środa, 24 sierpnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.160.2016 Zielona Góra, 24.08.2016 r.

Newsletter nr 160

W czwartek pożegnanie lubuskich paraolimpijczyków!
18 zawodników z województwa lubuskiego będzie walczyć w Rio de Janeiro o medale igrzysk paraolimpijskich. Zanim to nastąpi w czwartek (25.08) o godz. 14.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego rozpocznie się ceremonia uroczystego pożegnania sportowców z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak. Podczas wydarzenia m.in. przedstawione zostaną sylwetki paraolimpijczyków, a także nastąpi oficjalne przekazanie flagi Województwa Lubuskiego.
Na lubuską reprezentację złożą się zawodnicy z 3 klubów naszego regionu: 11 reprezentantów wystawi Start Gorzów Wlkp., 6 - Start Zielona Góra oraz jednego - UKS „Dziesiątka" Nowa Sól. Igrzyska paraolimpijskie odbędą się w dniach 7 – 18 września.

Lubuskie ma plan rozwoju szkolnictwa zawodowego
Zarząd Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia 23 sierpnia br. przyjął plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem, środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, który odpowiada obszarowi wsparcia RPO - L2020 zaplanowanego zarówno w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez dedykowane im działania. Zakłada on podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz rozwój systemu dostosowany do rynku pracy.
Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa oraz warunków rozwoju gospodarczego i wspiera prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia obywateli. Plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 jest dokumentem, który sytuuje szkolnictwo zawodowe jako istotny element wsparcia rozwoju gospodarczego, nie tylko poprzez dostarczanie na rynek pracy odpowiednio przygotowanych zasobów ludzkich, ale również jako budowanie potencjału przedsiębiorczości wśród uczniów, którzy po ukończeniu kształcenia zasilą zasoby kadry pracowniczej.
Koncepcja kierunkowego i skoncentrowanego wydatkowania środków finansowych w tym obszarze powstała ze względu na szczególną rolę kształcenia zawodowego we współczesnej gospodarce, na co wskazuje także Lubuska Strategia Zatrudnienia na lata 2011-2020.
Działania dedykowane realizacji Planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020:
• Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – Oś Priorytetowa 8 – Nowoczesna edukacja.
• Działanie 9.3 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej– Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna (w ramach celu: Zwiększona dostępność oraz poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego).
Plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, to dokument, który diagnozuje obszar kształcenia zawodowego i czynniki jakie wpływają i determinują jego rozwój (demografia, rynek pracy, współpraca z otoczeniem biznesowym). Diagnoza stanowi punkt wyjścia dla wskazania pożądanych kierunków rozwoju tego obszaru, poprzez określenie najistotniejszych z punktu widzenia celów regionalnych zdefiniowanych na poziomie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz RPO-L2020, czynników pozwalających zogniskować wsparcie ze środków regionalnego programu operacyjnego.
W ramach Planu zdefiniowano priorytety inwestycyjne w zakresie wsparcia szkolnictwa zawodowego wynikające z RPO-L2020 dodatkowo poszerzając ich katalog o te, jakie odpowiadają zdiagnozowanym deficytom i szansom, jakie stoją przed szkolnictwem zawodowym.
Ostatecznie Plan prezentuje najważniejsze rekomendacje dla budowania systemu wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego, tak aby możliwy był wybór takich przedsięwzięć, które w pełni wpiszą się w wypracowane w dokumencie warunki.

Polsko-niemieckie rozmowy o współpracy
W niezwykłych okolicznościach przyrody, w sercu perły lubuskiego pogranicza – Parku Mużakowskim odbyły się polsko-niemieckie rozmowy o współpracy. Stronę polską reprezentowali: marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz, a stronę niemiecką premier Saksonii Stanislaw Tillich, który odebrał odznakę Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. Gościem spotkania była także Prof. Monika Grütters, Federalna Minister ds. Kultury i Mediów, która z premierem Saksonii podpisała umowę o finansowaniu Fundacji „Księcia-Pücklera-Park Bad Muskau".
Polsko-niemieckie rozmowy dotyczyły współpracy pomiędzy województwem lubuskim a Saksonią. Premier Tillich podkreślał, że Saksonia w ogromnej mierze i w sporym zakresie współpracuje z Dolnym Śląskiem. To bowiem te dwa regiony mają wspólny program trans graniczny EWT Interreg Polska-Saksonia. Saksonia współpracuje także z jedną gminą województwa lubuskiego. - Mamy propozycję współpracy w wielu obszarach. Oczywiście wiodącym obszarem współpracy jest Park Mużakowski. Niedawno odbywało się tutaj Święto Województwa Lubuskiego. Bardzo żałuję, że nie udało się Panu Premierowi uczestniczyć w tych wydarzeniach. Mam nadzieję, że będą jeszcze okazje, bo będziemy wspólnie realizować projekt w zakresie promocji turystycznej Parku Mużakowskiego. Będzie on finansowany ze środków unijnych, z regionalnego programu. W ramach tego projektu powstanie centrum usług turystycznych w Łęknicy. Będzie to projekt realizowany w partnerstwie z władzami gminy – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. Marszałek poprosiła także o wsparcie transgranicznego projektu budowy drogi. - Niestety burmistrz się nieco spóźnił ze złożeniem projektu. Ale mamy nadzieje, że w drugim naborze zostanie zwiększona alokacja na tę oś dotyczącą infrastruktury drogowej i projekt Łęknicy i Krauschwitz o wartości tylko 1 mln euro zostanie zrealizowany. - Nie jest to duży projekt, ale rozwiązuje istotne problemy – dodała E.Polak. - Ten nasz program z Polską podzieliliśmy pomiędzy Lubuskie i Dolny Śląsk i tutaj mamy pewną sumę. Musimy się tylko porozumieć co do projektów – odpowiedział premier Saksonii.
Uczestniczący w spotkaniu przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz podkreślał, że Park Mużakowski to prawdziwy symbol współpracy na pograniczu i perła, którą warto pokazać Europie. -Musze przyznać, że pani marszałek jest pierwszym marszałkiem, który Łęknicę i Bad Muskau rzeczywiście traktuje jak okno na świat. To rzeczywiście jest w ostatnich latach bardzo widoczne. I wykonanie pewnych projektów po obu stronach może pokazać, że to jest najładniejszy z tych polsko-niemieckich. Warto dołożyć do tego trochę pieniędzy żebyśmy mogli Europie pokazać – przekonywał.
Potencjał Parku Mużakowskiego oraz Geoparku dostrzega także premier Tillich, który podkreślał, ze książę Puckler znany jest w Wielkiej Brytanii. – Zaprezentowanie Parku w Londynie mogłoby pomóc w przyciągnięciu jeszcze większej liczby turystów – mówił. Zaproponował Take promocję parku podczas święta zjednoczenia Niemiec, które w przyszłym roku mogłoby się odbyć w ambasadzie Niemiec w Londynie. Jak podkreślała marszałek, Lubuskie ma już doświadczenia w tym zakresie. Promowało się chociażby w Rzymie, czy w Stanach Zjednoczonych. – Wtedy przyciągnęło to wielu Polaków mieszkających poza granicami kraju. W Londynie też mieszka wielu naszych rodaków. Te spotkania zaowocowały współpracą na wielu płaszczyznach – wyjaśniła.
Marszałek zaproponowała także współpracę na płaszczyźnie muzycznej. Chodzi mianowicie o promocję regionu lubuskiego poprzez koncert zielonogórskich filharmoników w Dreźnie. - Kultura niesie za sobą tak duże możliwości, że warto zacząć od tej płaszczyzny.
Po zakończeniu spotkania do marszałek Polak oraz premiera Tillicha dołączyła także Prof. Monika Grütters, Federalna Minister ds. Kultury i Mediów. Podczas wspólnej wycieczki rowerowej po Parku Mużakowskim marszałek opowiedziała o prowadzonej w naszym regionie kampanii promującej lubuskie parki. - Prowadzimy taką kampanię ZaParkuj w Lubuskiem, dlatego w tym roku z okazji wpisania Geoparku na listę UNESCO obchodziliśmy tutaj, na pograniczu święto województwa. A dziś wystawa pokazująca piękno parku, w którym jesteśmy jest we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury. A już pierwszego września pokażemy ją na festiwalu regionów we Lwowie – wyjaśniła. – Park to bardzo dobry przykład dobrych stosunków kulturalnych. To jest coś więcej niż tylko osie widokowe, to są osie emocjonalne. Czasami kultura właśnie jest w tych miejscach, gdzie polityka ma trudniej - mówiła minister, która przybyła do Bad Muskau w celu podpisania umowy na dalsze finansowanie Fundacji „Księcia-Pücklera-Park Bad Muskau". - Ponieważ to region lubuski jest w bardzo dużym zakresie beneficjentem tej umowy, ja ze swojej strony deklaruję zaangażowanie i wsparcie w rozwój naszego wspólnego projektu w odradzenie tradycji i dziedzictwa całego Parku Mużakowskiego. Mamy tutaj w jednej gminie dwa obiekty wpisane na listę UNESCO. Już dziś świat nam zazdrości, a dziś mogliśmy się sami przekonać jak to miejsce kwitnie – zakończyła marszałek i zaprosiła premiera i panią minister do odwiedzenia lubuskiego szlaku wina i miodu.
Przypomnijmy, że od 2004 r. na innej prestiżowej liście UNESCO, światowego dziedzictwa, figuruje już Park Mużakowski. Polska część parku zarządzana jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W ostatnich latach Park odwiedza coraz więcej turystów.
Zachodnia część parku z ośrodkiem rezydencjonalnym leży po stronie niemieckiej na terenie miasta Bad Muskau. Wschodnia część leży po stronie polskiej na terenie miasta Łęknica. Powierzchnia całego założenia wynosi 728 ha, części zachodniej - 206 ha, części wschodniej - 522 ha. Park leży na zróżnicowanym wysokościowo terenie moreny czołowej zwanej Łukiem Mużakowa. Jest to klasyczny park krajobrazowy, jedno z czołowych dzieł europejskiej sztuki ogrodowej XIX w. Inicjatorem budowy parku, jak i jego twórcą był książę Hermann von Pückler-Muskau, właściciel dóbr Muskau, literat, a zarazem propagator i teoretyk ogrodnictwa krajobrazowego.
Premier Tillich zasłużony dla Lubuskiego
Podczas spotkania premier Saksonii Stanislaw Tilich odebrał z rąk marszałek Elżbiety Anny Polak oraz przewodniczącego sejmiku Czesława Fiedorowicza odznakę Zasłużony dla Województwa Lubuskiego.
Stanislaw Tillich jest niemieckim politykiem, Serbołużyczaninen, Premierem Kraju Związkowego Saksonia. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego drugiej Izby Parlamentu Republiki Federalnej Niemiec – Bundesratu. Jest pierwszym premierem landu niemieckiego, który zna język polski.
W latach 1994-1999 zasiadał w Parlamencie Europejskim. W rządzie Saksonii był kolejno: ministrem ds. federalnych i europejskich, szefem kancelarii premiera, ministrem środowiska i rolnictwa, następnie szefem resortu finansów i premierem landu.
Jest zaangażowany w rozwój współpracy pomiędzy regionami partnerskimi
- Województwem Lubuskim i Saksonią. Do najważniejszych działań w tym zakresie należą:
• podpisanie Wspólnego oświadczenia o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim
• a Wolnym Krajem Związkowym Saksonia w listopadzie 2008 r.;
• wspieranie organizacji Dni Mediów i Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej
• im. Tadeusza Mazowieckiego, które stały się cenionymi spotkaniami branżowymi, przyczyniającymi się do wspólnej, transgranicznej, rzetelnej i nacechowanej wzajemnym zaufaniem pracy przedstawicieli mediów obu krajów;
• podejmowanie inicjatyw mających na celu rozszerzanie oferty i popularyzowanie nauki języka polskiego w Saksonii; w wyniku tych prac liczba uczniów decydujących
się na wybór na języka polskiego jako drugiego języka obcego, zwiększyła się wielokrotnie;
• wspieranie inicjatyw mających na celu rewitalizację Parku Mużakowskiego, wpisanego
na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO, Fundacji „Park Księcia Püklera Bad Muskau" oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa.
Stanisław Tillich swoją aktywną postawą przyczynia się do intensyfikacji dialogu lubusko-saksońskiego, a także do rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza, traktując nasze relacje jako priorytetowe.

RPO L2020- kolejne konkursy ogłoszone
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił kolejne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na wsparcie samozatrudnienia, programy aktywnej integracji społecznej oraz usługi społeczne. Łączna alokacja we wszystkich ogłoszonych dziś konkursach wynosi 26 mln zł.
Lista ogłoszonych konkursów:
• Oś priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.3 Wsparcie samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
Alokacja: 5 mln zł
Nabór wniosków: 30 września – 6 października 2016 r.
• Oś Priorytetowa 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.3 Programy Aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty
Alokacja: 7,5 mln zł
Nabór wniosków: 30 września – 6 października 2016 r.
• Oś priorytetowa 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT
Alokacja: 6 mln zł
Nabór wniosków: 30 września – 6 października 2016 r.
• Oś priorytetowa 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne
Alokacja: 7.5 mln zł
Nabór wniosków: 30 września – 6 października 2016 r.

Rozwój infrastruktury edukacyjnej – kolejne projekty z dofinansowaniem
W związku z pojawieniem się wolnych środków Zarząd Województwa Lubuskiego zwiększył alokację w ramach konkursu RPO L2020 dotyczącego rozwoju infrastruktury edukacyjnej i przyznał dofinansowanie kolejnym 8 projektom znajdującym się na liście rankingowej na łączną kwotę 11,6 mln zł. Wcześniej, 9 sierpnia br. dofinansowanie o łącznej wartości 11,6 mln zł otrzymało 5 projektów. Łączna kwota dofinansowania 13 inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 23,3 mln zł.
Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura Społeczna, Działania 9.3 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, II typ projektu „Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej"Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?