czwartek, 4 sierpnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.147.2016                                                                                Zielona Góra, 04.08.2016 r.

 


 

Newsletter nr 147

 

 

Rusza Ośrodek PGNiG w Połęcku

5 sierpnia br. o godz. 12.00 oficjalnie uruchomiony zostanie Ośrodek Produkcyjny Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Połęcku w gminie Maszewo. W uroczystości weźmie udział marszałek Elżbieta Anna Polak. Roboty budowlano-montażowe związane z budową instalacji kopalni rozpoczęły się w IV kwartale 2014. Prace trwały do maja 2016 r., kiedy to nastąpiły odbiory techniczne instalacji, rozruch i uruchomienie produkcji.

Złoże ropy naftowej Połęcko zostało odkryte odwiertem Połęcko-3k. Położone jest w rejonie miejscowości Połęcko, zalega w utworach dolomitu głównego na głębokości około 1650 m. Zagospodarowanie złoża polegało na przygotowaniu do eksploatacji dwóch odwiertów: Połęcko-3k i Połęcko-4k. Pozyskiwana jest z nich ropa naftowa w ilości około 80 ton ropy na dobę oraz gaz towarzyszący ropie naftowej w ilości około 1000 m3/godzinę. Zadaniem instalacji technologicznej jest separacja i stabilizacja ropy naftowej oraz  przygotowanie gazu ziemnego do zasilania bloku energetycznego o mocy 1MW. Produkowana z gazu ziemnego energia jest wykorzystywana na potrzeby własne kopalni oraz sprzedawana do lokalnej sieci energetycznej.

 

 

Lubuscy paraolimpijczycy gotowi do zmagań w Rio

4 sierpnia br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z prezes Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „START" Zielona Góra Danutą Tarnawską. Tematem spotkania był udział lubuskich zawodników na XV Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Prezes Danuta Tarnawska podkreśliła bardzo dobrą formę i przygotowanie lubuskich zawodników. - Liczę na udany start i medale - mówiła podczas spotkania. Polskę reprezentować będzie 18 paraolimpijczyków z Lubuskiego: 11 - Start Gorzów Wlkp., 6 - Start Zielona Góra oraz 1 - UKS „Dziesiątka" Nowa Sól.

Urząd marszałkowski wraz z Zrzeszeniem Sportowo-Rehabilitacyjnym „START" w Zielonej Górze oraz Gorzowskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START" w Gorzowie  Wlkp. będą organizatorami uroczystego spotkania ze sportowcami przed wyjazdem na paraolimpiadę. Spotkanie zaplanowano na 25 sierpnia br. w Zielonej Górze.   

Przypomnijmy, w 2012 r. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę, w której zawarto tryb i zasady przyznawania nagród finansowych dla najlepszych sportowców z Województwa Lubuskiego (medalistów olimpijskich i paraolimpijskich). Wnioski o przyznanie nagród mogą składać: Marszałek Województwa Lubuskiego, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Radni, działające na terenie Województwa Lubuskiego kluby sportowe, związki sportowe oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Wysokość nagrody dla medalisty wynosi:

1) 20 000,00 zł - za zdobycie złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,

2) 14 000,00 zł za zdobycie srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,

3) 10 000,00 zł za zdobycie brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich.

 

Kolejowa ofensywa

Lubuskie chce rozwijać infrastrukturę kolejową. Temu było poświęcone spotkanie, do którego doszło w czwartek (04.08) w Warszawie z inicjatywy marszałek Elżbiety Anny Polak. W stolicy do rozmów dotyczących inwestycji na linii kolejowej nr 275, łączącej Polskę i Niemcy, zasiedli przedstawiciele PKP, samorządowcy z województwa lubuskiego i dolnośląskiego, a także delegacja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Wspomniana linia jest bardzo istotna dla rozwoju społeczno–gospodarczego regionu lubuskiego, dlatego też została wskazana w Programie Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego oraz w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, jako jeden z priorytetów inwestycyjnych. Dodajmy, że w dokumentach tych zapisane zostały także inne projekty kolejowe, które również otrzymały podobny status. Są to: rewitalizacja torów na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp. (długość 53,7 km) i modernizacja (II etap) linii nr 358 na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk (długość 40,4 km). Środki na inwestycje kolejowe zabezpieczono w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020. Mowa o kwocie blisko 32,5 mln euro, czyli ponad 142 mln zł zabezpieczonych na projekty dotyczące infrastruktury (bez taboru). Rezultatem działań zaplanowanych do 2023 r. powinna być poprawa dostępności do infrastruktury kolejowej.  

Plany inwestycyjne w zakresie infrastruktury kolejowej są działaniami komplementarnymi do przedsięwzięć realizowanych w latach 2007-2013. Wszystko po to, by uzyskać efekt sieciowy. Podjęte działania pozwolą poprawić parametry eksploatacyjne niektórych korytarzy transportowych, które służyć mogą komunikacji w regionie, ale również połączeniom transgranicznym. Skrócenie czasu dojazdu pasażerów i transportu towarów oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego przyczyni się do polepszenia dostępności kolejowej województwa i zwiększenia roli transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych. Znacząco wpłynie to na wzmocnienie atrakcyjności kolei i jej konkurecyjności w stosunku do transportu drogowego.

Inwestycje w okresie programowania 2007-2013 zostały przeprowadzone z uwzględnieniem stopnia powiązania poszczególnych obszarów województwa z siecią TEN-T. W Lubuskiem w ostatnich latach przeprowadzono cztery inwestycje, z których trzy dotyczyły odcinków o znaczeniu wewnętrznym i były finansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z 60 prc. poziomem dofinansowania. Przedsięwzięcia miały na celu:

  1. Modernizację linii kolejowej nr 367 Zbąszynek – Gorzów Wlkp.,
  2. Modernizację linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn na odcinku Krzyż - Kostrzyn (od km 297,000 do km 343,453)
  3. Modernizację linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk wraz z budową łącznicy Pomorsko - Przylep omijającej stację Czerwieńsk, etap I.

Czwartą inwestycją o znaczeniu krajowym, która była finansowana ze środków krajowych (budżet państwa, Fundusz Kolejowy) była: Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra.

 

Debata w Szczecinie: zmiany systemowe w ochronie zdrowia

Planowane przez rząd zmiany w ustawie o działalności leczniczej, przerzucenie na samorządy zadań związanych z kontraktowaniem świadczeń medycznych, ograniczenia w możliwościach komercjalizacji szpitali - to wszystko wzbudza niepokój samorządowców. Dlatego "Rzeczpospolita" - przy okazji Konwentu Marszałków w Szczecinie - zorganizowała debatę na ten temat. Uczestniczką debaty była marszałek Elżbieta Anna Polak. - Marszałkowie są dobrym partnerem i dlatego apelujemy o dialog. Jeszcze nie jest na to za późno - powiedziała.

Marszałkowie nie kryli rozczarowania faktem, że na debatę nie przyjechał - pomimo zaproszenia - minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Ze strony Ministerstwa Zdrowia w debacie uczestniczył podsekretarz stanu Piotr Gryza.

Przewodniczył gospodarz Konwentu - marszałek Zachodniego Pomorza Olgierd Geblewicz, który zdiagnozował sytuację: - Poza NFZ-tem, drugim płatnikiem świadczeń zdrowotnych mają być samorządy, co sprawi, że nastąpi podział na pacjentów A i B, według kryterium zamożności - stwierdził O. Geblewicz. - Nastąpi też rozmycie odpowiedzialności za świadczenie usług, bo nie będzie wiadomo kto w jakim przypadku jest płatnikiem: państwo czy samorząd. To wszystko spowoduje dalsze turbulencje w służbie zdrowia, bo wiadomo, że samorządów nie stać na kontraktowanie świadczeń. Tymi zmianami cofamy się o kilka lat do tyłu!

Marszałek Geblewicz podniósł też problem planowanego objęcia nowym systemem opieki zdrowotnej ok. 2 mln ludzi, którzy nie płacą składek zdrowotnych: - Jeśli każdy obywatel ma mieć prawo do korzystania z systemu, to ja się pytam dlaczego mój kolega, który pracuje za granicą, zarabia cztery razy więcej ode mnie i nie dokłada do tego systemu ani złotówki, ma mieć takie same prawa do korzystania z systemu jak ja? Za to wszystko zapłaci pacjent dłuższymi kolejkami. Bo to doprowadzi do jeszcze większego ograniczenia dostępu do usług medycznych.

Marszałek Elżbieta Anna Polak mówiła: - Wszyscy dokładnie o tym wiemy, mamy to od lat zdiagnozowane, że brakuje w systemie pieniędzy, aby poprawić warunki leczenia, hospitalizacji. Mamy składkę zdrowotną na poziomie 9 proc., a obok w Niemczech wynosi ona 15 procent. Należałoby, jeśli z budżetu szukamy pieniędzy, już teraz znaleźć te środki finansowe. Minister wymyślił, gdzie te pieniądze znaleźć i znalazł na poziomie regionów, u marszałków, w budżetach samorządów województw. Decyzje podejmowane są na poziomie rządowym, bez konsultacji. Ale z jakich środków finansowych mamy dopłacać za nadwykonania? Pomijam już sprawę odpowiedzialności, która się całkiem rozmyje, kto odpowiada za finansowanie. Na pewno do nas się ustawią kolejki. Zbyt ograniczona dostępność to wymusi, skoro nie ma środków finansowych już teraz.
Marszałek dodała, że obecnie na poziomie regionów są świadczenia na ochronę zdrowia. - Ale przeznaczamy je przede wszystkim na programy profilaktyczne, inwestycje, poprawę warunków tej dostępności, więc te przepływy finansowe są inaczej kierowane - podkreśliła. - My w regionie lubuskim pokazaliśmy, że przy obecnym stanie prawnym, samorząd potrafi z pełną determinacją zajmować się ochroną zdrowia. W regionie lubuskim działają spółki, które nie generują strat, a wręcz przeciwnie mają zyski, inwestują. Skutecznie rozwiązywaliśmy problemy. Mieliśmy najbardziej zadłużony szpital w Polsce, który został oddłużony. Widać, że ten system prawny, który funkcjonował, nie jest zły. Dla nas bardzo niepokojące jest przekazanie odpowiedzialności samorządom w finansowaniu dziury budżetowej, a zdrowie nie powinno być polityczne.

Polityki rządu bronił podsekretarz stanu Piotr Gryza: - Byłem kiedyś dyrektorem szpitala i wiem, że brak możliwości finansowania świadczeń przez samorząd był bardzo poważną bolączką. Fundusze europejskie przeznaczane na służbę zdrowia też nie zawsze były dobrze wykorzystane. Po to właśnie robimy "mapowanie" potrzeb, żeby zracjonalizować te wydatki. To problemy, które narosły od wielu lat. Nastąpiło tak ogromne rozproszenie potencjału w służbie zdrowia, że oczekiwania co do tego potencjału są nierealne. Obecnie efektywność funkcjonowania systemu jest zaburzona.

Samorządowcy jednak mieli inne zdanie. - Jest wiele form nierentownej działalności szpitali, a przeniesienie odpowiedzialności za kontraktowanie świadczeń na samorządy, przy jednoczesnym ograniczeniu nam możliwości komercjalizacji, będzie oznaczać wprost ograniczenie możliwości udzielania świadczeń. Nie będzie na to środków i ucierpi pacjent - mówił wicemarszałek woj. opolskiego Roman Kolek.

Samorządowcy stwierdzili, że jeśli zmiany zostaną przez rząd wprowadzone, to być może pacjenci w pierwszej kolejności za brak możliwości udzielania świadczeń będą obarczać starostów lub marszałków, ale na końcu i tak przyjdą pod Ministerstwo Zdrowia.

 

 

Obrady marszałków w Szczecinie

Zmiany systemowe w ochronie zdrowia oraz prawo wodne to dwa główne tematy pierwszego dnia obrad Konwentu Marszałków RP, który odbył się w Szczecinie. W Konwencie wzięli udział marszałek Elżbieta Anna Polak oraz wicemarszałkowie Stanisław Tomczyszyn i Romuald Gawlik . - Odchodzimy od spółek, to jest nowa koncepcja rządu, po to żeby nałożyć nowe ciężary na samorządy. Tam, gdzie nie da rady Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy mają przejąć obowiązek finansowania zwłaszcza nadwykonań. To jest rozmydlenie odpowiedzialności. Nie o to chodzi w systemie, zdrowie nie może być polityczne. Chcemy innej reformy, o tym będziemy dziś rozmawiać - mówiła marszałek podczas briefingu prasowego.

Po pierwszej części obrad odbył się briefing prasowy, w którym uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego.  

Konwent Marszałków ustanowiony został prawie 20 lat temu. Po raz pierwszy poza Warszawą odbył się właśnie w Szczecinie. - Dzisiaj historia zatacza koło i jako marszałek województwa po raz pierwszy mam zaszczyt przejąć Laskę Marszałkowską po moich znakomitych nieżyjących już poprzednikach – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

- Rozwój naszych małych ojczyzn nie zależy tylko od nas, ale także od gmin, powiatów i strony rządowej. Chcemy wsłuchiwać się w różne głosy i prowadzić otwarty dialog. Wierzę, że w Szczecinie nam się to uda. Gościć uczestników Konwentu Marszałków to olbrzymi zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność. To miejsce debaty nad bardzo ważnymi tematami, które dotyczą zwykle takich bardzo ludzkich spraw. Rozpoczęliśmy od rozmów nad prawem wodnym. Wydawać by się mogło, że to temat bardzo odległy od codziennego życia Polaków, ale nic bardziej mylnego. Kwestia nowego podatku „za deszcz", zwiększenia opłat za odpływ wody do celów wody pitnej, to wszystko może znaleźć bardzo mocne odzwierciedlenie w rachunkach wszystkich mieszkańców miast, miasteczek i wsi, którzy korzystają z publicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W przypadku producentów napojów może to spowodować, że cześć firm przeniesie się za granicę, gdzie ceny wody używanej do produkcji napojów są niższe – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Następnie głos zabrała Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. - Bardzo się cieszę, że Konwent Marszałów odbywa się tym razem w Polsce Zachodniej. Podróż z Zielonej Góry zajęła mi dwie godziny, a wszystko dzięki nowej drodze ekspresowej S3, gotowej już prawie w całości – mówiła marszałek. Podkreślała, że Konwenty Marszałków są dla włodarzy regionów bardzo ważnymi spotkaniami, podczas których można porozmawiać o aktualnych problemach, nowelizacjach, reformach i rewolucjach. - Taka rewolucja czeka nas właśnie w ochronie zdrowia. Część rozmów jest poświęcona temu, co niosą ze sobą wprowadzone zmiany. Informacje nie są dobre dla samorządów. Sama od 8 lat nadzoruje ochronę zdrowia i mogę śmiało powiedzieć, że zmieniamy rzeczywistość. Poprawiamy warunki hospitalizacji i leczenia. Potrafiliśmy wdrożyć taki system, który w oparciu o istniejący system prawny, sprzyja pacjentom. Można oczywiście zmieniać i reformować ochronę zdrowia, ale czy trzeba to robić w ten sposób, wyrzucając na śmietnik Narodowy Fundusz Zdrowia? W mojej ocenie, ocenie moich kolegów to powrót do centralizacji, powrót do PRL-u. Nie zasłużyliśmy sobie na to – mówiła marszałek E. Polak.

Marszałek podkreślała, że w wolnej Polsce samorząd wyraźnie pokazał, że radzi sobie, nie tylko z takimi problemami jak ochrona zdrowia. - Mam prawo o tym mówić, bo w regionie lubuskim mieliśmy najbardziej zadłużony w kraju szpital w Gorzowie Wielkopolskim. Był zadłużony na kwotę 270 mln zł. Przekształciliśmy go w spółkę, oddłużyliśmy i spółka się nie zadłuża. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła cały proces. Raport NIK ma 800 stron i można na nich znaleźć same superlatywy i dobre oceny - mówiła marszałek.

Rozmowy w tym temacie kontynuowano podczas w debaty organizowanej przez „Rzeczpospolitą" pt. „Zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na jednostki samorządu terytorialnego". Panel, który poprowadzi redaktor Marcin Piasecki odbędzie się w ramach posiedzenia plenarnego Konwentu Marszałków. Podczas debaty poruszone zostaną następujące zagadnienia: zmiany w ustawie o działalności leczniczej, użyteczność map potrzeb zdrowotnych oraz zmiany systemowe w organizacji ochrony zdrowia.  

Drugi dzień Konwentu

Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Izabella Byszewska podczas II dnia posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP podsumowała dotychczasową współpracę z regionami w ramach promocji  producentów produktów tradycyjnych i regionalnych oraz zaproponowała wzmocnienie dotychczasowych działań. – To nasz obowiązek, aby chronić i wspierać wytwórców produktów tradycyjnych i regionalnych, którzy  przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju regionów – mówiła prezes PIPRiL podczas prezentacji.

Podczas prezentacji prezes Izby Izabella Byszewska mówiła, że produkty tradycyjne i regionalne mają ogromne znaczenie dla regionów, przyczyniają się do wzmacniania turystyki kulinarnej oraz rozwoju coraz modniejszych szlaków kulinarnych. Pojawiła się też nowa kategoria turystów, którzy nie tylko chcą smakować, ale też uczestniczyć w procesie wytwarzania produktów.  – To nasz obowiązek, aby chronić i wspierać wytwórców produktów tradycyjnych i regionalnych, którzy  przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju regionów – mówiła Izabella Byszewska, przedstawiając założenia pierwszego krajowego systemu jakości żywności „Jakość i Tradycja", jedynego  systemu certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych, wpisanego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i notyfikowanego przez Komisję Europejską.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego  zrzesza obecnie ponad 200 instytucji, lokalnych grup działania oraz organizacji, które zaangażowane są we wspieranie tradycyjnej żywności. Uczestniczy w identyfikacji produktów regionalnych i w tym celu organizuje razem z szesnastoma regionami konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów". – Z konkursu zrodziła się idea powołania Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Laureaci konkursu uznali, że potrzebują organizacji, która będzie ich wspierać. Przez piętnaście lat zidentyfikowaliśmy ponad 15 tys. produktów  i wyróżniliśmy „Perłami" 200 produktów – wymieniała I. Byszewska.

Komisja ds. żywności  Związku Województw RP będzie pracować nad przygotowanym aneksem do porozumienia z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego, podpisanego w roku 2006.

Województwo Zachodniopomorskie przewodniczy Konwentowi Marszałków Województw RP przez całą drugą połowę 2016 roku. W tym czasie obrady odbędą się trzy razy: w Szczecinie (2-3 sierpnia 2016 r.), w Luboradzy k. Połczyna-Zdroju (28-30 września 2016 r.) oraz Kołobrzegu (21-23 listopada 2016 r.).

Pomorze Zachodnie po raz trzeci staje na czele Konwentu Marszałków RP. Wcześniej przewodziło konwentowi w 1999 i 2008 roku.

Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, które reprezentuje interesy wszystkich 16 polskich województw. Konwent Marszałów RP zawiązany został w 1998 r., równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa. W jego skład którego wchodzą marszałkowie wszystkich polskich województw, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi.

Podczas obrad konwentu marszałkowie województw analizują i opiniują propozycje zmian legislacyjnych oraz omawiają aktualne problemy samorządów województw.

Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Głos Konwentu Marszałków RP wielokrotnie przyczynił się i nadal się przyczynia do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych.

Pierwsze posiedzenie odbyło się w grudniu 1998 roku. Ostatnim gospodarzem Konwentu było Województwo Śląskie.

 

Stanowiska przyjęte na Konwencie Marszałków

3 sierpnia br. Konwent Marszałków przyjął stanowiska dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia, w sprawie konieczności podjęcia pilnych działań w zakresie stworzenia systemowych rozwiązań które pozwolą na zatrzymanie kadry medycznej oraz zwiększenia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych realizowane przez podmioty lecznicze. To tylko niektóre z 7 kwestii, jaką zajmowali się drugiego dnia uczestnicy samorządowego szczytu na Pomorzu Zachodnim. W obradach uczestniczy wicemarszałek Romuald Gawlik.  

Stanowiska dostępne na stronie:

http://lubuskie.pl/news/19278/16/Stanowiska-przyjete-na-Konwencie-Marszalkow/

 

 

Lubuskie specjały w LCW

Przed nami kolejne wydarzenia w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. 6 sierpnia w LCW odbędzie się finał Regionalnego Lubuskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów". Dzień później Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza wszystkich na warsztaty winiarskie.

Aktualnie trwa XVI edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów" organizowane przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związek Województw RP. Patronat nad tym konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałkowie Województw. Na szczeblu regionalnym organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Komisje konkursowe oceniać będą regionalny produkt żywnościowy oraz potrawę regionalną. Laureaci regionalnej edycji konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa, zaś przedstawiciele Komisji Konkursowych dokonają dodatkowych nominacji nagrodzonych produktów i potraw regionalnych do nagrody honorowej „Perła 2016". Na finał Regionalnego Lubuskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów" zapraszamy od godziny 10.00.

Dzień później w LCW odbędą się warsztaty winiarskie, dla osób które chcą dowiedzieć się, min. jak założyć winnicę i uprawiać winorośl czy poznać podstawy produkcji wina lub zasady prawidłowego podawania wina. Warsztaty poprowadzą lubuscy winiarze. Wstęp jest wolny, a liczba miejsc dla uczestników ograniczona. 

Godzina 10.00 - Podstawowe zasady sommelierstwa
Godzina 12.00 - Podstawy produkcji wina
Godzina 14.00 - Podstawy uprawy winorośli
Czas jednego wykładu ok. 90 minut ( 2 x 45 minut )

 

 

Lubuskie się rozwija!

W I półroczu br. w większości obszarów gospodarki utrzymywały się tendencje wzrostowe. Wzrosło zatrudnienie, wzrosła dynamika produkcji lubuskich firm oraz przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach. Tak wynika z danych dotyczących sytuacji gospodarczej w województwie lubuskim w I półroczu br. opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze - Stawiamy na gospodarkę, mądrze lokujemy fundusze europejskie i to przynosi efekty – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Optymistyczne dane z lubuskiego rynku pracy płyną już od kilku miesięcy. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu czerwca br. 9,0 proc., tj. obniżyła się w porównaniu z notowaną przed miesiącem (o 0,5 p. proc.) i przed rokiem (o 2,1 p. proc.). Najniższe bezrobocie odnotowano w miasta na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra (odpowiednio 4,5 proc. i 5,7 proc.) oraz powiecie słubickim (4,9 proc.).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 119,7 tys. osób i wzrosło o 2,6 proc. w stosunku do obserwowanego przed rokiem (wobec wzrostu o 0,7 proc. w analogicznym okresie ub. roku).

To jednak nie koniec dobrych wieści. Urząd Statystyczny informuje także, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3557,27 zł i było o 5,9 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku.

Spadek bezrobocia idzie w parze z poprawą kondycji lubuskich firm. Produkcja sprzedana przemysłu, licząc w cenach stałych, była o 6,0 proc. wyższa w porównaniu z I półroczem 2015 r., wobec wzrostu przed rokiem o 3,4 proc.

Jak to wygląda w rozbiciu na poszczególne branże przemysłu? Wzrost sprzedaży odnotowano w 23 spośród 28 działów przemysłu. W działach o znaczącym udziale w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem wyższa niż przed rokiem była sprzedaż w przedsiębiorstwach zajmujących się m.in. produkcją wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 14,6%), produkcją artykułów spożywczych (o 8,0 proc.), produkcją wyrobów z metali (o 4,7 proc.), produkcją papieru i wyrobów z papieru (o 2,8%) oraz produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 2,0 proc.).

W budownictwie mieszkaniowym przekazano do użytkowania w I półroczu  br. 1912 mieszkań, tj. o 38,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 6,0 proc. wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w I półroczu ub. roku o 2,7 proc.).

Więcej informacji można znaleźć w „Komunikacie o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lubuskiego w czerwcu 2016 r.", który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze pod adresem:  

http://zielonagora.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/komunikat-o-sytuacji/komunikat-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-lubuskiego-w-czerwcu-2016-r-,1,41.html

 

 

Zarząd Województwa powołał Radę Seniorów

1 sierpnia br. zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie powołania Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Funkcjonowanie Rady przyczyni się do zwiększenia zaangażowania starszych mieszkańców województwa w życie społeczne regionu. Rada zapewni seniorom wpływ na sprawy dotyczące jakości ich życia, wzmocni więzi międzypokoleniowe, a tym samym działania Rady przyczynią się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych. Członkowie Rady będą służyli wiedzą i doświadczeniem przy tworzeniu przez samorząd województwa rozwiązań na rzecz osób starszych.

Realizowane dokumenty strategiczne tj. Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 oraz wynikające z niej programy z zakresu polityki społecznej zawierają priorytetowe zapisy kompleksowego wsparcia seniorów i dają dobrą płaszczyznę do tworzenia innowacyjnych działań wspierających osoby starsze w województwie lubuskim.

Lubuska Społeczna Rada Seniorów będzie organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Lubuskiego. 

 Do zakresu działania rady będzie należało: nadanie kierunków regionalnej polityce senioralnej, proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian na rzecz osób starszych, podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia aktywności w życiu publicznym i społecznym osób starszych oraz pomoc w zwiększeniu dostępu do informacji, przeciwdziałając tym samym dyskryminacji i marginalizacji, opiniowanie projektów rządowych i wojewódzkich programów działań uwzględniających problematykę osób starszych, dążenie do umocnienia międzypokoleniowych więzi, upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych, promowanie zdrowego starzenia się, współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z terenu województwa lubuskiego i kraju.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze odpowiada za nabór członków do Rady oraz będzie koordynował i zapewniał jej obsługę. 

Członkom Rady powołanym zarządzeniem Marszałka zostaną wręczone nominacje w trakcie inauguracji XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora w dniu 10 października br. w Filharmonii Zielonogórskiej. Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w pracach Lubuskiej Rady i śledzenie stron www.lubuskie.pl oraz www.rops.lubuskie.pl na których  pojawi się ogłoszenie o naborze członków.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?