wtorek, 2 sierpnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.145.2016 Zielona Góra, 02.08.2016 r.

Newsletter nr 145


Obrady marszałków w Szczecinie
Zmiany systemowe w ochronie zdrowia oraz prawo wodne to dwa główne tematy pierwszego dnia obrad Konwentu Marszałków RP odbywającego się w Szczecinie. W Konwencie biorą udział marszałek Elżbieta Anna Polak oraz wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. - Odchodzimy od spółek, to jest nowa koncepcja rządu, po to żeby nałożyć nowe ciężary na samorządy. Tam, gdzie nie da rady Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy mają przejąć obowiązek finansowania zwłaszcza nadwykonań. To jest rozmydlenie odpowiedzialności. Nie o to chodzi w systemie, zdrowie nie może być polityczne. Chcemy innej reformy, o tym będziemy dziś rozmawiać - mówiła marszałek podczas briefingu prasowego.
Po pierwszej części obrad odbył się briefing prasowy, w którym uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego.
Konwent Marszałków ustanowiony został prawie 20 lat temu. Po raz pierwszy poza Warszawą odbył się właśnie w Szczecinie. - Dzisiaj historia zatacza koło i jako marszałek województwa po raz pierwszy mam zaszczyt przejąć Laskę Marszałkowską po moich znakomitych nieżyjących już poprzednikach – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.
- Rozwój naszych małych ojczyzn nie zależy tylko od nas, ale także od gmin, powiatów i strony rządowej. Chcemy wsłuchiwać się w różne głosy i prowadzić otwarty dialog. Wierzę, że w Szczecinie nam się to uda. Gościć uczestników Konwentu Marszałków to olbrzymi zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność. To miejsce debaty nad bardzo ważnymi tematami, które dotyczą zwykle takich bardzo ludzkich spraw. Rozpoczęliśmy od rozmów nad prawem wodnym. Wydawać by się mogło, że to temat bardzo odległy od codziennego życia Polaków, ale nic bardziej mylnego. Kwestia nowego podatku „za deszcz", zwiększenia opłat za odpływ wody do celów wody pitnej, to wszystko może znaleźć bardzo mocne odzwierciedlenie w rachunkach wszystkich mieszkańców miast, miasteczek i wsi, którzy korzystają z publicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W przypadku producentów napojów może to spowodować, że cześć firm przeniesie się za granicę, gdzie ceny wody używanej do produkcji napojów są niższe – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.
Następnie głos zabrała Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. - Bardzo się cieszę, że Konwent Marszałów odbywa się tym razem w Polsce Zachodniej. Podróż z Zielonej Góry zajęła mi dwie godziny, a wszystko dzięki nowej drodze ekspresowej S3, gotowej już prawie w całości – mówiła marszałek. Podkreślała, że Konwenty Marszałków są dla włodarzy regionów bardzo ważnymi spotkaniami, podczas których można porozmawiać o aktualnych problemach, nowelizacjach, reformach i rewolucjach. - Taka rewolucja czeka nas właśnie w ochronie zdrowia. Część rozmów jest poświęcona temu, co niosą ze sobą wprowadzone zmiany. Informacje nie są dobre dla samorządów. Sama od 8 lat nadzoruje ochronę zdrowia i mogę śmiało powiedzieć, że zmieniamy rzeczywistość. Poprawiamy warunki hospitalizacji i leczenia. Potrafiliśmy wdrożyć taki system, który w oparciu o istniejący system prawny, sprzyja pacjentom. Można oczywiście zmieniać i reformować ochronę zdrowia, ale czy trzeba to robić w ten sposób, wyrzucając na śmietnik Narodowy Fundusz Zdrowia? W mojej ocenie, ocenie moich kolegów to powrót do centralizacji, powrót do PRL-u. Nie zasłużyliśmy sobie na to – mówiła marszałek E. Polak.
Marszałek podkreślała, że w wolnej Polsce samorząd wyraźnie pokazał, że radzi sobie, nie tylko z takimi problemami jak ochrona zdrowia. - Mam prawo o tym mówić, bo w regionie lubuskim mieliśmy najbardziej zadłużony w kraju szpital w Gorzowie Wielkopolskim. Był zadłużony na kwotę 270 mln zł. Przekształciliśmy go w spółkę, oddłużyliśmy i spółka się nie zadłuża. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła cały proces. Raport NIK ma 800 stron i można na nich znaleźć same superlatywy i dobre oceny - mówiła marszałek.
Rozmowy w tym temacie kontynuowano podczas w debaty organizowanej przez „Rzeczpospolitą" pt. „Zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na jednostki samorządu terytorialnego".Panel, który poprowadzi redaktor Marcin Piasecki odbędzie się w ramach posiedzenia plenarnego Konwentu Marszałków. Podczas debaty poruszone zostaną następujące zagadnienia: zmiany w ustawie o działalności leczniczej, użyteczność map potrzeb zdrowotnych oraz zmiany systemowe w organizacji ochrony zdrowia.
Drugi dzień Konwentu
Drugiego dnia Konwent obradować będzie w Hotelu Dana Business & Conference. W rozmowach weźmie udział Romuald Gawlik. Tego dnia dyskusje będą się koncentrowały wokół zmian w systemie edukacji w Polsce. Jednym z punktów programu jest również prezentacja przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego pierwszego krajowego systemu jakości żywności „Jakość Tradycja" – jedynego systemu certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych, wpisanego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i notyfikowanego przez Komisję Europejską.
Województwo Zachodniopomorskie przewodniczy Konwentowi Marszałków Województw RP przez całą drugą połowę 2016 roku. W tym czasie obrady odbędą się trzy razy: w Szczecinie (2-3 sierpnia 2016 r.), w Luboradzy k. Połczyna-Zdroju (28-30 września 2016 r.) oraz Kołobrzegu (21-23 listopada 2016 r.).
Pomorze Zachodnie po raz trzeci staje na czele Konwentu Marszałków RP. Wcześniej przewodziło konwentowi w 1999 i 2008 roku.
Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, które reprezentuje interesy wszystkich 16 polskich województw. Konwent Marszałów RP zawiązany został w 1998 r., równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa. W jego skład którego wchodzą marszałkowie wszystkich polskich województw, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi.
Podczas obrad konwentu marszałkowie województw analizują i opiniują propozycje zmian legislacyjnych oraz omawiają aktualne problemy samorządów województw.
Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Głos Konwentu Marszałków RP wielokrotnie przyczynił się i nadal się przyczynia do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych.
Pierwsze posiedzenie odbyło się w grudniu 1998 roku. Ostatnim gospodarzem Konwentu było Województwo Śląskie.

Stanowiska przyjęte na Konwencie Marszałków
W części plenarnej marszałkowie rozmawiali o nowym prawie wodnym i opóźnieniach legislacyjnych Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Tego dnia marszałkowie głosowali nad przyjęciem 7 stanowisk, związanych m.in. z ochroną zdrowia, wsparciem dla kultury instytucjami kultury, prawem łowieckim i ochroną przyrody.
Stanowiska dostępne na stronie:
http://lubuskie.pl/news/19278/16/Stanowiska-przyjete-na-Konwencie-Marszalkow/


Lubuskie się rozwija!
W I półroczu br. w większości obszarów gospodarki utrzymywały się tendencje wzrostowe. Wzrosło zatrudnienie, wzrosła dynamika produkcji lubuskich firm oraz przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach. Tak wynika z danych dotyczących sytuacji gospodarczej w województwie lubuskim w I półroczu br. opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze - Stawiamy na gospodarkę, mądrze lokujemy fundusze europejskie i to przynosi efekty – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.
Optymistyczne dane z lubuskiego rynku pracy płyną już od kilku miesięcy. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu czerwca br. 9,0 proc., tj. obniżyła się w porównaniu z notowaną przed miesiącem (o 0,5 p. proc.) i przed rokiem (o 2,1 p. proc.). Najniższe bezrobocie odnotowano w miasta na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra (odpowiednio 4,5 proc. i 5,7 proc.) oraz powiecie słubickim (4,9 proc.).
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 119,7 tys. osób i wzrosło o 2,6 proc. w stosunku do obserwowanego przed rokiem (wobec wzrostu o 0,7 proc. w analogicznym okresie ub. roku).
To jednak nie koniec dobrych wieści. Urząd Statystyczny informuje także, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3557,27 zł i było o 5,9 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku.
Spadek bezrobocia idzie w parze z poprawą kondycji lubuskich firm. Produkcja sprzedana przemysłu, licząc w cenach stałych, była o 6,0 proc. wyższa w porównaniu z I półroczem 2015 r., wobec wzrostu przed rokiem o 3,4 proc.
Jak to wygląda w rozbiciu na poszczególne branże przemysłu? Wzrost sprzedaży odnotowano w 23 spośród 28 działów przemysłu. W działach o znaczącym udziale w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem wyższa niż przed rokiem była sprzedaż w przedsiębiorstwach zajmujących się m.in. produkcją wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 14,6%), produkcją artykułów spożywczych (o 8,0 proc.), produkcją wyrobów z metali (o 4,7 proc.), produkcją papieru i wyrobów z papieru (o 2,8%) oraz produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 2,0 proc.).
W budownictwie mieszkaniowym przekazano do użytkowania w I półroczu br. 1912 mieszkań, tj. o 38,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.
Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 6,0 proc. wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w I półroczu ub. roku o 2,7 proc.).
Więcej informacji można znaleźć w „Komunikacie o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lubuskiego w czerwcu 2016 r.", który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze pod adresem:
http://zielonagora.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/komunikat-o-sytuacji/komunikat-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-lubuskiego-w-czerwcu-2016-r-,1,41.html


Zarząd Województwa powołał Radę Seniorów
1 sierpnia br. zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie powołania Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Funkcjonowanie Rady przyczyni się do zwiększenia zaangażowania starszych mieszkańców województwa w życie społeczne regionu. Rada zapewni seniorom wpływ na sprawy dotyczące jakości ich życia, wzmocni więzi międzypokoleniowe, a tym samym działania Rady przyczynią się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych. Członkowie Rady będą służyli wiedzą i doświadczeniem przy tworzeniu przez samorząd województwa rozwiązań na rzecz osób starszych.
Realizowane dokumenty strategiczne tj. Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 oraz wynikające z niej programy z zakresu polityki społecznej zawierają priorytetowe zapisy kompleksowego wsparcia seniorów i dają dobrą płaszczyznę do tworzenia innowacyjnych działań wspierających osoby starsze w województwie lubuskim.
Lubuska Społeczna Rada Seniorów będzie organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Lubuskiego.
Do zakresu działania rady będzie należało: nadanie kierunków regionalnej polityce senioralnej, proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian na rzecz osób starszych, podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia aktywności w życiu publicznym i społecznym osób starszych oraz pomoc w zwiększeniu dostępu do informacji, przeciwdziałając tym samym dyskryminacji i marginalizacji, opiniowanie projektów rządowych i wojewódzkich programów działań uwzględniających problematykę osób starszych, dążenie do umocnienia międzypokoleniowych więzi, upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych, promowanie zdrowego starzenia się, współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z terenu województwa lubuskiego i kraju.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze odpowiada za nabór członków do Rady oraz będzie koordynował i zapewniał jej obsługę.
Członkom Rady powołanym zarządzeniem Marszałka zostaną wręczone nominacje w trakcie inauguracji XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora w dniu 10 października br. w Filharmonii Zielonogórskiej. Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w pracach Lubuskiej Rady i śledzenie stron www.lubuskie.pl oraz www.rops.lubuskie.pl na których pojawi się ogłoszenie o naborze członków.Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?