czwartek, 18 sierpnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.156.2016 Zielona Góra, 18.08.2016 r.


Newsletter nr 156


Lubuska policja świętuje
Ich codzienna praca na rzecz bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców naszego regionu wymaga głębokiej motywacji, nieprzeciętnych predyspozycji, a także odwagi i poświęcenia. Dzięki nim możemy się czuć bezpiecznie. Policja obchodzi swoje święto. Wojewódzkie Obchody Święta połączone z wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej odbędą się 19 sierpnia br. w Międzyrzeczu. Uroczystości rozpoczną się o godz. 12:00 od Mszy Św. w kościele pw. Św. Wojciecha. Udział w nich weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak.
O godz. 13:00 uroczystości przeniosą się na plac przy urzędzie miasta. Tam też nastąpi wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu oraz wręczenie medali i odznaczeń resortowych oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.
Współpraca samorządu województwa z lubuską policją
Narkotesty i alkomaty
Od 2011 r. przekazywane są w formie darowizny przez Województwo Lubuskie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. urządzeń typu „Alco Blow" do badania na obecność alkoholu w organizmie oraz „DrugWipe 6S" do badania głównych grup narkotyków w ślinie.
W latach 2010 - 2016 przekazano łącznie 1 210 sztuk urządzeń typu Alco Blow na obecność alkoholu w organizmie oraz urządzeń typu „DrugWipe 6S" do badania głównych grup narkotyków w ślinie na kwotę 123 553,48 zł
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze współpracuje z Lubuską Policją przy realizacji projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".
- 2012 roku - projekt pn. „Lubuskie przeciw przemocy"- „Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie". Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy w województwie lubuskim ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.
(Całkowity koszt realizacji projektu „Lubuskie przeciw przemocy" to kwota 119.336,54 zł,
w tym pokryta z dotacji MPiPS – 95.504,67 zł. Samorząd Województwa Lubuskiego ze środków własnych przeznaczył na ten cel kwotę 23.831,87 zł.)
- 2013 r. - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpoczął realizację projektu pn. „Lubuska niebieska tarcza wobec przemocy". Projekt prowadzony jest w formie portalu www.tarcza.lubuska.pl, który pozwala na upowszechnienie kompleksowej, usystematyzowanej, syntetycznej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy na temat funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego form i zakresu instytucjonalnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
(Całkowity koszt realizacji projektu „Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy" to kwota 87 397,66 zł, w tym pokryta z dotacji MPiPS – 69 397,66 zł. Samorząd Województwa Lubuskiego ze środków własnych przeznaczył na ten cel kwotę 18 000,00 zł.)
- 2015 r. „Moc jest w nas" – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie. Projekt dla dzieci z rodzin zagrożonych i doświadczających przemocy domowej, szczególnie dla dzieci z dużym deficytem emocjonalnym i trudnościami w sferze społecznej, które wymagają odpowiedniego podejścia, przygotowania specjalistycznych działań oraz zachęcenia do szukania zmiany.
(Całkowity koszt realizowanego zadania wyniósł 24.251,49 zł - w tym wydatkowano środki dotacji
w wysokości 19 251,49 zł oraz środki samorządu województwa lubuskiego w wysokości 5.000 zł.)
2014/2015 – konkurs pn. Widzisz. Nie zgadzaj się. REAGUJ! - dotyczył profilaktyki alkoholowej oraz problematyki związanej z „dopalaczami".

Debata o zdrowiu: przeszłość i perspektywa
Ochrona zdrowia w Lubuskiem będzie tematem debaty ekspertów, która odbędzie się w poniedziałek 22 sierpnia o godz. 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim z inicjatywy marszałek Elżbiety Anny Polak. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane dotychczasowe działania samorządu województwa w zakresie poprawy jakości świadczeń, a także dalsza perspektywa funkcjonowania ochrony zdrowia w województwie. Gościem specjalnym debaty będzie Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, były wiceminister administracji i cyfryzacji.
„Lubuska ochrona zdrowia – przeszłość i perspektywa" to tytuł debaty z udziałem ekspertów, której inicjatorem i gospodarzem będzie marszałek Elżbieta Anna Polak. Dyskusję poprzedzą krótkie wystąpienia: marszałek zaprezentuje osiągnięcia w lubuskim zdrowiu w ostatnich ośmiu latach, ale także obecną diagnozę stanu ochrony zdrowia i kierunki rozwoju.
Jednym z kluczowych elementów spotkania będzie przedstawienie wizji finansowania świadczeń zdrowotnych w przyszłości, w kontekście aktualnych zmian ustawowych. Perspektywę płacenia za świadczenia przedstawi Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich.
Dr n. med. Marzenna Plucińska, Przewodnicząca Lubuskiej Rady Zdrowia przedstawi śródokresowe sprawozdanie z realizacji założeń Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 w pierwszych dwóch latach obowiązywania dokumentu. Podczas spotkania będzie także mowa o nowych uwarunkowaniach związanych z tworzeniem kliniki uniwersyteckiej w regionie, co zaprezentuje Tomasz Wróblewski, Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia.
Dyskusja: co nas czeka w zdrowiu?
Punktem kulminacyjnym w programie będzie debata z udziałem ekspertów – poświęcona głównie zagadnieniom przyszłości lubuskiej ochrony zdrowia – w kontekście ustawowych zmian (m.in. nowelizacje ustawy o działalności oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
Wśród uczestników, którzy potwierdzili udział w debacie są radni województwa, samorządowcy, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, szefowie podmiotów leczniczych, lekarze, przedstawiciele środowisk medycznych oraz związków zawodowych działających w ochronie zdrowia.
Program debaty na www.lubuskie.pl


Ze starostami o modernizacji systemu GIS
Przygotowania do realizacji projektu "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług" to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członek zarządu województwa Alicji Makarskiej z przedstawicielami Związku Powiatów Lubuskich, starostami: żagańskim Henrykiem Janowiczem, zielonogórskim Dariuszem Wróblewskim oraz krośnieńskim Mirosławem Glazem. Związek zamierza ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków unijnych.
Projekt "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług" miałby być realizowany w latach 2017-2019 na terenie 12 powiatów ziemskich województwa lubuskiego, będącymi członkami związku tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim.
Celem projektu jest modernizacja zasobów oraz budowa cyfrowej platformy, standaryzująca zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. Docelowa platforma e-usług umożliwi ponadto zarządzanie danymi przestrzennymi, ich przetwarzanie i udostępnianie w formie zintegrowanej, zarówno społeczeństwu jak i instytucjom publicznym. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości i harmonizacji danych w rejestrach publicznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawa, dla zapewnienia interoperacyjności poprzez realizację prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, cyfryzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w części powiatowej, założenie lub zaktualizowanie istniejących baz, jak również dostosowanie systemów informatycznych do realizacji tych celów.
Zrealizowanie tych celów ma zwiększyć zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB), bazie danych obiektów (BDOT500) i bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

Lubuskie na WORLD TRAVEL SHOW – czekamy na zgłoszenia wystawców
Około 500 stoisk, a wśród nich pawilon województwa lubuskiego. Nasz region w dniach 14-16 października zaprezentuje się na Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel Show, które odbędą się w Nadarzynie. Obecnie czekamy na zgłoszenia podwystawców, którzy chcieliby zareklamować swoje produkty i usługi.
W tegorocznych targach weźmie udział pół tysiąca wystawców z kraju i ze świata. Nic dziwnego. World Travel Show to miejsce spotkań dla wszystkich miłośników podróży dalekich i bliskich. Możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w turystyce, interesującymi miejscami i znakomita okazja do spotkania ze znanymi podróżnikami. Wydarzenie uzupełniają imprezy towarzyszące.
Na tak ważnej imprezie nie zabraknie stoiska promującego lubuskie atrakcje turystyczne. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego dysponować będzie 50 metrami kwadratowymi, na których promować będzie trzy produkty wizerunkowe „Wino i kuchnia", „Militaria i Fortyfikacje'' oraz „Przygoda na wodzie".
W związku z powyższym Departament Infrastruktury Społecznej zaprasza do współpracy w charakterze podwystawcy samorządy, stowarzyszenia, producentów regionalnych produktów oraz wszystkich wpisujących się w realizację wymienionych wyżej kampanii. Podwystawcy mogą liczyć na bezpłatne stoisko, a także wpis do katalogu targów. Koszty takie jak: dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, bilet wjazdowy itd. pokrywane są we własnym zakresie
Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie zgłoszenia wg. załączonego formularza [TUTAJ] opisującego formę i atrakcje przewidziane do realizacji na stoisku na adres k.mezynski@lubuskie.pl do dnia 30 sierpnia. W przypadku większej ilości zgłoszeń o wyborze podwykonawców zdecyduje zgodność oferowanych przez nich produktów z przyjętą strategią, oraz atrakcjami proponowanymi przez potencjalnych podwystawców.
O ostatecznym wyborze podwystawców poinformujemy drogą mailową. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 68 456 5253.

Bezpłatne porady unijne
Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje do Strzelec Krajeńskich (26 sierpnia) i Drezdenka (29 sierpnia). Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.
Konsultacje odbędą się:
- 26.08.2016. w godz. 10.30-13.00 w Strzelcach Krajeńskich, w Punkt Informacji Turystycznej przy ul. Rynek 1,
- 29.08.2016. w godz. 10.30-13.00 w Drezdenku, w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawsiej 1.
Szczegółowe informacje na temat konsultacji:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107, tel. 95 7390-378, -377 , -386, -380, e-mail: lpi@lubuskie.pl

Naukę czas zacząć – Lubuska Akademia Rozwoju startuje z wykładami
Po sesji inauguracyjnej przyszedł czas na prawdziwe wykłady i naukę. W ramach sierpniowego zjazdu Lubuskiej Akademii Rozwoju (LAR), oprócz stałego bloku unijnego, zrealizowane zostaną dwa główne tematy paneli dydaktycznych: „Jak skutecznie zbudować strategię eksportową" oraz „Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych". Przedsiębiorcy na swoje zajęcia wybiorą się do Parku Naukowo –Technologicznego w Nowym Kisielinie, a samorządowcy spotkają się w urzędzie marszałkowskim.
Zainteresowanie wykładami jest spore. Wstępnie zajęcia były planowane na 130 osób, ale ta liczba przekroczona została już w pierwszym tygodniu naboru. Aktualnie udział w LAR potwierdziło ponad 150 osób z 250 zgłoszonych osób, wśród których są zarówno pracownicy sektora prywatnego, jak i jednostek publicznych.
Ze względu na obszary tematyczne, sesje zjazdowe każdorazowo podzielone zostaną na dwa moduły. Najbliższy zjazd pozwoli przedsiębiorcom zgłębić tematykę tworzenia strategii eksportowej w firmie oraz przybliży zagadnienia związane z Rejestrem Usług Rozwojowych w ramach działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownikom sektora publicznego natomiast przedstawione zostaną najważniejsze zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz informacje dotyczące Bazy Konkurencyjności. Każdy z modułów będzie odbywał się w innej sali szkoleniowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.akademia.lubuskie.pl.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?