piątek, 3 czerwca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
GZ.II.0620.1.105.2016                                                                                Zielona Góra, 03.06.2016 r.

Newsletter nr 105


Polemika do artykułu "Gazety Lubuskiej"

Treść, a przede wszystkim tytuł publikacji pt. „Lubuskie? To region szans. Ale… zmarnowanych" wymagają polemicznego odniesienia do faktów. Powód jest jeden: cytowane w artykule wypowiedzi mają więcej wspólnego z subiektywnymi ocenami natury politycznej, a mniej z obiektywną rzeczywistością gospodarczą i społeczną regionu. Polemika marszałek Elżbiety Anny Polak dotycząca artykułu pt. „Lubuskie? To region szans. Ale… straconych" (GL, 31.05.2016 r., str. 1) oraz „Rząd chce naprawić błędy poprzedników" (GL, 31.05.2016 r., str. 9).

Po pierwsze: demografia. Wicepremier Mateusz Morawiecki uważa, że „narzędziem poprawy sytuacji demograficznej regionu będzie program 500+". To przedwczesna ocena. Czy tak będzie – to dopiero pokaże rzeczywistość, za ok. 20 lat (jak czytamy w artykule). Uważam, że podstawowym narzędziem zatrzymania emigracji młodych ludzi poza region (a tym samym i poprawy sytuacji demograficznej) jest wsparcie dla szkolnictwa wyższego i edukacji zawodowej. Na uczelnie wyższe postawiliśmy w minionej perspektywie finansowej, inwestując w parki naukowo-technologiczne, komercjalizację wiedzy, powołanie nowych kierunków na lubuskich uczelniach (w tym kierunek lekarski, dzięki ogromnemu wsparciu poprzedniego rządu). Na jedno miejsce na kierunku lekarskim było 30 chętnych, więc chyba właśnie tędy droga do zatrzymania w regionie ambitnych młodych ludzi. Natomiast na edukację zawodową stawiamy w obecnej perspektywie, realizujemy duży projekt wsparcia dla wszystkich szkół zawodowych w województwie. Trafi do nich 41 mln euro, zarówno na doposażenie szkół i centrów kształcenia praktycznego, jak i na szkolenia, staże i praktyki dla uczniów. Przecież właśnie na te czynniki zwracają uwagę przedsiębiorcy cytowani w w/w artykule – Ryszard Gongor i Mirosław Laszko. I właśnie tego potrzebuje Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, o problemach której wzmiankuje wicepremier Morawiecki. Jeśli pan wicepremier – jak czytamy w artykule – nie chce by Lubuskie było „eksporterem taniej siły roboczej", to przecież osiągniemy to nie dzięki programowi 500+, ale dzięki podniesieniu jakości kształcenia na wszystkich szczeblach.

Po drugie: gospodarka. „Potencjał gospodarczy Ziemi Lubuskiej wicepremier ocenia bardzo wysoko, ale nie został on do tej pory należycie wykorzystany" – czytamy. Jakie wskaźniki miałyby świadczyć o „należytym wykorzystaniu potencjału"? To rzecz dyskusyjna. Dla mnie takim podstawowym wskaźnikiem jest kapitał ludzki, a zwłaszcza przedsiębiorczość Lubuszan. Wg danych GUS, w Polsce działalność gospodarczą prowadzi 7,4 proc. mieszkańców, podczas gdy w woj. lubuskim 8 proc. mieszkańców województwa, czyli powyżej średniej krajowej. Ale przede wszystkim od pięciu lat wpływy z udziału w podatku PIT i CIT do budżetu woj. lubuskiego systematycznie rosną, co świadczy o tym, że małe i średnie przedsiębiorstwa będące ostoją lubuskiej gospodarki, radzą sobie na rynku coraz lepiej. I coraz lepiej wykorzystują potencjał regionu, który poprzedni rząd budował sukcesywnie, inwestując w drogi ekspresowe i autostrady, koleje, strefy gospodarcze i wiele innych prorozwojowych przedsięwzięć. Samorząd województwa wspierał przedsiębiorców bezpośrednimi dotacjami na założenie i rozruch firm, nie mówiąc już o budowaniu jakości życia w regionie, poprzez inwestycje w kulturę, sport, infrastrukturę rozrywkową, które mają ogromne znaczenie dla potencjalnych inwestorów zagranicznych.

Po trzecie: zdrowie. Słowa, że Lubuskie jest regionem straconych szans, nie powinny być użyte zwłaszcza w kontekście wizyty wicepremiera w Gorzowie, gdzie trzy lata temu oddłużony i uratowany został szpital wojewódzki. Udało się to nam dzięki ogromnemu wsparciu poprzedniego rządu, zwłaszcza ministrów Sławomira Neumanna i Mariana Zembali a jednocześnie – przykro to przyznać - mimo ogromnego sprzeciwu PiS, czyli zaplecza politycznego wicepremiera Morawieckiego. Do Gorzowa na spotkania z mieszkańcami i personelem szpitala przyjeżdżali zarówno ministrowie Neumann i Zembala, jak i premier Ewa Kopacz, co stoi w rażącej sprzeczności z wypowiedzią pani minister Elżbiety Rafalskiej, która na antenie Radia Zachód stwierdziła, że wizyta wicepremiera Morawieckiego cyt. „to jest odwrotna strategia, niż ta poprzednio prowadzona, że wszyscy jeździli do Warszawy i tam odbywały się te prezentacje i spotkania." Efektem wizyt przedstawicieli poprzedniego rządu było wykorzystanie szans rozwojowych, a nie ich marnowanie. Podam choćby przykład budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy gorzowskim szpitalu, dzięki zaangażowaniu m.in. ówczesnego wiceministra infrastruktury i rozwoju Waldemara Sługockiego.

Podsumowując, zwrócę jeszcze uwagę na okoliczności wizyty wicepremiera w elektrociepłowni należącej do PGE GiEK SA, czyli firmy należącej do Skarbu Państwa, gdzie prezentowany był nowy blok gazowo-parowy działający w kogeneracji, który wybudowany został za poprzednich władz PGE. Czyli pośrednio także dzięki zaangażowaniu przedstawicieli poprzedniego rządu. Rozumiem, że przynajmniej w ten sposób wicepremier Morawiecki docenił zasługi swoich poprzedników.

Elżbieta Anna Polak

(-)

Marszałek Woj. Lubuskiego

 

O współpracy na polsko-niemieckim pograniczu

W dniach 2-3 czerwca br. w Poczdamie z okazji 25-lecia podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz 25-lecia istnienia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej odbyło się  jubileuszowe jej posiedzenie. Podczas obrad podsumowano efekty dotychczasowej współpracy. Rozmawiano także o perspektywach na przyszłość. W obradach udział bierze marszałek Elżbieta Anna Polak, która pełni funkcję Współprzewodniczącej Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej.

O wielkim znaczeniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie mówił w Poczdamie premier Landu Brandenburgia Dietmar Woidke. - Bez tego, co wydarzyło się w Polsce w latach 80-tych nie byłoby upadku muru berlińskiego o przemian w Europie. To, że współżyjemy w zjednoczonej Europie zawdzięczamy przede wszystkim Polakom. Świętujemy 25-lecie Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Wtedy, kiedy był on podpisywany, sytuacja w stosunkach polsko-niemieckich była zupełnie inna. To, co teraz jest normalne, to co nazywam „cudem normalności", wtedy nie było normlane. Ten Traktat został wypełniony życiem na szczeblu rządowy, ale został także wypełniony życiem na szczeblu współpracy międzyludzkiej, kultury, edukacji , w stosunkach prywatnych – podkreślał. - Traktat do dobra podstawa. Jestem Państwu bardzo wdzięczny, że pomogliście stworzyć odpowiednie ramy, aby traktat nie został tylko na papierze, że jest to praktykowana rzeczywistość, że jesteśmy przyjaciółki w Europie, za to serdecznie dziękuję – dodał.
Członkowie Komisji  wyrazili wielkie zadowolenie z osiągniętych w tym czasie rezultatów. Podczas obrad podkreślano szczególny wkład Komisji, jej pracy w kształtowanie pełnej zaufania współpracy i przyjaznych stosunków między Polską a Niemcami na przestrzeni ubiegłych 25 lat. W tym kontekście podkreślono konieczność kontynuacji swoich działań także w przyszłości, w celu dalszego wspierania współpracy regionalnej i przygranicznej między Polską a Niemcami. - Ta przyszłość z całą pewnością nie będzie prosta i nie będzie usłana różami, ponieważ cała Europa stoi w obliczu bardzo poważnych wyzwań, a nawet kryzysu. Tylko w atmosferze zrozumienia i współpracy można rozwiązać kwestie, które przed nami stoją. Najważniejsze jest to, żebyśmy potrafili rozmawiać i dochodzić  do wspólnych konkluzji –mówił podczas obrad Jakub Skiba – Sekretarz Stanu w MSWiA.

O istocie działań Komisji mówiła także Anna Tulej – Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych w MSWiA. - Chciałabym zapewnić, ze strona polska docenia i będzie nadal doceniać bardzo istotną rolę współpracy regionalnej i transgranicznej oraz codziennych kontaktów, które łączą społeczeństwa dla tworzenia jak najbardziej przyjaznego klimatu, również na najwyższym szczeblu – przekonywała. Zapewniła także o wsparciu w szerzeniu wiedzy o obu krajach oraz tworzenia platform dialogu oraz wszelkich form aktywności w związku z wymianą młodzieży.

Podczas obrad Komisja odniosła się także do kwestii zabezpieczenia energetycznego. Podkreślono ogromne znaczenie współpracy transgranicznej w dziedzinie energetyki w Europie i stwierdzono, że Polska i Niemcy stoją w obliczu podobnych wyzwań w tej dziedzinie. Komisja podkreśla konieczność kontynuacji wymiany doświadczeń, nie tylko w regionach przygranicznych, lecz także w ramach współpracy międzyregionalnej. Komisja rekomenduje rządom oraz samorządom lokalnym wspieranie wspólnych projektów polsko-niemieckich w dziedzinie edukacji i badań naukowych oraz wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami w dziedzinie energetyki.

Podsumowania panelu tematycznego „Regionalne strategie energetyczne. Przykłady polsko-niemieckich projektów" dokonała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Marszałek nawiązała do ustaleń z poprzedniego posiedzenia komisji, które odbyło się w Cottbus. - Podjęte zostały tam ważne kwestie dla regionu lubuskiego, gdzie z wielką determinacją staramy się uzyskać koncesję i budujemy przyszłość naszej energetyki – bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o kompleks energetyczny Gubin-Brody na bazie węgla brunatnego i myślę, ze jest to temat, który niezwykle łączny nas tutaj na pograniczu. Niekoniecznie wpisujemy się w ukierunkowanie polityki spójności, ale staramy się również sprostać tym wyzwaniom i wprowadzać do bezpieczeństwa energetycznego alternatywne źródła energii – wyjaśniła.

Ekspertem ze strony województwa lubuskiego w tym zakresie był prof. Marian Miłek, rektor PWSZ w Sulechowie. O bezpieczeństwie energetycznym mówił także przedstawiciel strony niemieckiej Stefan Nitker, dyrektor wydziału spraw międzynarodowych, który nawiązał do wytycznych unijnych i celów narodowych, ale przede wszystkim skoncentrował się na potrzebie wymiany doświadczeń i współpracy w obszarze badań i nauki, powołując się na projekt, który jest realizowany w zakresie polityki klimatycznej na terenie Północnej Westfalii . Współpraca obejmuje przede wszystkim wskazanie nowych możliwości, generujących wartość dodaną, wydajność energetyczną i odnawialne źródła energii. - Nasi eksperci mówili o potrzebie wykorzystania potencjału biomasy, energetycznego potencjału rzek, energii słonecznej, wiatrowej oraz wykorzystania odpadów. W części roboczej przedstawiliśmy przykłady współpracy i dobrych praktyk, ponieważ przede wszystkim naszym celem jest skuteczna wymiana doświadczeń – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.  Podczas obrad zostały wypracowane wspólne konkretne wnioski. Uczestnicy  zgodnie podkreślili, że należy kontynuować dialog na temat energetyki z uwagi na specyfikę regionów przygranicznych oraz Polski i Niemiec, gdzie energetyka w dużej mierze oparta jest na węglu. W ramach wymiany doświadczeń podkreślono również konieczność działań w obszarze badań naukowych i w obszarze edukacji . - Podsumowując mogę jednoznacznie powiedzieć, że rozmowy były prowadzone o energetyce z energią – zakończyła marszałek.

Elżbieta Anna Polak zaprosiła także członków Komisji na święto województwa, które odbędzie się 25 czerwca w Parku Mużakowskim - Region lubuski świętuje, ale to nie tylko nasze święto, ale także 25- lecie o Traktatu o dobrym sąsiedztwie w szczególnym miejscu na granicy w Bad Muskau i Łęknicy gdzie nie ma granicy, gdzie wspólnie zarządzamy Parkiem Mużuakowskim. To idealny przykład dobrej współpracy i dobrego sąsiedztwa – wyjaśniła.

Do posiedzenia w Cottubus odniósł się także Thorsten Klute, współprzewodniczący Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej. Poruszył szczególnie kwestię o emigracji ukraińskiej w Polsce i Niemczech.

Podczas obrad Współprzewodniczący Komisji Joahim Bleicker szczególnie podziękował Czesławowi Fiedorowiczowi – Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Prezesowi Euroregiony Sprewa-Nysa-Bóbr za wkład i udział w we wszystkich dyskusjach i doświadczenie, które będzie dalej bardzo potrzebne. - Mamy poczucie dobrze wykonanej pracy przez te 25 lat. Musimy mieć satysfakcję, bo tez inni nas dobrze oceniają i naszą działalność szanuję. Bardzo za to dziękuję - przewodniczący Fiedorowicz.

Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej utworzona została w 1991 roku przez rządy Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec na mocy postanowień „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy". Zadaniem Komisji jest koordynacja i określanie kierunków polsko-niemieckiej współpracy.

Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej ma ułatwiać badanie i rozwiązywanie problemów w obszarze przygranicznym oraz wspierać kontakty między państwowymi i niepaństwowymi podmiotami po obu stronach granicy. Ponadto służy wzmacnianiu współpracy instytucji regionalnych, komunalnych i pozarządowych z Polski i Niemiec, których działalność wykracza poza obszar przygraniczny. Komitetowi współprzewodniczą: ze strony polskiej marszałek Elżbieta Anna Polak, a ze strony niemieckiej Thorsten Klute, Sekretarz Stanu ds. Integracji i Spraw Socjalnych w Ministerstwie Pracy Landu Nadrenia Północna-Westfalia.

 

Ostatnie sprawozdania finansowe LORO SP ZOZ – zatwierdzone!

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie sp. z o.o. zatwierdziło sprawozdanie finansowe LORO Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Oznacza to, że Szpital (jako SP ZOZ) – tuż przed przekształceniem w spółkę, zamknął rok z zyskiem – blisko 1,6 mln zł!

Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego SP ZOZ w Świebodzinie dotyczyło okresu od 1 stycznia do 3 grudnia 2015 roku (4 grudnia 2015 r. lecznica została zarejestrowana jako spółka – Lubuskie Centrum Ortopedii). Zgromadzenie Wspólników nowego podmiotu przyjęło właśnie sprawozdanie finansowe LORO. Wynik finansowy na koniec działalności LORO był na plusie – prawie 1,6 mln zł. A należy pokreślić, że zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej – bilans zamknięcia SP ZOZ staje się bilansem otwarcia nowo utworzonej spółki.

Biegły rewident: ocena pozytywna

Finansom szpitala ortopedycznego przyjrzał się także biegły rewident. W szczególności sprawdzony został nadzór nad zgodnością działań jednostki z przepisami prawa w zakresie gospodarki finansowej i sprawozdanie finansowe. Opinia wydana przez biegłego potwierdziła, że sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z polityką rachunkowości, a księgi rachunkowe szpitala są prowadzone prawidłowo. Biegły nie wniósł zastrzeżeń do dokumentów LORO.

Oznacza to, że sytuacja majątkowa i finansowa jednostki w okresie 01.01.2015 – 03.12.2015 była dobra, co potwierdzają wskaźniki ekonomiczne i finansowe.

Spółka i nowe możliwości

Po dokonaniu zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiot leczniczy w formie spółki prawa handlowego stanowi odrębny podmiot prawa, którego funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych. Daje to możliwość efektywniejszego wykorzystania potencjału placówki m.in. poprzez wprowadzenie nowych standardów zarządzania zasobami ludzkimi, gospodarką lekową.  Daje większą możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych. Wpłynęło to również na zwiększenie dostępności do usług medycznych dla pacjentów zarówno ubezpieczonych, jak też komercyjnych, a także da możliwość utworzenia nowoczesnej bazy naukowej dla potrzeb kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzięki przekształceniu możliwe jest wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego oraz kadrowego w obszarze rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych, w tym również komercyjnych, w celu dostosowania oferty do potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego i województw ościennych. Przekształcenie jednostki pozwoliło także na uzyskanie dostępu do dodatkowych źródeł przychodów np. ze świadczeń komercyjnych. Spółka będzie mogła także pozyskiwać inwestorów, którzy dokapitalizują ją w postaci np. sprzętu lub w formie pieniężnej, co umożliwia w dłuższej perspektywie realizację wysokospecjalistycznych procedur.

Przekształcenie LORO w spółkę oznacza także wydzielenie w obecnie funkcjonujących budynkach części komercyjnej, poprzez zaadaptowanie niezagospodarowanej części nieruchomości w postaci Zamku przylegającego bezpośrednio do budynków wykorzystywanych obecnie przez jednostkę do celów statutowych. W opinii Dyrekcji Ośrodka koncepcja umiejscowienia działalności komercyjnej w niezagospodarowanej części Zamku jest ekonomicznie uzasadniona. Efektem realizacji tej inwestycji będzie zwiększenie liczby łóżek o około 20% przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymogów fachowych i sanitarnych. Ponadto dzięki usytuowaniu w jednym miejscu wszystkich oddziałów, niezbędnych do kompleksowej obsługi pacjentów oraz leczeniu przypadków pilnych, LCO stanie się w pełni nowoczesnym ośrodkiem, leczącym zarówno pacjentów komercyjnych, jak i ubezpieczonych w jednym miejscu.

Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie  to jeden z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Obejmuje opieką zarówno dzieci jak dorosłych, wykonując rocznie blisko 2000 skomplikowanych operacji, rekonstrukcji ortopedycznych narządu ruchu w tym skrzywień kręgosłupa, endoprotezoplastyki stawów, chirurgii kolana oraz ręki. LCO posiada II stopień referencji dzięki wysokiej jakości wykonywanych usług i doświadczonej kadrze medycznej. Współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym w Bydgoszczy oraz wieloma innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

 

Wielka siatkówka wraca do CRS!

Siatkówka na najwyższym światowym poziomie znów w CRS. Już jutro (03.06) w Zielonej Górze rozpocznie się turniej 2. dywizji  WORLD GRAND PRIX 2016. To największa i najważniejsza komercyjna impreza siatkówki żeńskiej na świecie. O zwycięstwo powalczą siatkarskie reprezentacje kobiet z Polski, Czech, Kanady i Portoryko. Partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Dodajmy, że poprzednio siatkarki w Zielonej Górze grały podczas zawodów WORLD GRAND PRIX w 2011 r.

Turniej interesuje regionalne i ogólnopolskie media, które tematem zajmują się od kilku tygodni. Dodatkowo same zawody będą transmitowane w ogólnopolskiej telewizji. Tym samym WORLD GRAND PRIX jest świetną okazją do promocji województwa lubuskiego. Informacje o naszym regionie pojawią się w miejscach takich jak: elektroniczne bandy, sale konferencyjne i plakaty. Dodatkowo, przed halą CRS, ustawiony zostanie namiot urzędu marszałkowskiego wraz ze stoiskiem promocyjnym, a na zakończenie zmagań zostanie wręczona nagroda dla najbardziej imponującej zawodniczki (MOST IMPRESSIVE PLAYER) ufundowana przez Marszałek Województwa Lubuskiego.

- Jeżeli chodzi o atrakcje województwa lubuskiego, siatkarkom trudno będzie je zobaczyć, bo mają napięty harmonogram, ale niektóre zawodniczki miały już okazję wcześniej przekonać się jak wiele chociażby pod kątem turystycznym ma do zaoferowania nasz region. Mamy piękne jeziora i lasy. Wspieramy także sport zarówno amatorski jak i profesjonalny, stąd nasza pomoc przy organizacji WORLD GRAND PRIX w Zielonej Górze – tłumaczył podczas przedturniejowej konferencji Tadeusz Pająk, Radny Województwa Lubuskiego.

World Grand Prix to największa impreza siatkówki żeńskiej na świecie. W zeszłorocznej brało udział 28 reprezentacji narodowych, podzielonych na trzy dywizje (najlepsze drużyny grają w pierwszej dywizji). W 2016 r. Polska będzie gościła dwa turnieje fazy eliminacyjnej 2. grupy World Grand Prix. Pierwszy z nich odbędzie się właśnie w Hali MOSiR w Zielonej Górze, a drugi we Włocławku, gdzie zagrają Argentyna, Kenia, Polska, Portoryko. W przypadku awansu do Final Four II Dywizji biało-czerwone zagrają 18 i 19 czerwca w bułgarskim Płowdiw.

- Nasze województwo słynie z siatkarskiej młodzieży. Mamy tych grup naprawdę dużo. Taki turniej to ciekawe i wartościowe doświadczenie dla młodych zawodników, którzy będą oglądali mecze - zapewniał Tomasz Paluch, prezes Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej - Uważam, że Zielona Góra to jedno z najpiękniejszych miast nie tylko w Polsce, ale i w Europie i słowa te nie są zwykłą kurtuazją. Cieszymy się, że raz jeszcze gościmy tak wspaniały turniej – dodawał działacz.

Zawody w Zielonej Górze rozpoczną się w piątek o godz. 17.00. Wtedy też w hali CRS zmierzą się ze sobą Czechy i Portoryko. Polska w piątkowe popołudnie o zwycięstwo powalczy z siatkarkami Kanady. W sobotę biało-czerwone zagrają z Czechami, a w niedzielę z Portoryko. Wszystkie spotkanie naszej reprezentacji zaplanowano na godz. 20.00

- Zielona Góra po raz drugi ma okazję gościć kadrę siatkarek, z czego jestem dumny. Mam nadzieję, że emocje sportowe udzielą się nie tylko zawodnikom, ale i wszystkim kibicom – podsumował prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Harmonogram spotkan:

PIĄTEK – 3 CZERWCA 2016

17:00 World Grand Prix – grupa 2: CZECHY – PORTORYKO 

20:00 World Grand Prix – grupa 2: POLSKA – KANADA 

SOBOTA – 4 CZERWCA 2016

17:00 World Grand Prix – grupa 2: PORTORYKO – KANADA 

20:00 World Grand Prix – grupa 2: POLSKA – CZECHY

NIEDZIELA – 5 CZERWCA 2016

17:00 World Grand Prix – grupa 2: CZECHY – KANADA 

20:00 World Grand Prix – grupa 2: POLSKA – PORTORYKO 

 

 

E-usługi w Szpitalu Psychiatrycznym w Międzyrzeczu

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu uruchamia nową, szybszą formę kontaktu ze specjalistami z dziedziny psychiatrii i zaprasza do założenia konta w systemie e-usług.

System e-Obrzyce to alternatywna forma kontaktu ze specjalistami, umożliwiająca osobom mającym bezpośredni lub pośredni kontakt z chorymi, potencjalnym i aktualnym pacjentom i ich rodzinom, szybki i bezproblemowy sposób zarejestrowania się na wizytę w szpitalnych poradniach. System ułatwi także otrzymanie informacji lub skorzystanie ze wstępnej konsultacji lekarskiej.

Warunki założenia konta oraz szczegóły korzystanie z systemu znajdują się tutaj.

 

 

„Leopold Skulski. Farmaceuta i mąż stanu"

W holu urzędu marszałkowskiego można oglądać wystawę „Leopold Skulski. Farmaceuta i mąż stanu". Stworzona przez Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki w Warszawie ekspozycja jest swoistą kroniką wydarzeń z życia Leopolda Skulskiego. Powstała ona dzięki bogactwu wykorzystanych źródeł, szczegółowo dokumentujących działalność tego wielkiego Polaka.

Na poszczególnych planszach zawarto wizualizację życia i dokonań tego wielkiego Polaka. Wystawa jest chronologiczną kroniką ukazującą postać Leopolda Skulskiego jako farmaceutę, inżyniera chemika, działacza publicznego, politycznego i społecznego, a także jako przedsiębiorcę. Wysiłki Leopolda Skulskiego zmierzały do budowy silnej, niezależnej Rzeczpospolitej. Wystawę można oglądać do 23 czerwca br. Serdecznie zapraszamy!

Leopold Skulski był postacią wybitną, zarówno w wykonywanym przez siebie zawodzie farmaceuty, jak i w sprawowaniu funkcji publicznych, politycznych, gospodarczych i społecznych.    

Urodził się w 1877 r. w Zamościu. Z wykształcenia farmaceuta i inżynier chemik, z zamiłowania działacz polityczny i społeczny, przedsiębiorca aktywnie uczestniczący w życiu zawodowym i publicznym przełomu XIX i XX w., w 1917 r. został prezydentem Łodzi.

Był premierem w latach 1919–20, posłem na Sejm Ustawodawczy II RP, ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Wincentego Witosa, członkiem Trybunału Stanu. W 1923 r. współtworzył firmę Polskie Radio Sp. z o.o. i do 1936 r. był przewodniczącym jej Rady Nadzorczej.

Po niemieckim ataku na Polskę ewakuował się do Pińska. Aresztowany przez NKWD w październiku 1939 r., został przewieziony do aresztu w Brześciu nad Bugiem. Nie są znane miejsce i dokładna data jego śmierci.

Według przypuszczeń części rodziny został zamordowany przez NKWD w Kuropatach w 1940 r., zdaniem innych żył jeszcze w 1947 r., a nawet w 1958 r. Zgodnie z zeznaniami jednego z repatriantów w 1948 r. Leopold Skulski miał pracować w jednym z laboratoriów chemicznych w Uchcie, w obwodzie archangielskim.

Zainspiruj się - „Polub lubuskie w 60 sekund"!

Nakręć 60 sekundowy film o naszym regionie, umieść go na własnym koncie na platformie YouTube ze stosownym opisem, dodaj tam hashtag #‎Polublubuskie60s i weź udział w konkursie, w którym nagrodą jest lot motolotnią! – Lubuskie to najpiękniejszy region w Polsce, to zielona kraina nowoczesnych technologii! Minuta wystarczy, żeby to pokazać! Zapraszam do wspólnej zabawy! – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak. Konkurs potrwa do 23 czerwca. Laureatów poznamy 25 czerwca podczas Święta Województwa Lubuskiego.

Konkurs ma popularyzować region, jego zabytki i historię, walory przyrodnicze, życie codzienne czy też hobby mieszkańców zgodne z hasłem Święta Województwa Lubuskiego – „Lubuskie inspiruje" – w formie 60. sekundowego filmu umieszczonego na platformie YouTube.

Co musisz zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

1) nakręć 60 sekundowy film o naszym regionie

2) następnie umieść go na własnym koncie na platformie YouTube ze stosownym opisem

3) dodaj tam hashtag #‎Polublubuskie60s

4) podaj miejsce lub miejsca sfilmowane w dziele

5) napisz krótkie wyjaśnienie, o czym jest film (do 600 znaków ze spacjami)

6) udostępnij film publicznie z prawem do komentowania

7) zgłoś film do konkursu wypełniając formularz na stronie http://lubuskieinspiruje.pl/polublubuskie60s

8) przyjedź do Parku Mużakowskiego 25 czerwca, by osobiście poznać wyniki konkursu

9) …a gdy wygrasz - Twoje 60 sekund, nagrodzimy 900 sekundami lotu motolotnią we dwoje nad Zieloną Górą!

Za II i III miejsce Komisja Konkursowa przyzna puzzle 3D. Natomiast Nagrodą Publiczności stanie się promocja filmu na Facebooku i stronie internetowej lubuskieinspiruje.pl wraz z publikacją krótkiej notki o uczestniku.

Zobacz REGULAMIN

 

 

Lubuskie: jednocyfrowe bezrobocie po raz pierwszy!

9,9 proc. - to poziom bezrobocia w województwie lubuskim odnotowany na koniec kwietnia tego roku. Po raz pierwszy w historii regionu jest to wynik jednocyfrowy! To także spadek o 0,6 proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca i aż o 2,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. – To bardzo dobre informacje. To dowód na to, że Lubuskie prężnie się rozwija –  tak informacje opublikowane przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Najniższy poziom bezrobocia zanotowano w Zielonej Górze (6,3%), Gorzowie Wlkp. (5,1%) oraz w powiecie słubickim (5,5%). Najwyższy zaś w powiatach: Strzelecko-Drezdeneckim (15,8%), żagańskim (16,7%) oraz nowosolskim (16,7%).

To jednak nie koniec dobrych wieści. Urząd Statystyczny informuje także, że w regionie lubuskim wzrosło przeciętne wynagrodzenie, które obecnie wynosi 3615 zł i jest o 6,9% wyższe niż przed rokiem.

 

RPO Lubuskie 2020 – 13 konkursów, 208 mln zł do wzięcia!

Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach RPO – Lubuskie 2020, ogłosił 13 konkursów. Aplikować można o środki w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i Innowacje, OP3 – Gospodarka niskoemisyjna,  OP4 – Środowisko i kultura, OP6 – Regionalny rynek pracy, OP7- Równowaga społeczna, OP8-Nowoczesna Edukacja oraz OP9 – Infrastruktura społeczna  Alokacja w 13 ogłoszonych konkursach wynosi ponad 208 mln zł. Nabór wniosków w ramach ogłoszonych konkursów rozpocznie się 30 czerwca 2016 r.

 1. Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ I Promocja gospodarcza regionu) - 15 mln zł
  2. Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP) - 5  mln zł
  3. Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ III Ekspansja gospodarcza MŚP - projekt grantowy) - 10 mln zł
  4. Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - projekty realizowane poza formułą ZIT - 50 mln zł
 2. Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom - 11,5 mln zł
  6. Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra - 7 mln zł
  7. Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra - 14,6 mln zł
  8. Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy - 10 mln zł
  9. Działanie 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia - 3 mln zł
  10. Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej - 31 mln zł
 3. Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT - 10 mln zł
 4. Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra - 23 mln zł
  13. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT - 18 mln zł

 

 

AGRO TARG 2016

5 czerwca br. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbędą się XXIII Targi Rolnicze AGRO-TARG 2016. To największa tego typu impreza rolnicza w Lubuskiem. Targi są doskonałą okazją do zaprezentowania najnowszych maszyn i urządzeń rolniczych, a także służą promocji gospodarstw agroturystycznych województwa lubuskiego, rolnictwa ekologicznego i żywności. Targi odwiedzi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Podczas imprezy zaprezentowane zostaną maszyny i urządzenia rolnicze, środki do produkcji rolniczej, rośliny ozdobne. Można będzie zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi. Ponadto w programie znajdują się wystawa zwierząt hodowlanych, degustacja produktów regionalnych oraz pokazy twórczości ludowej.

 

Trzy dni – pięć okazji do konsultacji

W pierwszej połowie czerwca Mobilny Punkt Informacyjny odwiedzi aż pięć lubuskich miejscowości. MPI 9 czerwca pojawi się w Trzcielu, 10 czerwca w Bytnicy i Maszewie, a 14 czerwca w Brodach i Gubinie. Spotkania dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Konsultacje odbędą się:

- w czwartek 9 czerwca w godz. 10:30 – 13:00 w Urzędzie Miasta w Trzcielu, ul. Poznańska 22,
- w piątek 10 czerwca w godz. 9:00 - 11:30 w Urzędzie Gminy Bytnica, Bytnica 52 oraz w godz. 12:00 - 14:30 w Urzędzie Gminy w Maszewie, Maszewo 71,

- we wtorek 14 czerwca w godz. 9:00 - 11:30 w Urzędzie Gminy w Brodach, Rynek 2 oraz w godz. 12:00 - 14:30 w Urzędzie Gminy w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

 1. Bolesława Chrobrego 1-3-5, pokój nr 0.3

tel. 68 4565-535, -499, -488, -480; -454.

e-mail: infoue@lubuskie.pl

 

 

 

Paweł Mrożek

Kierownik Biura Prasowego

Gabinet Zarządu

p.mrozek@lubuskie.pl

tel. 68 45 65 493, tel. kom. 693 400 782

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?