czwartek, 7 lipca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.128.2016 Zielona Góra, 07.07.2016 r.


Newsletter nr 128


VII Europejski Szczyt Regionów i Miast w Bratysławie
Potrzeba inwestycji oraz lepszych połączeń transgranicznych w celu odblokowania potencjału wzrostu, który oferuje różnorodność europejskich regionów to główny temat VII Europejskiego Szczytu Regionów i Miast, który odbywać się będzie w dniach 8-9 lipca w Bratysławie (Słowacja). Co dwa lata Komitet Regionów gromadzi polityków i ekspertów z całej Europy, aby omówić problemy, które mają wpływ na codzienne życie oraz biznes w regionach UE. Region lubuski reprezentować będzie marszałek Elżbieta Anna Polak.
Spotkanie to jest zapewnieniem, że lokalne doświadczenia są odzwierciedlone w politykach, które mają wpływ na europejskie gospodarcze, społeczne i terytorialne możliwości w nadchodzących latach. Tegoroczny, siódmy już szczyt koncentrować się będzie na potrzebie inwestycji oraz poprawie połączeń transgranicznych. Inwestycje UE mają na celu utworzenie inteligentniejszego, bardziej zielonego oraz jeszcze bardziej zrównoważonego wzrostu w całej unii oraz zmniejszenie luki gospodarczej między regionami w Europie.
Gospodarzem tegorocznego szczytu jest Region i Miasto Bratysława. Szczyt jest jednym z oficjalnych wydarzeń Słowackiej Prezydencji w Radzie UE.
Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak weźmie udział w sesjach tematycznych dotyczących: łączenia zasobów – sprawiania, aby inwestycje UE pracowały na rzecz regionów i miast oraz inwestowania w zrównoważone miasta i regiony. Będzie także uczestnikiem Okrągłego Stołu, który obradować będzie pod hasłem: Łącząc ludzi: bardziej cyfrowe i inteligentne miasta i region przyszłości. Marszałek weźmie także udział w debacie wysokiego szczebla: Inwestycje na rzecz połączonej Europy – Deklaracja Bratysławska.
Szczegóły na: www.cor.europa.eu/BratislavaSummit


Lubuskie – na zdrowie!
Lubuska ochrona zdrowia będzie się modernizować. Inwestycje warte kilkaset milionów złotych ujęte zostały w przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego planie inwestycji priorytetowych i warunkowych w ochronie zdrowia do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. - Wskazaliśmy dwa najważniejsze priorytety: budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze i budowa Radioterapii w Gorzowie Wlkp. Naszym celem jest także przystosowanie jednostek do standardów europejskich poprzez poprawę warunków hospitalizacji – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.
Jak podkreśla marszałek, proces wyłaniania priorytetów trwał dość długo, ponieważ potrzeb jest bardzo wiele. Przedmiotowy plan został podzielony na zadania priorytetowe i warunkowe, z czego zadania priorytetowe wynikają z najpilniejszych potrzeb potwierdzonych analizami i dokumentami zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Są to:
- rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. o Ośrodek Radioterapii w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych,
- utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.,
- modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
- Lubuskie e-Zdrowie realizowane przez Biuro Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na potrzeby jednostek podległych.
- Wskazaliśmy dwa najważniejsze priorytety: Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze i budowa Radioterapii w Gorzowie Wlkp. Zarząd województwa podjął także decyzje w sprawie wystąpienia do Ministra Rozwoju o wpisanie tych zadań do Kontraktu Terytorialnego. Nie chcemy aby te projekty biły się w konkursach o dofinansowanie – wyjaśnia marszałek Polak. - Zakładamy finansowanie Centrum Matki i Dziecka z Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast jeżeli powstanie szpital kliniczny uniwersytecki otworzy się dostęp do programów krajowych. W związku z tym jeżeli uwolnią nam się środki z RPO, które pochłonęłoby centrum, będziemy inwestować w inne jednostki ochrony zdrowia – dodaje.
Budowa Ośrodka Radioterapii w Gorzowie podzielona zaś została na dwa etapy. - Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będzie można uzyskać na część związaną z infrastrukturą, a druga część – czyli zakup akceleratorów wpisana jest na listę warunkowa kontraktu terytorialnego. Czynimy starania, aby znalazło się to na liście priorytetowej. Szpital przygotowuje dokumentację projektową, znane są szacunkowe koszty projektu zabezpieczone są środki na wkład własny w budżecie województwa. Liczymy także na wsparcie Ministra Zdrowia, ponieważ akceleratory zostały wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych– wyjaśnia Mirosława Dulat, zastępca dyrektora departamentu ochrony zdrowia UMWL. Docelowo w Lubuskiem powinno być łącznie sześć takich urządzeń: 4 akceleratory w Zielonej Górze, a 2 w Gorzowie Wlkp., gdzie obecnie nie ma żadnego.
Finansowanie znalazła natomiast inwestycja związana z modernizacją i doposażeniem Centrum Urazowego w Zielonej Górze. - Na ostatnim posiedzeniu komitetu sterującego EFSI przyjęto m.in. fiszki projektów pozakonkursowych, które będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – wyjaśnia Mirosława Dulat. Wartość projektu: 2 mln zł, dofinansowanie 1,7 mln zł. Inwestycja powinna się rozpocząć już w tym roku. Kolejna inwestycja, czyli projekt Lubuskie e-zdrowie planuje się zrealizować w ramach RPO L2020 - Działanie 2.1. Partnerem wiodącym będzie urząd marszałkowski.
Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała także, że celem wszystkich działań jest przystosowanie jednostek do standardów europejskich poprzez poprawę warunków hospitalizacji. - Cel jest też taki, żeby pozyskać klientów komercyjnych do naszych jednostek. Chcemy wykorzystać nasze transgraniczne położenie. Będziemy organizować targi w zakresie zdrowia i jakości życia, gdzie będziemy prezentować nasze usługi medyczne oferowane przez nasze jednostki. Mamy 4 spółki na bardzo wysokim poziomie, które mogą wykonywać takie świadczenia – wyjaśniła.
Inwestycje zapisane w Planie inwestycji priorytetowych i warunkowych w ochronie zdrowia do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 planuje się zrealizować w oparciu o:
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020:
- oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych,
- oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy, działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego,
- oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.2 Efektywność energetyczna,
- oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa,
- oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:
- oś Priorytetowa 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.
Zobacz: Priorytety lubuskiej ochrony zdrowia.


Lubuska kraina o zdrowiu nie zapomina!
VII Lubuski Piknik Zdrowia za nami. Jedną z jego atrakcji był konkurs, mający na celu zachęcenie do skorzystania z ofert piknikowych: badań, porad lekarskich, honorowego oddania krwi i rejestracji, jako potencjalny dawca szpiku (DKMS). Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu był rower. Wystarczyło zebrać pieczątki i wymyślić hasło przyszłorocznego Pikniku. Dziś poznaliśmy zwycięzców. Następnym razem spotkamy się pod hasłem: „Lubuska kraina o zdrowiu nie zapomina" autorstwa Marcina Łukaszenki.
Tegoroczny, siódmy już Piknik Zdrowia spotkał się z wielkim zainteresowaniem i zgromadził tłumy Lubuszan, co cieszy marszałek Elżbietę Annę Polak. -Bardzo konsekwentnie stawiamy na profilaktykę i promocję zdrowia. Moda na zdrowy styl życia jest w Lubuskiem powszechna. Nie tylko Lubuskie biega, zdrowo się odżywia, ale mieszkańcy chcą korzystać z oferty, jaką prezentowaliśmy na pikniku. Jednostki ochrony zdrowia też widzą w tym sens. Chcą się pokazać, chcą zaprezentować swoją ofertę i są konkurencyjni dla prywatnych podmiotów. Oferujemy badania i konsultacje bezpłatne – wyjaśniła.
Jedną z atrakcji tegorocznego Pikniku był Konkurs „Paszport Zdrowego Lubuszanina". - Zasada była taka, że trzeba było zebrać co najmniej 5 pieczątek z badań lub porad lekarskich i wymyślić hasło promujące następny Piknik. Przygotowaliśmy 750 paszportów wróciły 232, które wzięły udział w konkursie na najlepsze hasło promujące kolejny piknik – wyjaśniła Mirosława Dulat, zastępca dyrektora departamentu ochrony zdrowia UMWL.
Nagrodą główną w konkursie był rower.
Oto lista laureatów:
1 miejsce - Marcin Łukaszenko; hasło - Lubuska kraina o zdrowiu nie zapomina
2 miejsce - Magdalena Modzelewska; hasło – Lubuskie pikniki to zdrowe nawyki
3 miejsce - Hania Krzywoszańska – hasło: Zdrowie to podstawa i wielka zabawa
Wyróżnienia:
Zawsze radę sobie dam, bo o zdrowie swoje dbam! – Dominika Smoter
Piknik zdrowia rozmaicie poprawia nam humor w życiu – Andrzej Sołtysiak
Kto o swoje zdrowie dba, ten żyje razy dwa – Józef Pogoda
Jedz warzywa, ruszaj się, a za rok spotkamy się – Małgorzata Wilk
Coroczny drzonkowski Piknik się rozwija jak czerwcowa lilija – Jadwiga Brzoza
Co roku na pikniku w Drzonkowie poprawisz zdrowie – Marian Łysakowski
Żeby zdrowym być, trzeba dużo mleka pić – Maja Łozowska
Nie mieści się w głowie, jak przyjemnie można zadbać o zdrowie – Dominik Hryńkiewicz
VII Lubuski Piknik Zdrowia w liczbach
• 57 wystawców (szpitale, przychodnie, organizacje pozarządowe zajmujące się zdrowiem, profilaktyką, NFZ, instytucje i prywatne inicjatywy promujące zdrowie, zdrowy styl życia, aktywność)
• wydano 750 Paszportów Zdrowego Lubuszanina
• ostatecznie w konkursie wzięły udział 232 osoby (Paszporty)
• podczas Pikniku przeprowadzono CO NAJMNIEJ 1160 badań i porad lekarskich (każdy właściciel Paszportu, który brał udział w konkursie musiał zebrać co najmniej 5 pieczątek za badania i porady à 232 Paszporty x 5 badań = 1160)
• 26 osób oddało krew podczas Pikniku (tj. prawie 13 litrów!!!)
• 36 142,65 zł – to łączny koszt organizacji i promocji Pikniku, z czego 18 922,65 zł to koszty poniesione przez Departament Ochrony Zdrowia
• pierwszy w historii rowerowy rajd na Piknik – przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rowerem do Przodu
• dodatkowo: promocja kampanii społecznej STOP UZALEŻNIENIOM


Lubuskie winiarstwem silne
Przyszłość Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze oraz winnicy samorządowej to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z lubuskimi winiarzami. - Stworzyliśmy pewną markę w regionie. Udało się to poprzez konsekwentną kampanię, którą urząd realizuje. Promujemy Lubuski Szlak Wina i Miodu oraz wielowiekowe tradycje. Chcemy, aby w LCW powstało centrum promocji. Chcemy, aby wszyscy winiarze mieli do niego równy dostęp. Nie chcemy nikogo wyróżniać. Tutaj potrzebna jest współpraca i partnerstwo – podkreślała marszałek.
Centrum Winiarstwa Otwarte dla winiarzy
Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak wyjaśniła, że były różne koncepcje prowadzenia Centrum. Miało nim zarządzać muzeum w Ochli, następnie samorząd chciał przekazać je w zarządzanie winiarzom. Jednak nie spotkało się to z zainteresowaniem. Więc obiekt ten będzie jednostką urzędu marszałkowskiego. - Początki bywają trudne, ale żeby rozkręcić jakąś działalność, trzeba próbować różnych możliwości, szczególnie, że partnerów jest tak wielu. Potrzebna jest współpraca w partnerstwie. Urząd marszałkowski to partnerstwo gwarantuje. Z naszej strony działania do których się zobowiązaliśmy w ramach umowy partnerskiej są realizowane – wyjaśniła. Kluczowym partnerem w budowie największej w Polsce winnicy jest PWSZ w Sulechowie, która jest właścicielem ziemi przejętej od ANR. W akcie notarialnym wyznaczono zadania do wykonania w ciągu 10 lat. - Budujemy przyjazne relacje z PWSZ. Bardzo zależy nam na rozwijaniu współpracy regionu z winiarzami – zakończyła. W efekcie rozmów ustalono, że powstanie rada Lubuskiego Centrum Winiarstwa. – Będzie to podmiot – partner do rozmowy, który będzie reprezentował lubuskich winiarzy – wyjaśniła marszałek. W skład rady LCW będą wchodzić także przedstawiciele Stowarzyszeń Winiarskich z woj. lubuskiego.
PWSZ w Sulechowie chce współpracować
Dotychczasową współpracę z winiarzami podsumował także rektor PWSZ w Sulechowie prof. Marian Miłek. Odniósł się on do sugestii winiarzy związanymi z zarządzaniem działkami w przyszłości. – Uczelnia nie może naruszyć stanu prawnego przez co najmniej 10 lat. Wypracowaliśmy aneks do umowy, który zaakceptowały strony – wyjaśnił. Podkreślał także, że liczy na współpracę winiarzy w kontekście kształcenia na kierunku winiarstwo.
Lubuskie winiarstwem stoi
Podczas spotkania zaprezentowane zostały efekty dotychczasowych działań mających na celu wypromowanie Lubuskiego, jako regionu winiarskiego. – Działania promocyjne odbiły się szerokim echem w kraju i zagranicą. Bardzo wypromowaliśmy Lubuski Szlak Wina i Miodu – podkreślała Joanna Malon – Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki UMWL. - Musimy to kontynuować. Mamy potencjał. Dlatego prosimy Państwa o współpracę. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Chcemy zaprezentować tutaj potencjał regionu, także Państwa winnice – wyjaśniła.
W spotkaniu udział wzięła także radna sejmiku Małgorzata Gośniowska-Kola.

ZaParkuj w Lubuskiem na Woodstocku
To już za dwa tygodnie! W dniach 14-16 lipca w Kostrzynie nad Odrą, po raz 22. odbędzie się najpiękniejszy festiwal świata w najpiękniejszym regionie świata - Przystanek Woodstock. - Jesteśmy dumni, że już 22 festiwal będzie właśnie w naszym regionie lubuskim. Jesteśmy wiernymi fanami. 22 rok Jurek Owsiak jest w moim sercu zaraz po moim mężu – mówiła podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak. - Jesteśmy na pięknej ziemi lubuskiej. Z tamtego miejsca robicie krok i możecie zobaczy piękne miejsca, piękny region lubuski. Dziękujemy za wsparcie i gościnę – mówił Jurek Owsiak.
Lubuskie po raz kolejny zaprasza do swojej strefy na Przystanku Woodstock. Oto czym kusić będziemy w tym roku. ¬ - W tym roku bawić się będziemy pod hasłem „ZaParkuj w Lubuskiem" - u nas jest najpiękniej – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.
Odpocznij pod lubuskim drzewem
Szukasz ciszy i spokoju na festiwalowym polu? Chcesz odpocząć od upału w cieniu drzew? Zaparkuj w lubuskiej strefie na Przystanku Woodstocku. Ten nasz kawałek ziemi zamienimy w enklawę zieleni. Bo przecież połowę powierzchni regionu zajmują lasy! Mamy najpiękniejsze zielone zakątki w Polsce, więc na leśnym odpoczynku znamy się jak nikt inny. - Wyrosną lasy na naszej lubuskiej łące. Będą przepiękne drzewa. Będziemy zapraszać do odwiedzenia naszych parków krajobrazowych. Chcemy żebyście poczuli się jak w prawdziwym naturalnym lesie – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.
Wszyscy jesteśmy równi
W tym roku promować będziemy wolność i równość. Nie od dziś bowiem wiadomo, że Lubuskie to najbardziej tolerancyjny i otwarty region w Polsce. Odwiedzając naszą strefę pokażesz, że te wartości nie są Ci obce. Zachęcamy - podpisz Deklarację Równości. Zostaw nam swoją pozytywną myśl! Marszałek Elżbieta Anna Polak zaprosiła Jurka Owsiaka do wspólnego podpisania Deklaracji Równości w lubuskiej strefie.
Naturalnie ekstremalnie!
Jesteś odważny, sprytny, silny? Lubisz dobrą zabawę z odrobiną adrenaliny?! Odwiedź strefę Lubuską na Przystanku Woodstock. Pokonaj ekstremalny tor przeszkód i zostań bohaterem! Poczuj się jak Tarzan – park linowy czeka!
A ponadto: Gry, tablety, internety, warsztaty plastyczne, kartki pocztowe….
CZEKAMY NA CIEBIE!
Owsiak: to będzie najpiękniejszy festiwal… i najbezpieczniejszy
Do przyjazdu do Kostrzyna nad Odrą zaprasza głównodowodzący festiwalu Jurek Owsiak. -To wielkie rack'n rollowe święto. Tam się nie idzie wcześnie spać, tam się słucha muzyki z trzech scen. Co roku przygotowujemy się bardzo starannie do tego święta muzyki. Nowością będzie podwyższona kategoria bezpieczeństwa festiwalu. Ale jesteśmy gotowi! Spełniamy wszystkie standardy bezpieczeństwa – wyjaśnił . - To naprawdę bezpieczna rodzinna impreza. To miejsce stworzyło logikę działania, której trudno się podjąć, gdy się tego nie robi konsekwentnie. Ważna jest też współpraca z publicznością. To są standardy pracy, których nie ma na świecie – dodał. Owsiak podkreślał, że festiwal organizowany jest tylko dzięki sponsorom i że nie otrzymuje żadnych dotacji od instytucji państwowych. Pomaga nam tylko urząd marszałkowski i wspomaga nas finansowo. Żadnych innych dotacji nie mamy. Bardzo dziękujemy za to wsparcie i za to, że jesteście z nami. Tego festiwalu nie będzie broniła armia polska, aby obronić nas od terrorystów. Tak się buduje wielki imprezy które zdobywają międzynarodową renomę – przekonywał.
Owsiak apelował także o wzajemny szacunek oraz bezpieczną zabawę. - Jeżeli masz odwagę przyjechać, jeżeli kochasz Przystanek i ta atmosfera ci odpowiada, to przyjedź i pilnuj tego Przystanku! Będziemy dbali o wasze dzieci szanowni dorośli. Będziemy prosili żeby dzwonili do domu, chcemy zrobić wszystko żeby ludzie czuli się bezpiecznie – zakończył.


Stawiamy na kierunkowy rozwój
5 lipca br. Zarząd Województwa lubuskiego przyjął projekt Planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, który odpowiada obszarowi wsparcia Regionalnego Programu operacyjnego – Lubuskie 2020 zaplanowano zarówno w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez dedykowane im działania, tj.:
 Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – Oś Priorytetowa 8 – Nowoczesna edukacja.
 Działanie 9.3 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej– Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna (w ramach celu: Zwiększona dostępność oraz poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego).
Plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, to dokument, który diagnozuje obszar kształcenia zawodowego i czynniki jakie wpływają i determinują jego rozwój (demografia, rynek pracy, współpraca z otoczeniem biznesowym). Diagnoza stanowi punkt wyjścia dla wskazania pożądanych kierunków rozwoju tego obszaru, poprzez określenie najistotniejszych z punktu widzenia celów regionalnych zdefiniowanych na poziomie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz RPO-L2020, czynników pozwalających zogniskować wsparcie ze środków regionalnego programu operacyjnego.
W ramach Planu zdefiniowano priorytety inwestycyjne w zakresie wsparcia szkolnictwa zawodowego wynikające z RPO-L2020 dodatkowo poszerzając ich katalog o te, jakie odpowiadają zdiagnozowanym deficytom i szansom, jakie stoją przed szkolnictwem zawodowym.
Ostatecznie Plan prezentuje najważniejsze rekomendacje dla budowania systemu wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego, tak aby możliwy był wybór takich przedsięwzięć, które w pełni wpiszą się w wypracowane w dokumencie warunki.
Mając na uwadze, iż projekt Planu jest dokumentem wpływającym w znacznym stopniu na możliwość otrzymania wsparcia ze środków RPO-L2020 w obszarze nim objętym oraz w celu realizacji zasady partnerstwa, Zarząd Województwa lubuskiego zdecydował o skierowaniu go do konsultacji społecznych z potencjalnymi beneficjentami planującymi realizację przedsięwzięć objętych tematyką dokumentu oraz z otoczeniem biznesowym, które to faktycznie ostatecznie zweryfikuje przydatność rynkową zaplanowanej interwencji.
Konsultacje będą prowadzone od 6 lipca 2016 r. do 27 lipca 2016 r.
Uwagi prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.kolczynska@rpo.lubuskie.pl w formie załączonej tabeli uwag.
Do pobrania na www.lubuskie.pl
1. Plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
2. Tabela uwag.


Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa
31 sierpnia 2016 r. mija termin składania wniosków o przyznanie Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski – nagrody honorowe.
Nagrody Kulturalne przyznawane są w formie nagród pieniężnych indywidualnych i zespołowych.
Nagroda pieniężna indywidualna przyznawana jest twórcom, pracownikom i społecznym animatorom kultury. Natomiast nagroda pieniężna zespołowa przyznawana jest zespołom twórczym, zespołom artystycznym, zespołom pracowniczym i grupom społecznych animatorów kultury. Przyznane nagrody potwierdzone są również dyplomem.
Nagrody honorowe przyznawane są osobom fizycznym, prawnym, a także innym podmiotom promującym oraz wspierającym finansowo działalność kulturalną w województwie lubuskim. Nagrody honorowe stanowią statuetka i dyplom uznania.
Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/400/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia
2013 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o przyznanie nagród i nagród honorowych są:
1) Marszałek Województwa Lubuskiego,
2) Komisja Sejmiku Województwa Lubuskiego właściwa do spraw kultury,
3) Wojewoda Lubuski,
4) szkoły wyższe,
5) jednostki samorządu terytorialnego,
6) stowarzyszenia i związki twórcze,
7) stowarzyszenia społeczno – kulturalne,
8) instytucje kultury.
Wniosek o przyznanie nagród, powinien zawierać:
1) dane kandydata,
2) dane dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności albo informacje o dokonaniach uzasadniających przyznania nagrody,
3) uzasadnienie wskazujące na wojewódzki charakter osiągnięć.
Decyzję o przyznaniu nagród i nagród honorowych podejmuje Zarząd Województwa Lubuskiego
w formie uchwały.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości wytypowania do nagród osób, zasłużonych
w dziedzinie szeroko rozumianej kultury.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?