środa, 27 lipca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.141.2016                                                                                Zielona Góra, 27.07.2016 r.

 

 

Newsletter nr 141

 

 

ZIT Zielona Góra w Ministerstwie Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju jest zainteresowane przyspieszeniem kontraktacji projektów w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry. To efekt spotkania, które odbyło się we wtorek w Ministerstwie Rozwoju z udziałem m.in. marszałek Elżbiety Anny Polak, prezydenta Janusza Kubickiego i włodarzy gmin wchodzących w skład zielonogórskiego MOF.

W spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju, które dotyczyło stanu wdrażania zielonogórskiego ZIT, uczestniczyli ponadto: Alicja Makarska - członek Zarządu Woj. Lubuskiego, Krzysztof Kaliszuk - wiceprezydent Zielonej Góry, Adam Jaskulski - wójt gminy Świdnica, Ignacy Odważny - burmistrz Sulechowa, Robert Sidoruk - wójt gminy Zabór, a także Marek Kamiński - dyrektor Departamentu EFS i Monika Zielińska - wicedyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim.

Obszar realizacji ZIT - zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa 21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie wyznaczenia zasięgu terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

23 czerwca 2015 r. zawarto porozumienie w sprawie ZIT MOF Zielona Góra. W skład MOF Zielonej Góry wchodzą następujące jednostki samorządu terytorialnego: miasto Zielona Góra – rdzeń obszaru funkcjonalnego, Gmina Czerwieńsk, Gmina Świdnica, Gmina Sulechów, Gmina Zabór.

3 sierpnia 2015 r. zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Lubuskim a Instytucją Pośredniczącą ZIT MOF Zielona Góra. Przedmiotem Porozumienia było powierzenie Instytucji Pośredniczącej realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w zakresie następujących poddziałań Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020:

-      3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra,

-      3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

-      4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa naturalnego – ZIT Zielona Góra

-      4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

-      5.1.3 Transport drogowy – ZIT Zielona Góra

-      7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra

-      8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra

-      8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

-      9.1.2 Infrastruktura zdrowotna – ZIT Zielona Góra

-      9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra.

Alokacja UE przeznaczona dla ZIT Zielonej Góry wynosi ogółem 58 345 706,00 EUR.

 

 

Przyszłość Lubuskiego Lata Filmowego

Organizatorzy Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie uczestniczyli w poniedziałek w spotkaniu z marszałek Elżbietą Anną Polak i senatorem Waldemarem Sługockim. Tematem spotkania było finansowanie i przyszłość tej imprezy, a także formy promocji województwa podczas LLF. Na ten cel organizatorzy otrzymali w tym roku 130 tys. zł, czyli najwięcej z puli 300 tys. zł dostępnych w konkursie na działania promocyjne w dziedzinie kultury.

Jednym z powodów spotkania była wypowiedź Andrzeja Seweryna, przewodniczącego jury 45 Lubuskiego Lata Filmowego, który wypowiadając się w kontekście finansowania festiwalu, wezwał marszałek województwa do tego, aby - jak to określił - "wypełniała swoje obowiązki społeczne, kulturowe i moralne, a w gruncie rzeczy w najszlachetniejszym tego słowa znaczeniu, także polityczne". Ta wypowiedź była zaskakująca z kilku powodów.

Po pierwsze dlatego, że festiwal filmowy, na którym padły te słowa, został w tym roku dofinansowany kwotą 130 tysięcy złotych z budżetu województwa w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego (do podziału na wszystkie oferty było 300 tys. zł), a w ostatnich sześciu latach Zarząd Woj. Lubuskiego dofinansował LLF kwotą łączną 950 tys. zł.

Po drugie dlatego, że Lubuskie Lato Filmowe nie jest jedyną tego typu imprezą organizowaną w naszym regionie. Festiwali filmowych, które reprezentują wysoki poziom artystyczny, jest w Lubuskiem znacznie więcej i wszystkie wnioskują o dofinansowanie. Obowiązkiem władz regionu jest rozpatrzenie wszystkich wniosków i rozważne gospodarowanie finansami publicznymi.

Po trzecie dlatego - na co zwrócił uwagę podczas spotkania senator Waldemar Sługocki - stojąc na gruncie obowiązków samorządu województwa i marszałka, nie można domagać się, by jedno konkretne wydarzenie artystyczne otrzymywało dofinansowanie. Od tego są bowiem konkursy.

- Każdy może wygłaszać opinie jakie chce, ale my mamy z organizatorami festiwalu umowę na promocję województwa w ramach tego festiwalu i tej umowy trzeba przestrzegać - podkreśliła marszałek Polak. Z kolei senator Sługocki zauważył, że organizacja LLF jest nieco archaiczna. - Trzeba pomyśleć o nowej formule organizacyjnej z udziałem podmiotów prywatnych, zamiast opierać się na fundamencie finansowym jakim jest wsparcie samorządu województwa. Mówię to z pełnym przekonaniem o wartości tego festiwalu dla regionu lubuskiego - stwierdził W. Sługocki.

Marszałek Polak jako przykład podała festiwale muzyki dawnej: Przedsionek Raju i Muzyka w Raju, które z roku na rok rozwijają się i promują region w kraju i za granicą. Ten pierwszy odbywa się w wiejskich kościołach całego regionu, a ten drugi w klasztorze w Paradyżu. Oba festiwale samorząd województwa dofinansował w tym roku kwotą 65 tys. zł, czyli dużo mniej niż w przypadku LLF. - Tymczasem te festiwale promieniują na cały region, spotykają się z coraz lepszymi opiniami - podkreśliła marszałek. - Organizatorzy Lubuskiego Lata Filmowego powinni przemyśleć formułę festiwalu w taki sposób, by poprawić jego jakość i opinie o festiwalu, a jednocześnie promować województwo, bo za to przecież płacimy. Nasza dotacja nie jest przeznaczona na organizację festiwalu, ale na promocję regionu poprzez festiwal.

Dyrektor festiwalu Andrzej Kawala podkreślił, że dotacja z Urzędu Marszałkowskiego jest podstawą i warunkiem, by impreza w ogóle się odbyła. - W 2009 r. w ogóle nie było festiwalu, bo nie dostaliśmy dotacji. Otrzymujemy wiele próśb z całego świata o pokazanie filmów z Kanady, Brazylii czy Azji, ale musimy odmawiać, gdyż nie stać nas na zrobienie tak dużego międzynarodowego wydarzenia artystycznego - mówił A. Kawala. Dodał, że bolączką organizatorów jest zbyt długa procedura konkursowa i zbyt późne przyznawanie dotacji, co sprawia, że co roku organizacja LLF staje pod znakiem zapytania.

Uzgodniono, że w II połowie sierpnia organizatorzy spotkają się z radnymi Sejmiku Woj. Lubuskiego z Komisji Kultury Edukacji Sportu i Turystyki oraz Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa.

 

 

Plany inwestycyjne ośrodka w Drzonkowie

Plan inwestycyjny Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w latach 2010-2016 to temat spotkania, które odbyło 25 lipca br. w urzędzie marszałkowskim. W spotkaniu uczestniczyli: marszałek Elżbieta Anna Polak, wicemarszałek Romuald Gawlik, członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak, skarbnik województwa Józefa Chalecka oraz sekretarz województwa Bogdan Nowak.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych omówiła wicedyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Małgorzata Walkowska. Przypomnijmy, że WOSiR to zakład budżetowy samorządu województwa lubuskiego, który dysponuje bogatą bazą sportową stanowiąca zaplecze dla amatorskich i zawodowych grup sportowych. Mogą one trenować w takich dyscyplinach jak: pływanie, strzelanie, jazda konna, szermierka oraz tenis ziemny i stołowy. Na terenie ośrodka w Drzonkowie odbywają się zawody rangi krajowej i międzynarodowej. Baza sportowa i hotelowa ośrodka jest od kilu lat odnawiana i rozbudowywana. W ramach programu modernizacji i odbudowy ośrodka przeprowadzono już szereg prac: m.in. gruntownie zmodernizowano krytą i odkryta pływalnię, wybudowano najnowocześniejszy w Polsce hipodrom jeździecki, wyremontowano dwie hale sportowe, wybudowano odkryte korty tenisowe. Kolejne plany w zakresie modernizacji obiektów WOSiR obejmują m.in. termomodernizację hali tenisowej i budynki zaplecza, budowę boiska piłkarskiego o wymiarach FIFA, o sztucznej nawierzchni, podgrzewanej i z oświetleniem, w kompleksie z boiskiem typu Orlik i lodowiskiem typu Bielik.
Na inwestycje przeznaczono ponad 57 mln zł. Połowa realizowana była z budżetu województwa (28 mln zł, tj. 48 proc.) z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 (16 mln zł, 27 proc.) oraz z Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 i Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Saksonia 2007-2013 (3,5 mln zł, 6 proc.). Z Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęło ponad 8 mln zł oraz z innych środków zewnętrznych.

Podczas spotkania ustalono, że w pierwszej kolejności będą realizowane zadania w infrastrukturę sportową, czyli budowa zespołu boisk wraz z siłownią plenerową. - To inwestycje pierwszorzędne z punktu widzenia potrzeb i interesu województwa - uzasadnia marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak. - Zapewnimy też środki na rozbudowę stacji uzdatniania wody i przepompownię a także na zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków ośrodka.

Budowa zespołu boisk planowana w latach 2016-2018 szacowana jest na ok. 6,3 mln zł (w tym 4,6 mln zł z budżetu województwa), rozbudowa stacji uzdatniania wody i przepompownia - na kwotę 210 tys. zł (całość z budżetu województwa), natomiast modernizacja budynków ośrodka pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego - na kwotę 485 tys. zł (całość z budżetu województwa).

Lubuskie smakuje wyjątkowo

25 lipca br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z producentami produktów tradycyjnych i regionalnych. Rozmowy dotyczyły promocji produktów regionalnych i edukacji w dziedzinie zdrowego żywienia. – Dziedzictwo kulinarne naszego regionu jest niezwykle bogate. Lubuskie to tygiel kulturowy, a to oznacza także tygiel w jadłospisie – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Pamiętam, kiedy na liście lubuskich produktów tradycyjnych było tylko pięć pozycji, dziś jest już 58. A może być jeszcze więcej lubuskich smaków. To ogromny sukces.

Uczestnicy spotkania - lokalni producenci - prosili o wsparcie organizacyjne i logistyczne w zakresie prezentowania swoich produktów podczas wystaw, targów i innych imprez promocyjnych. - Jeśli chodzi o nasze imprezy organizowane w Ochli, Kalsku lub podczas święta województwa lubuskiego, jest to tylko kwestią uzgodnienia - odpowiadała marszałek Polak. - Również na dożynkach wojewódzkich wyeksponujemy centralne miejsce dla lokalnych producentów. Co do innych imprez uważam, że promocja produktów tradycyjnych powinna odbywać się w centrach miast, na starówkach, tak aby promocja dotarła do jak większej liczby odbiorców.

Marszałek podkreśliła też konieczność powołania stanowiska w strukturze Urzędu Marszałkowskiego do kontaktów z producentami regionalnymi, zważywszy na stale rosnącą liczbę tych lokalnych produktów. - Warto też nawiązać współpracę ze szkołami, w których przecież odchodzi się od fast-foodów i niezdrowego jedzenia, by promować zdrowe, tradycyjne produkty właśnie wśród uczniów. Ponadto można promować te produkty podczas imprez, na które przyznajemy dofinansowanie w ramach promocji województwa, takich jak np. Lubuskie Lato Filmowe i inne festiwale - dodała marszałek.
Lubuska Lista Produktów Tradycyjnych stale się powiększa. Znajduje się na niej już 58 produktów. To pokazuje, że Lubuskie to niezwykłe bogactwo smaków i aromatów. W naszym regionie tkwi ogromny potencjał kulinarny, który warto wykorzystać i którym warto się chwalić.

Samorząd województwa we współpracy z lokalnymi producentami od dawna promuje regionalne produkty. Niespełna tydzień temu podczas Przystanku Woodstock Lubuskie stoisko zrobiło ogromne wrażenie. Długie kolejki ustawiły się po domowe lody, pyszne naturalne soki, sery kozie i szynkę w chlebie.
Naszymi najlepszymi produktami chwalimy się także podczas konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo-smaki regionów", organizowanego przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego i Związek Województw RP. Patronat nad tym konkursem obejmują corocznie: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałkowie Województw. Na szczeblu regionalnym organizatorem (w naszym województwie) jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Konkurs ma na celu identyfikację i gromadzenie wiedzy o oryginalnych, regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych tradycyjnymi metodami w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników. Do konkursu zgłaszanych jest około 70 produktów i potraw tradycyjnych.

W spotkaniu uczestniczyli: Zbigniew Motyka ze wsi Wrzesiny (gm. Brzeźnica) - Masarnia Motyka, Marcin Wojnowski z Gospodarstwa Rolno-Agroturystycznego QZKO, Jadwiga Czerwczak - Lody Babci Mani, Jan Wróblewski - Pasieka „DEBORA", producent oleju lnianego Czesław Towpik, Maria Wilk z "Browaru EDI", Grzegorz Koza z Fisch Net oraz przedstawiciel Gospodarstwa Sadowniczego „Sad Solniki".

Pomidory za krew! Akcja krwiodawstwa w Urzędzie

Będzie krwawo, lecz w luksusie, podziel darem się w krwiobusie. (A za każdy krwi dar spory, da marszałek… POMIDORY) - to już kolejna akcja krwiodawstwa zainicjowana przez marszałek Elżbietę Annę Polak. 26 lipca br. pod urzędem marszałkowski stanął specjalny autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Bezcennym darem podzieliło się 25 osób. To oznacza, że magazyn krwi wzbogaci się o ponad 11 litrów cennego płynu.

Tym razem w zamian za cenny dar życia dawcy otrzymali czerwone pomidory. Skąd ten pomysł? – Latem dzielimy się tym co najlepsze. Krew jest bardzo potrzebna w lubuskich szpitalach. Więc naszym dawcom chcemy także podarować symboliczny i zdrowy prezent – tłumaczy marszałek Elżbieta Anna Polak. Dodatkowo dawcy dostali jeszcze wejściówkę na basen w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

Krew potrzebna w wakacje

Latem spada liczba krwiodawców. Ale krew podczas wakacji jest w szpitalach szczególnie potrzebna. Powód? Urazy, wypadki i choroby wakacji nie mają. Stąd już tradycyjna lipcowa akcja zbiórki krwi przed Urzędem.

Przed pobraniem krwi każdy dawca przeszedł badania i konsultacje lekarskie. Po oddaniu krwi dawcy otrzymali od stacji krwiodawstwa paczkę energetyczną (tzw. ekwiwalent kaloryczny) – 10 czekolad, puszkę słodkiego napoju oraz specjalny prezent od marszałkowskiej ekipy – pomidory!

To już nasza „krwawa" tradycja

Akcje krwiodawstwa przed Urzędem na stałe wpisały się w roczny kalendarz. – Organizujemy zbiórki cyklicznie: w marcu, lipcu i listopadzie. W ostatnich latach udało się zebrać kilkadziesiąt litrów krwi. Cieszy mnie to, że mamy już stałą ekipę dawców, którzy przychodzą na nasze akcje. Ale zachęcam też tych jeszcze niezdecydowanych – mówi marszałek Polak.

 

Lubuskie cuda czekają na wasze głosy!

Już raz się udało! Pokazaliśmy, że Rzeczpospolita Ptasia zasługuje na tytuł jednego z 7 nowych cudów Polski. Niewątpliwie na takie miano zasługują także Geopark Łuk Mużakowa i Szlak kościołów drewnianych - to właśnie lubuscy kandydaci w plebiscycie zorganizowanym przez magazyn "National Geographic Traveler". Aby Geopark znalazł się w prestiżowym gronie zwycięzców potrzebna jest wasza pomoc! Wystarczy oddać głos za pomocą strony internetowej www.7cudow.national-geographic.pl. Głosowanie trwa do 31 sierpnia br. - Pokażmy całej Polsce, że Lubuskie ma swoje cuda! - zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dawne wyrobiska kopalni m.in. węgla brunatnego wypełniła woda, dzięki czemu zamieniły się w mieniące się barwami akweny. Idąc lub jadąc rowerem pięciokilometrowym szlakiem Dawna Kopalnia Babina, bez trudu zauważymy, jak przyroda odzyskuje zmienione przez człowieka środowisko.

Geopark Łuk Mużakowa

Geopark Łuk Mużakowa obejmuje unikatową w skali europejskiej, u-kształtną, morenową strukturę geologiczną, powstałą w efekcie działalności lodowców skandynawskich. Struktura geologiczna, która znajduje się w granicach geoparku, rozciąga się na terenie Polski, w powicie żarskim, gminach Łęknica, Trzebiel, Tuplice i Brody, oraz na ternie Niemiec, w Brandenburgii i Saksonii.

Posiada ona charakterystyczne, dla obszarów zaburzeń lodowcowych, ułożenie warstw. Znajdujące się w głębi Łuku Mużakowa pokłady węgli brunatnych i innych skał, ułożone są niemal pionowo, budując zróżnicowane formy geologiczne. Płytkie zaleganie wyciśniętych pokładów umożliwiało rozwój podziemnego i odkrywkowego górnictwa węgli brunatnych i kopalin towarzyszących, które trwało tutaj ponad 110 lat. Pozostałością dawnej działalności górniczej i przetwórstwa kopalin są zbiorniki pokopalniane wypełnione kwaśnymi wodami. Tworzą one pojezierze antropogeniczne, składające się na wyjątkowy w skali kraju krajobraz pogórniczy, z którym związane jest specyficzne środowisko przyrodnicze.

Unikatowe fenomeny geologiczne prezentowane są w geoparku, po polskiej i niemieckiej stronie dzięki licznym ścieżkom geoturystycznym, z których najbardziej atrakcyjna jest ścieżka „Dawna kopalnia Babina", znajdująca się pomiędzy Łęknicą i Nowymi Czaplami. Walory geologiczne obszaru są przybliżane turystom także za pomocą przewodników geologicznych i innych materiałów informacyjnych, wydawanych przez opiekujące się geoparkiem Stowarzyszenie Geopark Łuk Mużakowa.
Geopark od tego roku posiada certyfikat UNESCO.

Szlak Kościołów drewnianych

Gotycko-renesansowe kościółki urzekają harmonią bryły, bogactwem wnętrz i unoszącym się wewnątrz zapachem bejcowanego drewna. Szlak ma 23 km i najlepiej przemierzać go rowerem, zatrzymując się po drodze.

Niejednokrotnie są to obiekty leżące na Drodze św. Jakuba, uznawanej za najstarszy szlak turystyczny  świata i na Lubuskim Szlaku Organowym.Odpowiedzialny rozwój tematem rozmów w stolicy

„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" została zaprezentowana i omówiona dziś (25.07) w Warszawie podczas obrad Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju. Dokument określa nowy model rozwoju - suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Podczas spotkania województwo lubuskie reprezentowała członek zarządu Alicja Makarska.
„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" stanowić będzie instrument elastycznego zarządzania głównymi procesami rozwojowymi w kraju. Wskaże cele i niezbędne działania, instrumenty realizacyjne i kluczowe projekty zapewniające jej wdrożenie. Strategia ustali również system koordynacji i realizacji wyznaczając szczegółowe role poszczególnym podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem biznesu, nauki i społeczeństwem

Celem głównym Strategii jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. Przyjęte cele szczegółowe przedstawiają się następująco:

 1. Trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych przewagach
  II. Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy
  III. Skuteczne państwo i instytucje gospodarcze służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu.
  „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" będzie stanowić aktualizację średniookresowej strategii rozwoju kraju (tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020, przyjętej przez RM we wrześniu 2012 r.). Ze Strategii wynikać będą rekomendacje dla polityk publicznych. Stanowić ona będzie podstawę dla aktualizacji istniejących dokumentów strategicznych oraz weryfikacji instrumentów wdrożeniowych. W dniu 27 lipca strategia zostanie przekazana do konsultacji społecznych.Plan Gospodarki Odpadami: spotkania konsultacyjne

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące projektu Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych
W związku z przystąpieniem do konsultacji społecznych projektu Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach, na których zostaną zaprezentowane zapisy ww. projektu.

Terminy spotkań konsultacyjnych:

 1. 02 sierpnia 2016 r., godz. 10:00, Dom Joanitów (sala ślubów), ul. Młynarska 1, 69-200 Sulęcin – konsultacje dla regionu centralnego;
  2. 03 sierpnia 2016 r., godz. 10:30, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. – konsultacje dla regionu północnego;
  3. 09 sierpnia 2016 r., godz. 10:00, Urząd Miejski w Żarach (sala konferencyjna), pl. Rynek 1-5 – konsultacje dla regionu zachodniego
  4. 10 sierpnia 2016 r. godz. 10:30, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (sala kolumnowa), ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra – konsultacje dla regionu wschodniego.

 

 


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?