poniedziałek, 11 lipca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.130.2016 Zielona Góra, 11.07.2016 r.

Newsletter nr 130

Uroczyste podpisanie umowy
We wtorek, 12 lipca br. o godz. 12.00 w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Stanisława Staszica w Zielonej Górze odbędzie się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej projektu pn. „Lepsze jutro". Całkowita wartość projektu to ponad 13,3 mln zł, a wartość dofinansowania 10 mln zł. Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.2. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Projekt obejmie swym zasięgiem następujące gminy: Zabór, Świdnica, Sulechów, Czerwieńsk oraz Zielona Góra.
Umowę podpisze wicemarszałek Romuald Gawlik.

VII Europejski Szczyt Regionów i Miast w Bratysławie
"Inwestuj i łącz" to główny temat VII Europejskiego Szczytu Regionów i Miast, który odbywał się w dniach 8-9 lipca w Bratysławie (Słowacja). Podczas wydarzenia europejscy liderzy oraz przedstawiciele sektora publicznego jak i prywatnego debatowali nad tym, jak wzmocnić połączenia pomiędzy miejscami, ludźmi, pomysłami i zasobami w Europie poprzez inwestycje. Region lubuski reprezentowała marszałek Elżbieta Anna Polak.
Co dwa lata Komitet Regionów gromadzi polityków i ekspertów z całej Europy, aby omówić problemy, które mają wpływ na codzienne życie oraz biznes w regionach UE. Spotkanie to jest zapewnieniem, że lokalne doświadczenia są odzwierciedlone w politykach, które mają wpływ na europejskie gospodarcze, społeczne i terytorialne możliwości w nadchodzących latach. Tegoroczny, siódmy już szczyt koncentruje się na potrzebie inwestycji, które mają na celu utworzenie inteligentniejszego, bardziej zielonego oraz jeszcze bardziej zrównoważonego wzrostu w całej unii oraz zmniejszenie luki gospodarczej między regionami w Europie.
Bratysława - dzień pierwszy
Rozpoczynając Szczyt Marku Marrkula – Przewodniczący Komitetu Regionów mówił, że Bratysława i Dunaj nad, którą leży powinny być symbolem współpracy i jedności, a także inspiracją na przyszłość. – Europa musi pójść dalej z duchem Dunaju, który łączy ludzi w 10 państwach – wyjaśnił. Jak podkreślał tylko wspólne działania pomogą w rozwiązaniu problemów, z jakimi boryka się współczesna Europa. - Twórzmy rozwiązania wspólnie. Mamy trudne czasy, musimy inwestować we współpracę w regionach – zaznaczył.
Marku Marrkula podkreślał, że Europa to miejsce pokoju, solidarności, demokracji. - Te wartości nie są dane raz na zawsze. Musimy wziąć odpowiedzialność za te fundamenty Europy. Przeszliśmy od dyktatury do demokracji wszędzie w Europie, ale powinniśmy korzystać z obecnej chwili, by iść na przód, wykazać siłę. Unia nie jest doskonała, są głosy, że jest daleko od ludzi, których reprezentuje. Jako przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych jesteśmy najbliżej obywateli, słuchamy ich obaw – wyjaśnił. Jego zdaniem to właśnie regiony i miasta powinny odgrywać większą rolę w budowaniu wspólnej przyszłości.- Powinniśmy przytoczyć słowa jednego z założycieli Unii. Wiele lat temu Robert Schumann powiedział, że Europa nie będzie zbudowana od razu, tylko przez konkretne osiągnięcia, a to spowoduje większe przywiązanie obywateli do Unii. Tylko przez konkretne wyniki możemy odbudować przywiązanie obywateli do Unii. Potrzebujemy pozytywnych i konkretnych zmian, musimy oprzeć się na silnych fundamentach, które już istnieją – wyjaśnił.
Przewodniczący Komitetu Regionów odniósł się także do głównego hasła Szczytu: „Inwestycja i łączenie". - Spójność polega na łączeniu wspólnot, a inwestycje zmniejszają luki w gospodarce. Władze mają wiedzę i wolę polityczną, by odpowiedzieć na tę sytuację, ale potrzebują stałego przepływu kapitału unijnego, są odpowiedzialne za fundusze strukturalne. Kryzys to brak inwestycji, zapełnienie tej luki może się odbyć poprzez zapewnienie łączenia budżetu publicznego i prywatnego, ważne jest przywrócenie inwestycji. Dużo trzeba zrobić lokalnie. Przedsiębiorczy duch jest widoczny w regionach, które są pionierami innowacyjności w Europie – podkreślał. Jego zdaniem potrzebna jest zmiana mentalności, aby odejść od systemu tradycyjnej infrastruktury, do kwitnących ekosystemów. Trzeba dostarczyć środki do małych i średnich przedsiębiorstw, bo to one są podstawą lokalnych gospodarek oraz przekazywać środki klastrom; inwestować w edukację, szkolenia, badania i innowacje, start-upy. - Trzeba tworzyć lepszą przyszłość, to nasza wspólna odpowiedzialność – dodał.
Inwestycje wpływające na rozwój UE były także tematem wystąpienia Karla-Heinza Lambertza – wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów. - Inwestycje są koniecznie dla funkcjonowania naszych samorządów. Priorytetem Komisji była Planu Junckera (Plan inwestycyjny dla Europy) - mówił. Jednak jak podkreślał, pomimo sukcesów wynikających z jego realizacji pojawią się też wątpliwości. - Są państwa które cierpią na deficyt inwestycji ze względu na PKB. Pojawia się zagadnienie dodatkowości. Trzeba poczekać na szczegółowe oceny skutków. Wszystkie inicjatywy powinny być wspierane z uwagi na ich deficyt. Trzeba pamiętać o modelu tradycyjnym finansowania polityki spójności, nie powinniśmy zapominać o podstawowych potrzebach, takich jak edukacja, opieka zdrowotna czy wymiar sprawiedliwości. Władze terytorialne mogłyby stymulować działania promocyjne, uczestniczyć w wyborze projektów, w platformie doradztwa - zaznaczył.
Jednym z gości Szczytu jest Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, współsprawozdawca rewizji Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020. Swoje wystąpienie poświęcił problemom z wdrażania polityki spójności. Jego zdaniem największe opóźnienia w dystrybucji środków powodują kontrole. - Zastanówmy się konkretnie, jakie regulacje można uprościć teraz, w 2016 i 2017. Komisja powinna zmienić podejście do polityki spójności, powinno być większe zaufanie do instytucji zarządzającej, a nie kontrolowanie ich na każdym kroku. Kontrola powinna być na końcu i dotyczyć tego, co się sprawdziło, a co nie. Trzeba zmienić system dzielonego zarządzania – mówił.
Bratysława - dzień drugi
Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak wzięła udział w sesjach tematycznych dotyczących: łączenia zasobów – sprawiania, aby inwestycje UE pracowały na rzecz regionów i miast oraz inwestowania w zrównoważone miasta i regiony. Była także uczestnikiem Okrągłego Stołu, który obradować będzie pod hasłem: Łącząc ludzi: bardziej cyfrowe i inteligentne miasta i region przyszłości. Marszałek wzięła także udział w debacie wysokiego szczebla: Inwestycje na rzecz połączonej Europy – Deklaracja Bratysławska.
Podczas panelu dotyczącego inwestowania w zrównoważone miast i regiony, który odbył się drugiego dnia szczytu Jeremy Rifkin - Przewodniczący Fundacji Trendów Ekonomicznych podkreślał, że w związku ze dynamiką zmian na świecie związanych nie tylko z gospodarką, ale także klimatem potrzebna jest nowa wizja rozwoju. - Mamy gospodarczy kryzys, zmiany klimatyczne, ale co robimy w tym kontekście? Potrzebujemy nowej wizji ekonomicznej dla świata, przekonującej wizji i planu dla krajów rozwiniętych - przekonywał.
Profesor odniósł się także do tematu przewodniego Szczytu, czyli inwestycji. Zastanawiał się w jaki sposób powinny być finansowane. - W 2012 roku Europa wydała 740 mld dolarów na infrastrukturę. Zróbmy priorytety finansowania, musimy sfinansować przez najbliższe 30-40 lat nową, trzecią rewolucję przemysłową, ale potrzebna jest priorytyzacja. Miasta, jak chcecie pieniądze, musicie priorytetowo potraktować cyfrową energię, transport, edukację - wyjaśnił. Jeremy Rifkin podkreślał, że rola regionów w procesie inwestycji i rozwoju jest niezwykle ważna. Jednak jego zdaniem potrzebna jest współpraca na wszystkich szczeblach. - Po raz pierwszy zasada subsydiarności się urzeczywistnia. Zaczynamy od poziomu regionalnego, lokalnego, potem wchodzi w to państwo, które tworzy przepisy, potem włącza się w to Unia. Władza zaczyna się od regionów. W regionach robicie małe projekty pilotażowe, ale trzeba zwiększyć skalę - wyjaśnił. Odniósł się także do roli nowoczesnych technologii oraz młodych ludzi w kształtowaniu współczesnego świata. - Ludzie młodzi, „milenialsi", myślą inaczej, są kompletnie cyfrowi, inaczej patrzą na wolność, władzę, tożsamość społeczną. My myśleliśmy, że wolność to znaczy być samodzielnym, to prawo do bycia wyłącznym. Dla milenialsów to martwa idea. Dzięki smarfonom mają zdolność rozwijania się, rozkwitania. Przekazują swój talent do sieci. Dla nich wolność to dostęp, to włączanie się, to rozwijanie się w sieci, społeczna przedsiębiorczość - dodał.
Podczas drugiego dnia Szczytu w Bratysławie marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Jozefem Dvoncem, Burmistrzem Nitry, Członkiem Komitetu Regionów. Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy między naszymi regionami partnerskimi, a także o projekcie ekologicznych autobusów, którym władze Nitry zainspirowały się w Zielonej Górze. Burmistrz we wrześniu przybędzie z wizytą do Regionu Lubuskiego i odwiedzi samorządową winnicę w Zaborze.
Na zakończenie Szczytu Markku Markkula, Przewodniczący Komitetu Regionów przekonywał, że to regiony są niezwykle ważne dla rozwoju Europy. - Jest odpowiedzialność za działania w Europie, coraz bardziej schodzi to na poziom ludzi i miast. Każdy burmistrz, przewodniczący rady miejskiej musi myśleć konkrtenie co zrobić. Naszą rolą Komitetu jest tworzenie ram, wspieranie usług z Brukseli, ale nie wszystko może być przez nas realizowane. Trzeba wrócić do domu i zastanowić się, co ja mogę zrobić. Mamy 700 decydentów z regionów, oni naprawdę mogą dokonać wielkiej zmiany. O to prosimy naszych członków, żeby działali i decydowali z nami - mówił.
Gospodarzem tegorocznego szczytu był Region i Miasto Bratysława. Szczyt jest jednym z oficjalnych wydarzeń Słowackiej Prezydencji w Radzie UE.
Szczegóły na: www.cor.europa.eu/BratislavaSummit


Krakowski Salon Poezji w Zielonogórskiej Filharmonii
Niedzielne popołudnie w zielonogórskiej filharmonii było niezwykłe za sprawą Anny Dymnej i Krzysztofa Orzechowskiego. W ramach Krakowskiego Salonu Poezji czytali wiersze ks. Jana Twardowskiego. - Sprawiliście Państwo, że odpłynęliśmy. Jan Twardowski to mój ulubiony poeta. Przypomnę bardzo aktualne dziś jego słowa. „W życiu musi być dobrze i niedobrze, bo jak jest tylko dobrze, to niedobrze". Daliście nam Państwo niezwykłą siłę i nadzieję na przyszłość, bo „kiedy Bóg zamyka drzwi, otwiera okno" – mówiła na zakończenie spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak.
Krakowski Salon Poezji to inicjatywa Anny Dymnej rozpoczęta w styczniu 2002 roku. W każdą niedzielę o godzinie 12.00 znani aktorzy czytają wiersze swoich ulubionych poetów. Słowom towarzyszy muzyka na żywo w wykonaniu wybitnych instrumentalistów. W Salonie spotykają się aktorzy z różnych teatrów krakowskich, gwiazdy z innych miast, starsi z młodszymi, pedagodzy ze studentami, aktorskie małżeństwa, wielcy i znani z tymi mniej znanymi.
Krakowski Salon Poezji zagościł w Zielonej Górze w ramach 2. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi - Dymny - Himilsbach, objętego Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.
– Poezja jest ludziom potrzebna w życiu. My coraz szybciej biegamy, coraz większą zadyszkę mamy, czasem trzeba tak sobie usiąść, tak na chwilę się skupić, posłuchać jakiego ładnego słowa. Co prawda poeci nie odpowiadają nam na nasze pytania, ale wystarczy, że zadają takie same od wieków. Wszyscy poeci od wieków mieli te same problemy i czytając poezję człowiek nie zostaje sam ze swoimi, tylko jakoś mu jest raźniej – mówiła podczas Salonu w Zielonej Górze Anna Dymna.


Bezrobocie wciąż spada
Czerwiec był kolejnym miesiącem spadku bezrobocia w regionie lubuskim. W czerwcu br. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 1721 osób. Liczba kobiet zmniejszyła się o 800, mężczyzn o 921 osób. Zasadniczy wpływ na spadek liczby bezrobotnych miały podjęcia pracy oraz aktywizacja bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy w ramach form aktywnych, co związane jest z pełnią prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
Spadek bezrobocia był widoczny we wszystkich powiatach województwa lubuskiego. Najbardziej znaczący w powiatach: nowosolskim – o 349 osób, żagańskim – o 251 osób, żarskim – o 247 osób i w Zielonej Górze – o 165 osób.
W czerwcu, w stosunku do poprzedniego miesiąca, odnotowano spadek bezrobotnych do poziomu 4,6 tys. osób (mniej o ok. 0,3 tys. osób). W czerwcu, w stosunku do poprzedniego miesiąca, odnotowano spadek liczby wyrejestrowanych bezrobotnych do poziomu 6,3 tys. osób (mniej o ok. 0,3 tys. osobę).
W czerwcu br. powiatowe urzędy pracy dysponowały 4723 wolnymi miejscami pracy i aktywizacji zawodowej tj. o 445 więcej niż w miesiącu poprzednim i o 1157 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Sytuacja na lubuskim rynku pracy w czerwcu 2016 r. według powiatów


Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa
31 sierpnia 2016 r. mija termin składania wniosków o przyznanie Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski – nagrody honorowe.
Nagrody Kulturalne przyznawane są w formie nagród pieniężnych indywidualnych i zespołowych.
Nagroda pieniężna indywidualna przyznawana jest twórcom, pracownikom i społecznym animatorom kultury. Natomiast nagroda pieniężna zespołowa przyznawana jest zespołom twórczym, zespołom artystycznym, zespołom pracowniczym i grupom społecznych animatorów kultury. Przyznane nagrody potwierdzone są również dyplomem.
Nagrody honorowe przyznawane są osobom fizycznym, prawnym, a także innym podmiotom promującym oraz wspierającym finansowo działalność kulturalną w województwie lubuskim. Nagrody honorowe stanowią statuetka i dyplom uznania.
Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/400/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia
2013 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o przyznanie nagród i nagród honorowych są:
1) Marszałek Województwa Lubuskiego,
2) Komisja Sejmiku Województwa Lubuskiego właściwa do spraw kultury,
3) Wojewoda Lubuski,
4) szkoły wyższe,
5) jednostki samorządu terytorialnego,
6) stowarzyszenia i związki twórcze,
7) stowarzyszenia społeczno – kulturalne,
8) instytucje kultury.
Wniosek o przyznanie nagród, powinien zawierać:
1) dane kandydata,
2) dane dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności albo informacje o dokonaniach uzasadniających przyznania nagrody,
3) uzasadnienie wskazujące na wojewódzki charakter osiągnięć.
Decyzję o przyznaniu nagród i nagród honorowych podejmuje Zarząd Województwa Lubuskiego
w formie uchwały.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości wytypowania do nagród osób, zasłużonych
w dziedzinie szeroko rozumianej kultury.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?