czwartek, 16 czerwca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. LubuskiegoGZ.II.0620.1.114.2016 Zielona Góra, 16.06.2016 r.


Newsletter nr 114


Łagów – miastem artystów
„Miasto artystów – zaułek sztuki" – takim mianem uhonorowany został Łagów 16 czerwca podczas Pikniku Kulturalnego. - Co tu dużo mówić, Łagów zajmuje naprawdę wyjątkowe miejsce w moim sercu. Samorząd województwa od wielu lat jest partnerem i wspiera festiwal Lubuskie Lato Filmowe. Dlaczego? Bo to marka znana w całej Polsce – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Projekt o nazwie „ZAUŁEK SZTUKI" ma na celu stworzenie miejsca pamięci słynnych osobistości odwiedzających i tworzących w Łagowie. Powstał z inicjatywy Fundacji Łagowski Dom Kultury.
Działalność kulturalna w Łagowie sięga lat powojennych (od 1948 r.). Powstały tu wspaniałe plenery malarskie ogólnopolskie i międzynarodowe, Lubuskie Lato Filmowe i wiele innych działań kulturalnych. Plenery malarskie nieprzerwanie trwają do tej pory, a artyści przyjeżdżający z różnych stron świata i Polski stanowią naturalną promocję Łagowa, gminy i Ziemi Lubuskiej przenosząc jej piękno na płótna, które trafiają do międzynarodowych galerii, muzeów, kolekcji i na wystawy.
Realizacja projektu jest ważnym wydarzeniem w historii Łagowa. Zakłada on uwiecznienie znaczących dla Łagowa twórców i artystów, którzy zostawili tu ślady swojego mistrzostwa artystycznego i zapisali się w kulturalnym życiu i pamięci mieszkańców. - Bardzo się cieszę z tego pomysłu, który płynie od organizacji pozarządowych, bezpośrednio od ludzi, nie od nas polityków, władzy. Jestem pewna, że ten projekt będzie się rozwijał i będzie wzmacniał markę Łagowa. Łagów wielu przyjaciół i cieszę się, że ja też jestem wśród was – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, która wraz z Andrzejem Kawalą – dyrektorem festiwalu Lubuskie Lato Filmowe odsłoniła pamiątkową tablicę dla uczczenia tej ważne dla miasteczka imprezy. Podczas uroczystości odegrany został także po raz pierwszy Hejnał dla Łagowa, które kompozytorem jest Czesław Grabowski – dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej.
Projekt zakłada także m. in. (w 2016 roku) odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej słynnej malarce, wieloletniej organizatorce plenerów, zielonogórzance Jolancie Zdrzalik, połączone z prezentacjami jej dzieł (Muzeum Ziemi Lubuskiej). W planach uwzględniono upamiętnienie artystów z wszystkich dziedzin sztuki: muzyka, film, sztuki plastyczne i inne. Bo jak podkreślał Wójt Gminy Łagów to właśnie dzięki ludziom kultury i sztuki miasteczko kwitnie. - Cała natura Łagowa, piękne jeziora i okolice to nie wszystko. Bardzo ważną rolę tutaj odgrywają ludzie, którzy się w tym wszystkim zakochali. To dzięki wam – ludziom kultury Łagów jest promowany, to dzięki wam jest tutaj wiele inicjatyw kulturalnych, odwiedza nas wielu wspaniałych ludzi, którzy tutaj ściągacie – mówił Czesław Kalbarczyk.
Projekt Zaułek Sztuki – Miasto Artystów objęty został Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego.

Zielonogórski UTW ma 25 lat!
Tysiące uczestników, setki imprez, wycieczek, wykładów, warsztatów i szkoleń – Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku świętuje 25-lecia istnienia. Uroczystość jubileuszowa połączona z zakończeniem roku akademickiego 2015/2016 odbędzie się 17 czerwca br., o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa. Udział w niej weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak.
To już 25 lat działalności Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym okresie przez organizację przewinęły się tysiące studentów – seniorów. Celem działalności Uniwersytetu jest rozwój sprawności intelektualnej i fizycznej ludzi starszych, a także wsparcie ich integracji i aktywizacji. Uniwersytety trzeciego wieku to ogromny potencjał intelektualny, społeczny i akademicki.
Zielonogórska „uczelnia" liczy obecnie 945 studentów. Organizacja prężnie się rozwija, a jej członkowie aktywnie uczestniczą w życiu miasta i regionu.
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1992 roku. Od początku funkcję jego prezesa pełni Zofia Banaszak. Celem ZUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, ekologicznych, a także kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych, to tworzenie warunków do dobrego starzenia się.
Słuchacze ZUTW to osoby z różnych środowisk i kręgów społecznych, zróżnicowane pod względem wieku, wykształcenia i zainteresowań. Wszystkich natomiast łączy chęć dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania horyzontów, chęć samorealizacji.
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest współorganizatorem wielu zdarzeń Lubuskiego Tygodnia Seniora, który odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego. Partnerska współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie zaowocowała, m.in. nawiązaniem ściślejszej współpracy przez uniwersytety trzeciego wieku w województwie lubuskim i opublikowaniem wydawnictwa, prezentującego wszystkie UTW naszego regionu.
Od wielu lat prowadzona jest także współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób starszych w innych krajach.

Sesja absolutoryjna
20 czerwca br. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze rozpocznie się XXI sesja Sejmiku. Głównym tematem obrad będzie zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa lubuskiego za 2015 rok i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa Lubuskiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXI zwyczajnej sesji Sejmiku.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Wnioski i interpelacje.
4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa lubuskiego za 2015 rok:
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2015 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok,
 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubuskiego.
7. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Województwa Lubuskiego:
 instytucji kultury,
 jednostek ochrony zdrowia,
 Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
7. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 1.01–31.03.2016 r.
8. Sprawozdanie za 2015 rok z wykonania Uchwały Nr XXXVII/270/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Lubuskie.
9. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020" w 2015 roku.
10. Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej" za rok 2015 i rekomendacje na 2016 rok dla województwa lubuskiego.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przytoczna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką" na 2016 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, będących własnością Gminy Nowa Sól o statusie miejskim.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, będących własnością Gminy Nowa Sól o statusie miejskim.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, będącej własnością Gminy Nowa Sól o statusie miejskim.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej nr 161.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania dodatkowych miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM.
19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Zielonej Górze.
20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim.
21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zespołu zwanego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Zielonej Górze.
22. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zespołu zwanego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
24. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok.
25. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2029.
26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Leszkowi Bończukowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Jarosławowi Czorniczkowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Mariuszowi Czubie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Alicji Danucie Górskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Marcinowi Horbaczowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stanisławowi Jaroszewiczowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Jerzemu Kaliszanowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Barbarze Krzeszewskiej-Zmyślony „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
34. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Andrzejowi Michałowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
35. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Wilhelmowi Janowi Skibińskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
36. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Grzegorzowi Stachańczykowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
37. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ewie Johna „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
38. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw promocji produktów tradycyjnych i regionalnych.
39. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie niektórych czynności związanych z podróżą służbową radnych Województwa Lubuskiego oraz ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu, w przypadku korzystania w podróży służbowej przez radnych z samochodu niebędącego własnością Województwa Lubuskiego.
40. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyeliminowania w przygotowywanym przez Ministra Środowiska projekcie nowelizacji ustawy ,,Prawo Wodne" zapisów dotyczących wprowadzenia opłat za pobór oraz odprowadzanie wody na potrzeby chowu i hodowli ryb.
41. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wspierania działań na rzecz eksploatacji złóż miedzi i srebra w Województwie Lubuskim.
42. Przyjęcie protokołu z XX sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
43. Sprawy różne.
44. Zamknięcie obrad XXI sesji Sejmiku.

VII Lubuski Piknik Zdrowia – z Paszportem po rower
W niedzielę 19 czerwca 2016 r. w godz. 12.00-18.00 w WOSiR w Drzonkowie odbędzie się VII Lubuski Piknik Zdrowia, który w tym roku połączony jest z kampanią społeczną Stop Uzależnieniom. W programie imprezy znalazły się bezpłatne badania i porady lekarskie, rajd rowerowy, aktywne zabawy dla dzieci oraz wyjątkowy konkurs „Paszport Zdrowego Lubuszanina". - Na Piknik wspólnie pojedziemy rowerem – zaprasza marszałek Elżbieta Anna Polak. Wyjazd o godz. 11.00 spod Placu Bohaterów.
– Lubuski Piknik Zdrowia to impreza, której już nie trzeba specjalnie reklamować. Ale w tym roku Piknik będzie wyjątkowy. Chcemy pokazać, że dbanie o siebie może stać się zdrowym nałogiem. Zapraszam na wspólny rajd rowerowy na Piknik i do udziału w konkursie o rower – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak. O czym mowa? Zanim w Drzonkowie ruszy Piknik, trzeba na niego dotrzeć… Stąd wspólna inicjatywa marszałek Elżbiety Anny Polak i Stowarzyszenia Rowerem do Przodu, by do Drzonkowa wybrać się na rowerze. Rajd rowerzystów wyruszy o godz. 11.00 z placu Bohaterów w Zielonej Górze.
Celem Pikniku jest promocja zdrowego stylu życia i zachęcenie Lubuszan do badań profilaktycznych oraz zadbania o zdrowie własne i najbliższych.
Organizatorami Pikniku są: Urząd Marszałkowski (Departament Ochrony Zdrowia), Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
To już VII Piknik Zdrowia
W tym roku do udziału w Pikniku zgłosiło się blisko 60 wystawców. Będą nie tylko szpitale i przychodnie podległe samorządowi województwa lubuskiego, ale także niepubliczne jednostki, NFZ, Sanepid, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zdrowia, stacja krwiodawstwa, DKMS (rejestr dawców szpiku), przedstawiciele Rzecznika Praw Pacjenta, doradcy żywieniowi, producenci zdrowych chlebów i lodów, naturalnych olejów i kosmetyków, eksperci od diet wegańskich, wegetariańskich, doradcy ds. wizerunku, kosmetyczki, fryzjerzy.
Wśród propozycji sportowych znajdą się m.in. gry, zabawy, liczne konkursy, a także prezentacja dyscyplin sportowych i występy dzieci i młodzieży z lubuskich ośrodków kultury ( Dom Harcerza, Szkoła Tańca Gracja).
Lubuskie szpitale zaprezentują sprzęt i aparaturę medyczną. Możliwe będzie także skorzystanie z bezpłatnych badań, porad i konsultacji. W miasteczku medycznym będzie można oddać krew, zbadać słuch, a Lubuszanki w wieku 50-69 lat będą mogły wykonać bezpłatne badania mammograficzne.
Wszystkie atrakcje, porady lekarskie i infrastruktura drzonkowskiego ośrodka będą udostępniane uczestnikom BEZPŁATNIE.
Kto nie wybierze się na Piknik rowerem, na pewno będzie mógł bezpłatnie dotrzeć autobusem – w dniu Pikniku za darmo będzie kursowała linia MZK nr 30 (według niedzielnego rozkładu jazdy).
Podróż po rower z Paszportem Zdrowego Lubuszanina.
Jak co roku na Pikniku będzie dużo pozytywnej energii, liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz wyjątkowy konkurs: „Paszport Zdrowego Lubuszanina". Konkurs ma na celu zachęcenie do skorzystania z ofert piknikowych: badań, porad lekarskich, honorowego oddania krwi i rejestracji, jako potencjalny dawca szpiku (DKMS). Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu będzie rower. Będzie też wiele atrakcyjnych nagród dodatkowych. Gwarantujemy dobrą zabawę i ruch na świeżym powietrzu.
Ideą konkursu "Paszport Zdrowego Lubuszanina" jest propagowanie wiedzy na temat zdrowia oraz zwrócenie uwagi na to jak ważne są badania profilaktyczne oraz aktywny i zdrowy styl życia. W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik VII Lubuskiego Pikniku Zdrowia. Nagrodę główną – rower –wygra ten właściciel Paszportu, który nie tylko „zaliczy" serię badań i porad lekarskich, ale też ułoży najlepsze hasło promujące przyszłoroczny Piknik.
Zasady konkursu są proste: w Paszporcie Zdrowego Lubuszanina jest miejsce na „podróżnicze" pieczątki. Będzie je można zdobyć po wizytach na stoiskach piknikowych (oznaczonych logo „Zdrowe Lubuskie"). Pięć zebranych pieczątek umożliwia przejście do kolejnego etapu zdrowotnej wycieczki. Następny krok to wypełnienie ankiety na stoisku Departamentu Ochrony Zdrowia (główny namiot organizatora Pikniku) i udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe.
Zwycięzca zostanie wyłoniony przez specjalna komisję.
To też jest Piknik Niepełnosprawnych
Już po raz kolejny równolegle odbywać będzie się VI Lubuski Piknik Osób Niepełnosprawnych, którego organizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Do pobrania:
- Regulamin konkursu
- Ankieta ewaluacyjna
- Zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie

Drogowe rozmowy w urzędzie marszałkowskim
Obwodnica Trzciela, a dokładnie odcinek drogi powiatowej, łączącej autostradą A-2 z drogą krajową nr 92.. To temat rozmów, do których doszło dzisiaj (16.06) w urzędzie marszałkowskim. Gospodarzem spotkania była Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.
Rozmowy na temat obwodnicy przeprowadzono w szerokim gronie, bo w spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele Powiatu Międzyrzeckiego (inwestor zadania), Gminy Trzciel, GDDKiA, Zarządu Dróg Wojewódzkich, radni województwa lubuskiego i dyrektorzy departamentów urzędu marszałkowskiego.
Na wstępie poruszono kwestię stanu zaawansowania prac projektowych oraz sprawy związane z pozyskaniem środków finansowych z RPO Lubuskie 2014-2020 jak i budżetu państwa. Ustalono, że rozpoczęcie realizacji zadania, powinno rozpocząć się w 2018 r.

Znamy „Najpiękniejsze Wsie Lubuskie 2016"!
Nie tylko rolnictwem wieś stoi. Dowód? Laureaci konkursu „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2016", którzy wykazali się dbałością o środowisko, estetykę miejscowości, a także aktywną wspólnotą mieszkańców. Nagrody dla zwycięzców zabawy, czyli Jemiołowa, Trzebicza i Zdroiska wręczył dziś (15.06), podczas oficjalnej gali w urzędzie marszałkowskim, wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.
- Już samo uczestnictwo w programie jest ważne, bo pokazuje, że lubuskie wsie mają czym się pochwalić i chcą to robić - mówił Stanisław Tomczyszyn - Po zgłoszeniach widać, że w wielu miejscowościach wspólnoty mieszkańców działają i się rozwijają, a nam zależy, aby ta integracja była mocna w całym województwie lubuskim. Temu ma służyć m.in. unijny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - dodał wicemarszałek.
Do konkursu zgłosiło się 16 miejscowości, z czego 10 zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu. To spośród nich komisja konkursowa wybrała zwycięzców. Miano „Najpiękniejszej Wsi Lubuskiej 2016" i nagrodę 8 tys. zł otrzymał Jemiołów. Drugie miejsce wraz z 4 tys. zł przypadło Trzebiczowi, trzecie - trafiło do Zdroisk.
- Jesteśmy zszokowani nagrodą, ale my już od dawna wiemy, że jesteśmy najlepsza lubuską wsią. Konkurs jeszcze bardziej zintegrował naszą społeczność, która wspólnie wywalczyła wygraną - cieszył się Stanisław Mucha, sołtys Jemiołowa.
Poza nagrodami głównymi, konkursowe jury, postanowiło wręczyć dwa wyróżnienia. Pierwsze trafiło do Gościeszowic, nagrodzonych m.in. za zadbane mieszkania i budynki gospodarcze, a także estetycznie zagospodarowane ogrody i tereny rekreacyjne. Drugie wyróżnienie zdobyły Lubanice, gdzie doceniono aktywność mieszkańców przy organizacji lokalnych uroczystości i inicjatyw. Obydwie miejscowości otrzymały również po 1 tys. zł nagrody.
Pozostali finaliści (Osiedle Poznańskie, Stary Dworek, Podlegórz, Broniszów i Janczewo) otrzymali po 500 zł nagrody za wzięcie udziału w konkursie. Dodajmy, że podczas gali uhonorowano również 6 miejscowości (Stoki, Mierzęcin, Santocko, Nowe Żabno, Gostchorze i Kosierz), które nie przeszły do drugiego etapu. Organizatorem konkursu był urząd marszałkowski i Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów przy wsparciu Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku oraz Lubuskiej Izby Rolniczej.

Międzynarodowa współpraca - lokalne efekty
Słubice staną się areną obchodów 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy". To m.in. temu dokumentowi zawdzięczamy wiele transgranicznych projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy i społeczny województwa lubuskiego. W uroczystościach, które odbędą się jutro (17.06) w Collegium Polonicum, udział weźmie członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.
Obchody rozpoczną się od wystąpień burmistrzów Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Samorządowcy zaprezentują najważniejsze wydarzenia ostatniego ćwierćwiecza, związane z polsko-niemiecką współpracą m.in. programy Interreg. W ich ramach powstał np. wart blisko 2 mln euro projekt „ENSPIRE EU", badający inicjatywy promujące przedsiębiorczość.
Przykładów transgranicznej współpracy można wskazać zresztą dużo więcej. Wystarczy wspomnieć chociażby o utworzeniu Euroregionów „Sprewa-Nysa-Bóbr" oraz „Pro Europa Viadrina", czy też działalności miast bliźniaczych np. Gubina i Guben. Pisząc o sukcesach inicjatyw partnerów z Polski i Niemiec należy również przytoczyć „Partnerstwo Odry". To koncepcja zapoczątkowana w Berlinie w kwietniu 2006 r., obejmująca gospodarkę, infrastrukturę komunikacyjną i transportową oraz turystykę.
W sumie 25 lat współpracy pozwoliło na realizację setek dużych i tysięcy małych projektów transgranicznych na wszystkich szczeblach samorządu wspólnych przedsięwzięć, służących rozwojowi pogranicza. Dodajmy, że współpracy trwającej, czego dowodem są regularne konsultacje Marszałka Województwa Lubuskiego z premierami Brandenburgii i Saksonii, jak również grup roboczych z obu stron Odry.
Wszystkie te sukcesy stały się przyczyną do organizacji słubickich obchodów, w których udział wezmą przedstawiciele z Polski i Niemiec m.in. Stefan Ludwig, Minister Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Brandenburgii. Tego dnia na deptaku przy Collegium Polonicum otwarta zostanie również wystawa „25 lat dobrego sąsiedztwa".


Pierwsze „Lubuskie siłownie pod chmurką" jeszcze w tym roku!
Wystartował nowy program województwa lubuskiego „Lubuskie siłownie pod chmurką". W ramach projektu samorządy mogą starać się o dofinansowanie budowy siłowni na świeżym powietrzu. W urzędzie marszałkowskim wicemarszałek Romuald Gawlik podpisał dziś (15.06) pierwsze umowy z samorządami, które jeszcze w tym roku postawią takie obiekty na swoim terenie.
- To kolejna etap „rozruszania" naszego społeczeństwa, którego pierwsze efekty będziemy widzieli jeszcze w tym roku, bo zgodnie z umową siłownie muszą powstać w zwycięskich gminach i powiatach do 30 października – mówił Romuald Gawlik – Kiedyś, do naszej świadomości, przebijał się obecnie bardzo popularny Nordic Walking. Chcemy, aby podobnie było z siłowniami na świeżym powietrzu – dodał wicemarszałek.
Celem programu „Lubuskie siłownie pod chmurką" jest budowa ogólnodostępnych i nieodpłatnych siłowni zewnętrznych. W tegorocznym budżecie Województwa Lubuskiego na realizację akcji zabezpieczono ponad 97 tys. zł. O pieniądze starało się 55 chętnych. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej do programu zakwalifikowało się 41 samorządów. Ostatecznie, decyzją Sejmiku Województwa Lubuskiego, pieniądze trafiły do 8 gmin i powiatów:
Lp. Wnioskodawca Przyznane środki
1. Gmina Trzciel 9.589,00
2. Gmina Zbąszynek 15.000,00
3. Gmina Cybinka 7.066,00
4. Powiat Wschowski 9.464,00
5. Gmina Otyń 15.000,00
6. Powiat Zielonogórski 14.000,00
7. Gmina Ośno Lubuskie 15.000,00
8. Gmina Kłodawa 12.350,00
SUMA 97.469,00
- Siłownia pod chmurką pomoże zwiększyć przede wszystkim aktywność wśród dzieci i młodzieży, bo na tym nam najbardziej zależy, ale z takich obiektów korzystać mogą przecież wszyscy mieszkańcy. W ten sposób można rozwijać sport masowy – przekonywał burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek, reprezentujący zwycięskie samorządy.
Tegoroczne siłownie powstaną głównie wokół innych obiektów infrastruktury sportowej przy: boiskach do piłki nożnej, koszykówki, halach sportowych, salach gimnastycznych, a także szkołach i placach zabaw. Jeden kompleks urządzeń do ćwiczeń usytuowany będzie na minimum 100 m². Złoży się na niego strefa aktywności ruchowej z urządzeniami do ćwiczeń, strefa odpoczynku i strefa komunikacji. W wyposażeniu obiektu mieszkańcy znajdą przynajmniej 6 urządzeń, pozwalających ćwiczyć różne partie ciała. Dodatkowo zamontowane zostaną ławki z oparciami, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.
Aby przystąpić do kolejnych edycji programu, gminy i powiaty, muszą zdecydować się na pokrycie co najmniej 50 proc. kosztów budowy siłowni. Dodajmy, że dotacja z budżetu województwa nie może przekroczyć 15 tys. zł. Uzyskane dofinansowanie samorządy mogą przeznaczyć na pokrycie zakupu, transportu i montażu wyposażenia siłowni zewnętrznych oraz tablicy informacyjno-promocyjnej. Pozostałe koszty związane z dostosowaniem i zabezpieczenia terenu (ogrodzenie, siatka, roboty ziemne) zabezpiecza wnioskodawca w swoim budżecie.
Samorządy, które przystąpią do programu powinny pamiętać o szeregu zobowiązań. Chodzi m.in. o systematyczną konserwację i przegląd urządzeń, a także zapewnieniu ogólnodostępności siłowni i jej funkcjonowania przynajmniej przez 5 lat. Istotną informacją jest fakt, że każdy samorząd będzie mógł złożyć wniosek w sprawie dofinansowania budowy tylko jednej siłowni. Miejscowości, które otrzymały już dofinansowanie, stracą możliwość ubiegani się o pomoc finansową w latach następnych. Wszystko po to, aby z programu skorzystało jak najwięcej samorządów.
Podczas konferencji poruszono również temat kolejnych pomysłów na promocję sportu w województwie lubuskim. - Pomalutku dojrzewamy do tego, aby w przyszłości wywołać kolejny projekt podglądnięty od naszych południowych sąsiadów. Tam istnieje program „Dolnośląski Delfinek". To akcja budowy małych, przyszkolnych pływalni – tłumaczył wicemarszałek
„Lubuskie siłownie pod chmurką" to debiutancki program w województwie lubuskim. Zastąpił on realizowany od 2011 r. projekt budowy „Lubusików" (boisk do siatkówki plażowej). na który w ciągu pięciu lat funkcjonowania z budżetu Województwa Lubuskiego przeznaczono ponad 650 tys. zł. Dzięki funduszom powstało ponad 110 placów do gry.


Szkoły wyższe sięgają po pieniądze z POWER
Ponad 950 tys. zł może otrzymać Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia „Generator zawodowy Akademii Wychowania Fizycznego w Lubuskim". Projekt dotyczy dwóch programów kształcenia o profilu praktycznym, które będą dostosowane do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Powstanie również aktualna baza miejsc praktyk, staży, warsztatów oraz wolnych stanowisk dla studentów AWF. Opracowane zostaną także e-podręczniki zgodne z wymienionymi programami.
Wartość projektu ogółem wynosi 985 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie 955 tys. zł. W wyniku analizy dokumentacji Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 14.06.2016 r. wydał pozytywną opinię, iż złożony projekt wpisuje się w zakres inteligentnej specjalizacji województwa lubuskiego Zdrowie i jakość życia, poprzez:
 Wysoko zaawansowane usługi medyczne obejmujące przede wszystkim profilaktykę i rehabilitację.
 Turystykę zdrowotną połączoną z innymi działaniami, tj.: sport, rekreacja i wypoczynek.
Przedstawiony zakres projektu wpisuje się również w realizację celu operacyjnego 1 Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego: Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku, szczególnie na kierunkach wpisujących się w inteligentne specjalizacje oraz przyczynia się do realizacji następujących działań strategicznych:
 Poprawa dostępności wyposażenia technicznego niezbędnego do kształcenia zawodowego odpowiadającego potrzebom rynku;
 Wsparcie współpracy przedsiębiorców i szkół.
Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego napływają również następne wnioski o wydanie opinii.


Zainwestuj w Lubuskiem, bo warto!
Jak skutecznie przyciągnąć inwestorów do Lubuskiego? Na ten temat dyskutowali uczestnicy Inwestycyjnego Forum Samorządowego które, odbyło się w Parku Naukowo-Technologicznym w Zielonej Górze/Nowym Kisielinie. Podpisane zostało także porozumienie o współpracy z K-SSSE. - Będziemy współpracować, tworzymy partnerstwo. Podpisaliśmy umowę o takiej współpracy gospodarczej regionu lubuskiego, żeby ona dotarła do potencjalnych inwestorów - wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Podczas Forum podpisana została umowa partnerska pomiędzy Województwem Lubuskim a Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (K-SSSE). Jak mówi inicjator wydarzenia, Marszałek Elżbieta Anna Polak, samorząd musi stwarzać najlepsze warunki do rozwoju gospodarczego regionu. Dlatego budujemy zintegrowaną sieć współpracy, której główną misją będzie profesjonalna, kompleksowa i spójna obsługa inwestorów zarówno krajowych i zagranicznych. Ważnym aspektem jest także zintegrowanie działań marketingowych. - Mamy zdiagnozowany nasz potencjał inwestycyjny oraz eksportowy. Nasze wskaźniki ekonomiczne wyraźnie wskazują, że jesteśmy optymistami. Puls Biznesu przeprowadził takie badania – mamy wzrost nakładów inwestycyjnych o ponad 28% w stosunku do ubiegłego roku i jesteśmy w tym zakresie liderem w Polsce. Cieszę się, że udało nam się podpisać porozumienie, które pozwoli w oparciu o ten potencjał budować naszą przyszłość eksportową oraz importową. To się po prostu opłaca. Mamy ambitny plan na przyszłość i chcemy go realizować wspólnie – wyjaśniła marszałek.
Współpraca z samorządem województwa jest także bardzo cenna dla władz K-SSSE. - Jako spółka cały czas poszukujemy synergii, poszukujemy partnerów, którzy umożliwią na jeszcze bardziej intensywne realizowanie naszych celów. Nie ulega wątpliwości , że kluczowym partnerem jest Urząd Marszałkowski. Na tej współpracy zyskają wszystkie podmioty w naszym województwie – wyjaśnił Krzysztof Kielec – Prezes Strefy. Jak podkreślał wiceprezes K-SSSE Stanisław Iwan, bardzo ważne jest, aby powstawały miejsca pracy, które stanowić będą wartość dodaną dla regionu.
Ideę współpracy chwalił także Michał Borowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. - Doświadczenia PAIiIZ wskazują, że im lepsza współpraca między samorządem lokalnym, a lokalnymi strefami ekonomicznymi, tym łatwiej tym podmiotom ściągać inwestorów. Uważam, że to bardzo dobry ruch – zaznaczył.
Zainwestuj w Lubuskie, bo warto!
Podczas Inwestycyjnego Forum Samorządowego omówione zostały główne założenia Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego, który ma za zadanie zapewnić skuteczne wydatkowanie środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz realizację przedsięwzięć efektywniejszych gospodarczo i finansowo. O potencjale inwestycyjnym regionu mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Zobacz prezentację. Zaproszeni specjaliści opowiedzieli z kolei w jaki sposób zwiększyć napływ inwestycji do województwa lubuskiego przez pryzmat własnych doświadczeń. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się m.in. Michał Borowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych ZOBACZ PREZENTACJĘ, Krzysztof Kielec prezes K-SSSE Zobacz prezentację oraz Marek Cebula - burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?