piątek, 12 sierpnia 2016

Newsletter Urządu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

GZ.II.0620.1.153.2016 Zielona Góra, 12.08.2016 r.

Newsletter nr 153

 

Trwają prace nad Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami był tematem dzisiejszego (12.08) spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak, wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna i radnego województwa Wacława Maciuszonka, który przewodniczy Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa. Przypomnijmy, że w tym tygodniu zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji dokumentu. Celem planu jest uporządkowanie zagadnień związanych z systemem gospodarki odpadami i jego zarządzaniem. Dokument wskazuje zadania do wykonania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz przedstawia ogólny zarys funkcjonowania całego systemu na terenie województwa lubuskiego. Ważnym elementem planu jest wyznaczenie regionów gospodarowania odpadami. Wyznaczono cztery takie obszary: Sulęcin (region centralny), Gorzów Wlkp. (region północny), Zielona Góra (region zachodni) i Żary (region południowy). W każdym z nich odbyły się spotkania konsultacyjne, podczas których Lubuszanie mogli wnosić swoje uwagi do dokumentu.

Kolejnym etapem będzie opiniowanie dokumentu przez organy wykonawcze gmin, związki międzygminne, następnie projekt aktualizacji przekazany zostanie do zaopiniowania, a plan inwestycyjny do uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Ostatecznie uchwałę w tej sprawie podejmie sejmik województwa. Na przyjęcie planu mamy czas do końca roku.

 

Wspólne działania na rzecz rozwoju winiarstwa

Województwo lubuskie ma  już „Lubuski Szlak Wina i Miodu", Lubuskie Centrum Winiarstwa i największą winnicę samorządową w Polsce, ale na tym nie poprzestaje. O dalszych pomysłach na rozwój winiarstwa w naszym regionie marszałek Elżbieta Anna Polak rozmawiała dzisiaj (12.08) z rektorem Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie prof. Marianem Miłkiem. W spotkaniu wzięli również dyrektorzy Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki UMWL.

Jednym z tematów spotkania było ustalenie treści porozumienia dotyczącego Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze, na mocy którego w LCW będzie kontynuowana współpraca dydaktyczna PWSZ i samorządu województwa. Poruszono również kwestię działań związanych z edukacją i odradzaniem się tradycji winiarskich, które podejmie uczelnia. O tego typu inicjatywach można mówić zresztą już teraz, bo w Sulechowie na Lubuszan czeka oferta podyplomowych studiów enologicznych. Kolejnym krokiem ułatwiającym promocję winiarstwa ma być kalendarz wspólnych przedsięwzięć, który zostanie opracowany przez samorząd i uczelnię.
Wśród tematów dzisiejszego spotkania pojawiły się również kwestie związane z rozwojem samej uczelni i pomysłami na zwiększenie liczby studentów.


Drzwi do raju otwierają się dzisiaj

Każdego roku przyciąga najwybitniejszych zagranicznych artystów, którzy wprowadzają melomanów w niebiański nastrój. Mowa o rozpoczynającym się dzisiaj (12.08) festiwalu Muzyka w Raju, promującym muzykę dawną. Organizatorzy są pewni, że koncerty odbywające się w ramach imprezy, mają wielu fanów na całym świecie. To czas głębokich przeżyć artystycznych i prawdziwe święto melomanów, podczas którego muzyka przekracza wszelkie bariery, budując mosty między tym co ziemskie i…boskie – mówi, zapraszając jednocześnie do udziału w wydarzeniu marszałek Elżbieta Anna Polak.

Areną muzycznych popisów będzie tradycyjnie Paradyż. Na scenie zobaczymy artystyczną pierwszą ligę, której występy Lubuszanie i przybyli goście będą mogli podziwiać od dzisiaj do 21 sierpnia. Na melomanów z całej Polski czekają aranżacje utworów średniowiecznych, barokowych i wczesnorenesansowych. Na festiwalu pojawi się wiele głośnych zespołów i nazwisk m.in. kwartet Nevermind, śpiewacy Mark Mauillon i Reinoud  van Mechelen. Interesującymi punktami będą również koncert Vivy Biancaluny Biffi i występ Pierre'a Gallona. Barwną postać stanowi również osoba Davide Monti, który aby doskonalić swoje umiejętności grania na skrzypcach zdecydował się na…treniningi szermierki. Dodajmy, że oczarować Lubuszan spróbuje także spore grono debiutantów.

W ramach tegorocznej imprezy melomani wysłuchają łącznie 26 koncertów, a rolę orkiestry festiwalowej odgrywać będzie powstała z inicjatywy festiwalu Orkiestra Kore. Program wydarzenia można znaleźć TUTAJ. Przypomnijmy, że w Lubuskiem festiwal jest obecny od 14 lat, w którym to czasie był wielokrotnie wspierany przez samorząd województwa.

 

Komitet Monitorujący RPO L2020
Powołanie Grupy Roboczej do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcie kryteriów wyboru projektów finansowanych zarówno w ramach EFS jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - to efekty VI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, które odbyło się w urzędzie marszałkowskim. Omówiono także przeprowadzone nabory wniosków w trybie konkursowym. Obradom przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dzięki decyzjom podjętym podczas posiedzenia, w najbliższym czasie będą mogły zostać ogłoszone kolejne nabory wniosków, umożliwiające dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu m.in. usług rozwojowych dla MMŚP, projektów dotyczących transportu drogowego, realizowanych w formule ZIT oraz gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiotem obrad komitetu były ponadto kryteria stosowane podczas oceny inwestycji w infrastrukturę społeczną służącą aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, np. w zakresie infrastruktury rehabilitacyjnej, projekty infrastrukturalne sprzyjające aktywizacji społeczno-zawodowej, projekty związane z zapewnieniem usług opiekuńczych i wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej. Przedmiotem obrad były także kwestie związane z inwestycjami dotyczącymi rewitalizacji linii kolejowych, które będą realizowane w trybie pozakonkursowym. Członkowie Komitetu Monitorującego powołali także stałą grupę roboczą ds. EFS.
Podsumowując obrady, marszałek Elżbieta Anna Polak nawiązała do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zielonej Góry i Gorzowa, które obejmują łączną pulę 107 mln euro w ramach RPO Lubuskie 2020: - 58 mln euro na ZIT zielonogórski, na gorzowski 49 mln euro. To są duże pieniądze, dlatego powinny one już płynąć do mieszkańców województwa lubuskiego - stwierdziła marszałek. - Stąd właśnie tryb pozakonkursowy, by stało się to szybciej, a nie później. Liczę na to, że obydwa ZIT-y jeszcze w tym miesiącu zakontraktują konkretne duże pieniądze, co na pewno wpłynie na lepszą ocenę regionu lubuskiego we wdrażaniu całego programu.
Odnieśli się do tego przedstawiciele obu stolic woj. lubuskiego: sekretarz miasta Gorzowa Łukasz Marcinkiewicz oraz wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk, którzy są członkami Komitetu Monitorującego.
- W wielkim skrócie mogę powiedzieć, że konkursy, które zostały zaplanowane na 2016 r. w MOF-ie gorzowskim są prowadzone zgodnie z planem - stwierdził Ł. Marcinkiewicz. - Co więcej, nie anulowaliśmy żadnego konkursu. Słysząc wszystkie te informacje, przyśpieszamy. Już teraz chcielibyśmy uruchomić dodatkowe nabory na termomodernizację. W 2016 r. mamy zamiar i to na pewno zrobimy, uruchomić 45 proc. środków całej alokacji na ZIT-u gorzowskiego - zadeklarował na koniec.
- Pomimo wstępnych zawirowań związanych głównie z projektami, które składaliśmy do EFS, to stan realizacji jest taki, że mamy zapewnione certyfikowanie do końca 2018 r. w ok. 80 proc. całej alokacji - poinformował z kolei K. Kaliszuk. - Jesteśmy na to przygotowani. Tak samo jak pani marszałek uważamy, że trzeba te środki jak najszybciej zaangażować. Dlatego, jako pierwsze miasto w województwie, jesteśmy po gminnym programie rewitalizacji. Jako pierwsi w Polsce skorzystaliśmy ze środków unijnych na służbę zdrowia, chodzi o umowę dotyczącą hospicjum. Jako pierwsze miasto w Polsce złożymy do Brukseli projekt transportu niskoemisyjnego - dodał.

 

Naukę czas zacząć – Lubuska Akademia Rozwoju startuje z wykładami

Po sesji inauguracyjnej przyszedł czas na prawdziwe wykłady i naukę. W ramach sierpniowego zjazdu Lubuskiej Akademii Rozwoju (LAR), oprócz stałego bloku unijnego, zrealizowane zostaną dwa główne tematy paneli dydaktycznych: „Jak skutecznie zbudować strategię eksportową" oraz „Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych". Przedsiębiorcy na swoje zajęcia wybiorą się do Parku Naukowo –Technologicznego w Nowym Kisielinie, a samorządowcy spotkają się w urzędzie marszałkowskim.

Zainteresowanie wykładami jest spore. Wstępnie zajęcia były planowane na 130 osób, ale ta liczba przekroczona została już w pierwszym tygodniu naboru. Aktualnie udział w LAR potwierdziło ponad 150 osób z 250 zgłoszonych osób, wśród których są zarówno pracownicy sektora prywatnego, jak i jednostek publicznych.  

Ze względu na obszary tematyczne, sesje zjazdowe każdorazowo podzielone zostaną na dwa moduły. Najbliższy zjazd pozwoli przedsiębiorcom zgłębić tematykę tworzenia strategii eksportowej w firmie oraz przybliży zagadnienia związane z Rejestrem Usług Rozwojowych w ramach działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownikom sektora publicznego natomiast przedstawione zostaną najważniejsze zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz informacje dotyczące Bazy Konkurencyjności. Każdy z modułów będzie odbywał się w innej sali szkoleniowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.akademia.lubuskie.pl.

 

Na lubuskich drogach praca wre

Dla urlopowiczów czas odpoczynku, dla budowlańców czas wytężonej pracy. Pomimo wakacji na lubuskich drogach prowadzone są liczne inwestycje. Dość powiedzieć, że w 2016 r. na trasach wojewódzkich rozpoczęły się realizacje projektów planowanych do dofinansowania z RPO – Lubuskie 2020. Są to m.in. rozbudowy oraz przebudowy dróg w miejscowościach: Trzemeszno Lubuskie (nr 137), Iłowa (nr 296) oraz na odcinkach DK- 29 – Debrznica (nr 138), Krosno Odrzańskie – Radnica (nr 276) oraz Cisów - granica powiatu nowosolskiego (nr 297). Wśród inwestycji prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze jest również rozbudowa skrzyżowań na ronda w Kożuchowie i Chlastawie. Do istotnych projektów zaliczyć należy także budowę nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rzekę Wartę w Skwierzynie oraz modernizację DW 159 z mostem  w Skwierzynie (estakada).

Wymieniać można zresztą dalej, wskazując na tegoroczne zadania realizowane przez ZDW z budżetu własnego. Mowa m.in. o przebudowie dróg wojewódzkich nr 160 w Drezdenku, nr 278 na  odc. Lubiatów – Lubogoszcz oraz nr 350 na odcinku Gozdnica – granica województwa.

Ponadto, prowadzone obecnie są liczne przebudowy, polegające na odnowie dywanikowej tras. Budowlańców można spotkać na drogach wojewódzkich: nr 137 na odcinku Nowe Biskupice – Ośno Lubuskie, nr 280 w Czerwieńsku, nr 283 na odcinku Książ Śląski - Studzieniec, nr 294 na odcinku Grabów -  Bronice, nr 319 w  Starym Strączu, nr 151 w Kłodawie, nr 279 na odcinku Leśniów - Nietków, nr 288 na odcinku Nowogród Bobrzański – Bogaczów oraz nr 303 na odcinku Świebodzin - Lubinicko. W planach na 2016 r. zadbano o inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich. Chodzi np. o budowę chodników przy najbardziej ruchliwych trasach.

 

„Bezpieczny strażak" – pieniądze trafiły do gmin

By pomagać innym potrzebują odpowiedniego sprzętu. Mowa o lubuskich jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej, które otrzymały blisko 200 tys. złotych na zakup nowego wyposażenia. Pieniądze przyznane w ramach programu „Bezpieczny strażak" pochodzą z budżetu Województwa Lubuskiego.Chociaż pieniądze były przeznaczone dla OSP, o dotację musiały ubiegać się gminy. Nie wpłynęło to na zainteresowanie projektem, które było spore. Ostatecznie fundusze trafiły do 28 gmin z całego naszego regionu m.in. Wymiarek, Nowogrodu Bobrzańskiego, Zbąszynka i Witnicy. Na zakup zestawów umundurowania bojowego (środki ochrony osobistej), strażacy wydadzą prawie 200 tys. zł. Dzięki tym środkom remizowe magazyny wzbogacą się o: ubrania bojowe typu Gore-Tex, hełmy ochronne, obuwie specjalistyczne, rękawice strażackie i kominiarki bojowe.

 

Lubuskie będzie promować swoje zamki i pałace

10 sierpnia gościem marszałek Elżbiety Anny Polak była Lubuska Wojewódzka Konserwator Zabytków dr Barbara Bielinis-Kopeć. Tematem spotkania była współpraca w zakresie promocji lubuskich zamków i pałaców, których w naszym regionie jest 252. Wiele z nich odzyskało dawny blask dzięki środkom z Unii Europejskiej. Rozmowa dotyczyła także wspólnych obchodów Światowego Dnia Dziedzictwa Narodowego, który przypada 13 września.

W Lubuskiem to 252 zespoły zamkowo-płacowe, m.in. w Żaganiu, Wiechlicach, Mierzęcinie. Wiele z nich odzyskało lub powoli odzyskuje dawny blask, w dużej mierze dzięki środkom z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykorzystywane są jako centra konferencyjne, sale wykładowe, hotele, a także SPA (18 z nich) oraz winnice np. w Wiechlicach i Mierzęcinie. To także wspaniałe parki. - Nie wszystkim przywrócona została jeszcze dawna świetność, jednak już dziś warto je odwiedzić – przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak. Przykładem takiego zespołu parkowo-pałacowego jest Ośrodek Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.


Z poważaniem

 

Paweł Mrożek

Kierownik Biura Prasowego

Gabinet Zarządu

p.mrozek@lubuskie.pl

tel. 68 45 65 493, tel. kom. 693 400 782

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?