poniedziałek, 20 czerwca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.116.2016 Zielona Góra, 20.06.2016 r.

Newsletter nr 116

DWL – akredytacje dla dziennikarzy
Zapraszamy dziennikarzy do relacjonowania Święta Województwa Lubuskiego, które odbędzie się w 25 czerwca 2016 r. w Parku Mużakowskim. Zgłoszenia dotyczące akredytacji prosimy przesyłać na adres m.trams@lubuskie.pl. W treści maila proszę podać imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz nazwę redakcji. Zgłoszenia przyjmujemy do 22 czerwca 2016 r. (środa) godz. 14.00.
O miejscu i terminie odbioru akredytacji poinformujemy Państwa pod koniec tygodnia.
Program oraz więcej informacji o Dniach Województwa Lubuskiego na stronie:
http://lubuskieinspiruje.pl/pl/home/


Zarząd Województwa z absolutorium
Radni Województwa przyjęli sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa za rok 2015, udzielając tym samym absolutorium zarządowi województwa. Plan dochodów województwa wykonano w nieco ponad 100 procentach, a plan wydatków w 92,3 procentach. Wzrosły dochody z udziału w podatkach PIT i CIT. Za udzieleniem absolutorium było 18 radnych, 10 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.
Debatę dotyczącą wykonania ubiegłorocznego budżetu rozpoczął klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Radna Natalia Pawlak stwierdziła, że PSL poprze zarząd województwa. – Jak zwykle było ciężko wybrać zadania do wykonania, ale to z powodu wciąż długiej listy potrzeb – stwierdziła radna Pawlak. Negatywne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości prezentowała Małgorzata Gośniowska-Kola. Jej zdaniem zarządowi brakuje strategii, rozwój gospodarczy jest znikomy. - Rządzący nie mają pomysłów – twierdziła radna PiS. Bezpartyjnych Samorządowców reprezentował Łukasz Mejza. - Region dryfuje, powielane są schematy, brakuje wizji rozwoju – twierdził radny Mejza i dodał, że jego klub nie poprze udzielenia zarządowi absolutorium. - Malkontenctwo i biadolenie – mówił radny Mirosław Marcinkiewicz o zarzutach opozycji, prezentując stanowisko Platformy Obywatelskiej. - Rozumiem, że taka jest rola opozycji, ale przydałoby się trochę realizmu – dodał Marcinkiewicz. Na zarzuty opozycji odpowiadała marszałek Elżbieta Anna Polak. – Mamy strategię rozwoju i konsekwentnie ją realizujemy – podkreślała marszałek. – Wywalczyliśmy 906 milionów euro w ramach RPO Lubuskie 2020. Na 12 miliardów złotych szacowane są inwestycje zapisane w Kontrakcie Terytorialnym. Udało się utworzyć kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim, tworzymy Klinikę Uniwersytecką w Zielonej Górze, szpital w Gorzowie Wlkp. nie ma już długów. Bezrobocie spadło do jednocyfrowego, najniższego poziomu w historii.
Marszałek w swoim wystąpieniu wymieniła również wpisanie Łuku Mużakowskiego na listę UNESCO, pierwsze miejsce na międzynarodowym festiwalu za film promocyjny o województwie lubuskim. – Nawiązaliśmy, jako pierwszy region w Polsce współpracę z regionem greckim - Kretą. Zrealizowaliśmy duży projekt w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gorzowa (Kanał Siedlicki). Na lubuskie tory wjechały trzy nowe pociągi, w tym jeden otrzymaliśmy na darmo. Powstały pierwsze dwa zakłady aktywizacji zawodowej w Lubuskiem – wyliczała marszałek Polak.
- Mamy plan, mamy strategię i wiemy co i jak robić, jeden 2015 rok to tylko część całego realizowanego przedsięwzięcia do 2020 roku – podsumowała marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.
Za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego województwa lubuskiego w 2015 roku opowiedziało się 18 radnych, 5 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.
W głosowaniu za udzieleniem absolutorium zarządowi województwa lubuskiego opowiedziało się 18 radnych, 10 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.
W uchwale budżetowej na 2015 rok dochody ustalono w wysokości 420 mln zł, wydatki natomiast 442,2 mln zł. Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 488,2 mln zł, z tego: dochody bieżące – 324,3 mln zł, a dochody majątkowe – 163,6 mln zł Dochody zostały zrealizowane w kwocie 489,2 mln zł, z tego: dochody bieżące – 326 mln zł, a dochody majątkowe – 163,4 mln zł.
Plan po zmianach został zrealizowany w 100,26%.
Zobacz prezentację: wykonanie budżetu za 2015 rok


Miliony na zdrowie
Zarząd województwa przyznał dotacje celowe w wysokości 8 mln zł z rezerwy budżetowej na 2016 r. dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na budowę Ośrodka Radioterapii oraz Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze sp. z o.o. na utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. - Jesteśmy już dosyć zniecierpliwieni zatwierdzeniem map potrzeb przez Ministra Zdrowia, dlatego postanowiliśmy te środki już przeznaczyć na opracowanie niezbędnej dokumentacji i rozpoczęcie budowy - wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.
E. Polak: Radioterapia w Gorzowie nie jest zagrożona
Projekt pn. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych" – kwota 4 mln zł
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę zakładu z dwoma akceleratorami, oddziałem radioterapii oraz hostelem dla pacjentów ambulatoryjnych. Całość nakładów na inwestycję planowana jest na kwotę ok. 66 mln zł. Zarząd Spółki planuje, że inwestycja zostanie sfinansowana ze środków RPO Lubuskie 2020, Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024 oraz ze środków własnych. Wkład własny Spółki będzie wynosił ok. 10.000.000–12.000.000 zł, w tym m.in. na:
- roboty budowlano-montażowe – 3.750.000 zł,
- wyposażenie niemedyczne (meble, łóżka, szafki, sprzęt komputerowy, itp.) – 300.000 zł.
- Nie ma zagrożenia dla radioterapii. Mamy na mapie potrzeb 2 akceleratory więc pewność, że trafią do Gorzowa. Infrastruktura natomiast sfinansowania zostanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego L2020 - wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Bo zdrowie matki i dziecka jest najważniejsze!
Projekt pn." Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o." – kwota 4 mln zł.
Potrzeba realizacji zadania pn. "Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o." wynika z deficytów województwa lubuskiego wykazanych m.in. w projekcie map potrzeb zdrowotnych w zakresie szpitalnictwa. Jednocześnie potrzeba stworzenia wielospecjalistycznego centrum zdrowia matki i dziecka została wskazana w dokumentach strategicznych: Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 oraz w dokumencie pn. "Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim"
Zarząd województwa wyraził zgodę na ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty w wysokości 12.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.". Zadanie to realizowane będzie z podziałem na lata:
- 2016 r. – kwota 4 mln zł,
- 2017 r. – kwota 4 mln zł,
- 2018 r. – kwota 4 mln zł
Szacunkowa całkowita wartość inwestycji wynosi ok. 92 mln zł.
- Takie jest ukierunkowanie polityki spójności: leczenie onkologiczne oraz opieka nad matką i dzieckiem. I my się doskonale wpisujemy z tymi projektami w te założenia - wyjaśniła marszałek. - Te działania mają przychylność całej koalicji i wszystkich członków zarządu i uzyskał jednomyślne poparcie. Pokazujemy, że jesteśmy za budową radioterapii. To wyzwanie zostanie podjęte i zrealizowane ze szczęśliwymi i wyleczonymi pacjentami na końcu - dodał członek zarządu województwa Tadeusz Jędrzejczak.

Lubuskie stawia na kulturę
Zarząd województwa zatwierdził listę priorytetowych zadań inwestycyjnych w zakresie kultury, planowanych do realizacji na lata 2016-2020. - Udało się ustalić listę priorytetów. Z wielkim bólem, bo potrzeb jest bardzo dużo. Ogółem wartość inwestycji to blisko 100 mln zł, 80 mln – ze środków unijnych . My zapewniamy wkłady własne, dołożyło się też miasto Zielona Góra kwotą 600 tys. zł – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. Szczegóły dotyczące inwestycji przedstawił wicemarszałek Romuald Gawlik.
W planie inwestycji priorytetowych znalazły się:
- Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej – całkowity koszt: 13 mln zł
- Modernizacja, rozbudowa, nadbudowa i zmiana profilu funkcjonowania Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu – całkowity koszt: 18,4 mln zł
- Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – koszt całkowity: 11,2 mln zł
- Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., etap IV – koszt całkowity: 7,7 mln zł
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Zielonej Górze:
 E-biblioteka Norwida przyjazna osobom niepełnosprawnym i wykluczonym cyfrowo (1,8 mln zł)
 Przebudowa modernizacja i aranżacja parteru gmachu głównego Biblioteki Norwida (3 mln zł)
 Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii (7,4 mln zł)
Całkowity koszt: 12,2 mln zł
- Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. – całkowity koszt: 1,4 mln zł
- Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
 Rozbudowa – wdrożenie e-usług (599 tys. zł)
 Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej (15 mln zł)
- Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.
 Kompleksowy remont i rewitalizacja obiektów i otoczenia Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu w celu stworzenia nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej i magazynowej oraz poszerzania oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej (5,5 mln zł)
 Wykonanie podłączenia nieruchomości położonej w Bogdańcu na terenie „Zagrody Młyńskiej" do sieci kanalizacji sanitarnej (30 tys. zł)
- Staramy się być przewidywalni. Mamy podobne uchwały w zakresie budowy dróg, inwestycji melioracyjnych. Dzięki temu wiadomo co w tym okresie w regionie powstanie. Jest to oczywiście plan elastyczny, które może ulec zmianie. Na bieżąco to aktualizujemy i modyfikujemy – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Plan wspierający te jednostki jest bardzo ambitny. Po raz pierwszy o takim znacznym wsparciu finansowym. Wydaje mi się, że ze poprzeczkę podnieśliśmy dość wysoko. Jeżeli to zostanie zrealizowane będzie to wisienka na torcie – dodał wicemarszałek Romuald Gawlik.
zobacz: Plan inwestycji priorytetowych do realizacji przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury na lata 2016-2020.


Działania na rzecz polityki społecznej
20 czerwca br. Radni Województwa Lubuskiego zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014–2020" w 2015 r.
Sprawozdanie zawiera podsumowanie z realizacji w 2015 roku - Kierunków prorodzinnej polityki województwa lubuskiego oraz 5 Programów:
 pomocy społecznej,
 integracji osób niepełnosprawnych,
 realizacji działań na rzecz rodzin wielodzietnych „Lubuska Karta Dużej Rodziny",
 przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Łącznie wydatkowano:
 ze środków własnych – 215 096,27 zł,
 ze środków rządowych – 2 003 119,73 zł,
 środki PFRON – 3 271 298 zł.
Łącznie ze wszystkich źródeł wydatkowano: 5 489 514 zł.
Głównymi założeniami działań wspierających rodzinę w regionie lubuskim są następujące priorytety, które wpisują się w realizację wszystkich ww. programów:
1. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży, w ramach realizacji którego:
 wspierano rodziny w wypełnianiu jej funkcji, w tym szczególnie opiekuńczo-wychowawczej poprzez dofinansowanie organizacji pozarządowych,
 zwiększano dostęp do różnych form edukacji, dóbr kultury, kultury fizycznej poprzez m.in. wydawanie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny (w 2015 r. wydano 1533 karty 295 rodzinom wielodzietnym),
 zorganizowano Mikołajki dzieciom (125) z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
 ogłoszono konkurs plastyczny dla dzieci ze świetlic środowiskowych w ramach obchodów Tygodnia Seniora,
 zapewniano dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostęp do edukacji i rehabilitacji,
 zrealizowano projekt „Moc jest w nas - Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie.
2. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin oraz ich integracja ze społeczeństwem:
 zorganizowano XVII Lubuski Tydzień Seniora (odbyło się w województwie 267 imprez aktywizujących osoby starsze) oraz VI Tydzień Osób Niepełnosprawnych,
 likwidowano bariery architektoniczne w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (dofinansowano 13 inwestycji),
 dofinansowano utworzenie 2 zakładów aktywności zawodowej,
 prowadzono działania na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej,
 przeprowadzono diagnozę używania substancji psychoaktywnych oraz skali zjawiska zaburzeń behawioralnych (m.in. dotyczących uzależnienia od hazardu, komputera i sieci, zakupów, pracy, telefonu) przez mieszkańców województwa lubuskiego,
 przekazano narkotesty dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
 zrealizowano kampanię społeczną pn. „Dopalacze… jeden dzień… jeden wybór… jedno życie".
3. Doskonalenie systemu wsparcia społecznego
 zorganizowano szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych – „Przemoc w rodzinie wobec dziecka" – podniesiono kompetencje zawodowe służb społecznych,
 utworzono 2 partnerstwa w celu rozwoju ekonomii społecznej,
 odbyły się 2 szkolenia dla pracowników podmiotów integracji społecznej, publicznych służb społecznych oraz przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki oraz biznesu.
4. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 dofinansowano w ramach konkursów ofert i „małych grantów" zadania z zakresu polityki społecznej realizowane przez III sektor (107 zadań),
 kontynuowano prowadzenie innowacyjnego w skali kraju, portalu Niebieska Lubuska Tarcza Przeciw Przemocy, będącego platformą informacyjną dla rodzin zagrożonych i ulegających przemocy oraz dla instytucji i jednostek samorządowych działających w tym zakresie.
Ponadto ROPS realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
Koordynację Systemów Zabezpieczenia Społecznego:
W związku z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE i EOG w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na potrzeby instytucji zagranicznych w roku 2015 udzielono informacji do 1921 spraw. Przeprowadzono 1190 postępowań administracyjnych w wyniku, których wydano 802 decyzje administracyjne oraz w 388 sprawach określono, czy przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie.
W roku 2015 przeprowadzono 238 postępowań administracyjnych i wydano 213 decyzje administracyjne dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających koordynacji.
Prowadzenie Ośrodków Adopcyjnych
W strukturach ROPS funkcjonują dwa Ośrodki Adopcyjne – w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Ponadto 1 Ośrodek prowadzony jest przez organizację pozarządową (w Żarach).
Łącznie w 2015 roku przeprowadzono 109 adopcji, (68 w OA prowadzonych przez ROPS) w tym 22 to przysposobienia zagraniczne.
Promowano ideę adopcji poprzez organizację festynów, konferencji, współpracę z mediami.
Ponadto prowadzona jest przez ROPS szeroka współpraca z instytucjami działającymi w następujących obszarach społecznych: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dóbr, kultury fizycznej i turystyki, bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania bezrobociu.


Ocena zasobów pomocy społecznej
20 czerwca br. radni województwa zapoznali się z raportem „Oceny zasobów pomocy społecznej" za rok 2015 i rekomendacjami na 2016 rok dla województwa lubuskiego.
Ocena zasobów pomocy społecznej jest zadaniem, realizowanym na podstawie art. 16 a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Dokonana analiza służyć ma ocenie efektywności systemu pomocy społecznej na tle lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, co w perspektywie pozwoli na wytyczanie nowych kierunków zmian w polityce społecznej.
Przy opracowaniu oceny zasobów pomocy społecznej posłużono się dodatkowo informacjami z innych źródeł, takich jak Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim (sprawozdania roczne MPiPS-03 i opracowania własne), Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.
Struktura wieku i przyrost naturalny
Jednym z kluczowych czynników wpływających na społeczno-gospodarczy rozwój województwa lubuskiego są zmiany struktury demograficznej społeczeństwa. Zasoby ilościowe ludności to podstawowy składnik kapitału ludzkiego. Zmiany w strukturze wieku ludności wskazują na postępujące procesy starzenia się społeczeństwa. Sukcesywnie maleje liczba dzieci i młodzieży w populacji, rośnie liczba osób starszych. Dane według biologicznej grupy wieku:
 0 -14 lat: 2014 r. - 154 752; 2015 r. - 153 972 osób (mniej o 750 osób);
 15 - 64 lat: 2014 r. - 721 981; 2015 r. - 713 744 osób (mniej o 8 237 osób);
 65 lat i więcej: 2014 r. - 143 574; 2015 r. - 150 359 osób (wzrost o 6 785 osób).
Ujemny przyrost naturalny w województwie lubuskim osłabia potencjał ludnościowy oraz ma negatywny wpływ na strukturę ludnościową regionu. Starzenie się społeczeństwa wpływa
na zmniejszenie się ludności w wieku aktywności zawodowej.
W 2015 r. ludność woj. lubuskiego według ekonomicznych grup wieku wynosiła:
 184 524 osób w wieku przedprodukcyjnym (mniej o 1 957 osób w stosunku do 2014 r.),
 642 638 osób w wieku produkcyjnym (mniej o 7 898 osób),
 190 913 osób w wieku poprodukcyjnym (wzrost o 7 623 osób).
Porównując dane od roku 2010 zauważalny jest spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym, a znaczny wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym.
Infrastruktura społeczna w gminach w 2015 roku
Ochronę interesów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz już wykluczonych zabezpiecza system pomocy społecznej, którego rolą jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Na terenie województwa lubuskiego funkcjonowały 82 ośrodki pomocy społecznej (od 1 stycznia 2015 roku w związku z połączeniem Zielonej Góry z gminą, przestał funkcjonować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze), różnego rodzaju ośrodki wsparcia, a także wiele organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej, które uzupełniają system w sferze świadczonych usług.
Stan zatrudnienia w ośrodkach pomocy społecznej w 2015 roku wynosił 1358 osób.
W ramach zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej gminy prowadziły w 2015 roku następujące jednostki organizacyjne pomocy społecznej o zasięgu lokalnym:
 ośrodki pomocy społecznej – 82 jednostki,
 ośrodki wsparcia – liczba jednostek 59 (o 2 więcej niż w roku 2014); liczba miejsc w jednostkach 1975; liczba osób korzystających 2530, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowe domy samopomocy) – liczba jednostek 21; liczba miejsc w jednostkach 547; liczba osób korzystających 562,
 dzienne domy pomocy – liczba jednostek 9 (o jeden więcej niż w zeszłym roku); liczba miejsc
w jednostkach 262 ; liczba osób korzystających 354,
 placówki zapewniające miejsca noclegowe (schroniska i noclegownie) – liczba jednostek 27,
 kluby integracji społecznej – liczba jednostek 9.
Ponadto system pomocy i wsparcia jest uzupełniany działaniem organizacji pozarządowych, deklarujących statutową działalność w zakresie pomocy społecznej, których na terenie województwa funkcjonuje ponad 200. Wiele z nich organizuje i prowadzi systematyczne działania opiekuńcze
w różnych obszarach pomocy społecznej.
Powiatem o najwyższym wskaźniku osób korzystających z pomocy w latach 2014/2015 jest powiat strzelecko-drezdenecki, jednak zauważalny jest nieznaczny spadek z 18,3% do 17,7.
Najniższy wskaźnik utrzymuje się w miastach Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze.
Na realizację świadczeń z zakresu zadań własnych gminy w roku 2015 samorządy wydatkowały 125 308 775 zł. Jest to kwota wyższa o 1 667 223 zł w stosunku do roku 2014. Udzielono świadczeń
37 422 rodzinom, liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia wyniosła - 57 720.
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
W świetle zapisów ustawy o pieczy zastępczej do głównych zadań samorządu gminnego należą: obowiązek opracowywania programów wspierania rodzin wychowujących małoletnie dzieci, konieczność stosowania wczesnej profilaktyki społecznej dla młodych rodzin, tworzenie środowiskowych form opieki pozarodzinnej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, wprowadzenie stanowisk asystentów rodziny oraz powołanie zespołu interdyscyplinarnego.
Asystenta do danej rodziny kieruje kierownik OPS na wniosek pracownika socjalnego. Z każdą rodziną, która wyraziła zgodę na taką formę wsparcia po wcześniejszej analizie funkcjonowania gospodarstwa domowego i jego mieszkańców jest opracowywany, m.in. plan pomocy rodzinie. Najważniejszym elementem tego planu jest prawidłowe określenie celów, jakie rodzina powinna i chce osiągnąć.
W 2015 r. w porównaniu z 2014 zatrudnienie wzrosło o 4 osoby i wyniosło w roku oceny 135 asystentów rodziny.
Z usług asystenta skorzystało 1 488 rodzin (w 2014 r. - 1 485). W roku oceny 191 rodzin zostało zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny (o 27 więcej niż w 2014r.). Praca ta wykonywana była w 523 rodzinach w okresie od 3 do 12 miesięcy, a w 138 do 3 miesięcy. Praca powyżej 1 roku prowadzona była z 827 rodzinami. Wśród przyczyn, na podstawie których asystent zakończył pracę z rodziną można wymienić - osiągnięcie celów (127 rodzin), zaprzestanie współpracy przez rodzinę (97) oraz ze względu na brak efektów (29).
Na terenie województwa lubuskiego w 2015 roku funkcjonowała jedna rodzina wspierająca.
W 2015 r. w gminach funkcjonowało 128 placówek wsparcia dziennego (w 2014 r. - 156), z czego 58 prowadzonych było przez inny podmiot niż gmina. Liczba miejsc w placówkach - 2 827, przeciętna liczba korzystających dzieci - 1 934).


VII Lubuski Piknik Zdrowia – rowerem po zdrowie
W niedzielę 19 czerwca w WOSiR w Drzonkowie bawiliśmy się na VII Lubuskim Pikniku Zdrowia, który w tym roku połączony był z kampanią społeczną Stop Uzależnieniom. Każdy, kto dotarł do WOSiR mógł się bezpłatnie przebadać i zasięgnąć porady lekarskiej. Duża grupa uczestników - wśród nich marszałek Elżbieta Anna Polak dotarła na miejsce rowerem. - Przyjechaliśmy tutaj po zdrowie. Chcemy promować aktywny styl życia - mówiła "na mecie" marszałek.
– Lubuski Piknik Zdrowia to impreza, której już nie trzeba specjalnie reklamować. Widać, że w tym roku to już naprawdę żniwa. Przyzwyczailiśmy Lubuszan, że warto pomyśleć o sobie. I właśnie dzisiaj zajmujemy się sobą. Mierzymy ciśnienie, cukier, zasięgamy porad. Patrzymy w głąb siebie, bo profilaktyka jest najważniejsza i chcemy dzisiaj was o tym przekonać. – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Celem Pikniku jest promocja zdrowego stylu życia i zachęcenie Lubuszan do badań profilaktycznych oraz zadbania o zdrowie własne i najbliższych.
Organizatorami Pikniku byli: Urząd Marszałkowski (Departament Ochrony Zdrowia), Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
Organizatorem rajdu rowerowego był Robert Górski, prezes Stowarzyszenia Rowerem do Przodu.
To już VII Piknik Zdrowia
W tym roku do udziału w Pikniku zgłosiło się blisko 60 wystawców. Były nie tylko szpitale i przychodnie podległe samorządowi województwa lubuskiego, ale także niepubliczne jednostki, NFZ, Sanepid, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zdrowia, stacja krwiodawstwa, DKMS (rejestr dawców szpiku), przedstawiciele Rzecznika Praw Pacjenta, doradcy żywieniowi, producenci zdrowych chlebów i lodów, naturalnych olejów i kosmetyków, eksperci od diet wegańskich, wegetariańskich, doradcy ds. wizerunku, kosmetyczki, fryzjerzy.
Wśród propozycji sportowych znalazły się m.in. gry, zabawy, liczne konkursy, a także prezentacja dyscyplin sportowych i występy dzieci i młodzieży z lubuskich ośrodków kultury ( Dom Harcerza, Szkoła Tańca Gracja).
Lubuskie szpitale zaprezentowały sprzęt i aparaturę medyczną. Możliwe było także skorzystanie z bezpłatnych badań, porad i konsultacji. W miasteczku medycznym można było oddać krew, zbadać słuch, a Lubuszanki w wieku 50-69 lat mogły wykonać bezpłatne badania mammograficzne.
Podróż po rower z Paszportem Zdrowego Lubuszanina.
Jak co roku na Pikniku było dużo pozytywnej energii, liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz wyjątkowy konkurs: „Paszport Zdrowego Lubuszanina". Konkurs miał na celu zachęcenie do skorzystania z ofert piknikowych: badań, porad lekarskich, honorowego oddania krwi i rejestracji, jako potencjalny dawca szpiku (DKMS). Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu był rower.


Leony 2016 rozdane
Sezon teatralny 2015/2016 w Lubuskim Teatrze oficjalnie podsumowany. Rozstrzygnięto plebiscyt na Najpopularniejszego Aktora i Najpopularniejszą Aktorkę, „Leonami 2015" nagrodzono Annę Habę i Janusza Młyńskiego. Najlepszym spektaklem uznano "Gdy przyjdzie sen - tragedia miłosna". Nagrody wręczyła marszałek Elżbieta Anna Polak. Uroczystość uświetnił koncert Czesława Mozila.
Podczas uroczystości zakończenia kolejnego sezonu teatralnego, marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że teatr to magiczny świat, do którego możemy wejść dzięki aktorom. - Ludzie dzielą się na tych co mają jedno życie i na tych co mają wiele żyć, tak jak aktorzy. Oni tworzą te niezwykłe kreacje aktorskie słowem, gestem, ruchem, ale przede wszystkim uczuciami, emocjami i prawdą. Mogą być kim tylko zechcą, ale dla nas widzów najważniejsze jest to, że zapraszają nas do tych swoich kolejnych światów i my widzowie też możemy coś mieć z tej niezwykłej magii teatru - mówiła.
Swoje teatralne nagrody przyznali także dziennikarze. Nagroda dziennikarzy dla najlepszego spektaklu powędrowała do spektaklu "Gdy przyjdzie sen". Najlepszą aktorką uznano Joannę Wąż, a aktorem Jerzego Kaczmarowskiego.
Wyróżnienia z rąk dyrektora Lubuskiego Teatru Roberta Czechowskiego otrzymali także:
- Alicja Stasiewicz - za kreacje aktorskie w spektaklach "Gdy przyjdzie sen-tragedia miłosna" oraz "Małgośka z Zielonej";
- Ernest Nita - za kreacje aktorskie w spektaklach "Gdy przyjdzie sen-tragedia miłosna" oraz "Samotny Zachód";
- Aleksander Stankiewicz - za kreacje aktorskie w spektaklach "Gdy przyjdzie sen-tragedia miłosna" oraz "Tymoteusz wśród ptaków";
- Joanna Wąż - za kreacje aktorskie w spektaklach "Fernando Krapp napisał do mnie ten list. Studium o prawdzie" oraz "ojej Kobieta";
- Jerzy Kaczmarowski - za kreację aktorską w spektaklu "Samotny zachód".
Nagroda Jana Szurmieja za kreację sezonu 2015/2016 - rolę Basi w spektaklu "Gdy przyjdzie sen - tragedia miłosna" powędrowała do Alicji Stasiewicz.


Czesław Grabowski czaruje 30 lat
Muzyk, kompozytor, mistrz batuty, dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej Czesław Grabowski świętuje 30 lecie pracy artystycznej. Z tej okazji 17 czerwca br. odbył się uroczysty koncert. - Mistrz batuty i słowa! Od trzydziestu lat czaruje nas nie tylko geniuszem artystycznym, ale również dowcipem i niezwykłym urokiem osobistym! W wywiadzie dla GL powiedział Pan: " jest cel , to go gonie!" Panie Czesławie, biegniemy razem z Panem! - mówiła podczas uroczystości marszałek Elżbieta Anna Polak, która podarowała jubilatowi obraz autorstwa Sylwii Gromackiej-Staśko.
- To naprawdę rok wyjątkowych jubileuszów! 60 - lecie Filharmonii Zielonogórskiej i dokładnie 17 czerwca mija 25 lat od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy Polsko- Niemieckiej. Wybitnym i wyjątkowym ambasadorem kultury polskiej w Niemczech jest nasz dostojny trzydziestolatek, kompozytor, dyrygent, profesor muzyki - podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak. Czesław Grabowski jest organizatorem i dyrektorem wielu międzynarodowych wydarzeń, takich jak polsko-niemieckie Dni Muzyki nad Odrą. Zasłużony dla rozwoju kultury polskiej, zasłużony dla rozwoju województwa lubuskiego, katowickiego, honorowy obywatel Zielonej Góry. - Właściciel wielu tytułów i odznaczeń, ale przede wszystkim kapitan tej niezwykłej muzycznej drużyny! - dodała marszałek.
Podczas tego wyjątkowego koncertu wystąpili m.in. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii oraz Chór Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. W jubileuszowej uroczystości udział wziął także Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesław Fiedorowicz. Szacowny jubilat otrzymał przyznawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medla Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?