czwartek, 21 lipca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.137.2016 Zielona Góra, 21.07.2016 r.

Newsletter nr 137

Pomidory za krew! Akcja krwiodawstwa w Urzędzie
"Będzie krwawo, lecz w luksusie, podziel darem się w krwiobusie. (A za każdy krwi dar spory, da marszałek… POMIDORY)" - to już kolejna akcja krwiodawstwa zainicjowana przez marszałek Elżbietę Annę Polak. Czerwony autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanie pod urzędem 26 lipca br. w godz. 9.00-14.00. Każdy dawca w zamian za krew otrzyma od marszałek… pomidory!
Tym razem w zamian za cenny dar życia dawcy otrzymają od marszałek Elżbiety Anny Polak... czerwone pomidory! Skąd ten pomysł? – Latem dzielimy się tym co najlepsze. Krew jest bardzo potrzebna w lubuskich szpitalach. Więc naszym dawcom chcemy także podarować symboliczny i zdrowy prezent – tłumaczy marszałek. Dodatkowo dawcy dostaną jeszcze wejściówkę na basen w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.
Krew potrzebna w wakacje
Latem spada liczba krwiodawców. Ale krew podczas wakacji jest w szpitalach szczególnie potrzebna. Powód?? Urazy, wypadki i choroby wakacji nie mają. Stąd już tradycyjna lipcowa akcja zbiórki krwi przed Urzędem.
Zapraszamy wszystkich chętnych w godz. 9.00-14.00. Specjalny czerwony krwiobus jest klimatyzowany, a dawcy w trakcie poboru krwi leżą na wygodnych, miękkich fotelach.
Przed pobraniem krwi każdy potencjalny dawca przechodzi badania i konsultacje lekarskie. Rano przed oddaniem krwi należy zjeść lekkie śniadanie i dobrze się nawodnić. Każdy dawca otrzyma od stacji krwiodawstwa paczkę energetyczną (tzw. ekwiwalent kaloryczny) – 10 czekolad, puszkę słodkiego napoju oraz specjalny prezent od marszałkowskiej ekipy – pomidory!
To już nasza „krwawa" tradycja
Akcje krwiodawstwa przed Urzędem na stałe wpisały się w roczny kalendarz. – Organizujemy zbiórki cyklicznie: w marcu, lipcu i listopadzie. W ostatnich latach udało się zebrać kilkadziesiąt litrów krwi. Cieszy mnie to, że mamy już stałą ekipę dawców, którzy przychodzą na nasze akcje. Ale zachęcam też tych jeszcze niezdecydowanych – mówi marszałek Polak.
KRWIODAWSTWO – krok po kroku
Jeśli podjąłeś/podjęłaś decyzję o oddaniu krwi przeczytaj uważnie poniższe rady i wskazania jak odpowiednio przygotować się do tego wydarzenia. Ważne aby w dzień oddania krwi być zdrowym, wypoczętym i po lekkim śniadaniu (często mylimy oddanie krwi z wizytą w laboratorium, a to nie to samo!). Wskazane jest także dzień wcześniej wypić około 1,5-2 l płynów (soki, woda mineralna). Skieruj swe kroki do najbliższego Centrum Krwiodawstwa lub Oddziału Terenowego zabierając ze sobą obowiązkowo dobry humor oraz dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub NOWY paszport)!
REJESTRACJA
Rejestracja dawcy odbywa się w systemie komputerowym, w który wpisane są Twoje dane osobowe, PESEL i numer donacji, któremu odpowiada kod kreskowy, pojawiający się na wszystkich próbkach i pojemnikach z Twoją krwią, ponieważ w krwiodawstwie obowiązuje zasada anonimowości. Pamiętaj: krwiodawstwo zapewnia pełną ochronę danych osobowych dawcy łącznie z wynikami wszystkich wykonywanych badań. Otrzymasz do wypełnienia kwestionariusz, w którym trzeba sumiennie odpowiedzieć na szereg zasadniczych pytań. Nie należy bagatelizować żadnego z nich np. dotyczącego przyjmowania leków obniżających ciśnienie krwi, czy środków uspakajających.
Pamiętaj: lek, który pomaga Tobie - dawcy, może zaszkodzić biorcy Twojej krwi!
Mając na względzie dobro biorcy Twojej krwi, należy dokładnie przypomnieć sobie wszystkie schorzenia, nawet te przebyte w odległej przeszłości. Dotyczy to w szczególności żółtaczki zakaźnej.
BADANIA LABORATORYJNE...
Pielęgniarka pobierze próbki Twojej krwi, w celu wykonania wstępnych badań laboratoryjnych.
- Jeśli oddajesz krew po raz pierwszy, badania będą obejmować: grupę krwi oraz pełną morfologię krwi.
- Jeśli systematycznie oddajesz krew, badany będzie tylko poziom Twojej hemoglobiny (wówczas próbka krwi może być pobierana nie z żyły, ale z palca) lub morfologia krwi, gdyż raz w roku każdemu dawcy wielokrotnemu należy oznaczyć pełną morfologię krwi.
BADANIE LEKARSKIE...
Teraz czeka Cię spotkanie z lekarzem, który dysponuje już wynikami badań wstępnych, ma do dyspozycji wypełniony przez Ciebie kwestionariusz dawcy i przeprowadzi z Tobą wywiad na temat stanu Twojego zdrowia. Z nim należy podzielić się wszelkimi wątpliwościami, jakie mogą się pojawić w trakcie wypełniania kwestionariusza. Lekarz także zmierzy ciśnienie krwi, osłucha klatkę piersiową i ostatecznie zdecyduje o tym, czy możesz oddać krew czy nie.
ODDANIE KRWI...
Pobieranie krwi odbywa się w specjalnym pomieszczeniu i jest zabiegiem nie obarczonym praktycznie żadnym ryzykiem zakażenia, z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. Samo pobieranie krwi trwa około 10 minut, ale łączny pobyt w miejscu pobierania krwi od zarejestrowania do zakończenia oddawania krwi może trwać nawet ok. 1 godziny, a w przypadku osób oddających osocze metodą plazmaferezy automatycznej i dawców płytek krwi - około 2 godzin a nawet dłużej.
Podczas donacji pobierane będą również próbki Twojej krwi do badań pozwalających zdiagnozować, czy nie jesteś nosicielem niektórych chorób zakaźnych. Nie wymaga to dodatkowego nakłuwania żyły, gdyż do badań wykorzystuje się krew pobieraną do worka. Badania te obejmują: test kiłowy, antygen HBs, DNA-HBV, przeciwciała anty-HCV, RNA HCV, przeciwciała anty-HIV oraz RNA HIV.
PO ODDANIU...
Po oddaniu krwi otrzymasz:
- posiłek regeneracyjny o wartości 4 500 Kcal (może to być np. 8 tabliczek czekolady);
- zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi;
- legitymację Honorowego Dawcy Krwi (w niektórych miejscach legitymacja wydawana jest dopiero podczas kolejnej donacji).
Pamiętaj: osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, oraz pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do tych zajęć nie wcześniej niż 12 godz. po oddaniu krwi.
Po kilku dniach możesz się zgłosić do rejestracji po odbiór wyników bezpłatnie wykonanych badań: grupy krwi (w niektórych miejscach wynik ten może mieć postać karty identyfikacyjnej grupy krwi), hemoglobiny lub morfologii, testu kiłowego, na obecność antygenu HBs, DNA-HBV, przeciwciał anty-HCV, RNA HCV przeciwciał anty-HIV oraz RNA HIV.

Szpital kliniczny w Zielonej Górze ma strategię rozwoju
19 lipca br. Zgromadzenie Wspólników Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze Sp. z o.o. przyjęło Strategię Rozwoju na lata 2016-2020, którą zobowiązany był przedłożyć prezes Stanisław Łobacz. - Materiały zawierają szczegółową analizę szans i zagrożeń, co pozwoliło na realne zaplanowanie przyszłych inwestycji i działań mających na celu poprawę jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, przewodnicząca zgromadzenia wspólników.
Plan uwzględnia krajowe i wojewódzkie strategiczne cele rozwoju systemu ochrony zdrowia (działalność oraz planowany rozwój szpitala wpisuje się w założenia i cele Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz założenia Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia 2014-2020), biorąc pod uwagę epidemiologię, demografię, statystykę, analizę zasobów oraz prognozowane potrzeby. Przy opracowaniu brano pod uwagę także dokument Ministra Zdrowia Policy Paper, który wskazuje ukierunkowanie rozwoju ochrony zdrowia.
Zielonogórski szpital oferuje i wykonuje najszerszy zakres świadczeń zdrowotnych na terenie województwa lubuskiego, wykorzystując wykwalifikowaną kadrę medyczną oraz dobre wyposażenie w sprzęt medyczny. Z opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia map potrzeb zdrowotnych w zakresie szpitalnictwa wynika, że w województwie lubuskim między innymi w zielonogórskim szpitalu jest najwięcej nowoczesnych, wysokospecjalistycznych urządzeń diagnostycznych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Szpital pełni także funkcję jednego z 14 w kraju i jedynego w północnozachodniej jego części Centrum Urazowego, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z mnogimi, wielonarządowymi obrażeniami ciała. Szpital jest obecnie jednostką wiodącą w zakresie leczenia specjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin urazowych. Dlatego rozwój w kierunku leczenia urazów jest niezbędny.
Bardzo ważnym elementem rozwoju Szpitala jest wysokowykwalifikowana kadra medyczna. Aby osiągnąć ten cel szpital m.in. zacieśnił współpracę z Medycznym Studium Zawodowym, a także był inicjatorem utworzenia kierunku bioinżynierii medycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Szpital stanowi także bazę dydaktyczno-naukową na potrzeby utworzonego w 2015 roku w UZ kierunku lekarskiego.
W strategii wyraźnie wskazano na potrzebę utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, co podyktowane jest ograniczoną obecnie dostępnością do świadczeń w zakresie pediatrii oraz innych specjalności dziecięcych, brakiem Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla dzieci, brakiem Centrum Urazowego dla dzieci oraz częstymi migracjami zdrowotnymi lubuskich pacjentów do 18. roku życia do placówek w innych województwach.
Planowane inwestycje w latach 2016-2020
Kontynuacje:
- Utworzenie pracowni Cystostatów (trwają prace budowalne, których zakończenie planowane jest na koniec 2016 r.),
- Modernizacja jedynego w Lubuskiem Oddziału Chorób Zakaźnych oraz dokończenie remontu Pododdziału Nabytych Niedoborów Immunologicznych (HIV),
- Modernizacja Oddziału Chorób Płuc,
- Modernizacja Zakładu Radioterapii,
- Utworzenie Stacji Uzdatniania Wody,
- Modernizacja budynku E (laryngologiczno-okulistycznego),
- Przystosowanie węzłów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w budynku Szpitala.
Nowe zamierzenia:
- Centrum Zdrowia Matki i Dziecka,
- Budowa Łącznika Szpitala, co spowoduje powiększenie Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- Modernizacja i remont budynku L pod potrzeby onkologii i hematologii,
- Powiększenie bazy łóżkowej Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych,
- Utworzenie Pracowni Radiologii Zabiegowej,
- Stacja Oczyszczania Ścieków i Uzdatniania Wody na potrzeby Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych,
- Modernizacja oddziałów i poradni w istniejących budynkach szpitala: laryngologii, okulistyki, kardiologii, nefrologii i stacji dializ, chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii naczyń, chirurgii klatki piersiowej i urologii,
- Rozwój bazy dydaktyczno-naukowej na potrzeby kształcenia w zawodach medycznych,
- Zakup aparatury medycznej i informatycznej,
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej,
- Wyprowadzenie administracji z budynku A.
Powyższe działania pozwolą na wykorzystanie potencjału Szpitala w zakresie:
- rozwoju wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych,
- ograniczenie migracji pacjentów,
- optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów,
- dostosowanie szpitala do trendów demograficznych i epidemiologicznych,
- rozwój razy dydaktycznej i naukowej,
- rozwój nowych technologii medycznych.

Wolontariat na rzecz młodych Lubuszan
8 czerwca marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przedstawiciele wielu organizacji podpisali „Partnerstwo Wolontariatu". List ten był początkiem współpracy w zakresie tworzenia w przyszłości miejsc, w których młodzi ludzie będą mogli realnie uzyskać pomoc i wsparcie psychologiczne. 20 lipca spotkali się sygnatariusze listu, aby porozmawiać o konkretnych działaniach. - To będzie na pewno projekt, o którym usłyszy cała Polska i Europa. Nie możemy tego potencjału i pozytywnej energii zmarnować. To jest nasz czas i do roboty. Jestem przekonana, że każdy z partnerów znajdzie miejsce dla siebie – mówiła podczas spotkania marszałek E. Polak.
O idei sieci poradni młodzieżowych mówił dr Artur Doliński – Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej. - Na poziomie województwa widzimy działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, ale koncentrują się tylko na poziomie diagnostycznym. Jak wskazują badania zdiagnozowani młodzi ludzie nie wracają do poradni. I albo korzystają z oferty zastanej na rynku, albo z prywatnych gabinetów psychologicznych, na co ich nie stać, albo nie robią nic – wyjaśnił. Jak podkreślał idea jest wynikiem rzetelnej diagnozy. Badania wskazują, że 23% młodych ludzi pomiędzy 13, a 19 rokiem życia można zakwalifikować do grupy frustratów. Są to ludzie demotywowani, zrezygnowani. 33% młodych ludzi ma problemy w kontaktach interpersonalnych. 44% ma duży problem z regeneracją na poziomie fizycznym i psychicznym. - Skala problemu jest duża. Młodzi ludzi pokazują, że nie mają gdzie zwrócić się o pomoc – mówi dr Doliński. Na problem w regionie w tym zakresie wskazuje także diagnoza zapisana w dokumencie Policy Paper, który ma wskazywać ukierunkowanie działań w zakresie zdrowia. Wskazuje na problem wśród młodzieży oraz deficyt psychiatrów w zakresie opieki nad dziećmi. – Wiemy, że jest zapotrzebowanie na ten rodzaj wsparcia – podkreślał dr Doliński. – Chcielibyśmy, aby w każdym powiecie znajdowała się poradnia. Ofertę poradni chcielibyśmy dostosować do problemów danego powiatu. Odpowiadały one na potrzeby danego środowiska – dodał.
Zaznaczył, że projekt wymaga udziału w nim specjalistów. Mówił o potrzebie całodobowych dyżurów psychologicznych, a także współpracy z prawnikami, lekarzami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny. – Chcielibyśmy zaangażować także studentów medycyny, psychologii, pedagogiki. Chcielibyśmy ich włączyć w pomoc na poziomie praktyk itd. – dodał.
Swoimi uwagami i pomysłami w tym zakresie wynikającymi z długoletniego doświadczenia podzieliła się dr Anita Kucharska-Dziedzic – prezes Fundacji na rzecz kobiet BABA, która pomaga ofiarom przemocy. - Najbardziej potrzebne są osoby pierwszego kontaktu. One są najistotniejsze. One wyłuskują te osoby które potrzebują pomocy i od razu tworzą wstępny plan rozwiązania problemu – wyjścia z kryzysu. Ważne jest, żeby połączyć ideę poradni z działaniami mającymi na celu wyłuskanie dzieci które potrzebują pomocy – wyjaśniła. - Chodzi o to, żeby był to wolontariat celowany. Potrzebne nam są osoby, które mają kompetencje. Oferta współpracy musi być skierowana do osób, które chcemy w tym projekcie widzieć – dodała. Podkreślała także, że niezwykle istotna jest koordynacja wszystkich działań i przygotowanie ścieżki działań, co przyniesie najlepszy efekty. Zadeklarowała jednocześnie wszelką niezbędną pomoc w zakresie realizacji projektu.
Ideę „Partnerstwa Wolontariatu" popiera także dr Krystyna Matecka-Ryngier Wojewódzki Konsultant ds. psychiatrii dzieci i młodzieży. Jak zaznacza warto skorzystać z istniejącej już bazy poradni. - Jestem za ściślejszą współpracą. Obecnie jest 5 poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, które mają duże możliwości kadrowe i infrastrukturalne. Tam, gdzie są poradnie zdrowia psychicznego można byłoby już coś tworzyć na ich podstawie. Warto wykorzystać ten potencjał – mówiła.
W spotkaniu udział wzięli także m.in. przedstawiciele: Zrzeszenia Starostów Woj. Lubuskiego, które reprezentowała starosta gorzowski Małgorzata Domagała, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, które reprezentował prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Rady Adwokackiej, którą reprezentował mec. Krzysztof Szymański – dziekan Rady oraz Sejmiku Województwa Lubuskiego, który reprezentowała radna Anna Synowiec – przewodnicząca komisji ds. młodzieży. Wszyscy zgodnie zadeklarowali wsparcie realizacji projektu. Tak szerokie zainteresowanie cieszy marszałek Elżbietę Annę Polak, ponieważ, jak twierdzi, tylko współpraca wielu środowisk w całym regionie może przynieść oczekiwany skutek. - Jeżeli rozwiązywać problemy, to nie punktowo, tylko regionalnie. Tylko tak osiągniemy skutek. Dlatego też tak wielu potrzebujemy partnerów- wyjaśnia.
Podczas spotkania Marek Kamiński – dyrektor departamentu EFS UMWL zaprezentował możliwości realizacji idei w ramach konkursu EFS.

Z winiarzami na roboczo
20 lipca br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z lubuskimi winiarzami. Podczas spotkania omówiono m.in. plan współpracy oraz plan funkcjonowania Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.
Podczas spotkania omówiona została także kwestia funkcjonowania Rady ds. Winiarstwa, w której skład wchodzić będą przedstawiciele stowarzyszeń winiarskich, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie oraz urzędu marszałkowskiego.
Rozmowa dotyczyła także zapisów umowy dzierżawy ziemi, na której jest winnica samorządowa. PWSZ w Sulechowie otrzymał ją nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych.

W Lubuskiem będzie jak w raju
W Lubuskiem będzie jak w raju za sprawą najbardziej niebiańskiego festiwalu w Polsce – Muzyka w Raju, który odbędzie się w dniach 12-21 sierpnia br. Ale zanim rajskie dźwięki zabrzmią w Paradyżu-Gościkowie organizatorzy zapraszają do Przedsionka Raju. - To taki czyściec – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. – Koncerty te cieszą się wielkim powodzeniem, a muzyka dawna promieniuje na cały region. Gościmy wspaniałych muzyków światowej klasy w naszych małych wsiach – kościołach drewnianych. Te miejsca są zawsze wypełnione po brzegi - dodaje. Do rajskiego Przedsionka można wejść od dziś, tj. 19 lipca.
„Przedsionek Raju" (cykl koncertów) jest wydarzeniem przyciągającym nie tylko melomanów. Główną jego ideą, jest umożliwienie kontaktu z muzyką dawną, głównie w małych ośrodkach społeczności lokalnej, gdzie swobodny dostęp do wydarzeń muzycznych na takim poziomie jest utrudniony. - Okazuje się, że mamy wielu fanów muzyki dawnej. Instrumenty odkrywane na nowo czarują nie tylko melomanów z wyrafinowanymi gustami, ale wychowaliśmy sobie publiczność w regionie, ale to zasługa Cezarego Zycha – dyrektora festiwalu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. - W przypadku Przedsionka Raju, to publiczność wychowała sobie nas – odpowiada Cezary Zych.
Jak to się stało? Jak tłumaczy pomysłodawca festiwalu, na koncertach Muzyki w Raju pojawiali się mieszkańcy Ziemi Lubuskiej i bardzo często pytali czy nie można by zrobić czegoś w ich miejscowościach. - Na początku wydawało się to trudne organizacyjnie, ale spróbowaliśmy i pojechaliśmy w kilka miejsc wybranych według subiektywnego klucza i to zadziałało. Muzykom się spodobało, a lokalne społeczności zaangażowały się w te działania – tłumaczy C. Zych. Podkreśla także, że ten cykl koncertów nie byłby możliwy do zrealizowania bez wsparcia finansowego urzędu marszałkowskiego, a szczególnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Jest to projekt niskobudżetowy, ale bez wsparcia pani marszałek nie mielibyśmy szansy tego zrealizować – wyjaśnia. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich po raz drugi włączy się w pomoc finansową dla przedsięwzięcia. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach KSOW wyniesie 25 tys. zł.
Jednak podczas festiwalu najważniejsza jest muzyka. Jak podkreśla Cezary Zych, wcale nie łatwa. - To nie są przedsięwzięcia, gdzie traktujemy mieszkańców ziemi lubskiej z protekcjonalizmem. To są bardzo wyrafinowane, poważne programy, które często są prezentowane na Muzyce w Raju oraz znane na największych salach koncertowych w Europie. Nie ma taryfy ulgowej i cieszy nas to, że ta filozofia spotkała się z akceptacją – tłumaczy.
Jedną z gwiazd tegorocznego rajskiego festiwalu będzie Davide Monti – wykonawca, dla którego muzyka nie służy tylko doznaniom artystycznym; ma także służyć celom społecznym. - Ta muzyka jest bardzo ważna, ale nie tylko dla tego, że jest piękna, ale dlatego, że to doskonały stymulator mózgu. To bodziec do pracy nad sobą. Ta muzyka to doskonała terapia, a improwizacja to doskonały trening personalny – przekonuje.
O tym, czym tak jest w rzeczywistości przekonają się wszyscy, którzy wezmą udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu. W ramach V edycji „Przedsionka Raju" odbędzie się 31 koncertów m.in. w takich miejscowościach jak; Letnica, Zbąszyń, Świebodzin, Międzyrzecz, Świdnica, Zielona Góra, Klępsk i inne. Impreza swoim zasięgiem wychodzi poza ramy województwa lubuskiego, koncerty odbędą się bowiem w Poznaniu i Głogowie.
W ramach cyklu wystąpią: Davide Monti (skrzypek barokowy), Roger Helou (artysta łączący tango i muzykę średniowieczną), Miraculis (zespół pasjonujący się europejską muzyką renesansową), Joanna Boślak-Górniok (klawesynistka), La Mouvance (niemiecka muzyka barokowa i średniowieczna).
„Muzyka w Raju" - Fundacja Muzyki Dawnej „Canor" – dofinansowanie z budżetu województwa
2016 r. – 65 tys. zł (w tym 10 tys. zł Przedsionek Raju)
2015 r. – 60 tys. zł
2014 r. – 40 tys. zł
2013 r. – 60 tys. zł
2012 r. – 50 tys. zł
RAZEM: 275 tys. zł
W latach 2014 i 2016 (55 tys. zł) Fundacja Muzyki Dawnej „Canor" otrzymała dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego województwa lubuskiego, polegającego na działaniu promocyjnym wpływającym na pozytywny wizerunek województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Ruszyła Lubuska Akademia Rozwoju
To była prawdziwa studencka inauguracja! 18 lipca odbył się pierwszy zjazd Lubuskiej Akademii Rozwoju, której misją jest dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji SRWL oraz płynących z tego tytułu korzyści dla samorządów i przedsiębiorstw. - Jak powiedział Steve Jobs: Dano Ci czas i nie zmarnuj go! To jest nasz czas! Wyznacznikiem rozwoju jest zdolność do zmian, nowe projekty to nowe wyzwania! Konieczna jest zmiana podejścia i my Was przeprowadzimy przez ten gąszcz nowych procedur, strategii i programów. Odczarujemy tajemną wiedzą unijną!– mówiła otwierając spotkanie marszałek Elżbieta Anna Polak.
Przez najbliższy rok eksperci przekażą słuchaczom unikatową wiedzę o realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego w teorii i praktyce oraz o płynących z tego korzyści dla przedsiębiorstw i samorządów. Pokażą, że działania firmy, lokalnego samorządu i regionu to powiązane ze sobą organizmy gospodarcze.
E. Polak: To jest nasz czas! Nie zmarnujmy go!
Podczas zjazdu inauguracyjnego marszałek Elżbieta Ann Polak, inicjatorka przedsięwzięcia podkreślała, że nowa perspektywa, to nowe wyzwania, do których trzeba się dobrze przygotować. – Ogłosiliśmy 43 konkursy, a będzie ich coraz więcej. Koło zamachowe ruszyło! Marszałek mówiła także o wykorzystaniu środków unijnych w kontekście celów strategicznych rozwoju województwa. – Pisząc projekt potrzeba jest podstawowa wiedza o regionie. Przyznajemy dofinansowanie na projekty, które wpływają na poprawę jakości życia w regionie. Pisząc projekty trzeba znać dokumenty strategiczne: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego, Strategia Rozwoju Polski Zachodniej, Plan Zagospodarowania Przestrzennego. To są kluczowe akty prawne podstawowe dla RPO, gdzie już mamy wyznaczone priorytety i działania – wyjaśniła. Podkreślała także, że nowa perspektywa wymaga zmiany podejścia i elastyczności. – Wszyscy się nauczyliśmy wdrażać programy i pisać projekty i wydaje nam się ze już wszystko wiemy. Ta perspektywa to nie jest kopiuj wklej. To jest zmiana jakościowa, całkowita. To projekty innowacyjne powiązane z nauką. Musimy być elastyczni i zobaczyć, że jest zmiana. Budujemy region konkurencyjny i innowacyjny region, który jest spójny terytorialnie i społecznie, dostępny transportowo i komunikacyjnie i region efektywnie zarządzany – dodała
Pierwsze wykłady…
Podczas pierwszego zjazdu jednym z gości Akademii była Monika Zdrojek – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Tematem jej wystąpienia była strategia polskiego funduszu rozwojowego – nowe wyzwania dla samorządów lokalnych i przedsiębiorców. Zaprezentowała także programy wspierania inwestycji zagranicznych oraz propozycję PAIiZu dot. współpracy z regionami. Kolejnym prelegentem była Małgorzata Owieśniak z departamentu wsparcia innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej wystąpienie dotyczyła wsparcia MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand (poddziałanie 3.3.3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). Z kolei Sylwia Pędzińska – Dyrektor departamentu zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przedstawiła stan wdrażania RPO L2020 oraz planowane konkursy.
Zobacz prezentację
Akademia źródłem wiedzy
Akademia zostanie podzielona na bloki tematyczne dotyczące szeroko rozumianej polityki regionalnej. Będą one obejmowały takie zagadnienia jak np.: wykorzystanie środków unijnych (w tym palącej kwestii podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego i kwalifikacji pracowników sektora MŚP), ponadto sprawy społeczne, ochrony zdrowia, zagadnienia ochrony środowiska i rolnictwa, infrastruktury transportowej oraz wsparcia przedsiębiorczości, innowacji oraz promocji marek produktowych. Dodatkowo po każdych zajęciach przeprowadzimy ankietę, która pozwoli nam zbadać potrzeby słuchaczy i pozwoli określić tematy, którymi dodatkowo zajmiemy się na kolejnych zajęciach.

Konkurs dotacji dla prasy lokalnej
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w „Konkursie dotacji na działania informacyjne dla prasy lokalnej dotyczące Funduszy Europejskich". Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich w prasie lokalnej i lokalnych portalach internetowych. Wnioski można składać do 17 sierpnia 2016 r.
Szczegóły konkursu
Kto może wziąć udział w konkursie?
Do udziału zapraszamy wydawców tytułów prasowych funkcjonujących na rynku co najmniej od 2 lat.
Jakie projekty można zgłosić?
Do konkursu zgłosić można autorskie projekty – cykle publikacji w lokalnych tytułach prasowych (od 10 do 12 publikacji) oraz na lokalnych portalach internetowych (uzupełniająco). Projekty muszą mieć charakter informacyjny i edukacyjny nakierowany na pokazywanie dostępnych możliwości sięgania po Fundusze Europejskie 2014-2020.
Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 20 września do 31 grudnia 2016 r.
UWAGA: Zgłaszane projekty muszą być realizowane w co najmniej 3 tytułach prasy lokalnej, o zsumowanym zasięgu co najmniej 10 000 egzemplarzy (łącznie wszystkich tych tytułów biorących udział w projekcie).
Pojedynczy projekt powinien być realizowany w tytułach prasowych i na portalach internetowych działających na terenie jednego województwa.
Jak wysokie dofinansowanie można uzyskać?
Budżet konkursu wynosi 1,6 mln zł. Na realizację pojedynczych projektów przewidziano dotacje w wysokości od 50 000 zł do 100 000 zł.
Jaka powinna być tematyka projektów?
W konkursie mogą uzyskać dofinansowanie jedynie projekty o charakterze informacyjnym i edukacyjnym (poradnikowym). W Regulaminie konkursu określono tematy związane z Funduszami Europejskimi, które należy uwzględnić w ramach projektu.
Do kiedy należy złożyć wniosek?
Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 17 sierpnia 2016 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju).
UWAGA: Wniosek należy wypełnić na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Należy dołączyć do niego także odpis z właściwego rejestru, szczegółowy kosztorys projektu, próbkę materiału prasowego oraz po jednym wydaniu każdego z tytułów prasowych, które mają być objęte projektem. Wniosek składa się w wersji papierowej w jednym egzemplarzu, do którego należy również dołączyć identyczną wersję elektroniczną (na CD lub pendrivie).
UWAGA: Wniosek należy złożyć osobiście, pocztą lub kurierem. Wnioski złożone w inny sposób (e-mailem, faksem) nie będą rozpatrywane.
Jak będą oceniane wnioski?
Wnioski będą oceniane pod kątem formalnym, merytorycznym i budżetowym, wg kryteriów wskazanych w Karcie Oceny Projektu. Stanowi ona załącznik do Regulaminu konkursu.
UWAGA: Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa zamieszczony poniżej Regulamin Konkursu.
Informacje dodatkowe
Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.prasowy@mr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich/ Weź udział w promocji Funduszy Europejskich/ Współpraca z mediami i partnerami społeczno-gospodarczymi).
Spotkanie informacyjne
2 sierpnia o godz. 12.00 w Ministerstwie Rozwoju w Sali Kinowej (wejście od ul. Wspólnej 2/4) odbędzie się spotkanie informacyjne.
Podczas spotkania szczegółowo omówiony zostanie zakres i tematyka projektów, jakie mogą uzyskać wsparcie w konkursie oraz kwestie związane z opracowaniem wniosku i późniejszą realizacją dofinansowanego przedsięwzięcia.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu powinny przesłać zgłoszenia na adres: konkurs.prasowy@mr.gov.pl. Dla osób, które nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu, przewidziana będzie transmisja video ze spotkania. Będzie ona dostępna na portalu www.FunduszeEuropejskie.gov.pl
Pliki do pobrania
Regulamin konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich (PDF 124 KB).
Załączniki do regulaminu konkursu:
1. Formularz wniosku o przyznanie dotacji (DOCX 74 KB)
2. Karta oceny projektu:
a) Załącznik 2.1. – Karta oceny formalnej (PDF 36 KB)
b) Załącznik 2.2. – Karta oceny merytorycznej (PDF 46 KB)
c) Załącznik 2.3. – Karta oceny budżetowej (PDF 43 KB)
3. Wzór umowy dotacyjnej (PDF 91 KB)
4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (PDF 62 KB)
5. Regulamin pracy Komisji Konkursowej (PDF 48 KB)
6. Wzór wizualizacji (PDF 93 KB).
Przydatne informacje
• Strategia komunikacji polityki spójności 2014-2020 (PDF 2 MB)
• Poradnik językowy „Jak pisać o Funduszach Europejskich?" (PDF 9 MB)
• Poradnik „Prosto o konkursach Funduszy Europejskich" (PDF 3 MB)
• Rekomendowany format szczegółowego budżetu projektu (XLS 55 KB)


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?