poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.149.2016 Zielona Góra, 08.08.2016 r.


Newsletter nr 149

O rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie
Rozwój szkolnictwa wyższego w regionie, nowe kierunki kształcenia to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członka zarządu województwa Tadeusza Jędrzejczaka z prof. Jerzym Smorawińskim rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, która posiada swoją filię w Gorzowie. Spotkanie było okazją do obejrzenia inwestycji zrealizowanych w uczelni dzięki wsparciu samorządu województwa. W spotkaniu udział wzięła także Poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska.
Od nowego roku akademickiego na Akademii Wychowania Fizycznego ruszają studia II stopnia (magisterskie) z zakresu fizjoterapii. Stało się to możliwie m.in. dzięki wsparciu z funduszy europejskich w ramach LRPO.
Gorzowska AWF realizowała projekt pt. „Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp., przy ul. Orląt Lwowskich 4-6". Projekt wpisany był do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego LRPO na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 28 890 843,95 PLN, kwota dofinansowania to ok. 80% czyli 22 263 837,11 PLN. Projekt polegał na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych budynku dydaktycznego oraz zakupie mebli i specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do kształcenia studentów na nowym kierunku – fizjoterapii. W budynku, znajduje się: 7 laboratoriów w tym lekkie, ciężkie oraz biologiczne, 3 sale ćwiczeń oraz gabinety zabiegowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt naukowomedyczny. W budynku powstało 9 obszernych sal wykładowych oraz 4 seminaryjne, a także sala gimnastyki korekcyjnej, sala ergonometrów, sauna. W Zakładzie Anatomii i Antropologii umiejscowiona została biblioteka. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej kształci na trzech kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja oraz Fizjoterapia.
Przypomnijmy, że Zarząd Województwa przyjął niedawno "Założenia polityki młodzieżowej woj. lubuskiego", z której wynika, że nasz region odnotowuje niepokojący spadek absolwentów szkół wyższych. - Widzę konieczność stworzenia odrębnego programu rozwoju szkolnictwa wyższego, z udziałem rektorów lubuskich uczelni - mówi marszałek. - Te niekojące statystyki byłyby na pewno gorsze, gdyby nie nasze wsparcie dla uczelni w całym regionie i powołanie nowych kierunków studiów.


Trwa rewitalizacja Teatru im. Osterwy w Gorzowie
Rewitalizacja Teatru im. Juliusza Osterwy to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z wiceprezydentem Arturem Radzińskim i radną Anną Synowiec, do którego doszło w poniedziałek w siedzibie gorzowskiego Teatru. Obecnie Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. realizuje jedno z największych zadań inwestycyjnych w ostatnich latach. W wyniku prac obiekty Teatru zostaną gruntownie zmodernizowane.
Całkowity koszt prac w 2013 r. wyniósł 1.034.643,87 zł w tym kwota 968.014 zł pochodziła z budżetu Województwa Lubuskiego, pozostałe 66.629,87 zł to środki własne Teatru. Instytucja wyremontowała 12 pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku (pracownia krawiecka, 9 pomieszczeń biurowych, galeria teatralna, hol), naprawiono dach w obrębie prowadzonych robót, zakupiono wyposażenie do odnowionych pomieszczeń.
W roku 2014 zrealizowano kolejny etap rewitalizacji Teatru. Całkowita wartość wykonanych w 2014 r. prac budowlanych, sanitarnych, elektrycznych wyniosła 900.072,01 zł, w tym dofinansowanie ze środków budżetowych Województwa Lubuskiego wyniosło 700.000 zł, natomiast środki własne Teatru 200.072 zł. W 2014 r. przeprowadzono remont magazynu dekoracji, tyrystorowni, magazynu akustyków, warsztatu stolarskiego, pracowni krawieckiej, dekoratorni, biura, przedsionka, pomieszczenia socjalnego, sanitariatów, korytarzy. Dobudowano magazyn dekoracji o powierzchni 105 m².
W roku 2015 w ramach rewitalizacji budynku zostały wykonane następujące działania: wymiana pokrycia dachowego na podłożu drewnianym i betonowym, montaż detalu architektonicznego - cokołu sztukaterii zewnętrznej, zamontowanie nowych wywietrzników dachowych, przemurowanie kominów, wykonanie kanałów wentylacyjnych oraz elewacji wysokiej części komina scenicznego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1.003.539,44 złotych, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Lubuskiego 897.000,00 złotych, natomiast wkład własny instytucji 106.539,44 złotych.
W roku 2016 w budżecie Województwa Lubuskiego zarezerwowano środki w kwocie 2.000.000 zł na realizację IV etapu projektu pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp." W ramach zadania instytucja realizuje między innymi działania: prace remontowe i konserwatorskie dotyczące sceny i widowni wraz z wymianą krzeseł, modernizację instalacji elektrycznej, opracowanie i wykonanie teatralnego systemu intercom, remont elewacji zabytkowego budynku Teatru, remont toalet i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Temu tematowi poświęcone było poniedziałkowe spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak z wiceprezydentem Arturem Radzińskim, w którym uczestniczyli także radna województwa Anna Synowiec, poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska i dyrektor Teatru Jan Tomaszewicz. Zostały omówione koszty oraz zakres poszczególnych prac.

Będzie radioterapia, szpital będzie się rozwijać
Ruszają prace związane z budową ośrodka radioterapii przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali: marszałek Elżbieta Anna Polak oraz prezes szpitala Jerzy Ostrouch. – To jedna z najważniejszych inwestycji na północy regionu i bardzo oczekiwana. Pieniądze na jej realizację chcemy pozyskać z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja jest zgodna z przyjętymi przez Ministerstwo Zdrowia Mapami Potrzeb, jestem więc spokojna o jego finansowanie – wyjaśniła.
Radioterapia ważna dla północy regionu
Przyjęte przez Ministerstwo Zdrowia Mapy Potrzeb Zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych i chorób kardiologicznych potwierdzają potrzebę budowy ośrodka radioterapii w Gorzowie. - Mamy na mapie potrzeb 2 akceleratory, więc pewność, że trafią do Gorzowa. Mamy tutaj najgorszą dostępność do leczenia onkologicznego. Jestem więc spokojna o finansowanie tych urządzeń z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Myślę, że będzie to kwota ok 30 mln zł. – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych. - Pieniądze chcemy pozyskać z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Natomiast rozbudowa – myślę tutaj o tej części infrastrukturalnej pokryta zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą ok. 25 mln. Taki montaż finansowy chcemy zrealizować. Wkład własny częściowo w kwocie ok 5 mln zł pokryje również szpitalna spółka w Gorzowie – wyjaśniła E. Polak. Marszałek podkreśla także, że rozwój usług onkologicznych będzie także dużym zastrzykiem finansowym dla szpitala.
Baza HEMS już w przyszłym roku
Drugim bardzo ważnym zadaniem, które realizowane będzie w gorzowskim szpitalu to budowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego. Utworzenie bazy HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) w północnej części województwa było jednym z priorytetów Zarządu Województwa Lubuskiego i znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych regionu, m.in. w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 i Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 a także w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Starania Zarządu Województwa Lubuskiego o inwestycję trwały od 2008 r. Samorząd Województwa od początku deklarował chęć zabezpieczenia gruntów pod bazę i wsparcie finansowe inwestycji. Decyzja o utworzeniu bazy w Gorzowie Wlkp. zapadła w 2015 roku. Województwo Lubuskie podjęło decyzję o współfinansowaniu budowy bazy (z budżetu Województwa przeznaczono na ten cel 2,5 mln zł). 16 listopada 2015 r. marszałek Elżbieta Anna Polak podpisała umowę pomiędzy Województwem Lubuskim i Miastem Gorzów Wlkp. a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym SP ZOZ. Kwestię zakupu śmigłowca zabezpieczyło Ministerstwo Zdrowia – w ramach projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2014. Baza HEMS w północnej części naszego województwa dysponować będzie specjalistycznym śmigłowcem wartym 28 mln, a Lotnicze Pogotowie zabezpiecza funkcjonowanie bazy – roczny koszt ok. 3 mln zł. Działka, na której stanie baza jest obecnie nieodpłatnie użyczona przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., jednak docelowo ma zostać przekazana na własność Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. Utworzenie nowych baz pozwoli na poszerzenie zasięgu działania SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i udzielaniu pomocy na większym obszarze Polski. Dzięki tej inwestycji podniesie się standard Szpitala w Gorzowie Wlkp. Ale przede wszystkim wzrośnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego.
Nowy zarząd nowe wyzwania
Podczas wizyty w Gorzowskim szpitalu marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się także z nowym zarządem szpitala z prezesem Jerzy Ostrouchem na czele. Tematem rozmowy była sytuacja finansowa lecznicy oraz plany rozwojowe. - Jestem bardzo zadowolona z wyników finansowych szpitala, jak i z realizacji planów, jakie szpital przyjął gdy tworzyliśmy spółkę. Spółka dobrze funkcjonuje i chcę wyraźnie powiedzieć, że to nie był eksperyment, ponieważ nam się to udało – mówiła. ZOBACZ: Sytuacja finansowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. za 2015 rok
Prezes Ostrouch przedstawił zadania do realizacji w najbliższych latach. - Nowy zarząd ma ułatwione zadanie, co wynika z faktu skutecznego przekształcenia szpitala w Gorzowie Wlkp., a co za tym idzie oddłużenie tego szpitala. Bez tego ruchu i bez determinacji władz samorządowych w kierunku przekształcenia szpitala niemożliwe byłoby osiągniecie tych rezultatów które są możliwe w skomercjalizowanym szpitalu – wyjaśnił. - Przed zarządem postawione zostały dwa bardzo konkretne decydujące o powodzeniu kadencji na którą zostaliśmy powołani. Pierwsze to realizacja ośrodka radioterapii. Środki są zabezpieczone. W tej chwili jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia decyzji jaki kształt w zakresie dokumentacji ten projekt przybierze. Zamknięcie tego etapu związanego z przygotowaniem dokumentacji szacujemy na wrzesień tego roku. Myślę, że przy bardzo sprzyjających okolicznościach możemy przewidywać rozpoczęcie tej inwestycji na przełomie 2016/17 roku. Drugie zadanie to unormowanie sytuacji z funkcjonującymi na terenie naszego szpitala organizacjami reprezentującymi pracowników. Będziemy dążyli do zawarcia układu zbiorowego, który spowoduje iż funkcjonowanie szpitala będzie odbywało się w jeszcze mniej konfliktowych sytuacjach – mówił.
Podkreślał także, że zarząd szpitala w Gorzowie realizować będzie także zadania związane z poprawą dostępności usług w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz izby przyjęć naszego szpitala. -To przez pryzmat tych dwóch oddziałów jesteśmy oceniani jako jednostka funkcjonująca w ochronie zdrowia. W tym obszarze mamy wiele do poprawienia i nad tym projektem teraz pracujemy – wyjaśnił.


Podziel się życiem!
- Nie zabierajmy swoich organów do nieba, bo tam gdzie gaśnie życie, może się narodzić nowe życie! – apelowała podczas wizyty w gorzowskim szpitalu marszałek Elżbieta Anna Polak. A to za sprawą niepokojących danych dotyczących liczby pobrań narządów, która bardzo spadła. - W ubiegłym roku było bardzo mało pobrań. To nie tylko u nas, tylko w całej Polsce była taka zapaść w tym obszarze. Działania promujące ideę transplantacji są niezwykle istotne – mówiła marszałek Polak w gorzowskiej lecznicy, która jest liderem w tym zakresie w naszym regionie.
Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Lubuskim zostało zawarte w formie listu intencyjnego 10 czerwca 2010 r., a odnowione pięć lat później – 10 września 2015 roku.
Wspólne działania w 2010 r. zadeklarowało wówczas trzynaście podmiotów, m.in. Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, przedstawiciele dwóch największych lubuskich szpitali w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, władze regionalne i lokalne, czy przedstawiciele POLTRANSPLANT-u i Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej. Takie zintegrowane działania szybko przyniosły oczekiwany efekt, gdyż już w 2012 r. Lubuskie znalazło się na drugim miejscu w Polsce pod względem liczby pobrań narządów. Jednak w ostatnim roku wskaźniki w tym zakresie znacznie spadły, w związku z czym Samorząd Województwa Lubuskiego dostrzegł potrzebę podjęcia dodatkowych działań promujących przeszczepy.
ODNOWIENIE Partnerstwa 10 września 2015 r. z założenia miało nie tylko wydźwięk promocyjny. W ostatnich latach nastąpiły zmiany na stanowiskach przedstawicieli 9 z 13 instytucji, które zadeklarowały w 2010 r. pomoc w zakresie szerzenia idei dawstwa narządów. Inicjatywę Partnerstwa wsparł ówczesny Minister Zdrowia, transplantolog i kardiochirurg – prof. Marian Zembala, który z uznaniem wypowiadał się o działaniach Województwa Lubuskiego na rzecz transplantacji. - Należy głośno mówić, jak ważne są działania w zakresie transplantologii, ponieważ te wskaźniki wciąż nam spadają. Mamy na dziś w województwie lubuskim 9 pobrań narządów. Rekordzistą jest Gorzów Wlkp. Dlatego chciałabym bardzo podziękować panu ordynatorowi i pani koordynator, bo mają bardzo dużo serca dla tego obszaru. Nie muszą tego robić, bo i tak mają dużo pracy, a są bardzo zaangażowani. Są to ratujące życie działania – mówiła marszałek Polak.
Jak podkreślała Izabela Brzychcy – koordynator ds. transplantacji gorzowskiego szpitala najważniejsze jest budowanie świadomości społecznej. - Chcielibyśmy, żeby świadomość społeczeństwa rosła, a my będziemy robić swoje – przekonywała.
Co zrobił Samorząd Województwa Lubuskiego przez 5 lat?
 propagowanie idei transplantacji podczas wszystkich imprez prozdrowotnych organizowanych dla mieszkańców województwa lubuskiego: m.in. Przystanek Woodstock, Lubuski Piknik Zdrowia, Lubuski Kongres Kobiet; ponad 20 000 oświadczeń woli – od 2010 roku tyle oświadczeń i ulotek informacyjnych trafiło do mieszkańców; kolejnych 20 000 oświadczeń woli Urząd Marszałkowski przygotował w styczniu 2015 r. cyklicznie: dwa razu do roku (styczeń i październik) – organizacja konferencji, spotkań z młodzieżą z udziałem lekarzy specjalistów, osób po przeszczepie, koordynatorów transplantacyjnych stała współpraca z Ogólnopolskimi Stowarzyszeniami „Życie po przeszczepie" i „NERKA";
 konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego pt. „Transplantacja – jestem na TAK"; robocze spotkania dla dyrektorów lubuskich szpitali i lekarzy specjalistów w dziedzinie: anestezjologii, neurologii, neurochirurgii oraz chirurgii (w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.)
 udział w warsztatach dla koordynatorów transplantacyjnych;
 szkolenia dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa w Zielonej Górze i w Gorzowie „TRANSPLANTACJA – jestem na tak", Ogólnopolski Marsz Nordic Walking im. prof. Zbigniewa Religi – organizowany cyklicznie w różnych miejscach w województwie lubuskim (głównych organizator – Stow. Życie po Przeszczepie) włączenie się w kampanię ogólnopolską – inauguracja Kampanii Drugie Życie. TRANSPLANTACJA masz dar uzdrawiania. Organizatorzy: Fresenius Medical Care i Województwo Lubuskie.
 Nagroda dla Szpitala w Gorzowie Wlkp. – 2012 r. województwo lubuskie dołączyło do liderów w zakresie pobrań organów do przeszczepów. Większość pobrań dokonano w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Tym samym Lubuskie z ostatniego miejsca w kraju zajęło trzecie miejsce!


Ruszył Ośrodek PGNiG w Połęcku
5 sierpnia br. oficjalnie uruchomiono Ośrodek Produkcyjny Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Połęcku w gminie Maszewo. W uroczystości wzięła udział marszałek Elżbieta Anna Polak. - Ta kopalnia jest dowodem i potwierdzeniem na to, że w regionie lubuskim mamy potencjał energetyczny. Gratuluję zakończenia tej inwestycji. Bardzo się cieszę, że w regionie powstała kolejna, nowoczesna kopalnia – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas uroczystości.
Jako pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu PGNiG S.A. Piotr Woźniak. - Jesteśmy największą spółką odwiertową. Nasza siła polega nie na niezbyt dużych, ale dobrze zorganizowanych instalacjach odwiertu w Kijach. Takich obiektów jak tu w rejonie mamy 77 i planujemy już następne. Stoimy bardzo mocno na Ziemi Lubuskiej, plany spółki przewidują kolejne inwestycje w tym rejonie. W województwie lubuskim wydobywamy rocznie 4,5 mld/m3 gazu ziemnego. Takich obiektów będzie z pewnością przybywać – podkreślił prezes.
Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała znaczenie inwestycji dla Lubuskiego. - Takie inwestycje to przyszłość dla naszego regionu. Dziś gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej kopalni. Mam nadzieję, że będą następne, że będziemy korzystać z naszych surowców, nie tylko ropy naftowej, gazu ziemnego, a także miedzi i węgla brunatnego. Mamy 22 udokumentowane złoża ropy naftowej, co stanowi blisko 69% zasobów kraju. Mamy wykonaną ekspertyzę (Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego), która określa potencjał rozwojowy w tym zakresie. W Regionalnym Programie Operacyjnym mamy 906 mln euro, a ponad 108 mln euro przeznaczamy na branżę energetyczną, na nowoczesne inwestycje w energetyce – mówiła marszałek.
Jak podkreślała marszałek województwo lubuskie pod względem zasobów kopalin energetycznych stanowi zaplecze kraju i jest jednym z najważniejszych dla polskiej gospodarki potencjalnym dostawcą surowców energetycznych. Województwo posiada także potencjał zasobowy złóż rud miedzi, soli, wód leczniczych, solanek i wód termalnych - mówiła marszałek. Według Bilansu zasobów na obszarze województwa lubuskiego znajduje się:
 20 udokumentowanych złóż węgla brunatnego o łącznych zasobach bilansowych, które stanowią około 25% wszystkich zasobów bilansowych węgla brunatnego udokumentowanych w kraju,
 34 udokumentowane złoża gazu ziemnego i jedno złoże gazu azotowego, co stanowi około 15% zasobów kraju,
 22 udokumentowane złoża ropy naftowej, co stanowi blisko 69% zasobów kraju
Ponadto na terenie województwa znajdują się obszary nieudokumentowane wymagające dalszych prac rozpoznawczo-poszukiwawczych, w szczególności obszary występowania rud miedzi.
Na koniec marszałek zaapelowała do ministra: Jeżeli chodzi o Odrę to domena Pana ministra. Mamy w planie 3 mosty: Milsko, Krosno, Kostrzyn. Mam nadzieję, że w Połęcku również. Jeśli Pan minister się w zaangażuje to inwestycja ta też jest całkiem realna - mówiła marszałek.
Jerzy Materna - Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odwołał się do dziejów górnictwa naftowego w województwie lubuskim. - Ta inwestycja mogła powstać dlatego, że mamy najwyższej rangi fachowców, inżynierów i techników. Dzięki wspaniałej kadrze udało się wybudować ten ośrodek. Od dawna powtarzam, że Lubuskie to mały Kuwejt. Wydobywamy dzisiaj najwięcej gazu, mamy duże zasoby węgla brunatnego. Mamy też miedź, srebro i inne metale. Mamy bardzo dużo, ale Lubuskie z tego niewiele ma. PGNiG w ostatnich latach nie miał tutaj łatwego życia, zniszczono niesłusznie firmę Diament Będę nalegał, aby przywrócić rangę tego przedsiębiorstwa – mówił wiceminister.
Na koniec głos zabrał Wójt Gminy Maszewo Dariusz Jarociński, który wyraził zadowolenie, że w gminie z tradycjami wydobycia ropy naftowej została otwarta kolejna kopalnia.
Pół wieku górnictwa w Lubuskiem
Historia górnictwa naftowego w Lubuskiem liczy sobie pół wieku. Najważniejszym punktem zwrotnym w poszukiwaniach w Polsce północno-zachodniej było złoże Rybaki-1, z którego późną jesienią 1961 r. pracownicy Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych wyeksploatowali pierwszą baryłkę ropy. W ten sposób mała wioska Rybaki w okolicach Krosna Odrzańskiego stała się sławna na całą Polskę, budząc duże nadzieje na ropę. Intensywne prace poszukiwawcze i eksploatacja na tych terenach stały się przyczynkiem do stworzenia w 1968 r. Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych – czyli dzisiejszego Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych – czyli dzisiejszego Oddziału PGNiG w Zielonej Górze.
Ośrodek Produkcyjny w Połęcku
Roboty budowlano-montażowe związane z budową instalacji kopalni rozpoczęły się w IV kwartale 2014. Prace trwały do maja 2016 r., kiedy to nastąpiły odbiory techniczne instalacji, rozruch i uruchomienie produkcji.
Złoże ropy naftowej Połęcko zostało odkryte odwiertem Połęcko-3k. Położone jest w rejonie miejscowości Połęcko, zalega w utworach dolomitu głównego na głębokości około 1650 m. Zagospodarowanie złoża polegało na przygotowaniu do eksploatacji dwóch odwiertów: Połęcko-3k i Połęcko-4k. Pozyskiwana jest z nich ropa naftowa w ilości około 80 ton ropy na dobę oraz gaz towarzyszący ropie naftowej w ilości około 1000 m3/godzinę. Zadaniem instalacji technologicznej jest separacja i stabilizacja ropy naftowej oraz przygotowanie gazu ziemnego do zasilania bloku energetycznego o mocy 1MW. Produkowana z gazu ziemnego energia jest wykorzystywana na potrzeby własne kopalni oraz sprzedawana do lokalnej sieci energetycznej.


Lubuskie specjały w LCW
Lubuskie smakuje naprawdę wyjątkowo! O tym nie trzeba było przekonywać tych, którzy przyglądali się zmaganiom uczestników konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" 2016 r. W sobotę, 6 sierpnia br. w Lubuskim Centrum Winiarstwa odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu. - Pamiętam, kiedy na liście lubuskich produktów tradycyjnych było tylko pięć pozycji, dziś jest już 58. A może być jeszcze więcej lubuskich smaków. To ogromny sukces – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.
- Chciałabym podziękować prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego - Izabeli Byszewskiej, że do nas przyjechała. Pamiętam, jak spotkałyśmy się po raz pierwszy osiem lat temu na dożynkach w Spale. Zaprosiłam Panią Izabelę do nas, aby przeprowadziła warsztaty. Wspominałam, że mamy wspaniałych producentów i wyjątkowe produkty, ale nie mamy nagród i tytułów. Wówczas mieliśmy 5 produktów na Liście Produktów Tradycyjnych. Pani Izabela przyjechała do nas i zorganizowaliśmy warsztaty oraz konferencję. Zatrudniliśmy też pracownika, który jest bardzo pomocny. Dziś mamy już 58 produktów na tej liście. Przeskoczyliśmy Podlaskie, Podkarpackie i Małopolskie. Nasze produkty są jednak jakościowo smaczniejsze. Bardzo mocno powiązane są z Lubuskim, z darami lasu: dziczyzna, sarnina, miody. Mamy 500 jezior, stąd też wiele potraw z ryb. Teraz czas na Europę, czas podbić Brukselę. Zachęcam do składania wniosków na listę europejską. My będziemy bardzo mocno wspierać. Już dziś deklaruję, że będziemy Państwu pomagać. Te certyfikaty dużo znaczą, kupujący zwracają uwagę na certyfikaty. Wybierają produkty sprawdzone i zdrowe. Warto zainwestować trochę czasu, pomyśleć i starać się o nowe certyfikaty w Brukseli – mówiła marszałek.
Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego nie kryła zadowolenia - Dziękuję Pani marszałek za wsparcie tej idei. Bez wsparcia merytorycznego i finansowego, myślę że nie byłoby tu dzisiaj tak wielu producentów produktów regionalnych i tradycyjnych. To Pani inspiruje i sprawia, że producenci pojawiają się na Pol- Agrze. Jesteśmy pod wrażeniem tempa rozwoju lubuskich produktów tradycyjnych w ostatnich kilku latach. Nie we wszystkich regionach organizacja konkursu przebiega tak sprawnie. Mieliśmy bardzo trudny orzech do zgryzienia. Zaczynacie wyprzedzać typu Podlaskie, podkarpackie, jakością produktów wystawianych w konkursie. Oni mają może 160 produktów, ale nie takiej jakości jak wasze 60. Gratuluję Państwu – powiedziała Izabela Byszewska – prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.
Marszałek Polak wspomniała także o miejscu, gdzie odbył się dzisiejszy finał. Zaznaczyła, że Lubuskie Centrum Winiarstwa nie powstałoby bez partnerstwa i współpracy wielu podmiotów, szczególnie winiarzy i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. - Województwo lubuskie na arenie międzynarodowej jest postrzegane jako miejsce, gdzie odradzane są tradycje winiarskie. Lubuskie Centrum Winiarstwa to nie tylko wina, to także promocja wyśmienitych regionalnych produktów - wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Głównym celem stworzenia Lubuskiego Centrum Winiarstwa położonego na terenie winnicy w gminie Zabór był rozwój marki oraz potencjału turystycznego województwa lubuskiego, a także budowanie tożsamości regionalnej, integrację środowisk winiarskich oraz rekultywację tradycji związanych z uprawą winorośli i produkcją wina na terenie Ziemi Lubuskiej
Na koniec marszałek Elżbieta Anna Polak zaprosiła na warsztaty winiarskie, które odbędą się w niedzielę w LCW w Zaborze. - Jutrzejsza niedziela będzie pod znakiem wina. Jutro będziemy uczyć, jak założy winnice, i przygotować się do zbiorów. Dziś smaczne Lubuskie, jutro pod znakiem wina – mówiła marszałek.
Nas koniec Jan Zwoliński - wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie dodał: – Do smacznego zobaczenia dodał na koniec. Niech Ziemia Lubuska będzie winem i miodem płynącą.
Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów" organizowany jest przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związek Województw RP. Patronat nad tym konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałkowie Województw. Na szczeblu regionalnym organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Celem konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, a także przygotowanie ich producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, nie tylko na szczeblu krajowym, ale również na szczeblu unijnym. Ponadto, ideą przedsięwzięcia jest zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu oraz zachęcanie producentów do wpisu ich produktów na Listę Produktów Tradycyjnych. Do konkursu zgłaszanych jest około 70 produktów i potraw tradycyjnych.
Wyniki na www.lubuskie.pl

Lubuscy paraolimpijczycy gotowi na Rio
4 sierpnia br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z prezes Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „START" Zielona Góra Danutą Tarnawską. Tematem spotkania był udział lubuskich zawodników na XV Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Prezes Danuta Tarnawska podkreśliła bardzo dobrą formę i przygotowanie lubuskich zawodników. - Liczę na udany start i medale naszych sportowców - mówiła podczas spotkania. Polskę reprezentować będzie 18 paraolimpijczyków z Lubuskiego: 11 - Start Gorzów Wlkp., 6 - Start Zielona Góra oraz 1 - UKS „Dziesiątka" Nowa Sól.
Urząd marszałkowski wraz z Zrzeszeniem Sportowo-Rehabilitacyjnym „START" w Zielonej Górze oraz Gorzowskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START" w Gorzowie Wlkp. będą organizatorami uroczystego spotkania ze sportowcami przed wyjazdem na paraolimpiadę. Spotkanie zaplanowano na 25 sierpnia br. w Zielonej Górze.
Przypomnijmy, w 2012 r. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę, w której zawarto tryb i zasady przyznawania nagród finansowych dla najlepszych sportowców z Województwa Lubuskiego (medalistów olimpijskich i paraolimpijskich). Wnioski o przyznanie nagród mogą składać: Marszałek Województwa Lubuskiego, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Radni, działające na terenie Województwa Lubuskiego kluby sportowe, związki sportowe oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Wysokość nagrody dla medalisty wynosi:
1) 20 000,00 zł - za zdobycie złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
2) 14 000,00 zł za zdobycie srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
3) 10 000,00 zł za zdobycie brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich.

Kolejowa ofensywa
Lubuskie chce rozwijać infrastrukturę kolejową. Temu było poświęcone spotkanie, do którego doszło w czwartek (04.08) w Warszawie. W stolicy do rozmów dotyczących inwestycji na linii kolejowej nr 275, łączącej Polskę i Niemcy, zasiedli przedstawiciele PKP, samorządowcy z województwa lubuskiego i dolnośląskiego, a także delegacja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Wspomniana linia jest bardzo istotna dla rozwoju społeczno–gospodarczego regionu lubuskiego, dlatego też została wskazana w Programie Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego oraz w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, jako jeden z priorytetów inwestycyjnych. Dodajmy, że w dokumentach tych zapisane zostały także inne projekty kolejowe, które również otrzymały podobny status. Są to: rewitalizacja torów na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp. (długość 53,7 km) i modernizacja (II etap) linii nr 358 na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk (długość 40,4 km). Środki na inwestycje kolejowe zabezpieczono w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020. Mowa o kwocie blisko 32,5 mln euro, czyli ponad 142 mln zł zabezpieczonych na projekty dotyczące infrastruktury (bez taboru). Rezultatem działań zaplanowanych do 2023 r. powinna być poprawa dostępności do infrastruktury kolejowej.
Plany inwestycyjne w zakresie infrastruktury kolejowej są działaniami komplementarnymi do przedsięwzięć realizowanych w latach 2007-2013. Wszystko po to, by uzyskać efekt sieciowy. Podjęte działania pozwolą poprawić parametry eksploatacyjne niektórych korytarzy transportowych, które służyć mogą komunikacji w regionie, ale również połączeniom transgranicznym. Skrócenie czasu dojazdu pasażerów i transportu towarów oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego przyczyni się do polepszenia dostępności kolejowej województwa i zwiększenia roli transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych. Znacząco wpłynie to na wzmocnienie atrakcyjności kolei i jej konkurecyjności w stosunku do transportu drogowego.
Inwestycje w okresie programowania 2007-2013 zostały przeprowadzone z uwzględnieniem stopnia powiązania poszczególnych obszarów województwa z siecią TEN-T. W Lubuskiem w ostatnich latach przeprowadzono cztery inwestycje, z których trzy dotyczyły odcinków o znaczeniu wewnętrznym i były finansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z 60 prc. poziomem dofinansowania. Przedsięwzięcia miały na celu:
1. Modernizację linii kolejowej nr 367 Zbąszynek – Gorzów Wlkp.,
2. Modernizację linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn na odcinku Krzyż - Kostrzyn (od km 297,000 do km 343,453)
3. Modernizację linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk wraz z budową łącznicy Pomorsko - Przylep omijającej stację Czerwieńsk, etap I.
Czwartą inwestycją o znaczeniu krajowym, która była finansowana ze środków krajowych (budżet państwa, Fundusz Kolejowy) była: Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?