czwartek, 2 czerwca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
GZ.II.0620.1.104.2016                                                                                Zielona Góra, 02.06.2016 r.


Newsletter nr 104


 

 

O współpracy na polsko-niemieckim pograniczu

W dniach 2-3 czerwca 2016 r. w Poczdamie odbędzie się XXVII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W obradach udział weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak, która pełni funkcję Współprzewodniczącej Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej. W posiedzeniu będzie uczestniczył także Czesław Fiedorowicz – przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej utworzona została w 1991 roku przez rządy Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec na mocy postanowień „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy". Zadaniem Komisji jest koordynacja i określanie kierunków polsko-niemieckiej współpracy.

Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej ma ułatwiać badanie i rozwiązywanie problemów w obszarze przygranicznym oraz wspierać kontakty między państwowymi i niepaństwowymi podmiotami po obu stronach granicy. Ponadto służy wzmacnianiu współpracy instytucji regionalnych, komunalnych i pozarządowych z Polski i Niemiec, których działalność wykracza poza obszar przygraniczny. Komitetowi współprzewodniczą: ze strony polskiej marszałek Elżbieta Anna Polak, a ze strony niemieckiej Thorsten Klute, Sekretarz Stanu ds. Integracji i Spraw Socjalnych w Ministerstwie Pracy Landu Nadrenia Północna-Westfalia.

Podczas obrad w Poczdamie marszałek dokona podsumowania panelu tematycznego „Regionalne strategie energetyczne. Przykłady polsko-niemieckich projektów".  Na zakończenie obrad Współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej  podpiszą wspólnie wynegocjowane przez polską i niemiecką stronę dokumenty końcowe w formie zaleceń i protokołu. Funkcje Współprzewodniczących Komisji pełnią: Anna Tulej, Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Joachim Bleicker, Ambasador, Pełnomocnik ds. relacji z państwami członkowskimi UE oraz współpracy transgranicznej i regionalnej w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

 

Zainspiruj się - „Polub lubuskie w 60 sekund"!

Nakręć 60 sekundowy film o naszym regionie, umieść go na własnym koncie na platformie YouTube ze stosownym opisem, dodaj tam hashtag #‎Polublubuskie60s i weź udział w konkursie, w którym nagrodą jest lot motolotnią! – Lubuskie to najpiękniejszy region w Polsce, to zielona kraina nowoczesnych technologii! Minuta wystarczy, żeby to pokazać! Zapraszam do wspólnej zabawy! – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak. Konkurs potrwa do 23 czerwca. Laureatów poznamy 25 czerwca podczas Święta Województwa Lubuskiego.

Konkurs ma popularyzować region, jego zabytki i historię, walory przyrodnicze, życie codzienne czy też hobby mieszkańców zgodne z hasłem Święta Województwa Lubuskiego – „Lubuskie inspiruje" – w formie 60. sekundowego filmu umieszczonego na platformie YouTube.

Co musisz zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

1) nakręć 60 sekundowy film o naszym regionie

2) następnie umieść go na własnym koncie na platformie YouTube ze stosownym opisem

3) dodaj tam hashtag #‎Polublubuskie60s

4) podaj miejsce lub miejsca sfilmowane w dziele

5) napisz krótkie wyjaśnienie, o czym jest film (do 600 znaków ze spacjami)

6) udostępnij film publicznie z prawem do komentowania

7) zgłoś film do konkursu wypełniając formularz na stronie http://lubuskieinspiruje.pl/polublubuskie60s

8) przyjedź do Parku Mużakowskiego 25 czerwca, by osobiście poznać wyniki konkursu

9) …a gdy wygrasz - Twoje 60 sekund, nagrodzimy 900 sekundami lotu motolotnią we dwoje nad Zieloną Górą!

Za II i III miejsce Komisja Konkursowa przyzna puzzle 3D. Natomiast Nagrodą Publiczności stanie się promocja filmu na Facebooku i stronie internetowej lubuskieinspiruje.pl wraz z publikacją krótkiej notki o uczestniku.

Zobacz REGULAMIN

 

 

Lubuskie: jednocyfrowe bezrobocie po raz pierwszy!

9,9 proc. - to poziom bezrobocia w województwie lubuskim odnotowany na koniec kwietnia tego roku. Po raz pierwszy w historii regionu jest to wynik jednocyfrowy! To także spadek o 0,6 proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca i aż o 2,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. – To bardzo dobre informacje. To dowód na to, że Lubuskie prężnie się rozwija –  tak informacje opublikowane przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Najniższy poziom bezrobocia zanotowano w Zielonej Górze (6,3%), Gorzowie Wlkp. (5,1%) oraz w powiecie słubickim (5,5%). Najwyższy zaś w powiatach: Strzelecko-Drezdeneckim (15,8%), żagańskim (16,7%) oraz nowosolskim (16,7%).

To jednak nie koniec dobrych wieści. Urząd Statystyczny informuje także, że w regionie lubuskim wzrosło przeciętne wynagrodzenie, które obecnie wynosi 3615 zł i jest o 6,9% wyższe niż przed rokiem.

 

RPO Lubuskie 2020 – 13 konkursów, 208 mln zł do wzięcia!

Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach RPO – Lubuskie 2020, ogłosił 13 konkursów. Aplikować można o środki w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i Innowacje, OP3 – Gospodarka niskoemisyjna,  OP4 – Środowisko i kultura, OP6 – Regionalny rynek pracy, OP7- Równowaga społeczna, OP8-Nowoczesna Edukacja oraz OP9 – Infrastruktura społeczna  Alokacja w 13 ogłoszonych konkursach wynosi ponad 208 mln zł. Nabór wniosków w ramach ogłoszonych konkursów rozpocznie się 30 czerwca 2016 r.

 1. Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ I Promocja gospodarcza regionu) - 15 mln zł
  2. Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP) - 5  mln zł
  3. Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ III Ekspansja gospodarcza MŚP - projekt grantowy) - 10 mln zł
  4. Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - projekty realizowane poza formułą ZIT - 50 mln zł
 2. Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom - 11,5 mln zł
  6. Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra - 7 mln zł
  7. Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra - 14,6 mln zł
  8. Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy - 10 mln zł
  9. Działanie 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia - 3 mln zł
  10. Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej - 31 mln zł
 3. Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT - 10 mln zł
 4. Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra - 23 mln zł
  13. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT - 18 mln zł

 

 

Anita Kucharska-Dziedzic gościem marszałek

Anita Kucharska-Dziedzic, laureatka Nagrody Polskiej Rady Biznesu  im. Jana Wejcherta w kategorii „Działalność Społeczna" 1 czerwca br. była gościem marszałek Elżbiety Anny Polak. Była to okazja do złożenia gratulacji laureatce tej prestiżowej nagrody, do której nominowała ją właśnie marszałek.

Dr Anita Kucharska-Dziedzic to Pomysłodawczyni i Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA, które zajmuje się̨ edukacją, prewencją, interwencjami i pomocą̨ skierowaną przede wszystkim do kobiet, które padają̨ ofiarą przemocy domowej. Działa w ramach 13 placówek na terenie województwa lubuskiego oraz zróżnicowanych programów pomocowych, które w latach 2014-2015 pomogły 3500 ofiarom przestępstw, pozwoliły przeszkolić́ 16 tys. młodych ludzi,  a także wydać́ ponad 300 tys. sztuk publikacji edukacyjnych.

 

Spotkanie w sprawie Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

1 czerwca 2016 r. w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli  sygnatariuszy porozumienia ws. rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 – województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego z Ministrem Jerzym Materną, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zarząd województwa reprezentował wicemarszałek Romuald Gawlik. W spotkaniu udział wzięli także: Jerzy Wcisła, Senator RP oraz Robert Kęsy, Wiceprezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Podczas spotkania przedstawiono ideę powstania podstawowego wspólnego dorobku i zasad funkcjonowania interesariuszy porozumień ws. rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, a także listu intencyjnego ws. rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E40. Jednocześnie przedstawiciele urzędów marszałkowskich omówili działania i uwarunkowania wszystkich województw objętych porozumieniem.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wskazał założenia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2010 z perspektywą do 2030, natomiast Wiceprezes KZGW omówił reformy i plany rozwojowe gospodarki wodnej z perspektywy Ministerstwa Środowiska

 

Zmagania młodych szachistów

1 czerwca br. urząd marszałkowski stał się areną szachowego turnieju, którego głównymi bohaterami są uczniowie szkół podstawowych z województwa lubuskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak.

- Młodych zawodników powitał Sekretarz Województwa Lubuskiego Bogdan Nowak. – Gratuluję zapału i chęci. Dziś jest wasze święto i to wy jesteście najważniejsi. Szachy są grą królewską. Szachy to życie przeniesione na małą planszę, gdzie trzeba myśleć strategicznie. Czasem,  trzeba coś poświęcić, aby wygrać. Mam nadzieję, że walka będzie się odbywać według zasad fair-play i wygra najlepszy – powiedział sekretarz województwa. 

Projekt Polskiego Związku Szachowego "Edukacja przez Szachy w Szkole" obejmuje już swoim zasięgiem blisko 700 Szkół Podstawowych z całego kraju. W województwie Lubuskim przystąpiło do projektu 66 placówek oświatowych, co stanowi trzecią wielkość w Polsce. Łącznie w dwóch edycjach projektu, przeszkolono 150 nauczycieli z całego lubuskiego i otrzymali oni tytuł instruktora szachów w szkole.

Głównym celem projektu jest integracja środowisk szkolnych oraz promocja szachów wśród najmłodszych Lubuszan. Na starcie imprezy stanie blisko 240 dzieci z klas I-III z całego województwa lubuskiego. Zawody potrwają do godz. 13.30. Dzieci rozegrają po 6 gier, w trzech grupach wiekowych: klasy I, II i III, z odrębną klasyfikacją dla dziewcząt i chłopców.

Szczegóły dotyczące zawodów można znaleźć [TUTAJ].

Szczegółowe wyniki na stronie: www.lzszach.pl

 

 

AGRO TARG 2016

5 czerwca br. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbędą się XXIII Targi Rolnicze AGRO-TARG 2016. To największa tego typu impreza rolnicza w Lubuskiem. Targi są doskonałą okazją do zaprezentowania najnowszych maszyn i urządzeń rolniczych, a także służą promocji gospodarstw agroturystycznych województwa lubuskiego, rolnictwa ekologicznego i żywności. Targi odwiedzi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Podczas imprezy zaprezentowane zostaną maszyny i urządzenia rolnicze, środki do produkcji rolniczej, rośliny ozdobne. Można będzie zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi. Ponadto w programie znajdują się wystawa zwierząt hodowlanych, degustacja produktów regionalnych oraz pokazy twórczości ludowej.

 

 

Joanna Brodzik: marzenia się spełniają

Joanna Brodzik- znana polska aktorka jest naszym honorowym lubuskim ambasadorem. Z okazji Dnia Dziecka spotkała się dzisiaj z najmłodszymi lubuszanami, których przekonywała, że marzenia naprawdę się spełniają, jeśli tylko bardzo się chce. Spotkała się także z marszałek Elżbietą Anną Polak, z którą rozmawiała o organizacji Lubuskich Prezentacji Wokalnych Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, które w lipcu odbędą się w Lubsku, z którego pochodzi aktorka.

Pierwszy Festiwal Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski odbył się w 1993 r. w Lubsku. Od tamtej pory każdego roku Lubsko gości przez tydzień niepełnosprawne dzieci i młodzież z Polski i Niemiec. Wykonawcami opiekuje się kilkudziesięcioosobowa grupa wolontariuszy oraz opiekunowie. Program imprezy obejmuje warsztaty artystyczne, imprezy integracyjne oraz koncert galowy. Joanna Brodzik od lat zaangażowana jest w organizację festiwalu.

 

Trzy dni – pięć okazji do konsultacji

W pierwszej połowie czerwca Mobilny Punkt Informacyjny odwiedzi aż pięć lubuskich miejscowości. MPI 9 czerwca pojawi się w Trzcielu, 10 czerwca w Bytnicy i Maszewie, a 14 czerwca w Brodach i Gubinie. Spotkania dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Konsultacje odbędą się:

- w czwartek 9 czerwca w godz. 10:30 – 13:00 w Urzędzie Miasta w Trzcielu, ul. Poznańska 22,
- w piątek 10 czerwca w godz. 9:00 - 11:30 w Urzędzie Gminy Bytnica, Bytnica 52 oraz w godz. 12:00 - 14:30 w Urzędzie Gminy w Maszewie, Maszewo 71,

- we wtorek 14 czerwca w godz. 9:00 - 11:30 w Urzędzie Gminy w Brodach, Rynek 2 oraz w godz. 12:00 - 14:30 w Urzędzie Gminy w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

 1. Bolesława Chrobrego 1-3-5, pokój nr 0.3

tel. 68 4565-535, -499, -488, -480; -454.

e-mail: infoue@lubuskie.pl

 

 

 

Paweł Mrożek

Kierownik Biura Prasowego

Gabinet Zarządu

p.mrozek@lubuskie.pl

tel. 68 45 65 493, tel. kom. 693 400 782

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?