wału głównego na łącznej długości 5 024m, na odcinkach od km 5+160 do

km 6+950, od km 7+218 do km 8+000,od km 8+445 do km 10+897,

 • odbudowę i modernizację wału poprzecznego o długości 388 m od km 0+000 do km 0+388,
 • zasypanie obniżeń terenowych przy wale w strefie pasa ochronnego szer. 3,0-6,0m od strony

odwodnej i odpowietrznej wału,

 • zasypanie obniżeń terenowych poza pasem ochronnym,
 • ubezpieczenie wału głównego,
 • ubezpieczenie wału poprzecznego:
 • budowę nowego przepustu wałowego w km 0+085 wału poprzecznego, o średnicy 1,20 m i długości L = 35 m, wraz z przebudową odcinków kanałów i rowów na odpływie oraz dopływie z i do w/w przepustu, o długości 110 m oraz zasypanie kanałów i rowów istniejących o długości 65 m wraz z wykonaniem odwodnienia wykopu na czas budowy (ok. 30 dni) w drewnianej ściance szczelnej z obniżeniem zw. wody o 1,5m w obrębię tej ścianki,
 • wykonanie objazdu po ławie przywałowej o dług. 135m i wyłączenie z ruchu drogi po koronie wału na długości 120 m w obrębie istniejącej linii energetycznej 220 kV krzyżującej się z osią wału w km 9+308,
 • budowę przepustu rurowego 1,00 m i długości L = 10,0 m na Rowie Śluzowym w km 0+012 w ciągu zjazdu z wału nr Z - 3 w km 6+684,
 • wykonanie na koronie wału nawierzchni o szerokości 3,0 m z ciężkich płyt drogowych
  Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki; Koszt inwestycji: 29 mln zł

 

Lubuskie ZIT-y - przyśpieszamy

Sprawy bieżące związane z wdrażaniem obu lubuskich ZIT-ów oraz przyśpieszenie działań w tym zakresie to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z przedstawicielami lubuskich stolic: wiceprezydentem Zielonej Góry Krzysztofem Kaliszukiem oraz sekretarzem miasta Gorzów Wlkp. Łukaszem Marcinkiewiczem. Podczas spotkania omówione zostało także zaangażowanie w przygotowanie projektów trybie pozakonkursowym.

Ustalono, że do 19 sierpnia oba ZIT-y mają złożyć wykaz projektów gotowych do oceny. Będą to projekty zarówno w trybie pozakonkursowym dot. transportu drogowego: Gorzów Wlkp. - modernizacja ul. Kostrzyńskiej (koszt inwestycji: 44 mln), Zielona Góra - budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi (koszt inwestycji 35 mln zł), jak i w trybie konkursowym: Gorzów Wlkp., Unijne przedszkolaki w Gorzowie, Zielona Góra Zielona Góra, Moje wesołe przedszkole, a także w zakresie szkolnictwa zawodowego i termomodernizacji.

Podczas spotkania przedstawiciele ZIT-u gorzowskiego zadeklarowali, że do końca roku zakontraktują środki w wysokości 90 mln zł, a zielonogórskiego 170 mln zł. Podczas spotkania marszałek podkreślała, że trzeba mocno przyśpieszyć wykorzystanie środków z nowej unijnej perspektywy. W związku z powyższym terminy składania projektów w trybie pozakonkursowym zostały skrócone. Nie będą tez wydłużone terminy konkursów.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy, dotychczas nie stosowany sposób współpracy samorządów, w którym miasta wojewódzkie i otaczające je gminy (wchodzące w skład ich obszarów funkcjonalnych) oraz władze województwa wspólnie ustalają cele do osiągnięcia i wskazują wspólne przedsięwzięcia. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.

W Lubuskiem wyznaczono dwa Miejskie Obszary Funkcjonalne: zielonogórski, w którego skład wchodzą Miasto Zielona Góra - rdzeń obszaru funkcjonalnego, Gmina Czerwieńsk, Gmina Świdnica, Gmina Sulechów i Gmina Zabór oraz gorzowski, który tworzą: Miasto Gorzów - rdzeń obszaru funkcjonalnego, Gmina Kłodawa, Gmina Santok, Gmina Deszczno, Gmina Bogdaniec. Szacunkowa alokacja inwestycji ZIT w RPO-L2020 obejmuje działania z EFRR oraz EFS wynosi: dla Gorzowa Wlkp. 49 282 322,00 euro, dla Zielonej Góry wynosi 58 345 706,00 euro.

 

2 Lubuskie medale na igrzyskach w Rio!

Gorzowianka Karolina Naja i Beata Mikołajczyk brązowymi medalistkami Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w kajakarstwie (K2) na odcinku 500 metrów! Złoto wywalczyła osada węgierska. Srebro powędrowało do Niemek! Drugi lubuski medal w kolorze brązowym powędrował do pochodzącej z Międzyrzecza Moniki Michalik (zapasy). – Serdecznie gratuluję zawodniczkom! To wielkie osiągnięcie! Jesteśmy z Was dumni! Dziękujemy! – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Karolina Naja to lubuska zawodniczka, która reprezentuje na co dzień barwy ASZ AWF Gorzów Wlkp.  Naja to brązowa medalistka mistrzostw świata 2010 w Poznaniu w konkurencji kajaków w K-4 (razem z Anetą Konieczną, Sandrą Pawełczak i Magdaleną Krukowską) na dystansie 500 m. Rok później, w 2011 roku w Szeged zdobyła wicemistrzostwo świata w K-2 na dystansie 200 m (razem z Magdaleną Krukowską) oraz brązowy medal w K-1 w sztafecie 4X200 m. Na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku zdobyła brązowy medal w konkurencji K-2 500 m (razem z Beatą Mikołajczyk). W tym samym roku razem z Mikołajczyk zdobyła złoto w K-2 1000 m, a na 500 m Polki były trzecie podczas mistrzostw Europy w Zagrzebiu. Ponadto na mistrzostwach Europy w Montemor-o-Velho zdobyła trzy medale: złote na 500 i 1000 m (z Mikołajczyk) oraz srebrny na 200 m (z Magdaleną Krukowską). Na mistrzostwach świata w Duisburgu w 2013 roku zdobyła trzy medale: srebrny na 200 m i brązowy na 500 m (z Beatą Mikołajczyk), a także srebrny w sztafecie 4 x 200 m. W 2014 zdobyła 5 medali imprez międzynarodowych. Na Mundialu w Moskwie wywalczyła trzy krążki: złoto w sztafecie 4 x 200 m, srebrny na 500 m w czwórce (z Mikołajczyk, Martą Walczykiewicz oraz Edytą Dzieniszewską) i brązowy także na 500 m w dwójce (z Mikołajczyk). Na Mistrzostwach Europy w Brandenburgu zdobyła dwa srebrne medale na 500 m: w dwójce (z Mikołajczyk) i w czwórce (z Mikołajczyk, Walczykiewicz oraz Eweliną Wojnarowską).

Kolejne rozmowy o rozwoju kolei

By koleją jeździło się szybciej, wygodniej i bezpieczniej. O wspomnianych kwestiach Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego rozmawiała z Kazimierzem Łatwińskim, doradcą wojewody ds. gospodarki i infrastruktury kolejowo-drogowej, podczas dzisiejszego (19.08) spotkania w urzędzie marszałkowskim. Rozmowy dotyczyły m.in. inwestycji kolejowych, które mogłyby być finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych. Wśród tematów pojawiły się również te związane z siatką lubuskich połączeń kolejowych.

Przypomnijmy, że to kolejne w ostatnim czasie  rozmowy o priorytetowych inwestycjach kolejowych w naszym regionie, gdyż spotkanie o podobnej tematyce odbyło się w Warszawie. Udział wzięli w nim przedstawiciele PKP PLK S.A., samorządowcy z województwa lubuskiego, którym przewodziła Alicja Makarska i samorządowcy z Dolnego Śląska, a także delegacja Ministerstwa Rozwoju. Uczestnicy debaty skupili się wtedy m.in. na inwestycjach mających być zrealizowanych na odcinkach linii kolejowej nr 275.

Lubuskie będzie się promować w Brukseli

Pełną parą ruszyły prace związane z przygotowaniem promocji województwa lubuskiego, które w styczniu zaprezentuje swoje atuty w Parlamencie Europejskim. Dziś (17.08) odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej odpowiadającej za organizację wydarzenia. Podczas spotkania omówiono założenia i zaprezentowano ogólny program promocji oraz dostępne zasoby do jej realizacji.

Według wstępnych planów w promocji udział mieliby wziąć lubuscy europarlamentarzyści oraz przedstawiciele regionów partnerskich województwa lubuskiego. Zakładany jest również udział lubuskich przedsiębiorców. Lubuskie w Brukseli będzie promować się w dniach od 9 do 13 stycznia. Wybór terminu nie jest przypadkowy i wiąże się z harmonogramem pracy Parlamentu Europejskiego, który we wspomnianym okresie będzie w trakcie posiedzeń plenarnych.

 

Ze starostami o modernizacji systemu GIS

Przygotowania do realizacji projektu "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług" to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członek zarządu województwa Alicji Makarskiej z przedstawicielami Związku Powiatów Lubuskich, starostami: żagańskim Henrykiem Janowiczem, zielonogórskim Dariuszem Wróblewskim oraz krośnieńskim Mirosławem Glazem. Związek zamierza ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków unijnych.

Projekt "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług" miałby być realizowany w latach 2017-2019 na terenie 12 powiatów ziemskich województwa lubuskiego, będącymi członkami związku tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim.

Celem projektu jest modernizacja zasobów oraz budowa cyfrowej platformy, standaryzująca zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. Docelowa platforma e-usług umożliwi ponadto zarządzanie danymi przestrzennymi, ich przetwarzanie i udostępnianie w formie zintegrowanej, zarówno społeczeństwu jak i instytucjom publicznym. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości i harmonizacji danych w rejestrach publicznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawa, dla zapewnienia interoperacyjności poprzez realizację prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, cyfryzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w części powiatowej, założenie lub zaktualizowanie istniejących baz, jak również dostosowanie systemów informatycznych do realizacji tych celów.

Zrealizowanie tych celów ma zwiększyć zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB), bazie danych obiektów (BDOT500) i bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).


Pozdrawiam,

Marzena Toczek

Biuro Prasowe

Gabinet Zarządu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

m.toczek@lubuskie.pl
tel. +48 (68) 456 55 67,


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?