poniedziałek, 1 sierpnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

GZ.II.0620.1.144.2016                                                                                Zielona Góra, 01.08.2016 r.

 

 

 

 

 

Newsletter nr 144

 

 

 

Konwent Marszałków Województw RP w Szczecinie

Pierwsze spotkanie Konwentu Marszałków RP pod przewodnictwem Województwa Zachodniopomorskiego odbędzie się w dniach 1 – 3 sierpnia 2016. W Konwencie wezmą udział marszałek Elżbieta Anna Polak oraz wicemarszałkowie Stanisław Tomczyszyn i Romuald Gawlik. 2 sierpnia marszałek Elżbieta Anna Polak weźmie udział w debacie organizowanej przez „Rzeczpospolitą" pt. „Zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na jednostki samorządu terytorialnego".

O wprowadzenie do debaty poproszeni zostali:

  1. Konstanty Radziwiłł - Minister Zdrowia
  2. Olgierd Geblewicz – Prezes Zarządu Związku Województw RP
  3. Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, członek Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia
  4. Wojciech Kozak– Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, członek Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP
  5. Roman Kolek– Wicemarszałek Województwa Opolskiego, członek Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP
  6. Ludwik Węgrzyn – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  7. przedstawiciel Związku Miast Polskich

W debacie wezmą udział marszałkowie województw, przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu oraz dyrektorzy szpitali.

Panel, który poprowadzi redaktor Marcin Piasecki odbędzie się w ramach posiedzenia plenarnego Konwentu Marszałków. Podczas debaty poruszone zostaną następujące zagadnienia: zmiany w ustawie o działalności leczniczej, użyteczność map potrzeb zdrowotnych oraz zmiany systemowe w organizacji ochrony zdrowia.       

Edukacja, prawo wodne, grupy rybackie

Zmiany w systemie edukacji w Polsce, problemy z finansowaniem działalności rybackich lokalnych grup działania, prawo wodne – nowelizacja ustawy to główne tematy, jakie zostaną poruszone podczas obrad Konwentu. W ostatnim dniu Krajowa Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zaprezentuje pierwszy krajowy system jakości żywności „Jakość Tradycja" – jedyny system certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych, wpisany do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i notyfikowany przez Komisję Europejską.

Program konwentu

Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, które reprezentuje interesy wszystkich 16 polskich województw. Konwent Marszałów RP zawiązany został w 1998 r., równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa. W jego skład którego wchodzą marszałkowie wszystkich polskich województw, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi.

Podczas obrad konwentu marszałkowie województw analizują i opiniują propozycje zmian legislacyjnych oraz omawiają aktualne problemy samorządów województw.

Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Głos Konwentu Marszałków RP wielokrotnie przyczynił się i nadal się przyczynia do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych.

Pierwsze posiedzenie odbyło się w grudniu 1998 roku. Ostatnim gospodarzem Konwentu było Województwo Śląskie.

 

 

Lubuskie się rozwija!

W I półroczu br. w większości obszarów gospodarki utrzymywały się tendencje wzrostowe. Wzrosło zatrudnienie, wzrosła dynamika produkcji lubuskich firm oraz przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach. Tak wynika z danych dotyczących sytuacji gospodarczej w województwie lubuskim w I półroczu br. opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze - Stawiamy na gospodarkę, mądrze lokujemy fundusze europejskie i to przynosi efekty – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Optymistyczne dane z lubuskiego rynku pracy płyną już od kilku miesięcy. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu czerwca br. 9,0 proc., tj. obniżyła się w porównaniu z notowaną przed miesiącem (o 0,5 p. proc.) i przed rokiem (o 2,1 p. proc.). Najniższe bezrobocie odnotowano w miasta na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra (odpowiednio 4,5 proc. i 5,7 proc.) oraz powiecie słubickim (4,9 proc.).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 119,7 tys. osób i wzrosło o 2,6 proc. w stosunku do obserwowanego przed rokiem (wobec wzrostu o 0,7 proc. w analogicznym okresie ub. roku).

To jednak nie koniec dobrych wieści. Urząd Statystyczny informuje także, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3557,27 zł i było o 5,9 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku.

Spadek bezrobocia idzie w parze z poprawą kondycji lubuskich firm. Produkcja sprzedana przemysłu, licząc w cenach stałych, była o 6,0 proc. wyższa w porównaniu z I półroczem 2015 r., wobec wzrostu przed rokiem o 3,4 proc.

Jak to wygląda w rozbiciu na poszczególne branże przemysłu? Wzrost sprzedaży odnotowano w 23 spośród 28 działów przemysłu. W działach o znaczącym udziale w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem wyższa niż przed rokiem była sprzedaż w przedsiębiorstwach zajmujących się m.in. produkcją wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 14,6%), produkcją artykułów spożywczych (o 8,0 proc.), produkcją wyrobów z metali (o 4,7 proc.), produkcją papieru i wyrobów z papieru (o 2,8%) oraz produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 2,0 proc.).

W budownictwie mieszkaniowym przekazano do użytkowania w I półroczu  br. 1912 mieszkań, tj. o 38,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 6,0 proc. wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w I półroczu ub. roku o 2,7 proc.).

Więcej informacji można znaleźć w „Komunikacie o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lubuskiego w czerwcu 2016 r.", który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze pod adresem:  

http://zielonagora.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/komunikat-o-sytuacji/komunikat-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-lubuskiego-w-czerwcu-2016-r-,1,41.html

 

 

Zarząd Województwa powołał Radę Seniorów

1 sierpnia br. zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie powołania Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Funkcjonowanie Rady przyczyni się do zwiększenia zaangażowania starszych mieszkańców województwa w życie społeczne regionu. Rada zapewni seniorom wpływ na sprawy dotyczące jakości ich życia, wzmocni więzi międzypokoleniowe, a tym samym działania Rady przyczynią się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych. Członkowie Rady będą służyli wiedzą i doświadczeniem przy tworzeniu przez samorząd województwa rozwiązań na rzecz osób starszych.

Realizowane dokumenty strategiczne tj. Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 oraz wynikające z niej programy z zakresu polityki społecznej zawierają priorytetowe zapisy kompleksowego wsparcia seniorów i dają dobrą płaszczyznę do tworzenia innowacyjnych działań wspierających osoby starsze w województwie lubuskim.

Lubuska Społeczna Rada Seniorów będzie organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Lubuskiego. 

 Do zakresu działania rady będzie należało: nadanie kierunków regionalnej polityce senioralnej, proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian na rzecz osób starszych, podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia aktywności w życiu publicznym i społecznym osób starszych oraz pomoc w zwiększeniu dostępu do informacji, przeciwdziałając tym samym dyskryminacji i marginalizacji, opiniowanie projektów rządowych i wojewódzkich programów działań uwzględniających problematykę osób starszych, dążenie do umocnienia międzypokoleniowych więzi, upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych, promowanie zdrowego starzenia się, współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z terenu województwa lubuskiego i kraju.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze odpowiada za nabór członków do Rady oraz będzie koordynował i zapewniał jej obsługę. 

Członkom Rady powołanym zarządzeniem Marszałka zostaną wręczone nominacje w trakcie inauguracji XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora w dniu 10 października br. w Filharmonii Zielonogórskiej. Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w pracach Lubuskiej Rady i śledzenie stron www.lubuskie.pl oraz www.rops.lubuskie.pl na których  pojawi się ogłoszenie o naborze członków.

 

 

Święto muzyki, tańca i uśmiechu

29 lipca br. Salę Sejmiku Województwa Lubuskiego wypełniła muzyka świata, a to za sprawą uczestników Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji. W tym roku Lubuskie odwiedziły zespoły z: Bułgarii, Ukrainy, Indonezji, Czarnogóry, Słowacji i Indii. - Dziękuję za tą bardzo pozytywną energię, uśmiech i radość, którą przywieźliście do regionu lubuskiego. Jestem przekonana, że coś zabierzecie, bo w regionie lubuskim jesteśmy młodzi, otwarci uśmiechnięci i chętnie dzielimy się dobrą energią – mówiła podczas spotkania z młodymi artystami marszałek Elżbieta Anna Polak.

- Bardzo się cieszę, że mogę was dzisiaj tu powitać. Nie po raz pierwszy, ale po raz czterdziesty mogliśmy się przekonać, jak potraficie oczarować mieszkańców naszego regionu – mówiła  marszałek.
Podczas festiwalu każda z grup zaprezentowała to, co  ma najpiękniejszego w swoim kraju i swoim regionie. Przez te kilka festiwalowych dni młodzi artyści dostarczyli Lubuszanom wielu wzruszeń i pięknych momentów. Festiwalowe zespoły zaprezentowały różnorodne formy spektakli przedstawiające tradycje ludowe swoich krajów i regionów.

– W regionie Lubuskim gościmy cały uśmiechnięty świat! Festiwal to przede wszystkim święto muzyki, tańca i uśmiechu. To również czas dzielenia się pozytywną energią, która inspiruje i pobudza do działania. Festiwal jest doskonałą lekcją tradycji i kultury, a także tolerancji. To co wyróżnia narody jednocześnie łączy. Spotkania tańczących ambasadorów różnych stron świata przypominają o szczególnej wartości, jaką jest podtrzymanie międzypokoleniowej więzi w przekazie światowego dziedzictwa kulturowej tradycji – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.  

Po spotkaniu z marszałek Elżbietą Anna Polak w zielonogórskim amfiteatrze odbyła się Finałowa Gala. Podczas Gali tancerze mieli okazję zobaczyć występy pozostałych zespołów, a widzowie otrzymać pełen obraz różnych kultur. Występy obejrzał wicemarszałek Romuald Gawlik.

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Oblicza Tradycji 2016 odbywał się nie tylko na terenie miasta Zielona Góra, ale i w miastach partnerskich: Łagowie, Ochli, Bojadłach, Kolsku, Niesulicach, Rzepinie, Zbąszynku. Celem tych spotkań było promowanie bogactwa kultur ludowych różnych regionów i krajów świata związanych z ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego, umożliwienie zespołom prezentacji rodzimego folkloru oraz poznanie bogactw kulturalnych naszego województwa. Mieszkańcy tych miast mieli okazję ugościć przybyłe zespoły, poczęstować regionalnymi potrawami, zintegrować się i poznać. Miastem partnerskim był między innymi Łagów, nazywany Perłą Ziemi Lubuskiej.

Festiwal, którego organizatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury to doskonała lekcja tradycji i kultury, a także tolerancji. To jednak przede wszystkim święto muzyki, tańca i uśmiechu. Młodzi wykonawcy z różnych stron świata dzielą się z lubuską publicznością nie tylko tradycją i kulturą swoich ojczyzn, ale także pozytywną energią. Tradycyjnie już inauguracja festiwalu odbyła się podczas imprezy, będącej wspaniałą ucztą kulinarną, podczas której poznać można nie tylko smaki regionu lubuskiego, ale także smaki świata.

Od zeszłego projekt pn. Oblicza Tradycji zakłada wprowadzenie nowych elementów, m.in. udział wielopokoleniowych grup - zarówno w charakterze wykonawców, jak i widzów - zaproszonych do współtworzenia atmosfery spotkań festiwalowych oraz promowania form niematerialnego dziedzictwa w życiu współczesnym.

W ramach projektu przygotowano cykl badań terenowych, koncertów w formie lekcji folkloru, koncertów kapel, konkurs solistów pn. „Śpiewacy w Ochli", warsztatów, występów ulicznych, korowód, ekspozycję rękodzieła, rzemiosła i tradycji, degustację tradycyjnych potraw. Wydarzenia te odbyły się na zielonogórskiej starówce, w Lubuskim Teatrze i Zielonogórskim Amfiteatrze oraz na scenach plenerowych w poszczególnych miejscowościach Ziemi Lubuskiej.

 

Lubuskie będzie gospodarzem sejmowej komisji ds. cyfryzacji i innowacji!

29 lipca br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z posłem na Sejm RP Pawłem Pudłowskim. Podczas spotkania poseł zaproponował promocję regionu lubuskiego podczas misji parlamentarnej na przełomie sierpnia i września w Chinach. Lubuskie już od 10 lat współpracuje z regionem partnerskim Hainan.

W 2006 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy międzyregionalnej między Województwem Lubuskim a Prowincją Hainan. Celem porozumienia jest rozwijanie współpracy, zwłaszcza przez bezpośrednie kontakty między podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, sportowymi, turystycznymi oraz samorządami działającymi w obu regionach.

W 2013 r. lubuska delegacja pod przewodnictwem marszałek Elżbiety Anny Polak, na zaproszenie Jiang Dingzhi - gubernatora prowincji Hainan, przebywała z wizytą na wyspie Hainan i wzięła udział w Forum Polityki Turystycznej. Marszałek została poproszona o przedstawienie oferty turystycznej regionu, podczas oficjalnego otwarcia targów.

Współpraca z Chinami jest również ujęta w planach misji gospodarczych. Warto przypomnieć, że w 2014 r. region lubuski gościł Przedsiębiorców z Chin na Forum Polska-Chiny. Kilka miesięcy później Lubuskie zdobyło nagrodę „Miasto (Region) przyjazne w Komunikacji i Współpracy z Chinami". Był to efekt wieloletniej współpracy naszego województwa z prowincją Hainan, która nominowała nasz region do nagrody. Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się podczas Chińskiej Międzynarodowej Konferencji Miast Przyjaznych w Kantonie, trzecim co do wielkości mieście w Chinach.

Podczas spotkania poseł zaproponował wspólną organizację posiedzenia sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT) w Zielonej Górze w październiku 2016 r. Ustalono również termin spotkania zarządu województwa z lubuskimi parlamentarzystami. Spotkanie odbędzie się w pierwszym tygodniu września. 

Kalendarium kontaktów Lubuskie – Chiny

24 lutego 2006 r. – zawarcie Porozumienia między woj. lubuskim a prowincją Hainan (CHRL) o współpracy międzyregionalnej.

15 - 17 września 2009 r. – pierwsza wizyta delegacji prowincji Hainan w woj. lubuskim. Prezentacja gospodarcza regionu lubuskiego.

3-10 maja 2010 r. – udział delegacji woj. lubuskiego w światowej wystawie EXPO 2010 w Szanghaju na zaproszenie Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej EXPO 2010. Udział w misji wzięło 30 osób, w tym przedsiębiorcy i przedstawiciele samorządu.

7-9 maja 2010 r. – oficjalna wizyta delegacji woj. lubuskiego w partnerskiej prowincji Hainan, z udziałem marszałka woj. lubuskiego i przewodniczącego sejmiku lubuskiego. Rozmowy z Luo Baoming – gubernatorem i Jiang Shixian – wicegubernatorem prowincji Hainan.

17 – 19 września 2010 r. - wizyta delegacji prowincji Hainan w woj. lubuskim. Rozmowy dotyczyły możliwości inwestowania w regionie, współpracy w dziedzinie kultury oraz turystyki.

18 – 20 lipca 2011 r. - wizyta delegacji prowincji Hainan w woj. lubuskim. Spotkania były poświęcone głównie sytuacji w służbie zdrowia oraz porównaniu systemu ochrony zdrowia w woj. lubuskim i prowincji Hainan.

13 – 14 grudnia 2011 r. - wizyta delegacji stowarzyszenia dziennikarzy z prowincji Hainan w woj. lubuskim. Odwiedziny w redakcjach mediów lokalnych, zapoznanie się ze specyfiką pracy w poszczególnych redakcjach.

26 kwietnia 2012 r. – marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak wzięła udział w forum inwestycyjnym Polska - Europa Środkowa – Chiny w Warszawie.

27-29 czerwca 2012 r.– wizyta delegacji prowincji Hainan w woj. lubuskim. Rozmowy dotyczyły głównie turystyki, kultury i sportu.

10-16 grudnia 2012 r. - XV Tropikalne Rolnicze Targi Zimowe w Haikou w Chinach, połączone z prezentacją lubuskich produktów regionalnych: wina i miodu.

21-23 kwietnia 2013 r. - przedstawiciele woj. lubuskiego uczestniczyli w I Forum Regionalnym Polska - Chiny w Gdańsku.

31 października 2013 r. – w woj.  lubuskim gościła delegacja z chińskiej prowincji Sichuan. Celem wizyty było zacieśnienie współpracy obu regionów.

6-8 listopada 2013 r. – lubuska delegacja pod przewodnictwem marszałek Elżbiety Anny Polak, na zaproszenie Jiang Dingzhi - gubernatora prowincji Hainan, przebywała z wizytą na wyspie Hainan i wzięła udział w 17 Forum Polityki Turystycznej ITOP 2013. Delegacja lubuska zwiedziła też Specjalną Strefę Ekonomiczną w powiecie Chainman. Gospodarzem dnia był starosta powiatu Ji Zhaomin.

8 września 2014 r. - w Zielonej Górze odbyło się Forum Polska-Chiny.

 

 

O projekcie geodezyjnym lubuskich starostów

Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się ze starostą zielonogórskim Dariuszem Wróblewskim, który omówił zakres przygotowań do projektu pod nazwą "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług". O współfinansowanie z funduszy unijnych na realizację tego projektu zamierza ubiegać się Związek Powiatów Lubuskich. W spotkaniu uczestniczyli także wicestarosta zielonogórski Waldemar Kotlarski i członek Zarządu Województwa Alicja Makarska.

Projekt "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług" miałby być realizowany w latach 2017-2019 na terenie 12 powiatów ziemskich województwa lubuskiego, będącymi członkami związku tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim.

Starosta Wróblewski poinformował, że prace nad projektem znajdują się na etapie studium wykonalności, a Związek Powiatów Lubuskich jest gotowy do aplikowania o fundusze. - Należy ocenić realność tego projektu, choć niewątpliwie jest to projekt o zasięgu regionalnym, który może kompleksowo rozwiązać ten problem w skali całego województwa - stwierdziła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Celem projektu jest podjęcie działań w zakresie poprawy jakości i harmonizacji danych w rejestrach publicznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawa, dla zapewnienia interoperacyjności poprzez realizację prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, cyfryzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w części powiatowej, założenie lub zaktualizowanie istniejących baz, jak również dostosowanie systemów informatycznych do realizacji tych celów.

Zrealizowanie tych celów ma zwiększyć zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB), bazie danych obiektów (BDOT500) i bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

 

Blisko 37 mln zł na innowacyjne technologie informacyjne

Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji, a także dostęp do informacji on-line. W urzędzie marszałkowskim podpisano dziś (29.07) umowy z 14 samorządami i przedsiębiorstwami komunalnymi z całego województwa, które dzięki unijnej dotacji unowocześnią swoje systemy informacyjne. Łączna wartość projektów to blisko 37 mln zł (z tego 33,5 mln zł to kwota dofinansowania).

 - To pierwszy konkurs, który został rozstrzygnięty. Miał spore powodzenie, bo wpłynęło do nas ponad 40 wniosków. To pokazuje, że jest zapotrzebowanie na tego typy inwestycje i dobrze, że mamy pieniądze, aby je wspierać. W ramach projektów zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i stworzone będą programy do internetowej obsługi mieszkańców - mówiła podczas uroczystego podpisania umów Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

O pieniądze wnioskowały zarówno podmioty z południa, jak i z północy województwa lubuskiego, które na wykorzystanie środków mają podobne pomysły. Powiat Nowosolski otrzymał ponad 1,1 mln zł dofinansowania (łączna wartość projektu 1,3 mln zł) i postawił na utworzenie interaktywnego systemu informacji i usług on-line. Podobne działania, ale za blisko 3 mln zł chce zrealizować Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli, budując platformę e-usług. O rozwój swoich internetowych możliwości zadba także m.in. Gmina Sulęcin za pomocą programu „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo". Na ten cel samorząd wyda niespełna 2 mln zł.

- Inwestują przedsiębiorstwa i samorządy, ale dzięki tworzeniu platform usług internetowych zyskają przede wszystkim mieszkańcy. Lubuszanie nie będą musieli biegać za każdym razem na pocztę, bo swoje sprawy załatwią siedząc przed komputerem. To wygoda i oszczędność – zapewniała Alicja Makarska.

Dwa najdroższe projekty będą realizowane w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Południowa stolica województwa na wdrożenie projektu „innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta" wyda 7,3 mln zł. Jeszcze więcej jest wart pomysł gorzowskiego magistratu. W tym przypadku samorząd planuje przeznaczyć prawie 9 mln zł na rozwój  świadczonych przez siebie elektronicznych usług.

Dodajmy, że oprócz dokumentów związanych z projektami informacyjnymi, w urzędzie marszałkowskim podpisano dziś jeszcze jedną umowę. Mowa o wartym 3,4 mln zł projekcie dotyczącym rozbudowy Hospicjum  im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze, który będzie realizowany przez miasto Zielona Góra. W tym przypadku unijne dofinansowanie to 2,9 mln zł.

 - Pieniądze pomogą w rozbudowie hospicjum, zakupie większej liczby łóżek, ale przede wszystkim dodatkowego sprzętu, który poprawi komfort osób przebywających w placówce. W ramach tego projektu mogą być także zrealizowane różnego rodzaju szkolenia dla pracowników, na czym zyskają pacjenci – tłumaczyła Alicja Makarska.

 

Lista dofinansowanych projektów:

Lp.

Numer referencyjny wniosku

Nazwa Beneficjenta

Tytuł projektu

Wartość wnioskowanego dofinansowania (PLN)

Całkowita wartość projektu (PLN)

 

 

1.

RPLB.02.01.00-08-0013/15

Gmina Słubice

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca

4 226 026,00

4 971 795,30

 

2.

  RPLB.02.01.00-08-0024/15

  Powiat Nowosolski

Utworzenie interaktywnego systemu informacji
i usług administracji elektronicznej opartego na tworzeniu
i udostępnianiu zasobów cyfrowych Powiatu Nowosolskiego dla ludności

1 138 796,00

1 339 760,00

 

3.

  RPLB.02.01.00-08-0011/15

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. w Nowej Soli

Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz platformy e-usług dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Nowej Soli

2 029 630,00

2 939 700,00

 

4.

  RPLB.02.01.00-08-0004/15

Miasto Zielona Góra

Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości
w Urzędzie Miasta Zielona Góra

6 209 532,92

7 305 332,85

 

5.

  RPLB.02.01.00-08-0027/15

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie

Budowa systemu e-usług dla mieszkańców w Przedsiębiorstwie Usług  Komunalnych "USKOM"   Sp. z o.o.

1 604 126,80

2 321 265,84

 

6.

  RPLB.02.01.00-08-0007/15

Powiat Zielonogórski

e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego

2 567 765,00

3 020 900,00

 

7.

  RPLB.02.01.00-08-0040/15

Miasto Gorzów Wielkopolski

Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych

7 588 239,00

8 927 340,00

 

8.

  RPLB.02.01.00-08-0020/15

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

1 099 900,00

1 591 620,00

 

9.

  RPLB.02.01.00-08-0002/15

Gmina Lubiszyn

Rozwój e-usług w Gminie

Lubiszyn

1 060 167,63

1 285 706,03

 

10.

  RPLB.02.01.00-08-0023/15

Gmina Sulęcin

Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo

1 375 436,00

1 990 336,80

 

11.

  RPLB.02.01.00-08-0009/15

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarach

Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w ZWiK Sp. z o.o. w Żarach wraz                    z uruchomieniem
e-usług dla mieszkańców

1 031 900,00

1 493 220,00

 

12.

  RPLB.02.01.00-08-0006/15

Gmina Sulechów

Rozwój technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców gminy Sulechów i gminy Kargowa

2 216 575,60

 

2 607 736,00

 

 

13.

  RPLB.02.01.00-08-0022/15

  Gmina Świebodzin

Rozwój e-usług dla mieszkańców gminy Świebodzin

875 386,69

1 029 866,70

 

14.

  RPLB.02.01.00-08-0019/15

Gmina Słońsk

 Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Słońsk

528 581,00

624 620,00

 

SUMA

33 552 062,64

36 933 954,55

 

 

"Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy"

29.07.2016 r. w Wydziale Zamiejscowym UMWL w Gorzowie Wlkp. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy". Umowę podpisana została pomiędzy Województwem Lubuskim reprezentowanym przez wicemarszałka Romualda Gawlika a Zachodnią Izbą Przemysłowo Handlową w Gorzowie Wlkp. reprezentowaną przez Stanisława Owczarka - Dyrektora Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska z siedzibą w Szczecinie, Powiatem Międzyrzeckim/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu oraz Powiatem Świebodzińskim/Powiatowym Zespołem Szkół Technicznych i zawodowych w Świebodzinie.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 320 osób  w tym 166 kobiet, uczniów wybranych szkół z terenu województwa lubuskiego poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia.

Grupa docelową będą uczniowie Powiatowego Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.

Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z matematyki, kursu j. angielskiego, przedsiębiorczości oraz kreatywności, wystąpień publicznych, pracy w grupie oraz wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wsparciem w projekcie zostaną objęci również nauczyciele kształcenia ogólnego w liczbie 80 osób. Szkolenia dla nauczycieli będą ukierunkowane na podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Wsparcie dla nauczycieli będzie powiązane z udzielonym wsparciem dla uczniów. Projekt jest już realizowany
na terenie szkół partnerów tj. powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego w okresie od 01.05.2016
do 30.06.2017."

Kwota dofinansowania 1.046.680,00 zł, całkowity koszt projektu 1.102.320,00 zł.

Umowa realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?