poniedziałek, 18 lipca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.134.2016                                                                                Zielona Góra, 18.07.2016 r.


 

Newsletter nr 134

 


 

Konferencja prasowa

We wtorek, 19.07.2016 r. o godz. 11.00 w sali prasowej UMWL odbędzie się konferencja prasowa, w której wezmą udział: marszałek Elżbieta Anna Polak, Cezary Zych – dyrektor festiwalu  "Przedsionek Raju" oraz Davide Monti – skrzypek, wykonawca festiwalu.

Temat: "Rajskie" festiwale w Lubuskiem: „Przedsionek w Raju" i „Muzyka w Raju" 2016.

 

 

Ruszyła Lubuska Akademia Rozwoju

To była prawdziwa studencka inauguracja! 18 lipca odbył się pierwszy zjazd Lubuskiej Akademii Rozwoju, której misją jest dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji SRWL oraz płynących z tego tytułu korzyści dla samorządów i przedsiębiorstw. - Będziemy realizować to, co do tej pory: szkolić, uczyć, wymieniać doświadczenia dot. wdrażania programów unijnych. Mamy wiele procedur, kryteriów dostępu. W całym tym gąszczu przepisów można się pogubić. Choć takie szkolenia się odbywają, to nie jest to wystarczające – mówiła otwierając spotkanie marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przez najbliższy rok eksperci przekażą słuchaczom unikatową wiedzę o realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego w teorii i praktyce oraz o płynących z tego korzyści dla przedsiębiorstw i samorządów. Pokażą, że działania firmy, lokalnego samorządu i regionu to powiązane ze sobą organizmy gospodarcze.

 1. Polak: To jest nasz czas! Nie zmarnujmy go!

Podczas zjazdu inauguracyjnego marszałek Elżbieta Ann Polak, inicjatorka przedsięwzięcia podkreślała, że nowa perspektywa, to nowe wyzwania, do których trzeba się dobrze przygotować. – Ogłosiliśmy 43 konkursy, a będzie ich coraz więcej. Koło zamachowe ruszyło!  Marszałek mówiła także o wykorzystaniu środków unijnych w kontekście celów strategicznych rozwoju województwa. – Pisząc projekt potrzeba jest podstawowa wiedza o regionie. Przyznajemy dofinansowanie na projekty, które wpływają na poprawę jakości życia w regionie. Pisząc projekty trzeba znać dokumenty strategiczne:  Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego, Strategia Rozwoju Polski Zachodniej, Plan Zagospodarowania Przestrzennego. To są kluczowe akty prawne podstawowe dla RPO, gdzie już mamy wyznaczone priorytety i działania – wyjaśniła. Podkreślała także, że nowa perspektywa wymaga zmiany podejścia i elastyczności. – Wszyscy się nauczyliśmy wdrażać programy i pisać projekty i wydaje nam się ze już wszystko wiemy. Ta perspektywa to nie jest kopiuj wklej. To jest zmiana jakościowa, całkowita. To projekty innowacyjne powiązane z nauką. Musimy być elastyczni i zobaczyć, że jest zmiana. Budujemy region konkurencyjny i innowacyjny region, który jest spójny terytorialnie i społecznie, dostępny transportowo i komunikacyjnie i region efektywnie zarządzany – dodała.

Pierwsze wykłady…

Podczas pierwszego zjazdu jednym z gości Akademii była Monika Zdrojek – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Tematem jej wystąpienia była strategia polskiego funduszu rozwojowego – nowe wyzwania dla samorządów lokalnych i przedsiębiorców. Zaprezentowała także programy wspierania inwestycji zagranicznych oraz propozycję PAIiZu dot. współpracy z regionami. Kolejnym prelegentem była Małgorzata Owieśniak z departamentu wsparcia innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej wystąpienie dotyczyła wsparcia MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand (poddziałanie 3.3.3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). Z kolei Sylwia Pędzińska – Dyrektor departamentu zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przedstawiła stan wdrażania RPO L2020 oraz planowane konkursy.

Zobacz prezentację

Akademia źródłem wiedzy

Akademia zostanie podzielona na bloki tematyczne dotyczące szeroko rozumianej polityki regionalnej. Będą one obejmowały takie zagadnienia jak np.: wykorzystanie środków unijnych (w tym palącej kwestii podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego i kwalifikacji pracowników sektora MŚP), ponadto sprawy społeczne, ochrony zdrowia, zagadnienia ochrony środowiska i rolnictwa, infrastruktury transportowej oraz wsparcia przedsiębiorczości, innowacji oraz promocji marek produktowych. Dodatkowo po każdych zajęciach przeprowadzimy ankietę, która pozwoli nam zbadać potrzeby słuchaczy i pozwoli określić tematy, którymi dodatkowo zajmiemy się na kolejnych zajęciach.

 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego po konsultacjach

Dokument ważny i szeroko konsultowany. Tak w skrócie można opisać Plan Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Lubuskiego, który przy udziale radnych, przedsiębiorców i samorządowców omawiano dzisiaj (18.07) w urzędzie marszałkowskim. - W Planie eksponujemy obszary wymagające strategicznej interwencji. Staramy się chronić nasze zasoby naturalne i wskazujemy inwestycje, które chcielibyśmy zrealizować np. kompleks energetyczny Gubin-Brody - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, otwierając konferencję. W spotkaniu wziął również udział członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Prace nad obecną wersją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego rozpoczęto w 2014 r. Przesłanką do aktualizacji były zmiany legislacyjne dotyczące dokumentów strategicznych poziomu regionalnego, a także przyjęta pod koniec 2012 r. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Zakres opracowania objął XI etapów.

- Dzisiejsze spotkanie ma charakter roboczy. Chcemy rozmawiać o planie w jak najszerszym gronie. Do tej pory wpłynęło blisko 130 wniosków i uwag do stworzonego dokumentu. Prawie wszystkie zostały przyjęte – tłumaczyła Elżbieta Anna Polak – To bardzo ważne rozmowy, bo zanim zamkniemy etap wstępnego przygotowania planu, nadal można zgłaszać swoje wnioski. Czekamy na wszystkie opinie, gdyż Plan Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Lubuskiego będzie miał wpływ na rozwój naszego regionu w wielu obszarach – zapewniała marszałek.

Do tej pory zrealizowano 6 etapów stworzonego planu. W najbliższych tygodniach, a dokładnie do 18 sierpnia powinien zakończyć się kolejny VII etap. – Plan będzie obowiązywał przez kolejne lata, dlatego chcielibyśmy, aby przy jego tworzeniu brało udział jak najwięcej osób i organizacji. Bardzo liczymy na zainteresowanie samorządowców, przedsiębiorców, różnych instytucji, a także mieszkańców naszego regionu - twierdził Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, który nadzoruje departament odpowiadający za prace nad dokumentem. W dzisiejszym spotkaniu udział wzięło kilkadziesiąt osób.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Dokument ten łączy w sobie wytyczne krajowe z planowaniem miejscowym i ma pomóc w efektywnym zagospodarowaniu terenów w regionie. Stanowi on także podstawę do formułowania kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i ich oceny pod względem realizacji celów regionalnych. Dodajmy jednak, że ani plan zagospodarowania przestrzennego, ani strategia rozwoju nie mają charakteru aktów prawnych powszechnie obowiązujących. Należą do kategorii aktów planowania ogólnego, które wpływają na rozwój przestrzenny i gospodarczy województwa w szerokim zakresie.

Koncepcje zawarte w planie oparto z jednej strony na ocenie stanu zagospodarowania województwa, potencjałów i ograniczeń rozwojowych, a także zobowiązań podjętych w sferze realizacyjnej i planistycznej. Z drugiej strony przy tworzeniu dokumentu uwzględniono m.in. politykę przestrzenną państwa i powiązania transgraniczne, a także możliwości poszerzenia wartości przyrodniczych i dorobku kulturowego regionu.

WYKAZ WSZYSTKICH ETAPÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

I etap (18 października 2015 r.)

 1. Przygotowanie sposobu rozpatrzenia wniosków złożonych do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego (PZPWL).
 2. Sporządzenie wstępnej wersji uwarunkowań i założeń PZPWL.
 3. Sporządzenie raportu metodycznego określającego metodykę badania i dobór kryteriów delimitujących obszary funkcjonalne województwa lubuskiego wraz z obszarami strategicznej interwencji.

II etap (18 listopada 2015 r.)

 1. Sporządzenie wstępnej wersji obszarów funkcjonalnych wraz z obszarami strategicznej interwencji.
 2. Uzyskanie opinii departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i Rady ds. Rozwoju Województwa na temat wstępnej wersji obszarów funkcjonalnych wraz z obszarami strategicznej interwencji.
 3. Przygotowanie i przedstawienie wstępnej wersji obszarów funkcjonalnych wraz z obszarami strategicznej interwencji na konferencji opiniującej (II Konferencja – zgodnie z art. 49 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 4. Przygotowanie i przedłożenie na posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego wstępnej wersji obszarów funkcjonalnych wraz z obszarami strategicznej interwencji.

III etap (18 stycznia 2016 roku)

 1. Sporządzenie wstępnej wersji projektu Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Gorzów Wlkp.
 2. Uzyskanie opinii departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 3. Uzyskanie wstępnej opinii od właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

IV etap (18 lutego 2016 roku)

 1. Sporządzenie wstępnej wersji projektu Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra.
 2. Uzyskanie opinii departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej i Rady ds. Rozwoju Województwa.
 3. Uzyskanie wstępnej opinii od właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

V etap (18 kwietnia 2016 roku)

 1. Sporządzenie wstępnej wersji Planu, struktury funkcjonalno – przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego.
 2. Uzyskanie opinii departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i Rady ds. Rozwoju Województwa.
 3. Przygotowanie i przedłożenie na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego wstępnej wersji Planu, struktury funkcjonalno – przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego.

VI etap (18 czerwca 2016 roku)

 1. Sporządzenie wstępnej wersji wykazu inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
  2. Sporządzenie wstępnej wersji wniosków i rekomendacji z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego dla gmin województwa lubuskiego.
  3. Sporządzenie wstępnej wersji wniosków i rekomendacji dla polityki przestrzennej w województwach sąsiednich.
  4. Sporządzenie wstępnej wersji wniosków i rekomendacji z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
  5. Uzyskanie opinii departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakresie opracowań sporządzonych w V etapie.

VII etap (18 sierpnia 2016 roku)

 1. Sporządzenie wstępnej wersji projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego (tekst i grafika).
 2. Uzyskanie opinii od departamentów  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

VIII etap (18 września 2016 roku)

 1. Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko do wstępnej wersji projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego

IX etap (18 listopada 2016 roku)

 1. Przygotowanie i przedstawienie streszczenia w języku polskim wstępnej wersji projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do wstępnej wersji projektu Planu i sporządzenie tłumaczenia na język niemiecki. 
  2. Uzyskanie opinii od departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej i Rady ds. Rozwoju Województwa na temat wstępnej wersji projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
 2. Przygotowanie i przedłożenie na posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego wstępnej wersji projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
 3. Konsultacje społeczne projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (40 dni )
 4. etap (18 lutego 2017 roku)                                                    
 5. Uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii o projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

XI etap (18 marca 2017 roku)

 1. Sporządzenie syntezy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego.
  2. Przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego - uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego
 2. Przekazanie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego wraz z dokumentacją planistyczną Wojewodzie Lubuskiemu w celu uzyskania oceny zgodności Planu z przepisami prawnymi oraz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 3. Przygotowanie dokumentu do druku.

 

 

Baza HEMS – rusza budowa, przetarg już ogłoszony!

Budowa bazy HEMS w Gorzowie Wlkp. staje się faktem. Na razie przy szpitalu stanie tymczasowa baza, dzięki której śmigłowiec będzie mógł już wykonywać ratunkowe loty. – Zachęcam lubuskie firmy budowlane do zapoznania się z ofertą przetargową i współudziału w tym ważnym przedsięwzięciu. Nasze marzenie o Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym na północy województwa właśnie się spełnia – mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa.

Utworzenie bazy HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) w północnej części województwa było jednym z priorytetów – nie tylko wymienianym wielokrotnie przez marszałek Elżbietę Annę Polak, ale przede wszystkim – znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych regionu, m.in. w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 i Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020. Starania Zarządu Województwa Lubuskiego  o tę inwestycję trwały kilka lat. Do tej pory baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w województwie lubuskim funkcjonowała jedynie w Zielonej Górze – Przylepie. Nie pozwalało to na pełne zabezpieczenie zdrowotne ofiar wypadków na północy województwa. Decyzja o utworzeniu bazy w Gorzowie Wlkp. zapadła w ub. roku. Ministerstwo Zdrowia za unijne pieniądze kupiło specjalistyczny śmigłowiec. Samorząd województwa będzie współfinansował budowę bazy wspólnie z miastem Gorzów Wlkp. (w budżecie Województwa Lubuskiego zapisano na ten cel 2,5 mln zł). Dzięki tej inwestycji podniesie się  standard szpitala, ale przede wszystkim wzrośnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców.  

Budowa bazy HEMS rozpoczęta

Budowę bazy podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap do budowa bazy tymczasowej. I działania w tym zakresie właśnie się rozpoczęły – ogłoszony jest przetarg na samą budowę, ale także na dostawę i najem namiotów halowych, które będą pełnić funkcję hangaru dla śmigłowca. Druga część zadania to już budowa docelowej bazy, która na stałe wpisze się w krajobraz ratunkowej mapy województwa lubuskiego. Informacje na temat aktualnych postępowań przetargowych można znaleźć TUTAJ.

Flota SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dysponuje 23 śmigłowcami, stacjonującymi w 17 bazach stałych i jednej sezonowej. Jest to nowoczesna flota, zapewniająca pacjentowi jak najlepsze zabezpieczenie medyczne w trakcie transportu do docelowej jednostki medycznej. Rocznie wykonywanych jest średnio 8.300 misji ratowniczych. Liczba tych misji z roku na rok wzrasta: w 2014 roku wykonano 8.928 lotów, w 2013 r. - 8.036 a w 2012 r. - 7.951. Nowe śmigłowce są  wyposażone w sprzęt medyczny najwyższej klasy umożliwiający pełne zabezpieczenie pacjenta. Dzięki odpowiedniej konfiguracji sprzętu w kabinie medycznej możliwe będzie stałe monitorowanie parametrów życiowych poszkodowanego  w czasie lotu. Przekłada się to na bezpieczeństwo chorego w trakcie misji i zwiększa jego szanse na przeżycie w krytycznej sytuacji.

 

 

Przystanek Woodstock – dziękujemy, że byliście z nami!

 1. odsłona najpiękniejszego festiwalu świata za nami. Tegoroczny Przystanek Woodstock, jak co roku kolorowy, wesoły, rozbawiony, nieprzewidywalny i z wielką dawką pozytywnej energii przeszedł już do historii. Zostały piękne wspomnienia. Lubuskie w tym roku zachęcało: ZaParkuj u nas! I parkowaliście! Było was tysiące! Odpoczywaliśmy na łonie natury, pokonywaliśmy ekstremalny tor przeszkód, serfowaliśmy po internecie. Najważniejsze, że byliśmy wszyscy razem, z uśmiechem na twarzach! Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy za rok, do naszej strefy i do Lubuskiego!

Fajerwerki mydlanych baniek były atrakcją trzeciego dnia działania Lubuskiej Strefy na Przystanku Woodstock. Słoneczna pogoda i liczne niespodzianki sprawiły, że tłumy napierały na wejście do strefy jeszcze przed jej otwarciem o 12.00. Wszyscy bawili się pod hasłem „ZaParkuj w Lubuskiem". Dzień wcześniej Lubuską Strefę odwiedziła ambasadorka naszego regionu Joanna Brodzik. Przewodnikiem po atrakcjach była marszałek Elżbieta Anna Polak.Strefy działań w Lubuskiej Strefie

Pole równości

Uczestnicy Woodstocku licznie podpisywali się pod Deklaracją Równości i uzupełniali tablicę samych dobrych myśli.

Namiot ze strefą Internetu - Podłącz się do sieci!

Namiot, w którym znalazło się kilka stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla woodstockowiczów, cieszył się ogromnym zainteresowaniem nastolatków, ale także i ich rodziców. Można było odetchnąć na chwilę od realiów Woodstocku i przenieść się w wirualny świat gier. Dodatkowo ustawiono INFOKIOSKI, w których można było zapoznać się z atrakcjami województwa, a także wykonać sobie zdjęcie z tabliczką promującą woj. lubuskie. Naszym partnerem w tym działaniu był sam Microsoft!

Kartki pocztowe

Każdy z uczestników Lubuskiej Strefy mógł wysłać w dowolne miejsce kartkę, którą otrzymał wraz ze znaczkiem z „Festiwalu w Lubuskiem". Kartka pocztowa przedstawiała widok z lubuskich parków. Pozdrów Mamę z Przystanku Woodstock :) Oczywiście gratis!

Gadżety i warsztaty - bądź twórczy!

Zaprosiliśmy też po woodstockowe piny i pieczątki, które zawsze są cenną pamiątką z Przystanku Woodstock. Goście Strefy własnoręcznie tworzyli ozdoby (bransoletki, naszyjniki) z wykorzystaniem elementów leśnych i parkowych.

Gry i zabawy z RPO Lubuskie 2020

Promocja wsparcia programów Unii Europejskiej na Przystanku Woodstock to już niemal tradycja. Działania zawsze staraliśmy się dopasować do charakteru tej imprezy oraz jej uczestników. Trzeba bowiem pamiętać, że kilkaset tysięcy ludzi w jednym miejscu, stanowi świetny powód do działań zmierzających do zainteresowania uczestników możliwościami, jakie stwarzają pieniądze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego. Oczywiście forma tych działań zdecydowanie odbiega od tej, która prowadzona jest na co dzień w murach Urzędu. Nie oznacza to jednak, że mniej skuteczna. W tym roku unijne fundusze również były obecne na festiwalu organizując w Lubuskiej Strefie gry, w których udział brali Woodstockowicze w każdym wieku. Były też okolicznościowe pieczątki i karty pocztowe. W namiocie „ubranym" w funduszowe graffiti udzielaliśmy konsultacji dotyczących pozyskiwania pieniędzy unijnych. Woodstockowicze o mocnych nerwach mogli też wykonać „skok do funduszy" przy pomocy wielkiej katapulty. Oczywiście ta atrakcja cieszyła się największym zainteresowaniem. Do katapulty ustawiały się długie kolejki.

Gra terenowa - Orientuj się!

Uczestnicy mogli zapoznawać się z atrakcjami oraz punktami pobytu w strefie. Każde wykonane zadanie było punktowane. Co godzinę nagradzaliśmy uczestników gry terenowej.
Mydlane konfetti
Niespodzianką dla gości Lubuskiej Strefy trzeciego (ostatniego) dnia Woodstocku były fajerwerki baniek mydlanych, które zaserwowaliśmy w upalne popołudnie. Upalna i słoneczna pogoda - wprost przeciwnie do pierwszego dnia Przystanku - sprawiła, że mydlane konfetti stanowiły świetne tło do wspólnych fotografii i zabaw.

 

 

Wolność, RÓWNOŚĆ, tolerancja

Nie od dziś wiadomo, że Lubuskie to najbardziej tolerancyjny i otwarty region w Polsce. - Lubuskie to szacunek dla równości – przekonuje marszałek Elżbieta Polak, która podczas Przystanku Woodstock wraz z Jurkiem Owsiakiem i Joanną Brodzik – ambasadorką województwa, prezesem fundacji Opiekun Serca podpisała Deklarację Równości w lubuskiej strefie. - Chłopak, dziewczyna, mężczyzna, kobieta – ja tu stawiam znak równości. Zawsze tak było, tak jest i tak będzie – mówił prezes Fundacji WOŚP. Pod deklaracją podpisały się także setki woodstockowiczów, którym bliska jest idea równości.

We wprowadzeniu do Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym czytamy:

Równość kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem wszystkich i istotną wartością każdej demokracji. W celu jej osiągnięcia musi być ona nie tylko prawnie uznana, ale także stosowana we wszystkich aspektach życia: politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym. Jeśli chcemy osiągnąć społeczeństwo oparte na równości, istotne jest, żeby władze lokalne i regionalne wzięły  pod  uwagę  zachowanie  równowagi  płci  w  swojej  polityce,  organizacjach  i  działaniach.  A  w świecie „dziś i jutra" prawdziwa równość kobiet i mężczyzn stanowi klucz do sukcesu gospodarczego i społecznego – nie  tylko  na  szczeblu  europejskim  czy  krajowym,  ale  także  w  naszych  regionach, miastach i społecznościach lokalnych.

Lubuskie respektuje Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym. Równość będzie także tematem przewodnim kolejnego Lubuskiego Kongresu Kobiet, który odbędzie się w październiku.

 

 

Lubuskie: przyroda, przygoda, przyjaźń

- Witam w regionie lubuskim. Lubuskie to fantastyczny i otwarty region, w którym szanuje i promuje się zasady równości – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej drugiego dnia Przystanku Woodstock, 15 lipca br. - W tym roku bawimy się pod hasłem „ZaParkuj w Lubuskiem" -  u nas jest najpiękniej – zachęca marszałek. Jedną z uczestniczek konferencji była Joanna Brodzik – ambasador Lubuskiego, prezes Fundacji Opiekun Serca.  

Lubuskie po raz kolejny zaprasza do swojej strefy na Przystanku Woodstock. – W tyk roku promujemy nasze parki, a to dlatego, że Lubuskie to region, którego niemal połowę powierzchni porastają lasy. Województwo lubuskie nazywane jest krainą 500 jezior. Mamy 2 parki narodowe, 8 parków krajobrazowych i aż 64 rezerwaty przyrody – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Lubuskie stawia na nowoczesne technologie, co też pokazuje podczas tegorocznego Przystanku Woodstock. W strefie lubuskiej – podobnie jak w ubiegłych latach - ustawiony został namiot, w którym znajduje się kilka stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla woodstockowiczów.

A ponadto na lubuskie strefie: Gry, tablety, internety, warsztaty plastyczne, kartki pocztowe …. i promocja funduszy europejskich. -Zapraszam do Lubuskiej strefy i pięknego regionu lubuskiego! – powiedziała na koniec marszałek.

Pomagając innym – pomagasz sobie

Jestem z województwa lubuskiego, jestem z Lubska, jestem stąd – tak rozpoczęła swoją wypowiedź Joanna Brodzik – ambasador Lubuskiego, prezes Fundacji Opiekun Serca. – Jestem człowiekiem. Znacie mnie jako Kasię, Martę, Małgosię, dziewczynę, która uśmiecha się do was z billboardu. To jest jedno z moich wcieleń. Oprócz tego, ze jestem obywatelem, partnerką, matką, przede wszystkim jestem człowiekiem.  Aby stać się człowiekiem, którym jestem teraz przeszłam bardzo długą drogę. 18 lat temu, kiedy szef i twórca festiwalu w Lubusku zaprosił mnie do mojego rodzinnego miasta i zaproponował współpracę byłam zupełnie inną osobą. Byłam młodą nieopierzona aktorką mocno skupioną na swojej fizyczności i karierze. Jestem wielkim szczęściarzem, że od 18 lat, raz w roku mogę przyjąć szkło korekcyjne, jakim jest festiwal dzieci i młodzieży specjalnej troski w Lubsku i przyjrzeć się temu, jakie naprawdę wartość w życiu należy wyznawać i jakie postawy warto przybierać. Dziś z czystym sumieniem mogę powiedzieć, co to jest tolerancja i otwartość, ponieważ doświadczam jej w Lubsku co roku – mówiła Joanna Brodzik.   

Pierwszy Festiwal Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski odbył się w 1993 r. w Lubsku. Od tamtej pory każdego roku Lubsko gości przez tydzień niepełnosprawne dzieci i młodzież z Polski i Niemiec. Wykonawcami opiekuje się kilkudziesięcioosobowa grupa wolontariuszy oraz opiekunowie. Program imprezy obejmuje warsztaty artystyczne, imprezy integracyjne oraz koncert galowy. Nad organizacją festiwalu czuwa Lech Krychowiak. 

Podczas konferencji prezes Fundacji Opiekun Serca mówiła o idei, programie, założeniach i początkach działalności Fundacji. „Pomagając innym – pomagasz sobie. Dobro zawsze wraca" to motto Fundacji. – Fundację założyłam, aby nie tylko promować ideę wolontariatu, ale przede wszystkim, aby pomagać wszystkim tym, których poznałam w ciągu tych 18 lat. Tych, których poznałam, pokochałam i którzy stanowią ważną część mojego życia. – Bez wielkiego serca pani marszałek nie dalibyśmy rady – dodała na koniec J. Brodzik.  

Prezes Fundacji zapowiedziała, że chcieliby uczestniczyć w przyszłorocznym Przystanku Woodstock, by przy lubuskiej strefie powstała strefa niepełnosprawnych. Podkreśliła także, że w przyszłym roku festiwal w Lubsku będzie obchodził 25 lat. Z tej okazji planowana jest wielka impreza.

Jako kolejny głos zabrał Piotr Kuliniak – burmistrz Łęknicy, który podziękował marszałek Elżbiecie Annie Polak za doskonałą organizację tegorocznego Święta Województwa Lubuskiego, które odbyło się w Łeknicy w Parku Mużakowskim. – W ubiegłym roku Park odwiedziło ponad pół miliona turystów. Święto Województwa było kolejną okazją, żeby wypromować to miejsce i przyciągnąć jeszcze więcej gości. Dzięki temu Łęknica ma szansę stać się miasteczkiem turystycznym, na czym nam bardzo zależy – mówił.

Łuk Mużakowa to prawdziwa perła polsko-niemieckiego pogranicza. Jego częścią jest Geopark, który w 2015 roku został opatrzony znakiem UNESCO. Na obszarze Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa" wytyczona została ścieżka pod nazwą Dawna Kopalnia Babina, idealnie wykorzystująca wyjątkowe w skali kraju walory do rozwoju geoturystyki. Park Mużakowski to jedna z największych atrakcji turystycznych województwa lubuskiego, a także polsko-niemieckiego pogranicza, pomnik historii wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jedyny polsko-niemiecki park i wreszcie doskonały przykład efektywnej polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej. To świetne miejsce do uprawiania rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu. Można tu zajmować się turystyką pieszą, rowerową, konną i kajakową.

Łąka wolontariatu

Na lubuskiej strefie swój punkt przygotowali harcerze, którzy prezentują szeroką gamę swoich działań. Można tam zrobić woodstockowy pin i zawieszkę. O szczegółach i idei wolontariatu mówiła Karina Apanowicz – komendant Hufca ZHP w Sulęcinie. – Harcerstwo to aktywne spędzania czasu, nowe przyjaźnie, przygody, wrażliwość na drugiego człowieka  – mówiła.  

Lubuskie Smakuje wyjątkowo!

Na konferencji prasowej częstowaliśmy naszymi produktami regionalnymi. Długie kolejki ustawiły się po domowe lody, pyszne naturalne soki, sery kozie, kaszankę i wędliny.  Wystawcy przygotowali swoje najlepsze smakołyki, które już trafiły na listę produktów Ministerstwa Rolnictwa. Przypomnijmy, na tej liście znajdują się 44 produkty z Lubuskiego. Zbigniew Motyka ze wsi Wrzesiny (gm. Brzeźnica) podczas Przystanku serwował swoje produkty wędliniarskie oraz wyroby garmażeryjne. Była również okazja, aby przekonać się, jakim rarytasem jest ser kozi, gdyż Państwo Wojnowscy opanowali ten smak do perfekcji. Gospodarstwo Agroturystyczne QZKO zajmuje się w głównej mierze produkcją mleka, serów, mydeł i kremów z koziego mleka. Wszystkie produkty są wytwarzane w sposób ekologiczny bez używania środków chemicznych. Hodowane w gospodarstwie kozy karmione są w naturalny sposób i regularnie badane. Gospodarstwo znajduje się w Siedlisku.

Na pyszne świeże soki zaprosił „Sad Solniki". Ta firma z okolic Kożuchowa wyspecjalizowała się tłoczeniu 100% naturalnych soków z miejscowych owoców. Nie mogło oczywiście zabraknąć słodkości,  swoje stoisko rozstawił „Biały Tulipan Rękodzieło", a dla ochłody można było posmakować Lodów Babci Mani - Jadwigi Czerwczak. Produkcją lodów zajmuje się z mężem Jakubem od 2012 roku. W podgorzowskim Kiełpinie, w gminie Deszczno, prowadzą swoje gospodarstwo rolne, obok którego stworzyli mały zakład do produkcji lodów wytwarzanych tradycyjnymi metodami z naturalnych składników.Na koniec można było spróbować pysznego tortu przygotowanego przez firmę LEKS.  
Dziś poczestunek dla dziennikarzy przygotowali także: firma Madaks oraz gospodarstwo rolne Henryk Sondej. 

Było pysznie! Po raz kolejny cała Polska zasmakowała w Lubuskiem.

 


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?