wtorek, 23 sierpnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.159.2016                                                                                Zielona Góra, 23.08.2016 r.

 

 

 

 

 

Newsletter nr 159

 

 

W czwartek pożegnanie lubuskich paraolimpijczyków!

18 zawodników z województwa lubuskiego będzie walczyć w Rio de Janeiro o medale igrzysk paraolimpijskich. Zanim to nastąpi, w czwartek (25.08) o godz. 14.00  w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego rozpocznie się ceremonia uroczystego pożegnania sportowców z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak. Podczas wydarzenia m.in. przedstawione zostaną sylwetki paraolimpijczyków, a także nastąpi oficjalne przekazanie flagi Województwa Lubuskiego.

Na lubuską reprezentację złożą się zawodnicy z 3 klubów naszego regionu: 11 reprezentantów wystawi Start Gorzów Wlkp., 6 - Start Zielona Góra oraz jednego - UKS „Dziesiątka" Nowa Sól. Igrzyska paraolimpijskie odbędą się w dniach 7 – 18 września.

 

Lubuskie ma plan rozwoju szkolnictwa zawodowego

Zarząd Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia 23 sierpnia br. przyjął plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem, środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, który odpowiada obszarowi wsparcia RPO - L2020 zaplanowanego zarówno w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez dedykowane im działania. Zakłada on podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz rozwój systemu dostosowany do rynku pracy.

Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa oraz warunków rozwoju gospodarczego i wspiera prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia obywateli. Plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 jest dokumentem, który sytuuje szkolnictwo zawodowe jako istotny element wsparcia rozwoju gospodarczego, nie tylko poprzez dostarczanie na rynek pracy odpowiednio przygotowanych zasobów ludzkich, ale również jako budowanie potencjału przedsiębiorczości wśród uczniów, którzy po ukończeniu kształcenia zasilą zasoby kadry pracowniczej.

Koncepcja kierunkowego i skoncentrowanego wydatkowania środków finansowych w tym obszarze powstała ze względu na szczególną  rolę kształcenia zawodowego we współczesnej gospodarce, na co wskazuje także Lubuska Strategia Zatrudnienia na lata 2011-2020.

Działania dedykowane realizacji Planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020:

 • Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – Oś Priorytetowa 8 – Nowoczesna edukacja.
 • Działanie 9.3 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej– Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna (w ramach celu: Zwiększona dostępność oraz poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego).

Plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, to dokument, który diagnozuje obszar kształcenia zawodowego i czynniki jakie wpływają i determinują jego rozwój (demografia, rynek pracy, współpraca z otoczeniem biznesowym). Diagnoza stanowi punkt wyjścia dla wskazania pożądanych kierunków rozwoju tego obszaru, poprzez określenie najistotniejszych z punktu widzenia celów regionalnych zdefiniowanych na poziomie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz RPO-L2020, czynników pozwalających zogniskować wsparcie ze środków regionalnego programu operacyjnego.

W ramach Planu zdefiniowano priorytety inwestycyjne w zakresie wsparcia szkolnictwa zawodowego wynikające z RPO-L2020 dodatkowo poszerzając ich katalog o te, jakie odpowiadają zdiagnozowanym deficytom i szansom, jakie stoją przed szkolnictwem zawodowym.

Ostatecznie Plan prezentuje najważniejsze rekomendacje dla budowania systemu wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego, tak aby możliwy był wybór takich przedsięwzięć, które w pełni wpiszą się w wypracowane w dokumencie warunki.

 

Polsko-niemieckie rozmowy o współpracy

W niezwykłych okolicznościach przyrody, w sercu perły lubuskiego pogranicza – Parku Mużakowskim odbyły się polsko-niemieckie rozmowy o współpracy. Stronę polską reprezentowali: marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz, a stronę niemiecką premier Saksonii Stanislaw Tillich, który odebrał odznakę Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. Gościem spotkania była także Prof. Monika Grütters, Federalna Minister ds. Kultury i Mediów, która z premierem Saksonii podpisała umowę o finansowaniu Fundacji „Księcia-Pücklera-Park Bad Muskau".

Polsko-niemieckie rozmowy dotyczyły współpracy pomiędzy województwem lubuskim a Saksonią. Premier Tillich podkreślał, że Saksonia w ogromnej mierze i w sporym zakresie współpracuje z Dolnym Śląskiem. To bowiem te dwa regiony mają wspólny program trans graniczny EWT Interreg Polska-Saksonia. Saksonia współpracuje także z jedną gminą województwa lubuskiego. -  Mamy propozycję współpracy w wielu obszarach. Oczywiście wiodącym obszarem współpracy jest Park Mużakowski. Niedawno odbywało się tutaj Święto Województwa Lubuskiego. Bardzo żałuję, że nie udało się Panu Premierowi uczestniczyć w tych wydarzeniach. Mam nadzieję, że będą jeszcze okazje, bo będziemy wspólnie realizować projekt w zakresie promocji turystycznej Parku Mużakowskiego. Będzie on finansowany ze środków unijnych, z regionalnego programu. W ramach tego projektu powstanie centrum usług turystycznych w Łęknicy. Będzie to projekt realizowany w partnerstwie z władzami gminy – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.  Marszałek poprosiła także o wsparcie transgranicznego projektu budowy drogi. - Niestety burmistrz się nieco spóźnił ze złożeniem projektu. Ale mamy nadzieje, że w drugim naborze zostanie zwiększona alokacja na tę oś dotyczącą infrastruktury drogowej i projekt Łęknicy i Krauschwitz o wartości tylko 1 mln euro zostanie zrealizowany. - Nie jest to duży projekt, ale rozwiązuje istotne problemy – dodała E.Polak. - Ten nasz program z Polską podzieliliśmy pomiędzy Lubuskie i Dolny Śląsk i tutaj mamy pewną sumę. Musimy się tylko porozumieć co do projektów – odpowiedział premier Saksonii.

Uczestniczący w spotkaniu przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz podkreślał, że Park Mużakowski to prawdziwy symbol współpracy na pograniczu i perła, którą warto pokazać Europie. -Musze przyznać, że pani marszałek jest pierwszym marszałkiem, który Łęknicę i Bad Muskau rzeczywiście traktuje jak okno na świat. To rzeczywiście jest w ostatnich latach bardzo widoczne. I wykonanie pewnych projektów po obu stronach może pokazać, że to jest najładniejszy z tych polsko-niemieckich. Warto dołożyć do tego trochę pieniędzy żebyśmy mogli Europie pokazać – przekonywał.

Potencjał Parku Mużakowskiego oraz Geoparku dostrzega także premier Tillich, który podkreślał, ze książę Puckler znany jest w Wielkiej Brytanii. – Zaprezentowanie Parku w Londynie mogłoby pomóc w przyciągnięciu jeszcze większej liczby turystów – mówił. Zaproponował Take promocję parku podczas święta zjednoczenia Niemiec, które w przyszłym roku mogłoby się odbyć w ambasadzie Niemiec w Londynie. Jak podkreślała marszałek, Lubuskie ma już doświadczenia w tym zakresie. Promowało się chociażby w Rzymie, czy w Stanach Zjednoczonych. –  Wtedy przyciągnęło to wielu Polaków mieszkających poza granicami kraju. W Londynie też mieszka wielu naszych rodaków. Te spotkania zaowocowały współpracą na wielu płaszczyznach – wyjaśniła.

Marszałek zaproponowała także współpracę na płaszczyźnie muzycznej. Chodzi mianowicie o promocję regionu lubuskiego poprzez koncert zielonogórskich filharmoników w Dreźnie. - Kultura niesie za sobą tak duże możliwości, że warto zacząć od tej płaszczyzny.

Po zakończeniu spotkania do marszałek Polak oraz premiera Tillicha dołączyła także Prof. Monika Grütters, Federalna Minister ds. Kultury i Mediów. Podczas wspólnej wycieczki rowerowej po Parku Mużakowskim marszałek opowiedziała o prowadzonej w naszym regionie kampanii promującej lubuskie parki. - Prowadzimy taką kampanię ZaParkuj w Lubuskiem, dlatego w tym roku z okazji wpisania Geoparku na listę UNESCO obchodziliśmy tutaj, na pograniczu święto województwa. A dziś wystawa pokazująca piękno parku, w którym jesteśmy jest we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury. A już pierwszego września pokażemy ją na festiwalu regionów we Lwowie – wyjaśniła. – Park to bardzo dobry przykład dobrych stosunków kulturalnych. To jest coś więcej niż tylko osie widokowe, to są osie emocjonalne. Czasami kultura właśnie jest w tych miejscach, gdzie polityka ma trudniej  - mówiła minister, która przybyła do Bad Muskau w celu podpisania umowy na dalsze finansowanie Fundacji „Księcia-Pücklera-Park Bad Muskau". - Ponieważ to region lubuski jest w bardzo dużym zakresie beneficjentem tej umowy, ja ze swojej strony deklaruję zaangażowanie i wsparcie w rozwój naszego wspólnego projektu w odradzenie tradycji i dziedzictwa całego Parku Mużakowskiego. Mamy tutaj w jednej gminie dwa obiekty wpisane na listę UNESCO. Już dziś świat nam zazdrości, a dziś mogliśmy się sami przekonać jak to miejsce kwitnie – zakończyła marszałek i zaprosiła premiera i panią minister do odwiedzenia lubuskiego szlaku wina i miodu.

Przypomnijmy, że od 2004 r. na innej prestiżowej liście UNESCO, światowego dziedzictwa, figuruje już Park Mużakowski. Polska część parku zarządzana jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W ostatnich latach Park odwiedza coraz więcej turystów.

Zachodnia część parku z ośrodkiem rezydencjonalnym leży po stronie niemieckiej na terenie miasta Bad Muskau. Wschodnia część leży po stronie polskiej na terenie miasta Łęknica. Powierzchnia całego założenia wynosi 728 ha, części zachodniej - 206 ha, części wschodniej - 522 ha. Park leży na zróżnicowanym wysokościowo terenie moreny czołowej zwanej Łukiem Mużakowa. Jest to klasyczny park krajobrazowy, jedno z czołowych dzieł europejskiej sztuki ogrodowej XIX w. Inicjatorem budowy parku, jak i jego twórcą był książę Hermann von Pückler-Muskau, właściciel dóbr Muskau, literat, a zarazem propagator i teoretyk ogrodnictwa krajobrazowego.

Premier Tillich zasłużony dla Lubuskiego

Podczas spotkania premier Saksonii Stanislaw Tilich odebrał z rąk marszałek Elżbiety Anny Polak oraz przewodniczącego sejmiku Czesława Fiedorowicza odznakę Zasłużony dla Województwa Lubuskiego.

Stanislaw Tillich jest niemieckim politykiem, Serbołużyczaninen, Premierem Kraju Związkowego Saksonia. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego drugiej  Izby Parlamentu Republiki Federalnej Niemiec – Bundesratu. Jest pierwszym premierem landu niemieckiego, który zna język polski.

W latach 1994-1999 zasiadał w Parlamencie Europejskim. W rządzie Saksonii był kolejno: ministrem ds. federalnych i europejskich, szefem kancelarii premiera, ministrem środowiska i rolnictwa, następnie szefem resortu finansów i premierem landu.

Jest zaangażowany w rozwój współpracy pomiędzy regionami partnerskimi

- Województwem Lubuskim i Saksonią. Do najważniejszych działań w tym zakresie należą:

 • podpisanie Wspólnego oświadczenia o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim
 • a Wolnym Krajem Związkowym Saksonia w listopadzie 2008 r.;
 • wspieranie organizacji Dni Mediów i Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej
 • Tadeusza Mazowieckiego, które stały się cenionymi spotkaniami branżowymi, przyczyniającymi się do wspólnej, transgranicznej, rzetelnej i nacechowanej wzajemnym zaufaniem pracy przedstawicieli mediów obu krajów;
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu rozszerzanie oferty i popularyzowanie nauki języka polskiego w Saksonii; w wyniku tych prac liczba uczniów decydujących

się na wybór na języka polskiego jako drugiego języka obcego, zwiększyła się wielokrotnie;

 • wspieranie inicjatyw mających na celu rewitalizację Parku Mużakowskiego, wpisanego

na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO, Fundacji „Park Księcia Püklera Bad Muskau" oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa.

Stanisław Tillich swoją aktywną postawą przyczynia się do intensyfikacji dialogu lubusko-saksońskiego, a także do rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza, traktując nasze relacje jako priorytetowe.

 

RPO L2020- kolejne konkursy ogłoszone

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił kolejne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na wsparcie samozatrudnienia, programy aktywnej integracji społecznej oraz usługi społeczne. Łączna alokacja we wszystkich ogłoszonych dziś konkursach wynosi 26 mln zł.

Lista ogłoszonych konkursów:

 • Oś priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.3 Wsparcie samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Alokacja: 5 mln zł

Nabór wniosków: 30 września – 6 października 2016 r.

 • Oś Priorytetowa 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.3 Programy Aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Alokacja: 7,5 mln zł

Nabór wniosków: 30 września – 6 października 2016 r.

 • Oś priorytetowa 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Alokacja: 6 mln zł

Nabór wniosków: 30 września – 6 października 2016 r.

 • Oś priorytetowa 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne

Alokacja: 7.5 mln zł

Nabór wniosków: 30 września – 6 października 2016 r.

 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej – kolejne projekty z dofinansowaniem

W związku z pojawieniem się wolnych środków Zarząd Województwa Lubuskiego zwiększył alokację w ramach konkursu RPO L2020 dotyczącego rozwoju infrastruktury edukacyjnej i przyznał dofinansowanie kolejnym 8 projektom znajdującym się na liście rankingowej na łączną kwotę 11,6 mln zł. Wcześniej, 9 sierpnia br. dofinansowanie o łącznej wartości 11,6 mln zł otrzymało 5 projektów. Łączna kwota dofinansowania 13 inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 23,3 mln zł.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura Społeczna, Działania 9.3 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, II typ projektu „Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej"

 

Mały region - wielkie atrakcje!

Turystycznych pereł u nas nie brakuje. Wiedzą o tym doskonale Lubuszanie, niebawem dowiedzą się podróżnicy z Polski i ze świata. Wszystko za sprawą prestiżowego National Geographic Traveler, w którego najnowszym numerze ukaże się artykuł o turystycznych klejnotach naszego regionu. - Lubuskie to fantastyczny i otwarty region. U nas nie da się nudzić – zapewnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Jedną z przedstawionych w czasopiśmie perełek będą lubuskie parki. Na ich promocję duży nacisk urząd marszałkowski kładzie już od początku roku. Z urokami Parku Narodowego Ujście Warty, czy też unikatowego na skalę światową Parku Mużakowskiego zapoznali się już np. uczestnicy Festiwalu Woodstock. O przyrodniczym potencjale województwa lubuskiego przekonali się także mieszkańcy Dolnego Śląska. Wszystko za sprawą wystawy prezentującej walory lubuskiej natury. Wrocławianie i goście odwiedzający Europejską Stolicę Kultury 2016, mogą oglądać ekspozycję od kilkunastu dni na popularnym Placu Solnym.

Miejsc, którymi warto się pochwalić, jest jednak w Lubuskiem zdecydowanie więcej. Czytelnicy National Geographic Traveler, dowiedzą się, że nie bez powodu nasz region nazywa się „drugimi Mazurami". Przekonają się, że Lubuski Szlak Wina i Miodu, jest wart nie tylko odwiedzenia, ale i „spróbowania". W najnowszym wydaniu czasopisma znalazło się również miejsce na promocję fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Do lubuskiej krainy czytającym pomogą się przenieść fotografie pokazujące regionalne atrakcje turystyczne.

Jeszcze zanim ukaże się najnowszy numer czasopisma o Lubuskiem dowiedzą się internauci. Już teraz na stronie internetowej National Geographic Traveler Poland jest dostępna galeria zdjęć z 10 najpiękniejszych miejsc w Lubuskiem. Dodajmy, że wszystkie publikacje to efekt kampanii promocyjnej urzędu marszałkowskiego.

 

Lubuska ochrona zdrowia w obliczu wyzwań

O przyszłości ochrony zdrowia w Lubuskiem rozmawiali uczestnicy debaty, która odbyła się w poniedziałek 22 sierpnia. Podczas spotkania zaprezentowane zostały dotychczasowe działania w zakresie poprawy jakości świadczeń, a także dalsza perspektywa funkcjonowania ochrony zdrowia w regionie. - Czeka nas ewolucja w ochronie zdrowia. Warto wiedzieć co naprawdę niesie nowa ustawa o działalności leczniczej i jakie to są zmiany i co udało się zrobić w regionie w starym stanie prawnym - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, inicjatorka spotkania.

Lubuska ochrona zdrowia – rzetelna diagnoza podstawą rozwoju!

Marszałek podkreślała, że każda zmiana, każda ewolucyjna musi się opierać na solidnych fundamentach, a więc rzetelna diagnoza jest wyznacznikiem zmian! – Lubuskie zbudowało silne podstawy. Wykonaliśmy olbrzymią pracę – przekonywała i zaprezentowała kamienie milowe lubuskiej ochrony zdrowia – czyli największe osiągnięcia ostatnich ośmiu lat:

- zmiana sposobu sprawozdawczości, czego efektem są bilansujące się szpitale lubuskie,

- zwiększenie środków dla lubuskiego NFZ o 100 mln zł rocznie poprzez zmianę algorytmu (wcześniej było: najmniejsze województwo, najmniej środków),

- audyt w szpitalach z ujemnym wynikiem finansowym (Gorzów, Międzyrzecz) i wdrożenie zaleceń,

 - fundusze europejskie – Bez tego by się nie udało – tłumaczyła marszałek. – To były bardzo duże środki z LRPO na lata 2007-2013 (łączna wartość projektów zrealizowanych w lubuskich szpitalach - 217  mln zł), a także z programów krajowych i transgranicznych. Kadra zarządzająca pokazała, że potrafi dobrze zainwestować każdą złotówkę  – dodała.

- Oddłużenie szpitala w Gorzowie Wlkp. – najbardziej zadłużonego szpitala w Polsce, który obecnie się bilansuje w nowej formie prawnej,

- Dwie bazy lotniczego pogotowia ratunkowe w Lubuskiem,

- Uruchomienie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim; - To odpowiedź na brak lekarzy w regionie – wyjaśniła marszałek. – Jestem przekonana, że będą to najlepiej wydane pieniądze w regionie lubuskim – dodała.

- Utworzenie pierwszego w regionie szpitala klinicznego,

- Realizacja programów profilaktycznych i promocja ochrony zdrowia.

Marszałek podkreślała, że w Lubuskiem z każdym rokiem rosną środki przeznaczone na ochronę zdrowia. To nie jedyne dobre wiadomości. Warto odnotować, że lubuskie szpitale mają najniższe zobowiązania wymagalne w Polsce, a samorząd województwa jako jedyny w kraju nie pokrywa ujemnego wyniku finansowego żadnej swojej jednostki. Ponadto wszystkie jednostki ochrony zdrowia podległe marszałkowi bilansują się i wypracowują dodatni wynik finansowy.

Marszałek Polak podkreślała, że w Lubuskiem o ochronie zdrowia myślimy strategicznie. – Mamy Strategię Ochrony Zdrowia i nie jest to dokument na półkę! Lista priorytetów zdrowotnych przedstawiona przez wojewodę pokrywa się z nasza listą. W Strategii stawiamy na profilaktykę i promocję zdrowego stylu życia. Prowadzimy tę profilaktykę poprzez budowanie świadomości w zakresie profilaktyki. Musi być przekaz, że bardziej opłaca się inwestować w profilaktykę niż leczyć chorych – wyjaśniła.

 1. Polak wyjaśniła, że przed lubuską ochroną zdrowia jeszcze wiele do zrobienia. – Czekają nas daleko idące zmiany związane ze zmianą ustawy o działalności leczniczej – mówiła. - W ramach uszczegółowienia o środki europejskie na poziomie krajowym mogą aplikować szpitale, które udostępniają swoją bazę dla studentów kierunków lekarskich. Będziemy rozmawiać, aby wszystkie nasze jednostki miały do nich dostęp. Od 1 stycznia 2018 r. nie będzie NFZ, będą wydziały przy urzędach wojewódzkich, a o kontraktach decydować będą wojewodowie. I zmiana najważniejsza - samorządy będą miały prawo finansowania świadczeń medycznych. Musimy się zmierzyć z tymi wyzwaniami. Uważam jednak, że poradzimy sobie – dodała.

Ważnym punktem odniesienia dla rozwoju lubuskiej ochrony zdrowia jest Strategii, która zawiera listę jej priorytetów. O tym, jak realizowane są jej założenia mówiła Przewodnicząca Lubuskiej Rady Zdrowia dr Marzenna Plucińska. Zobacz prezentację  W swoim wystąpieniu – obok pozytywnych trendów – wskazała także na deficyty. – Mamy bardzo duże braki lekarzy. Mamy w tym zakresie dramatyczne wskaźniki. To jest jednak trend ogólnopolski. Tutaj jednak czynimy starania (powstanie kierunku lekarskiego), aby zmienić tę sytuację. Jest też światełko w tunelu dla rozwoju pediatrii. Bólem jest opieka psychiatryczna dzieci młodzieży i dorosłych, a także opieka nad ludźmi starymi, czyli geriatria – wyjaśniła. - To jest wstyd opieki zdrowotnej w Polsce. Jest zakontraktowana opieka długoterminowa, ale to absolutnie nie zabezpiecza potrzeb. Pilnie potrzebne są centra geriatryczne, w których zapewniona zostałby kompleksowa opieka nad osobą starszą. Społeczeństwo się starzeje. Prognozy mówią, że potroi się liczba osób po 80 roku życia. Musimy się do tego przygotować – apelowała.

Zmiany, zmiany…  –  ewolucja, nie rewolucja

Gościem specjalnym debaty był Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, były wiceminister administracji i cyfryzacji. W swoim wystąpieniu odniósł się do proponowanych przez rząd zmian ustawy o działalności leczniczej i przedstawił ich konsekwencje. 

    NFZ centralnie zarządzany – w miejsce NFZ utworzony zostanie państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie minister zdrowia.

 • Zmiana finansowania SP ZOZ – gdy jednostka nie jest w stanie pokryć strat we własnym zakresie, obowiązek ten spadnie na podmiot tworzący (np. samorząd)
 • Wzmocnienie narzędzi nadzoru podmiotu tworzącego nad SPZOZ
 • Możliwość kupowania przez samorządy świadczeń zdrowotnych (podwójna opłata za te same świadczenia, brak jasnych wytycznych co do adresatów dodatkowych świadczeń)

Z zaprezentowanych przez niego analiz wynika, że NFZ generuje każdego roku ujemny wynik finansowy, co wynika z przeszacowanego planu finansowego.  W województwie lubuskim bilans migracji (pacjentów, którzy przyjeżdżają do naszego regionu na leczenie, oraz Lubuszan, którzy jeżdżą się leczyć poza nasz region) jest ujemny i wynosi -111 mln zł rocznie! Marek Wójcik przestrzegł przed przeszacowaniem planu NFZ na kolejne lata. Zwrócił uwagę na to, jak zmienia i zmieniać się będzie stosunek poszczególnych świadczeń w przeliczeniu na konkretne kwoty.

Podkreślił, że przed włodarzami samorządów lubuskich są strategiczne decyzje dotyczące obrania właściwego kierunku rozwoju. Zaznaczył, że w przyszłości istotną rolę w systemie będą odgrywały szpitale wojewódzkie. – Chylę przed panią marszałek czoła, że jesteście jednym z nielicznych regionów, który nie musi pokrywać ujemnego wyniku finansowego swoich szpitali – zaznaczył.

Marek Wójcik przestrzegł włodarzy samorządu przed ewentualnym kupowaniem świadczeń medycznych. Podkreślił, że trudno jest wskazać jednoznacznie docelową grupę odbiorców takich kupionych dodatkowo przez samorząd świadczeń. Zauważył, że nosi to znamiona podwójnego finansowania – ze składek zdrowotnych oraz ze środków samorządu, które powinny być raczej skierowane na rozwój podmiotów leczniczych niż na same świadczenia.

Marek Wójcik:  – Lubuskie stoi przed sporym wyzwaniem.  Maleje wasz udział w torcie ogólnopolskich środków na świadczenia zdrowotne. Najniższy przyrost środków w kraju, który wynika z algorytmu. Druga kwestia to migracja. Sporo pacjentów przyjeżdża leczyć się do lubuskiego, ale żadne województwo niema tak wysokiego wskaźniki migracji na zewnątrz.  Czyli strata 111 mln zł z tego powodu. Dostarczacie pacjentów innym województwom – wyjaśnił. – Uważam, że powinniście budować potencjał w oparciu o silne strony, nie strać się wydatkować środków na budowanie potęgi, którą będzie później bardzo trudno utrzymać. Dla was korzystne byłoby wzmacnianie potencjału – dodał.

Debata: różne spojrzenia na zdrowotną ewolucję

Jednym z głównych tematów debaty, w której udział wzięli: marszałek Elżbieta Anna Polak, dr Marek Wójcik, prof. Marek Spaczyński (pierwszy dziekan wydziału lekarskiego), prof. Tadeusz Kuczyński (Rektor UZ) oraz dr Marzenna Plucińska było przekształcenie szpitala klinicznego w Zielonej Górze w uniwersytecki. Dziekan Spaczyński przekonywał, że potrzebne jest szybkie i pełne przekształcenie lecznicy. Nieco bardziej ostrożną postawę zaprezentował rektor Kuczyński. – Uważam, że nie powinniśmy brać całości, ale tyle oddziałów klinicznych ile jest konieczne. Bo sytuacja jest dynamiczna – wyjaśnił. Jego obawy dotyczą gównie kwestii możliwości finansowych uczelni. - Warunkiem istnienia kierunku lekarskiego jest jego wysoki poziom. Do tego absolutnie potrzebny jest szpital kliniczny. Oczywiście uzyskanie statusu takiego szpitala spowoduje więcej środków na studentów. Obawiamy się jednak kosztów, których my jako uniwersytet nie będziemy w stanie dźwignąć. Np. centrum symulacji – wyjaśnił. Jednak jego zdaniem powstanie szpitala klinicznego jest konieczne i wpłynie nie tylko na rozwój kierunku lekarskiego, ale przede wszystkim na podniesienie poziomu usług medycznych w regionie. 

-  Trochę asekuracji, ale słusznie – odpowiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak. Jesteśmy w nieprzewidywalnych czasach, zmienia się uszczegółowienie. Zależało nam na dostępie do środków centralnych. Myślę ze jest niezbędne poparcie wielu stron – dodała.

Prof. Marek Spaczyński twierdzi z kolei, że finansowanie kierunku nie jest zagrożone. - Szpital kliniczny jest finansowany tak, jak szpital wojewódzki ze środków NFZ. Wiec obawy są przedwczesne. Fundusze z prowadzenia kierunku będą wzrastać i z tych środków pokryte zostaną koszty zmian – wyjaśnił.  

Marek Wójcik zwrócił z koeli uwagę na dużą konkurencyjność w zakresie uczelni medycznych. Jego zdaniem młody kierunek nie ma szans w starci z wiekowym gigantem. - Mamy takie niedostatki personelu, że nigdy nie będzie problemu z walką konkurencyjną. Ważne, żebyście mieli dobrą kadrę medyczną, bo tutaj widzę zagrożenie deficytem – dodała Marzenna Plucińska.

W spotkaniu dotyczącym ochrony zdrowia udział wzięli także m.in.: przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz, radni województwa lubuskiego, Poseł na Sejm RP Katarzyna Osos oraz dyrektorzy jednostek ochrony zdrowia i włodarze lubuskich miast.

 

Kierunek Kazachstan

Lubuskie szuka partnerów gospodarczych na całym świecie. Jednym z nich może być Kazachstan. Okazją do rozmów z przedstawicielami tego europejsko-azjatyckiego kraju będzie rozpoczynające się jutro (23.08) Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze, w którym udział weźmie m.in. prezydent Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa. W Warszawie nasz region będzie reprezentował Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Forum będzie płaszczyzną prezentacji dotychczasowych osiągnięć i planów na przyszłość w zakresie współpracy regionalnej, w obszarze małej i średniej przedsiębiorczości, a także finansowych instrumentów wspierania wzajemnej współpracy. Jako sektory priorytetowe wskazano m.in.: spożywczy i budowlany, czy też gospodarkę komunalną (kanalizacja, termomodernizacja, gospodarka odpadami - ich utylizacja, recycling).

W trakcie Forum odbędzie się ceremonia podpisania umów i porozumień na poziomie instytucjonalnym, regionalnym jak również biznesowym oraz spotkania B2B dla polskich i kazachstańskich firm. Według informacji, znajdujących się na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Unia Europejska pozostaje najważniejszym partnerem handlowym i inwestycyjnym Kazachstanu oraz największym źródłem bezpośrednich prywatnych inwestycji zagranicznych. Przypada na nią ponad 40% obrotów handlowych Kazachstanu, przy tym UE jest najważniejszym odbiorcą kazachstańskiego eksportu, trafia do niej ponad 52%  wartości dostaw RK. Resort podaje, że według danych strony kazachstańskiej, wolumen handlu zagranicznego z UE za 11 miesięcy w 2015 roku wyniósł blisko 50 mld USD.

 

 


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?