poniedziałek, 27 czerwca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.120.2016 Zielona Góra, 27.06.2016 r.


Newsletter nr 120


Lubuskie jednostki ochrony zdrowia: podsumowania i plany rozwojowe
Podsumowanie działalności jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest samorząd województwa, w roku 2015, omówienie bieżącej sytuacji, a także plany rozwojowe - to tematy spotkania Elżbiety Anny Polak z dyrektorami marszałkowskich lecznic. - Zmienia się ustawa o działalności leczniczej. Pod koniec sierpnia planujemy dużą debatę, podczas której podsumujemy 8 lat funkcjonowania lubuskiej ochrony zdrowia. Taka rzetelna diagnoza wskazuje potrzebę zmian i daje podstawę opracowania planów na przyszłość. Mamy strategię, ale to tylko dokument planistyczny, a życie wiele planów weryfikuje – wyjaśniła marszałek.
Marszałek odniosła się do zmian w nowelizowanej ustawie o działalności leczniczej. - Do tej pory w ustawie był zapis, że jeżeli jednostka ma straty samorząd może pokryć te straty i przekształcić jednostkę w spółkę. Teraz nie ma już takiej możliwości. Teraz warunkowo samorząd przejmuje zobowiązania. Więc będziemy pilnować restrykcyjnego przestrzegania dyscypliny finansowej – wyjaśniła.
Elżbieta Anna Polak podkreślała, że Lubuskie jest liderem w zakresie jakości usług medycznych. W Krajowym Indeksie Sprawności Ochrony Zdrowia 2014 Lubuskie zajęło III miejsce w kategorii „Poprawa stanu zdrowia mieszkańców". - To nagroda za profilaktykę i diagnostykę. I za te działania państwu dziękuję – mówiła podczas spotkania z dyrektorami szpitali i przychodni.
Marszałek pochwaliła się największymi sukcesami zakresie ochrony zdrowia z roku 2015. Zobacz prezentację - Warto podkreślić, że Lubuskie jest jedynym województwem w Polsce, gdzie samorząd nie musi pokrywać ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia. Lubuskie jest także regionem, gdzie wojewódzki oddział NFZ pokrył w 2015 roku wszystkie nadwykonania szpitali podległych samorządowi. – Nasze jednostki mają także najniższe zobowiązania wymagalne w Polsce! To naprawdę bardzo dobre informacje i wynik ciężkiej pracy – skomentowała marszałek Elżbieta Anna Polak.
Informację na temat wyników finansowych i inwestycji w jednostkach ochrony zdrowia przedstawił dyrektor departamentu ochrony zdrowia UMWL Tomasz Wróblewski. Zobacz prezentację
Dyrektorzy zapoznali się także z pracami Komitetu Sterującego ds. interwencji EFSI w sektorze ochrony zdrowia, w którym region lubuski reprezentuje marszałek Polak. Informację na ten temat przedstawiła Mirosława Dulat – zastępca dyrektora departamentu ochrony zdrowia UMWL. Zobacz prezentację. Poinformowała ona także, że Lubuskie zostało docenione przez Komitet, ponieważ jako pierwsi w kraju ogłosiliśmy konkurs w regionalnym programie operacyjnym na wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczenia zdrowotne w zakresie geriatrii i opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej – wyjaśniła.
To wywołało temat środków unijnych na ochronę zdrowia. - Obecnie głównym koordynatorem jest minister zdrowia i te inwestycje muszą się wpisywać w założenia programów krajowych i polityki spójności – wyjaśniła marszałek. O możliwościach finansowania projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego mówiła dyrektor departamentu zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Sylwia Pędzińska. Marszałek Polak podkreślała, że środków na ochronę zdrowia w RPO jest w tej perspektywie mało, jednak szpitale mogą korzystać z innych działań np. w zakresie termomodernizacji, czy e-usług. Zaznaczyła, że samorząd służy pomocą w aplikowaniu o środki. - Powołujemy Lubuską Akademię Rozwoju. Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 lipca. Prowadzimy szkolenia i chcemy to skoordynować. Zawsze jak będą ogłaszane konkursy, to będziemy organizować taką akademie dla potencjalnych beneficjentów. Będą to również szkolenia z obszaru ochrony zdrowia – wyjaśniła.


O przyszłości kierunku lekarskiego
Działalność kierunku lekarskiego w następnych latach to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak, Rektora UZ Tadeusza Kuczyńskiego oraz władz wydziału lekarskiego z władzami i ordynatorami Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze. - Kończymy pierwszy rok. Wykonaliśmy wiele inwestycji, wiele jeszcze przed nami, wciąż jest wiele zagadek. Chciałabym, żebyście państwo wiedzieli na jakim jesteśmy etapie i jaki jest stan przygotowań do kolejnego roku – wyjaśniła marszałek, która była inicjatorką spotkania.
Szpital kliniczny będzie uniwersytecki
Podczas spotkania marszałek podkreślała, że obecnie głównym problemem jeżeli chodzi o funkcjonowanie kierunku lekarskiego w przyszłości jest brak decyzji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej przekształcenia szpitala klinicznego w uniwersytecki. W tej chwili funkcjonuje kształcenie na bazie obcej. - Niestety w dalszym ciągu nie mamy informacji co do ścieżki prawnej przekształcenia szpitala klinicznego w Zielonej Górze w szpital uniwersytecki. Mieliśmy taki plan tworząc spółkę kliniczną, że przekażemy uniwersytetowi 51% udziałów, ze złotą akcją samorządu tak, aby w dalszym ciągu był miał on większość udziałów. Taka też była wola sejmiku województwa, żeby ta kontrola pozostała w rękach samorządu województwa, żeby był on właścicielem, bo najwięcej inwestujemy i wspomagamy z budżetu województwa i Regionalnego Programu Operacyjnego – wyjaśniła.
Prof. Tadeusz Kuczyński podkreślał, że prace w tej sprawie są prowadzone i zmierzają w dobrym kierunku. - Nie wyobrażam sobie, żeby kierunek lekarski istniał bez szpitala klinicznego, ponieważ są koszty, których nie da się pokryć z żadnych innych funduszy, które musimy mieć uruchomione na 6 roku, ale ten czas szybko mija. Szpital kliniczny daje nam dostęp do środków krajowych, które pozwolą na duże inwestycje w szpitalu. Złożyliśmy dwa pisma do Ministerstwa Zdrowia, mając wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia. Mieliśmy zielone światło. Trzy miesiące temu otrzymaliśmy odpowiedź negatywną, informującą, że nasza ścieżka procedowania jest niewłaściwa. Po wielu spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia wskazano na ścieżki postępowania – wyjaśnił. Zaprezentowała je kanclerz uczelni Katarzyna Łasińska. - Jestem bardzo dużym optymistą. Uważam, że tu nie ma większych problemów i że to tylko kwestia czasu. Podchodzę do tego bardzo spokojnie – dodał rektor.
Kierunek lekarski: jesteśmy gotowi do kształcenia na 2. Roku
Podczas spotkania rozmawiano także na temat kształcenia na kierunku lekarskim. - Żeby nie było niepokojącej atmosfery w szpitalu co do prowadzenia kierunku lekarskiego: kadry, wymagań, standardów. W tym zakresie jesteśmy przygotowani do kształcenia na drugim roku. Mamy dodatkowe 60 miejsc, czyli od października będziemy mieli 180 studentów i ta liczba będzie rosła. Mamy też inne szpitale chętne do współpracy. Nie ma więc zagrożenia w zakresie kształcenia. Jesteśmy wysoko oceniani jeżeli chodzi o standardy kształcenia. Otrzymaliśmy najwyższą kategorię A. Także jak dotąd idzie nam dobrze – podkreślała marszałek. Podobnego zdania jest ustępujący dziekan wydziału prof. Marek Spaczyński. Zaznacza on jednocześnie, że rozpoczęły się już przygotowania do kształcenia na trzecim roku, co niesie za sobą pewne trudności. - Udało się stworzyć kierunek lekarski i to jest duże osiągnięcie. To jest duża nobilitacja dla regionu. Teraz udało się uzyskać zgodę na kształcenie kolejnych 120 studentów. Ten pierwszy rok zamykamy bardzo pozytywnie. Jeżeli chodzi o drugi rok – mamy kadrę do prowadzenia zajęć. Możemy więc optymistycznie patrzeć na ten 2 rok. Problem jest jeżeli chodzi o rok trzeci, gdzie pojawiają się zajęcia praktyczne – wyjaśnił.
Uczelnia ogłosiła już konkursy na stanowiska nauczycieli, którzy będą kształcić na I i II roku. Jeżeli chodzi o kształcenie na III roku władze wydziału liczą na ścisłą współpracę ze szpitalem klinicznym. Być może będzie także konieczność nawiązania współpracy z innymi szpitalami w regionie.
Samorząd województwa wspiera funkcjonowanie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. W Wieloletnim Planie Finansowym zapisano na ten cel środki w wysokości 6 mln zł.
Ponadto samorząd województwa wsparł inwestycje związane z utworzeniem kierunku lekarskiego i dostosowaniem infrastruktury UZ i Szpitala:
 30,2 mln zł - dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb kierunku lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych) – źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego, budżet Miasta Zielona Góra
 6 mln zł – przeznaczono na pierwsze dwa lata funkcjonowania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł została podpisana 26 sierpnia 2015 r.) – źródło finansowania – budżet województwa lubuskiego
 6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu – źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego
 350 tys. zł – wyposażenie Dziekanatu – źródło finansowania – budżet Województwa Lubuskiego
 3,8 mln zł – przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego- źródło finansowania – LRPO
 8,5 mln zł – dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych źródło finansowania – LRP
RAZEM – 55,05 mln zł


Robocze rozmowy z premierem Brandenburgii
Transgraniczne połączenia kolejowe oraz projekty polsko-niemieckie finansowane w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Lubuskie-Brandenburgia – to główne tematy roboczego spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z premierem Kraju Związkowego Brandenburgia Dietmarem Woidke. Szefowie obu regionów – woj. lubuskiego i Brandenburgii – poruszyli najważniejsze międzyregionalne tematy w sobotę w Bad Muskau, przy okazji wspólnych obchodów Święta Woj. Lubuskiego w Parku Mużakowskim.
Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreśliła, że program transgraniczny EWT zdecydowanie przyspieszył od czasu ostatniego spotkania z premierem Brandenburgii. Zarządzanie programem EWT na polsko-niemieckiej granicy odbywa się obecnie po stronie niemieckiej, w Poczdamie. – Dziękuję za to przyspieszenie. Widać, że pana premiera słuchają – stwierdziła marszałek.
Premier Woidke przypomniał, że jednym z kluczowych tematów transgranicznych w ostatnim czasie są połączenia kolejowe między Polską a Niemcami i konieczność ich rozszerzenia. Temu tematowi był poświęcony m.in. niedawny polsko-niemiecki „szczyt kolejowy". – Jest wola, abyśmy działali nie tylko w strefie przygranicznej, ale znacznie szerzej – powiedział premier Woidke. – W tej sprawie poczyniono już pierwsze pozytywne kroki, ale trzeba zrobić więcej.
– Potrzebna jest jednak większa promocja tych połączeń – podkreśliła marszałek Polak. – Mam nadzieję, że połączenia na południu naszego regionu, które obecnie funkcjonują jako weekendowe, uda się rozszerzyć na tygodniowe. Dobrze się składa, że obecnie, kiedy Wrocław jest europejską stolicą kultury, będzie można sprawdzić, czy jest na to zapotrzebowanie.
Marszałek zwróciła uwagę na problemy z połączeniem Krzyż – Gorzów – Berlin: – Te połączenia nie są na tyle atrakcyjne, by korzystała z nich wystarczająca liczba pasażerów. Jesteśmy jako Zarząd Województwa bardzo krytykowani, że uruchomiliśmy i sfinansowaliśmy połączenie, na które nie ma zapotrzebowania. Potrzebne jest spotkanie przedstawicieli ministerstwa komunikacji Kraju Związkowego Brandenburgii z operatorami połączeń. Bo okazuje się, że bardziej atrakcyjne jest połączenie z przesiadką w Kostrzynie. Widać więc, że najważniejsze są tutaj szczegóły – powiedziała marszałek Polak.
Premier Woidke zapewnił, że brandenburskie ministerstwo komunikacji zostanie zapoznane z tym problemem. – Możemy jak najbardziej uruchomić w tym zakresie kontakty z Urzędem Marszałkowskim – powiedział Dietmar Woidke. Uzgodniono, że minister komunikacji Landu Brandenburgii zostanie zaproszona na spotkanie w tej sprawie do Zielonej Góry lub do Gorzowa. Marszałek Polak podkreśliła, że ta sprawa jest niesłychanie ważna dla regionu lubuskiego, gdyż transgraniczne połączenia kolejowe pomagają w dalszym nawiązywaniu współpracy na granicy i niwelowaniu dysproporcji rozwojowych między Polską a Niemcami. – Jesteśmy gotowi nadal dopłacać do tych połączeń, przynajmniej do momentu, kiedy staną się one dochodowe – podsumowała marszałek.
W sprawie funduszy transgranicznych EWT, marszałek poruszyła temat projektu promocji Parku Mużakowskiego oraz projektu w zakresie monitorowania chorób nowotworowych. – Obecnie czeka nas ocena tych projektów i bardzo nam zależy na kontynuacji projektu promocji Parku Mużakowskiego, a także projektu w dziedzinie ochrony zdrowia – mówiła marszałek. Premier Woidke przyznał, że projekt monitorowania chorób nowotworowych jest w Brandenburgii z powodzeniem wdrażany, podobnie jak w innych krajach związkowych w Niemczech: - Mamy taki rejestr zachorowań na nowotwory i możemy służyć tutaj dalszą współpracą z polskimi partnerami – powiedział. – Myślę, że dość szybko będzie możliwe przygotowanie umowy ramowej w tej sprawie. Dobrze funkcjonująca służba zdrowia ponad granicą jest i powinna pozostać naszym priorytetem. Nawet jeśli to będzie kosztować, to powinniśmy pokonywać wszystkie przeszkody biurokratyczne.
Tematem rozmów była także polsko-niemiecka współpraca szpitali i klinik przy kierunku lekarskim na Uniwersytecie Zielonogórskim. Premier Woidke i marszałek Polak spotykają się regularnie, Brandenburgia jest najważniejszym regionem partnerskim woj. lubuskiego. Sobotnie spotkanie odbyło się w Nowym Zamku w Bad Muskau, przed uroczystą sesją Sejmiku Woj. Lubuskiego, na którym premier Woidke odebrał tytuł Zasłużonego dla Woj. Lubuskiego.


Lubuskie otwarte na świat
Polsko-niemieckie pogranicze to doskonałe miejsce na międzynarodowe spotkanie. Podczas Święta Województwa w Parku Mużakowskim marszałek Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak spotkali się z zagranicznymi partnerami województwa lubuskiego. Marszałek spotkała się także z premierem Brandenburgii Dietmarem Woidke.
- Bardzo serdecznie Państwa witam w regionie lubuskim, w miejscu niezwykle symbolicznym. Tutaj nasze narody kiedyś dzieliła granica. A dzisiaj jesteśmy świadkami jak na naszych oczach dzieje się historia. Nie ma już tego, co nas dzieliło, a jesteśmy tu razem - powitała gości marszałek Elżbieta Anna Polak. - Parkiem Mużakowskim zarządza fundacja polska-niemiecka. Dwa obiekty są wpisane na listę światowego dziedzictwa: Park Mużakowski i Geopark Łuk Mużakowa, czyli fantastyczne struktury geologiczne, polodowcowe widoczne z kosmosu, gdzie natura wyczyniała cuda i dzisiaj można tam oglądać kolorowe jeziora. Czegoś takiego nie zobaczycie nigdzie na świecie - dodała.
Gości powitał także współgospodarz Parku, premier Brandenburgii Dietmar Woidke. - Jest to nad wyraz symboliczne miejsce. Park przez polsko-niemiecką współpracę zyskał taki wygląd. Stał się symbolem polsko-niemieckiej współpracy, przyjaźni i dobrych stosunków. To wszystko co dzisiaj jest normalne, to jest cud normalności. Przede wszystkim w kontekście historycznych relacji między naszymi narodami. Musimy każdego dnia pracować, aby tą naszą współpracę zacieśniać, żeby nie zaprzepaścić tego co już zostało wypracowane. Budujmy razem dobre relacje oraz naszą europejską normalność - apelował.
Wspólnie z nami świętowali:
Wspólnie z nami świętowali przedstawiciele 6 lubuskich regionów partnerskich: Kraju Związkowego Brandenburgia, Kraju Związkowego Saksonia, Obwodu Homelskiego (Białoruś), Obwodu Iwanofrankowskiego (Ukraina), Obwodu Tarnopolskiego (Ukraina) oraz Kraju Nitrzańskiego (Słowacja).
Goście wzięli udział w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, podczas której premier Brandenburgii Dietmar Woidke otrzymał uhonorowany został tytułem Zasłużony dla Województwa Lubuskiego.
Jutro delegacje wybiorą się w podróż po Lubuskiem. W programie m.in. rejs galarem po Odrze oraz wizyta w Winnicy Winna Góra w Górzykowie.


Uroczysta sesja Sejmiku
25 czerwca br., na terenie Parku Mużakowskiego w Nowym Zamku w Bad Muskau (Niemcy) odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Obrady były okazją do uczczenia 25 rocznicy podpisania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy". Podczas sesji wręczone zostały odznaczenia Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. Poznaliśmy także laureatów konkursu „Samorząd Lubuski w mediach".
Podczas obrad marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że Park Mużakowski to symbol doskonałych stosunków polsko-niemieckich. - To naprawdę fantastyczne uczucie świętować z państwem w tym wyjątkowym miejscu. Do tego ten niezwykły jubileusz 25-lecie podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Tutaj Brandenburgia, Saksonia, Łęknica, Bad Muskau - wszyscy jesteśmy spadkobiercami tego niezwykłego światowego dziedzictwa. Park Mużakowski i geopark - dwa obiekty w jednej gminie. Tu kiedyś dzieliła nas granica i wiele dramatycznych wydarzeń z przeszłości. Dzisiaj jesteśmy razem i bardzo dobrze współpracujemy. Władysław Bartoszewski w swoim ostatnim wywiadzie powiedział: „W przyszłym roku będzie bardzo pozytywna rocznica, ale trzeba pamiętać o przeszłości i pielęgnować doświadczenie i współpracować we wszystkich obszarach każdego dnia". To nam, Polakom się udało - mówiła.
Premier Brandenburgii Dietmar Woidke również wskazał na niezwykłość relacji polsko-niemieckich, nazywając je cudem normalności. - Trzeba często przypominać jak wszystko się zaczęło. A zaczęło się wszystko kotko po upadku muru, zjednoczeniu Niemiec i uznaniu polsko-niemieckiej granicy. To był pierwszy ważny krok niemieckiej strony aby zbudować ponownie zaufanie, którego wcześniej nie było. Traktat był drugim krokiem, który stworzył podstawę współpracy. Wielu ludzi pracowało nad tym, aby z wraz z podpisaniem porozumienia powstało zaufanie i przyjaźń między narodami. Gdy patrzymy wstecz i patrzymy na sytuację z lat 90 możemy mówić o cudzie normalności – jak Polacy i Niemcy na pograniczu się teraz ze sobą żyją - wyjaśnił.
Podczas obrad dr. Dietmar Woidke uhonorowany został tytułem Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. - Przyjmuje to odznaczenie w imieniu wielu budowniczych polsko-niemieckich stosunkowo. To będzie oznaczało zobowiązanie do rozwijania współpracy polsko-niemieckiej - dziękował.
"Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" odbiorali:
L.P. NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO
1 dr Woidke Dietmar Premier Kraju Związkowego Brandenburgia
2 Tillich Stanislaw Premier Kraju Związkowego Saksonia
3 König Hansjörg Sekretarz stanu w Saksońskim Ministerstwie Finansów
4 Panning Cord Dyrektor Parku Mużakowskiego, Dyrektor Fundacji „Park Księcia Pücklera Bad Muskau".
5 Richter Roland Z-ca Dyrektora Job Center Görlitz
6 Koźma Jacek geolog, pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
7 dr Stachańczyk Renata architekt krajobrazu, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
8 Johna Ewa pracownik Parku Mużakowskiego
9 Czuba Mariusz Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w Zarządzie Fundacji "Park Księcia Pucklera Bad Muskau" i Międzynarodowej Radzie Parku Mużakowskiego
10 dr Stachańczyk Grzegorz artysta malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
11 Krzeszewska-Zmyślony Barbara germanistka, organizatorka Centrum Kultury i Języka Niemieckiego
12 dr Michałowski Andrzej Profesor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, twórca pracowni ochrony i konserwacji parku

Podczas uroczystej sesji poznaliśmy także laureatów konkursu „Samorząd Lubuski w mediach".
I miejsce - Michał Szczęch - Gazeta Regionalna
II miejsce - Artur Steciąg - Radio Zachód
II miejsce - Leszek Kalinowski - Gazeta Lubuska


E. Polak: Parkiem Mużakowskim chwalmy się na świecie
Podczas święta województwa marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z dziennikarzami redakcji regionalnych i ogólnopolskich, biorących udział w Media Tripie. - Wszystko co najlepsze jest dzisiaj tutaj. To nie tylko nasze dziedzictwo kulturowe, cały park jest tym naszym najlepszym dobrem w regionie lubuskim i nie tylko w regionie, nie tylko w Polsce, Europie, ale i na całym świecie – mówiła podczas spotkania.
Marszałek podkreślała, że święto odbywa się w miejscu symbolicznym dla stosunków polsko-niemieckich. - Jak widać dobrze ze sobą współpracujemy. To miejsce jest nie tylko symboliczne, ale też warte pokazania nie tylko w Polsce i Niemczech, ale i na całym świecie. Niemcy odbudowali tę część, którą mają po swojej stronie. My konsekwentnie odbudowujemy tę naszą część parkową, ale ona też jest niezwykle atrakcyjna – przekonywała marszałek. - Dziś w parku pokazujemy wszystko to, co mamy najlepszego: zieloną krainę nowoczesnych technologii w dorzeczu odry. Promujemy dziś nasze parki, ale budujemy region nowoczesnych technologii. Jesteśmy otwarci, nowocześni i to można tutaj dzisiaj zobaczyć – dodała.
Podczas pobytu w Lubuskiem dziennikarze mieli okazję zobaczyć Geopark Łuk Mużakowa uhonorowany tytułem UNESCO, a także Park Mużakowski z certyfikatem UNESCO oraz Zamek Pucklera.


Daliśmy się porwać bałkańskiej nucie
Żywiołowe bałkańskie rytmy zabrzmiały w Parku Mużakowskim! Muzyczną gwiazdą święta regionu był Emir Kusturica – serbski reżyser filmowy, scenarzysta, aktor i muzyk, dwukrotnie nagrodzony Złotą Palmą na Festiwalu Filmowym w Cannes. Muzycy grali, tańczyli i skakali w rytm żywiołowej bałkańskiej muzyki. Udało im się porwać licznie zgromadzoną publiczność, w tym również marszałek Elżbietę Annę Polak. To był niezwykły koncert!
W czasie koncertu nie zabrakło największych filmowych przebojów i energii rodem z filmów Kusturicy. Od pierwszej piosenki zespół narzucił niezwykłe tempo, które utrzymał przez kolejną godzinę. Publiczność była zachwycona.
The No Smoking Orchestra od lat przygotowuje muzykę do filmów reżysera, za co otrzymał chociażby Złoty Glob, za film "Życie jest cudem". E. Kusturica to najbardziej utytułowany reżyser europejski, zdobył trzy Złote Palmy na festiwalu w Cannes, Złotego i Srebrnego Lwa na festiwalu w Wenecji, Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu filmowym w Berlinie. Emir Kusturica jest także "ojcem" festiwalu filmowo-muzycznego Kustendorf oraz miasta AndricGrad poświęconego serbskiemu nobliście Ivo Andricowi.

„Muzyka-emocje-harmonia"
Podczas Święta Województwa Lubuskiego wystąpili muzycy Filharmonii Zielonogórskiej, która w tym roku świętuje jubileusz 60-lecia istnienia. Muzycy pod dyr. Czesława Grabowskiego zagrali nie w sali, ale "pod chmurką" przy Pałacu Pücklera w Bad Muskau. W programie znalazły się m.in. muzyka klasyczna, filmowa i rozrywkowa. Koncertu wysłuchała marszałek Elżbieta Anna Polak, radni województwa, a także delegacje z zaprzyjaźnionych regionów partnerskich Lubuskiego.
W pierwszych chwilach koncertu nad pałacem zalegały deszczowe chmury. Na szczęście rozchmurzyło się i koncert odbył się zgodnie z planem, trwał ponad godzinę i dostarczył wielu emocji. Na koniec publiczność nagrodziła zielonogórskich muzyków gromkimi brawami.

Kosmiczne atrakcje w otoczeniu przyrody
Gdzie natura łączy się z kosmosem i nauką? W Parku Mużakowskim podczas Święta Województwa Lubuskiego! W tym roku, jednym z głównych punktów imprezy organizowanej przez urząd marszałkowski, był Piknik Naukowo-Technologiczny, w którego programie znalazło się kilkadziesiąt atrakcji dla Lubuszan w każdym wieku. Mieszkańcy mogli zobaczyć m.in. łaziki marsjańskie i podwodne konstrukcje. Piknikowi przyświecało hasło „Natura-Nauka-Kosmos", które było jednocześnie motywem przewodnim całej imprezy.
NATURA
Ta część pikniku była przeznaczona w dużej mierze dla aktywnych. Lubuszanie i goście z Niemiec (wpisany na listę UNESCO Park Mużakowski leży na granicy polsko-niemieckiej) mogli np. wziąć udział w wyprawie po ścieżce geoturystycznej na terenach dawnej kopalni Babina. Przejście ok. 5 km trasą umożliwiało zapoznanie się z elementami niezwykle rzadkiego w Polsce krajobrazu pokopalnianego. Pod czujnym okiem przewodników odbywały się także spacery po samym parku, gdzie znajduje się wiele kilometrów szlaków turystycznych. Podszlifowaniu kondycji pomogła również gra terenowa „Odkrywamy tajemnice Parku Mużakowskiego".
Oprócz atrakcji ruchowych na mieszkańców czekały liczne warsztaty. Organizatorzy zadbali o zajęcia z oznaczania minerałów za pomocą mikroskopu i szkolenie z ceramiki. Swoją propozycję warsztatów przygotował także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poza tym, w wolnym czasie na chętnych czekało zwiedzanie Muzeum Ananasa.
SZTUKA I NAUKA
Dzięki piknikowi każdy Lubuszanin mógł zostać „ziemskim kosmonautą". Wystarczyło pojawić się w strefie nauki i sztuki, gdzie odbywały się treningi zespołów wykorzystujących łaziki marsjańskie do poszukiwaniu życia w Geoparku i w Parku Mużakowskim. W miejscu tym można było także spotkać się z innymi niezwykłymi robotami. Jeden z nich o imieniu NAO poprowadził warsztaty dotyczące programowania…robotów. Oprócz tego pojawiły się również atrakcje podwodne i powietrzne. O te pierwsze zadbała maszyna badająca wody w Geoparku. Lotniczych wrażeń dostarczyły za to lekcje bezpiecznego latania dronem. Drony tego dnia wykazywały się zresztą wielokrotnie np. ścigając się w basenie.
Swoje propozycje przygotowali wysłannicy z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Naukowcy uczyli jak zbudować zegar słoneczny, wypatrzyć Międzynarodową Stację Kosmiczną, a także podpowiadali, czy da się zobaczyć czarną dziurę. W międzyczasie, fani tematów detektywistycznych, poznawali tajniki kryptologii i łamali kody przygotowane przez Marka Grajka, jednego z czołowych ekspertów w tej dziedzinie. Dodatkową atrakcją, czekającą na odwiedzających strefę, był pokaz fragmentów produkcji „Loving Vincent" – pierwszego na świecie filmu animowanego, w którym poszczególne kadry zostały namalowane ręcznie w stylu Van Gogha.
KOSMOS
Prawdziwego kosmosu, ale na ziemi można było doświadczyć, dzięki prezentacjom firm zajmujących się technologiami kosmicznymi, satelitarnymi i teleinformatycznymi. W strefie kosmicznej swoje najnowsze osiągnięcia zaprezentowały przedsiębiorstwa takie jak: Orange, Herzt Systems, GRALmarine,Geotronics Polska, Roborotor i OHB SE Aerospace Family. Swoje pomysły przedstawiły także instytucje: Park Naukowo - Technologiczny w Nowym Kisielinie, Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy i Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych.
Strefom asystowało „Studio Geoparku", którego gospodarze: Bartłomiej Jędrzejak – TVN oraz Sławomir Kosieliński – Instytut Mikromakro wprowadzili Lubuszan w świat natury, nauki i kosmosu. Uczynili to przy pomocy zaproszonych gości, którzy m.in. odsłonili tajniki sztuki kosmicznej przed uczestnikami Święta Województwa Lubuskiego. Tym sposobem mieszkańcy dowiedzieli się o przełomowym odkryciu fal grawitacyjnych i tym jak obecnie wygląda eksploracja kosmosu. Dodajmy, że piknikowi towarzyszyło wiele tematów konkursowych. To właśnie podczas imprezy rozstrzygnięto zabawę „Polub Lubuskie w 60 sekund". Zadaniem uczestników było nakręcenie 60 sekundowego filmu o naszym regionie i umieszczenie go na portalu YouTube. Główną nagrodą w konkursie był lot motolotnią.


Przekonali się jak "smakuje" Lubuskie
Z jednej strony atrakcje muzyczne i technologiczne, z drugiej podróż do kulinarnego serca województwa lubuskiego. Podczas tegorocznego Święta Województwa Lubuskiego przybyli goście mogli odwiedzić strefę produktów i potraw regionalnych, by przekonać się jak „smakuje" nasz region. Swoje specjały zaprezentowało blisko 20 lokalnych wytwórców. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji.
Paleta produktów oferowanych przez kulinarnych pasjonatów była bogata. Znalazły się w niej wina z lubuskich winnic, miody z rodzinnych pasiek, naturalne soki, sery, wyroby mięsne, przetwory z ryb oraz piwa z lokalnych browarów. To m.in. te specjały są jednym ze znaków rozpoznawczych naszego regionu oraz rozsławiają Ziemię Lubuską w kraju i za granicą. W sumie swoje unikatowe receptury zaprezentowało 17 producentów z całego województwa.
Organizatorzy zadbali również o szereg dodatkowych atrakcji. Dla osób czekających na nowe doznania smakowe, przygotowano dwa wydarzenia, które pokazały jak można wykorzystać produkty lubuskie w domowej kuchni. Pierwszym z nich był pokaz kulinarny przygotowany przez Studio Kulinarne LOOK&COOK z Zielonej Góry. Druga atrakcja wymagała już od Lubuszan bezpośredniego zaangażowania, mieszkańcy mogli bowiem wziąć udział w warsztatach kulinarnych. Także w tym przypadku potrawy powstawały na bazie produktów charakterystycznych dla naszego regionu.
Dodajmy, że przy strefie Lubuskich Potraw Regionalnych stanęła strefa kibica, w które fani mogli obejrzeć mecz Polska - Szwajcaria.


27 czerwca – Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Cukrzyca to choroba cywilizacyjna, w przebiegu której we krwi utrzymuje się wysoki poziom cukru. Nieleczona prowadzi nawet do śmierci. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą obchodzony jest w rocznicę odkrycia insuliny - białka, które zmieniło tę chorobę z nieuleczalnej w przewlekłą. Nieodpowiedni tryb życia i brak troski o własne zdrowie powodują , że chorych na cukrzycę jest coraz więcej i są coraz młodsi.
Niemal 350 mln osób na całym świecie cierpi na cukrzycę – chorobę przewlekłą, do której dochodzi, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystywać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej żywności. Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek organizmu, w których jest spalana jako energia i pozostaje w krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do szkodliwego poziomu.
Jak wynika z ogłoszonych w tym roku wyników badań, na cukrzycę cierpi 2,73 mln Polaków, ale 26 proc. nie jest tego świadomych. Choroba najczęściej wykrywana jest dopiero po 5-12 latach od pojawienia się pierwszych objawów.
W 2012 r. cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 1,5 mln. zgonów na świecie, z których 80% miało miejsce w państwach o niskich i średnich dochodach.
Według prognoz WHO do 2030 r. cukrzyca stanie się siódmą najczęściej występującą przyczyną zgonów.
Cukrzyca – groźna także dla Lubuszan
Dane z badań przeprowadzonych przez „Koalicję na rzecz walki z cukrzycą" wskazują, iż pod względem chorobowości z powodu cukrzycy województwo lubuskie zajmuje 3 miejsce w Polsce, po województwach łódzkim i lubelskim. Wyniki projektu WOBASZ – wieloośrodkowego, ogólnopolskiego badania stanu zdrowia ludności ujawniły, iż województwo lubuskie charakteryzuje największa częstość cukrzycy wśród kobiet w Polsce. Dane regionalne wskazują, iż cukrzyca jest czwartą – po schorzeniach układu krążenia, układu ruchu i pokarmowego – przyczyną chorobowości mieszkańców naszego województwa w populacji osób powyżej 19 roku życia.
Dwa typy choroby
Rozróżniamy dwa główne typy choroby – cukrzycę typu 1 i typu 2: Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 na ogół w ogóle nie wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie iniekcji. Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90% wszystkich przypadków zachorowań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzystywać. Osoby chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia.
Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom glukozy powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych i może być przyczyną ataku serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, impotencji oraz zakażeń prowadzących do amputacji kończyn. Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ cukrzycy na życie chorego można zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się długim życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować poziom cukru we krwi.
Lepiej zapobiegać, niż leczyć
Jak twierdzą eksperci, cukrzycy łatwiej uniknąć, niż ją leczyć. Głównym czynnikiem ryzyka jest otyłość - znacznie częściej chorują osoby o nieodpowiedniej do wzrostu i wieku wadze. Ważna jest odpowiednia dieta, bez nadmiaru tłuszczu i cukrów, za to bogata w warzywa i owoce. Lepiej unikać produktów bardzo kalorycznych i wysoko przetworzonych, za to zwiększyć swoją aktywność fizyczną. Cukrzycy sprzyjają również używki - zwłaszcza palenie papierosów oraz nadużywanie alkoholu. Ważne są regularne badania, zwłaszcza po 45. roku życia. Powinno się co najmniej raz na pół roku badać krew pod względem poziomu glukozy, a także mierzyć ciśnienie krwi.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?