środa, 29 czerwca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.122.2016 Zielona Góra, 29.06.2016 r.


Newsletter nr 122


Konferencja prasowa podsumowująca przygotowania do 22. Przystanku Woodstock
30 czerwca (czwartek) o godz. 12:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze (ul. Podgórna 7) odbędzie się konferencja prasowa poświęcona tegorocznej edycji Festiwalu Przystanek Woodstock. Konferencję poprowadzi Jerzy Owsiak. Wezmą w niej udział: Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego, Andrzej Kunt - Burmistrz Kostrzyna nad Odrą oraz przedstawiciele sponsorów i partnerów 22. Przystanku Woodstock.
W czasie konferencji poruszone zostaną sprawy związane z zakończonymi pracami przygotowawczymi do tegorocznej edycji festiwalu. W szczególności omówione zostaną zasady nowej organizacji bezpieczeństwa. 22. Przystanek Woodstock odbędzie się w dniach 14-16 lipca w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim.


Spółki szpitalne z absolutorium
29 czerwca 2016 r. Województwo Lubuskie – jako właściciel szpitalnych spółek – podczas zwyczajnych zgromadzeń wspólników udzieliło absolutorium zarządom trzem szpitalnym spółkom.
Absolutorium udzielono zarządom spółek:
- Lubuskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Pulmonologiczno-Kardiologicznemu w Torzymiu Sp. z .o.o.,
- Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Klinicznemu im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Jednocześnie podczas zgromadzenia wspólników w Gorzowie Wlkp., w związku z wygaśnięciem umowy dotychczasowego Prezesa, Zgromadzenie Wspólników powołało nowego Prezesa Zarządu Jerzego Ostroucha. Wiceprezesem został Robert Surowiec. Rozszerzony został także skład Rady Nadzorczej Spółki – do dotychczasowego składu dołączyła jedna osoba – Pani Ewa Pawlak.

Miedziowa szansa na rozwój gospodarczy
Wydobycie miedzi w woj. lubuskim, a także problemy gospodarcze i rynku pracy – były tematami posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Macieja Jankowskiego, z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak, wojewody Władysława Dajczaka, a także wicepremiera Mateusza Morawieckiego, przewodniczącego „Solidarności" Piotra Dudy, ministrów rządu RP oraz przedstawicieli firm zainteresowanych eksploatacją miedzi w Lubuskiem: KGHM Polska Miedź SA oraz Miedzi Copper Corporation.

W posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego uczestniczyli także Elżbieta Rafalska - minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Jerzy Materna – sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marcin Mazurowski z Ministerstwa Środowiska, Janusz Jasiński – przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Czesław Fiedorowicz – przewodniczący Sejmiku Woj. Lubuskiego, posłanka Katarzyna Osos, poseł Jacek Kurzępa i wielu innych gości.
Piotr Duda, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego na szczeblu krajowym stwierdził, że istnieją pewne problemy funkcjonowania rady. – Ale jesteśmy od tego, aby te problemy rozwiązywać. Mamy partnera w stronie rządowej i jest to partner decyzyjny – mówił, podkreślając też rolę wojewodów i marszałków w radach na szczeblu wojewódzkim. Przypomniał o negocjacjach z pracodawcami, które dotyczą stawki godzinowej za pracę w wysokości 12 zł. Wspomniał też o postulatach uwzględniania klauzuli dotyczącej umów o pracę w zamówieniach publicznych, tak aby nie decydowało tylko kryterium ceny.
- U nas Wojewódzka rada Dialogu Społecznego działa sprawnie, obrady są czasem burzliwe, ale sprawne, mamy obsługę prawną a także finansową, mimo iż finansowanie to jest zadaniem rządowym zleconym administracji samorządowej – podkreśliła marszałek Elżbieta Anna Polak. – Nie otrzymaliśmy na to żadnych środków, ale finansujemy to, gdyż bardzo cenimy sobie dialog społeczny.
Nawiązując do głównego tematu posiedzenia, marszałek powiedziała, że Lubuskie to region posiadający złoża surowców naturalnych o strategicznym znaczeniu dla kraju. – Złoża surowców energetycznych stanowią poważne zaplecze dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Stawiamy na rozwój i mamy wyniki. Od 2010 r. stale rośnie u nas PKB, podobnie jak wpływy z PIT i CIT, mamy przewagę eksportu nad importem i te wskaźniki ekonomiczne to zasługa nas wszystkich pracujących na rzecz rozwoju regionu – mówiła marszałek. – Mamy bogactwa, mamy potencjał i chcielibyśmy z tego potencjału korzystać. Mam nadzieję, że uda nam się przekonać pana premiera i ministrów do podejmowania skutecznych decyzji dla woj. lubuskiego.
Wicepremier Morawiecki stwierdził, że rada dialogu ma do rozstrzygnięcia trudne zagadnienia, które wymagają dialogu. – Najważniejsze dla długofalowego rozwoju jest to, aby szukać przewag konkurencyjnych poszczególnych regionów, takich jak Ziemia Lubuska, która stanowi wrota na zachód, dzięki swemu dogodnemu położeniu – mówił wicepremier. – Ale niewątpliwie musi szukać nowych dróg rozwoju w porównaniu do swego potencjału, który nie do końca jest jeszcze wykorzystywany. Widzę wiele takich obszarów do wykorzystania, ale bardziej niż spektakularne otwarcia, ważniejsze jest uporządkowanie pewnych procesów. Bardziej zależy mi na wielu mniejszych sukcesach, niż na jednym wielkim, spektakularnym.
Wicepremier Morawiecki wymienił zagłębie węgla brunatnego w gminach Gubin i Brody jako szansę rozwojową, mówił o partnerstwie publiczno-prywatnym, które stwarza możliwości uruchomiania wielu procesów gospodarczych w osłonie instytucjonalnej. – Dla mnie w rozwoju gospodarczym najważniejsze są inwestycje, bo w ślad za inwestycjami pojawiają się innowacje – mówił. – Przygotowaliśmy pakiet uproszczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo bardzo nam zależy na zwiększeniu ich możliwości inwestycyjnych. Kolejny element to wykorzystanie środków unijnych, które w 60 procentach znajdują się w zarządzie urzędów marszałkowskich. Będziemy starali się przesunąć część środków na takich zadania w woj. lubuskim, jak dokończenie trasy S3, bo to bardzo ważna inwestycja. Ma ona znaczenie jako arteria „południkowa" wyprowadzająca tranzyt ze Szczecina na południe.
- Procesy gospodarcze są czasochłonne i nie da się ich zmienić w ciągu miesiąca, ale przy utrzymaniu stabilności makroekonomicznej na jak najwyższym poziomie, chcielibyśmy pchnąć rozwój gospodarczy na szybsze tory poprzez wykorzystanie innowacyjności naszych przedsiębiorców z mniejszą zależnością od zagranicy – podsumował wicepremier Morawiecki.
O wnioskach koncesyjnych dotyczących wydobycia złóż miedzi w woj. lubuskim, złożonych przez KGHM Polska Miedź SA oraz firmę Miedzi Copper Corporation mówił przewodniczący OPZL Janusz Jasiński (zobacz prezentację poniżej). Swoje stanowisko przedstawili także przedstawiciele Miedzi Copper Coropraction prof. Stanisław Speczik oraz KGHM Polska Miedź SA Krzysztof Tkaczuk.
Marszałek Polak przypomniała, że obie firmy zmierzały do podziału zasobów złóż na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego. – My też uczestniczyliśmy w tych rozmowach i należałoby do tego pomysłu wrócić – stwierdziła marszałek. - W regionie lubuskim mamy zdiagnozowane nasze potencjały w zakresie kopalin, mamy 25 proc. zasobów węgla brunatnego, 15 proc. złóż węglowodorów i 75 proc. krajowych złóż ropy naftowej. Natomiast jeśli chodzi o złoża miedzi to cztery firmy, nie tylko kanadyjska ale także amerykańska, inwentaryzują te zasoby, prowadzą dokumentację. Już w latach 70. te zasoby były badane, ja wtedy podjęłam naukę w technikum geologicznym i niestety, minęło 40 lat i nie mogę pracować w tym zawodzie. Ale nie chcemy przegrywać, mamy nie tylko mistrzów w koszykówce czy na żużlu, ale także w dziedzinie gospodarczej.
Marszałek podkreśliła, że w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz w naszej Strategii Rozwoju Energetyki, a także w wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennego chronimy te złoża. – Chcemy, żeby te złoża były podstawą rozwoju regionu. Ale samorząd województwa nie wybiera firmy do eksploatacji, nie wskazujemy kto ma je wydobywać – dodała. – My się porozumieliśmy ze wszystkimi środowiskami. Samorządy, pracodawcy i wszystkie instytucje jesteśmy zgodni, że należy rozwijać region w sposób zrównoważony. Ale ten potencjał powinien skutkować rozwojem gospodarczym. Dlatego oczekujemy na przyznanie koncesji przez Ministra Środowiska.
Przypomnijmy, że Sejmik Woj. Lubuskiego już trzykrotnie opowiadał się za jak najszybszym uruchomieniem eksploatacji złóż miedzi i srebra w woj. lubuskim, podejmując stanowiska w dniach: 20 października 2014, 9 lutego 2015 oraz 20 czerwca 2016 r. Marszałek Polak wręczyła premierowi Morawieckiemu wszystkie te stanowiska, prosząc o pozytywne decyzje dla regionu lubuskiego.
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przegłosowała pod koniec posiedzenia wspólne stanowisko w tej sprawie. Oto jego treść:

Stanowisko Nr 1/2016
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie wspierania
działań na rzecz eksploatacji złóż miedzi w województwie lubuskim

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jednoznacznie opowiada się za gospodarczym wykorzystaniem złóż miedzi, których występowanie na terenie województwa lubuskiego zostało potwierdzone badaniami geologicznymi.
Na przestrzeni lat odbyło się wiele spotkań wszystkich zainteresowanych stron. Dziś jest ten moment aby przejść od słów do czynów. Inwestycje związane z wydobyciem miedzi w naszym województwie są postrzegane przez wszystkie strony Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim jako szansa na przyspieszenie rozwoju gospodarczego naszego regionu i całego kraju.
Tak duża inwestycja byłaby swoistym kołem zamachowym lubuskiej gospodarki. Przyczyniłaby się do stworzenia nie tylko kilku tysięcy miejsc pracy ale również stworzyłaby wysoko wyspecjalizowane stanowiska pracy. Młodzi ludzie nie obawialiby się o swoją przyszłość mając w perspektywie możliwość podjęcia bardzo dobrze płatnej pracy. Nie sposób przejść obojętnie wobec potencjalnej możliwości zapewnienia stabilnego rozwoju dla naszego regionu na kolejne dziesięciolecia.
W związku z powyższym Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie lubuskim wnosi o szybkie rozstrzygnięcie spraw spornych koncesji na poszukiwanie oraz wydobycie miedzi w naszym województwie, mając na uwadze znaczenie inwestycji związanych z tymi działaniami dla rozwoju regionu lubuskiego i całego kraju.


43 mln zł na wsparcie rozwoju lubuskich firm
Jutro (30.06) w urzędzie marszałkowskim podpisane zostaną aneksy „Strategii wyjścia" do umów o dofinansowanie działań z zakresu instrumentów inżynierii finansowej, realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wspomniane projekty dotyczą priorytetu „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego". W wydarzeniu udział weźmie Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
Wkład finansowy z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego przekazany jako dokapitalizowanie projektów, przeznaczony był na pożyczki i poręczenia dla firm z sektora MŚP, realizujących swoje inwestycje na terenie województwa lubuskiego. Następnie środki te były oddawane przez przedsiębiorstwa na preferencyjnych warunkach. Zwrócone pieniądze angażowane były w kolejne pożyczki, przeznaczane przez firmy na nowe inwestycje.
Wyłącznym dysponentem funduszy pochodzących z wkładów LRPO na lata 2007-2013 jest Zarząd Województwa Lubuskiego. Wartość tych środków to 43 mln zł.

Lubuskie zacieśnia współpracę z Obwodem Homelskim
Najpierw udział w obchodach Święta Województwa Lubuskiego, następnie robocze spotkanie w urzędzie marszałkowskim. Nasz region odwiedziła delegacja z Obwodu Homelskiego (Białoruś), którą w Zielonej Górze przyjął członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak. Podczas dzisiejszego (27.06) spotkania rozmawiano np. o możliwości udziału przedsiębiorców z województwa lubuskiego w targach Business in Regions w Homlu w październiku br.
Dzisiejsze spotkanie odbywało się w ramach lubusko-homelskiej grupy roboczej ds. gospodarki. Jej działalność ma na celu aktywizację współpracy pomiędzy naszym regionami m.in. poprzez wypracowanie kompleksowej organizacji misji do Homla, połączonej z udziałem w wystawie „Business in Regions". Tadeusz Jędrzejczak zaznaczył, że bardzo ważnym aspektem ewentualnego udziału naszych firm w wydarzeniu, jest właściwy dobór partnerów biznesowych dla lubuskich przedsiębiorców. Spotkało się to ze zrozumieniem strony białoruskiej. Władimir Władimirowicz Gorbacziew, Z-ca Przewodniczącego Homelskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego tłumaczył, iż przy okazji wizyty przedsiębiorców lubuskich zostanie zorganizowane forum, na którym firmy będą mogły poznać prawne aspekty funkcjonowania na terenie Republiki Białorusi.
Na spotkaniu poruszano również kwestię wykorzystania lotniska w Babimoście oraz możliwości współpracy między uczelniami z obydwu regionów. Dodatkowo, uczestniczy rozmów, przedstawili potencjał gospodarczy województwa lubuskiego i Obwodu Homelskiego. Na zakończenie wizyty delegacja białoruska udała się na teren Rynku Rolno-Towarowego, gdzie zostały zaprezentowane możliwości lubusko-homelskiej kooperacji.
Ze strony białoruskiej udział w spotkaniu wzięli Władimir Władimirowicz Gorbaczie, Z-ca Przewodniczącego Homelskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Oksana Wasiliewna Korniejenko, kierownik Wydziału Przemysłu i Badań Naukowo-Innowacyjnych Departamentu Gospodarki Homelskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Aleksandr Michajłowicz Gonczarow, dyrektor Homelskiego Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowego i Władimir Juriewicz Kuźma, dyrektor Przedsiębiorstwa Budowlanego „Polesestroi".


Lubuskie jednostki ochrony zdrowia: podsumowania i plany rozwojowe
Podsumowanie działalności jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest samorząd województwa, w roku 2015, omówienie bieżącej sytuacji, a także plany rozwojowe - to tematy spotkania Elżbiety Anny Polak z dyrektorami marszałkowskich lecznic. - Zmienia się ustawa o działalności leczniczej. Pod koniec sierpnia planujemy dużą debatę, podczas której podsumujemy 8 lat funkcjonowania lubuskiej ochrony zdrowia. Taka rzetelna diagnoza wskazuje potrzebę zmian i daje podstawę opracowania planów na przyszłość. Mamy strategię, ale to tylko dokument planistyczny, a życie wiele planów weryfikuje – wyjaśniła marszałek.
Marszałek odniosła się do zmian w nowelizowanej ustawie o działalności leczniczej. - Do tej pory w ustawie był zapis, że jeżeli jednostka ma straty samorząd może pokryć te straty i przekształcić jednostkę w spółkę. Teraz nie ma już takiej możliwości. Teraz warunkowo samorząd przejmuje zobowiązania. Więc będziemy pilnować restrykcyjnego przestrzegania dyscypliny finansowej – wyjaśniła.
Elżbieta Anna Polak podkreślała, że Lubuskie jest liderem w zakresie jakości usług medycznych. W Krajowym Indeksie Sprawności Ochrony Zdrowia 2014 Lubuskie zajęło III miejsce w kategorii „Poprawa stanu zdrowia mieszkańców". - To nagroda za profilaktykę i diagnostykę. I za te działania państwu dziękuję – mówiła podczas spotkania z dyrektorami szpitali i przychodni.
Marszałek pochwaliła się największymi sukcesami zakresie ochrony zdrowia z roku 2015. Zobacz prezentację - Warto podkreślić, że Lubuskie jest jedynym województwem w Polsce, gdzie samorząd nie musi pokrywać ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia. Lubuskie jest także regionem, gdzie wojewódzki oddział NFZ pokrył w 2015 roku wszystkie nadwykonania szpitali podległych samorządowi. – Nasze jednostki mają także najniższe zobowiązania wymagalne w Polsce! To naprawdę bardzo dobre informacje i wynik ciężkiej pracy – skomentowała marszałek Elżbieta Anna Polak.
Informację na temat wyników finansowych i inwestycji w jednostkach ochrony zdrowia przedstawił dyrektor departamentu ochrony zdrowia UMWL Tomasz Wróblewski. Zobacz prezentację
Dyrektorzy zapoznali się także z pracami Komitetu Sterującego ds. interwencji EFSI w sektorze ochrony zdrowia, w którym region lubuski reprezentuje marszałek Polak. Informację na ten temat przedstawiła Mirosława Dulat – zastępca dyrektora departamentu ochrony zdrowia UMWL. Zobacz prezentację. Poinformowała ona także, że Lubuskie zostało docenione przez Komitet, ponieważ jako pierwsi w kraju ogłosiliśmy konkurs w regionalnym programie operacyjnym na wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczenia zdrowotne w zakresie geriatrii i opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej – wyjaśniła.
To wywołało temat środków unijnych na ochronę zdrowia. - Obecnie głównym koordynatorem jest minister zdrowia i te inwestycje muszą się wpisywać w założenia programów krajowych i polityki spójności – wyjaśniła marszałek. O możliwościach finansowania projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego mówiła dyrektor departamentu zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Sylwia Pędzińska. Marszałek Polak podkreślała, że środków na ochronę zdrowia w RPO jest w tej perspektywie mało, jednak szpitale mogą korzystać z innych działań np. w zakresie termomodernizacji, czy e-usług. Zaznaczyła, że samorząd służy pomocą w aplikowaniu o środki. - Powołujemy Lubuską Akademię Rozwoju. Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 lipca. Prowadzimy szkolenia i chcemy to skoordynować. Zawsze jak będą ogłaszane konkursy, to będziemy organizować taką akademie dla potencjalnych beneficjentów. Będą to również szkolenia z obszaru ochrony zdrowia – wyjaśniła.


O przyszłości kierunku lekarskiego
Działalność kierunku lekarskiego w następnych latach to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak, Rektora UZ Tadeusza Kuczyńskiego oraz władz wydziału lekarskiego z władzami i ordynatorami Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze. - Kończymy pierwszy rok. Wykonaliśmy wiele inwestycji, wiele jeszcze przed nami, wciąż jest wiele zagadek. Chciałabym, żebyście państwo wiedzieli na jakim jesteśmy etapie i jaki jest stan przygotowań do kolejnego roku – wyjaśniła marszałek, która była inicjatorką spotkania.
Szpital kliniczny będzie uniwersytecki
Podczas spotkania marszałek podkreślała, że obecnie głównym problemem jeżeli chodzi o funkcjonowanie kierunku lekarskiego w przyszłości jest brak decyzji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej przekształcenia szpitala klinicznego w uniwersytecki. W tej chwili funkcjonuje kształcenie na bazie obcej. - Niestety w dalszym ciągu nie mamy informacji co do ścieżki prawnej przekształcenia szpitala klinicznego w Zielonej Górze w szpital uniwersytecki. Mieliśmy taki plan tworząc spółkę kliniczną, że przekażemy uniwersytetowi 51% udziałów, ze złotą akcją samorządu tak, aby w dalszym ciągu był miał on większość udziałów. Taka też była wola sejmiku województwa, żeby ta kontrola pozostała w rękach samorządu województwa, żeby był on właścicielem, bo najwięcej inwestujemy i wspomagamy z budżetu województwa i Regionalnego Programu Operacyjnego – wyjaśniła.
Prof. Tadeusz Kuczyński podkreślał, że prace w tej sprawie są prowadzone i zmierzają w dobrym kierunku. - Nie wyobrażam sobie, żeby kierunek lekarski istniał bez szpitala klinicznego, ponieważ są koszty, których nie da się pokryć z żadnych innych funduszy, które musimy mieć uruchomione na 6 roku, ale ten czas szybko mija. Szpital kliniczny daje nam dostęp do środków krajowych, które pozwolą na duże inwestycje w szpitalu. Złożyliśmy dwa pisma do Ministerstwa Zdrowia, mając wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia. Mieliśmy zielone światło. Trzy miesiące temu otrzymaliśmy odpowiedź negatywną, informującą, że nasza ścieżka procedowania jest niewłaściwa. Po wielu spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia wskazano na ścieżki postępowania – wyjaśnił. Zaprezentowała je kanclerz uczelni Katarzyna Łasińska. - Jestem bardzo dużym optymistą. Uważam, że tu nie ma większych problemów i że to tylko kwestia czasu. Podchodzę do tego bardzo spokojnie – dodał rektor.
Kierunek lekarski: jesteśmy gotowi do kształcenia na 2. Roku
Podczas spotkania rozmawiano także na temat kształcenia na kierunku lekarskim. - Żeby nie było niepokojącej atmosfery w szpitalu co do prowadzenia kierunku lekarskiego: kadry, wymagań, standardów. W tym zakresie jesteśmy przygotowani do kształcenia na drugim roku. Mamy dodatkowe 60 miejsc, czyli od października będziemy mieli 180 studentów i ta liczba będzie rosła. Mamy też inne szpitale chętne do współpracy. Nie ma więc zagrożenia w zakresie kształcenia. Jesteśmy wysoko oceniani jeżeli chodzi o standardy kształcenia. Otrzymaliśmy najwyższą kategorię A. Także jak dotąd idzie nam dobrze – podkreślała marszałek. Podobnego zdania jest ustępujący dziekan wydziału prof. Marek Spaczyński. Zaznacza on jednocześnie, że rozpoczęły się już przygotowania do kształcenia na trzecim roku, co niesie za sobą pewne trudności. - Udało się stworzyć kierunek lekarski i to jest duże osiągnięcie. To jest duża nobilitacja dla regionu. Teraz udało się uzyskać zgodę na kształcenie kolejnych 120 studentów. Ten pierwszy rok zamykamy bardzo pozytywnie. Jeżeli chodzi o drugi rok – mamy kadrę do prowadzenia zajęć. Możemy więc optymistycznie patrzeć na ten 2 rok. Problem jest jeżeli chodzi o rok trzeci, gdzie pojawiają się zajęcia praktyczne – wyjaśnił.
Uczelnia ogłosiła już konkursy na stanowiska nauczycieli, którzy będą kształcić na I i II roku. Jeżeli chodzi o kształcenie na III roku władze wydziału liczą na ścisłą współpracę ze szpitalem klinicznym. Być może będzie także konieczność nawiązania współpracy z innymi szpitalami w regionie.
Samorząd województwa wspiera funkcjonowanie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. W Wieloletnim Planie Finansowym zapisano na ten cel środki w wysokości 6 mln zł.
Ponadto samorząd województwa wsparł inwestycje związane z utworzeniem kierunku lekarskiego i dostosowaniem infrastruktury UZ i Szpitala:
 30,2 mln zł - dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb kierunku lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych) – źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego, budżet Miasta Zielona Góra
 6 mln zł – przeznaczono na pierwsze dwa lata funkcjonowania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł została podpisana 26 sierpnia 2015 r.) – źródło finansowania – budżet województwa lubuskiego
 6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu – źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego
 350 tys. zł – wyposażenie Dziekanatu – źródło finansowania – budżet Województwa Lubuskiego
 3,8 mln zł – przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego- źródło finansowania – LRPO
 8,5 mln zł – dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych źródło finansowania – LRP
RAZEM – 55,05 mln zł


Dobre informacje z lubuskiego rynku pracy
Trwa ożywienie na lubuskim rynku pracy. Maj był kolejnym miesiącem spadku bezrobocia w regionie lubuskim. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 119,5 tys. osób i wzrosło o 2,4% w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Województwo lubuskie należało do grupy województw, w których spadek stopy bezrobocia był najgłębszy. - Stawiamy na gospodarkę, mądrze lokujemy fundusze europejskie i to przynosi efekty – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.
Optymistyczne dane z lubuskiego rynku pracy płyną już od kilku miesięcy. W maju stopa bezrobocia wyniosła 9,5%, tj. obniżyła się o 0,4 p. proc. w porównaniu z notowaną przed miesiącem i była o 2,0 p. proc. mniejsza niż przed rokiem. We wszystkich powiatach województwa notowano spadek stopy bezrobocia w skali roku. Najniższe bezrobocie odnotowano w miastach na prawach powiatu: Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz powiatach słubickim i gorzowskim. Natomiast najwyższą stopę bezrobocia notowano w powiatach: żagańskim i strzelecko-drezdeneckim.
To jednak nie koniec dobrych wieści. Urząd Statystyczny informuje także, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3557,70 zł i było o 6,0% wyższe niż przed rokiem. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie notowano w sekcjach: informacja i komunikacja (5609,79 zł), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (5205,71 zł) oraz przetwórstwo przemysłowe (3762,56 zł).
Ponadto produkcja sprzedana przemysłu była o 12,3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., wobec spadku przed rokiem o 4,4%. W okresie styczeń-maj br. w województwie lubuskim wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku wyniósł 8,2% i był najwyższy w kraju.
W budownictwie mieszkaniowym przekazano do użytkowania 243 mieszkania, tj. o 15,2% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.
Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 1,9% wyższa niż przed rokiem. Wzrost sprzedaży zanotowano m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją mebli, RTV, AGD (o 41,8%) oraz prowadzących sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 38,0%).
Więcej informacji można znaleźć w „Komunikacie o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2016 r.", który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze pod adresem:

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
Najwięcej turystów zagranicznych (151,0 tys.) odwiedzających województwo lubuskie w 2015 r. przybyło z Europy. Przyjechali głównie z Niemiec, Litwy, Białorusi, Rosji, Łotwy oraz Ukrainy. Tak wynika z opracowania przygotowanego przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.
W województwie lubuskim gościli także turyści z innych kontynentów, m.in.: 1,2 tys. turystów z Azji, 1,0 tys. z Ameryki Północnej, 0,3 tys. z Ameryki Południowej i Środkowej, 0,2 tys. z Afryki i 0,1 tys. z Australii i Oceanii.
Według stanu z końca lipca 2015 r. w 288 lubuskich obiektach noclegowych na podróżnych czekało 18,6 tys. miejsc noclegowych. W 2015 r. w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 615,9 tys. turystów (o 3,5% więcej niż przed rokiem), którym udzielono 1289,1 tys. noclegów (wzrost w skali roku o 7,3%).
Więcej informacji można znaleźć w publikacji pt. „Turystyka w województwie lubuskim w latach 2013-2015". Celem publikacji jest zaprezentowanie podstawowych danych o infrastrukturze turystycznej i jej wykorzystaniu. Składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter metodologiczny i analityczny, zaś druga zawiera wykresy oraz tablice stanowiące uzupełnienie informacji zawartych w komentarzu analitycznym. Część tabelaryczna obejmuje informacje o liczbie turystycznych obiektów noclegowych i ich wykorzystaniu, placówkach gastronomicznych oraz działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Zastosowano przekroje obejmujące województwo, podregiony, powiaty i gminy.


Robocze rozmowy z premierem Brandenburgii
Transgraniczne połączenia kolejowe oraz projekty polsko-niemieckie finansowane w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Lubuskie-Brandenburgia – to główne tematy roboczego spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z premierem Kraju Związkowego Brandenburgia Dietmarem Woidke. Szefowie obu regionów – woj. lubuskiego i Brandenburgii – poruszyli najważniejsze międzyregionalne tematy w sobotę w Bad Muskau, przy okazji wspólnych obchodów Święta Woj. Lubuskiego w Parku Mużakowskim.
Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreśliła, że program transgraniczny EWT zdecydowanie przyspieszył od czasu ostatniego spotkania z premierem Brandenburgii. Zarządzanie programem EWT na polsko-niemieckiej granicy odbywa się obecnie po stronie niemieckiej, w Poczdamie. – Dziękuję za to przyspieszenie. Widać, że pana premiera słuchają – stwierdziła marszałek.
Premier Woidke przypomniał, że jednym z kluczowych tematów transgranicznych w ostatnim czasie są połączenia kolejowe między Polską a Niemcami i konieczność ich rozszerzenia. Temu tematowi był poświęcony m.in. niedawny polsko-niemiecki „szczyt kolejowy". – Jest wola, abyśmy działali nie tylko w strefie przygranicznej, ale znacznie szerzej – powiedział premier Woidke. – W tej sprawie poczyniono już pierwsze pozytywne kroki, ale trzeba zrobić więcej.
– Potrzebna jest jednak większa promocja tych połączeń – podkreśliła marszałek Polak. – Mam nadzieję, że połączenia na południu naszego regionu, które obecnie funkcjonują jako weekendowe, uda się rozszerzyć na tygodniowe. Dobrze się składa, że obecnie, kiedy Wrocław jest europejską stolicą kultury, będzie można sprawdzić, czy jest na to zapotrzebowanie.
Marszałek zwróciła uwagę na problemy z połączeniem Krzyż – Gorzów – Berlin: – Te połączenia nie są na tyle atrakcyjne, by korzystała z nich wystarczająca liczba pasażerów. Jesteśmy jako Zarząd Województwa bardzo krytykowani, że uruchomiliśmy i sfinansowaliśmy połączenie, na które nie ma zapotrzebowania. Potrzebne jest spotkanie przedstawicieli ministerstwa komunikacji Kraju Związkowego Brandenburgii z operatorami połączeń. Bo okazuje się, że bardziej atrakcyjne jest połączenie z przesiadką w Kostrzynie. Widać więc, że najważniejsze są tutaj szczegóły – powiedziała marszałek Polak.
Premier Woidke zapewnił, że brandenburskie ministerstwo komunikacji zostanie zapoznane z tym problemem. – Możemy jak najbardziej uruchomić w tym zakresie kontakty z Urzędem Marszałkowskim – powiedział Dietmar Woidke. Uzgodniono, że minister komunikacji Landu Brandenburgii zostanie zaproszona na spotkanie w tej sprawie do Zielonej Góry lub do Gorzowa. Marszałek Polak podkreśliła, że ta sprawa jest niesłychanie ważna dla regionu lubuskiego, gdyż transgraniczne połączenia kolejowe pomagają w dalszym nawiązywaniu współpracy na granicy i niwelowaniu dysproporcji rozwojowych między Polską a Niemcami. – Jesteśmy gotowi nadal dopłacać do tych połączeń, przynajmniej do momentu, kiedy staną się one dochodowe – podsumowała marszałek.
W sprawie funduszy transgranicznych EWT, marszałek poruszyła temat projektu promocji Parku Mużakowskiego oraz projektu w zakresie monitorowania chorób nowotworowych. – Obecnie czeka nas ocena tych projektów i bardzo nam zależy na kontynuacji projektu promocji Parku Mużakowskiego, a także projektu w dziedzinie ochrony zdrowia – mówiła marszałek. Premier Woidke przyznał, że projekt monitorowania chorób nowotworowych jest w Brandenburgii z powodzeniem wdrażany, podobnie jak w innych krajach związkowych w Niemczech: - Mamy taki rejestr zachorowań na nowotwory i możemy służyć tutaj dalszą współpracą z polskimi partnerami – powiedział. – Myślę, że dość szybko będzie możliwe przygotowanie umowy ramowej w tej sprawie. Dobrze funkcjonująca służba zdrowia ponad granicą jest i powinna pozostać naszym priorytetem. Nawet jeśli to będzie kosztować, to powinniśmy pokonywać wszystkie przeszkody biurokratyczne.
Tematem rozmów była także polsko-niemiecka współpraca szpitali i klinik przy kierunku lekarskim na Uniwersytecie Zielonogórskim. Premier Woidke i marszałek Polak spotykają się regularnie, Brandenburgia jest najważniejszym regionem partnerskim woj. lubuskiego. Sobotnie spotkanie odbyło się w Nowym Zamku w Bad Muskau, przed uroczystą sesją Sejmiku Woj. Lubuskiego, na którym premier Woidke odebrał tytuł Zasłużonego dla Woj. Lubuskiego.


Lubuskie otwarte na świat
Polsko-niemieckie pogranicze to doskonałe miejsce na międzynarodowe spotkanie. Podczas Święta Województwa w Parku Mużakowskim marszałek Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak spotkali się z zagranicznymi partnerami województwa lubuskiego. Marszałek spotkała się także z premierem Brandenburgii Dietmarem Woidke.
- Bardzo serdecznie Państwa witam w regionie lubuskim, w miejscu niezwykle symbolicznym. Tutaj nasze narody kiedyś dzieliła granica. A dzisiaj jesteśmy świadkami jak na naszych oczach dzieje się historia. Nie ma już tego, co nas dzieliło, a jesteśmy tu razem - powitała gości marszałek Elżbieta Anna Polak. - Parkiem Mużakowskim zarządza fundacja polska-niemiecka. Dwa obiekty są wpisane na listę światowego dziedzictwa: Park Mużakowski i Geopark Łuk Mużakowa, czyli fantastyczne struktury geologiczne, polodowcowe widoczne z kosmosu, gdzie natura wyczyniała cuda i dzisiaj można tam oglądać kolorowe jeziora. Czegoś takiego nie zobaczycie nigdzie na świecie - dodała.
Gości powitał także współgospodarz Parku, premier Brandenburgii Dietmar Woidke. - Jest to nad wyraz symboliczne miejsce. Park przez polsko-niemiecką współpracę zyskał taki wygląd. Stał się symbolem polsko-niemieckiej współpracy, przyjaźni i dobrych stosunków. To wszystko co dzisiaj jest normalne, to jest cud normalności. Przede wszystkim w kontekście historycznych relacji między naszymi narodami. Musimy każdego dnia pracować, aby tą naszą współpracę zacieśniać, żeby nie zaprzepaścić tego co już zostało wypracowane. Budujmy razem dobre relacje oraz naszą europejską normalność - apelował.
Wspólnie z nami świętowali:
Wspólnie z nami świętowali przedstawiciele 6 lubuskich regionów partnerskich: Kraju Związkowego Brandenburgia, Kraju Związkowego Saksonia, Obwodu Homelskiego (Białoruś), Obwodu Iwanofrankowskiego (Ukraina), Obwodu Tarnopolskiego (Ukraina) oraz Kraju Nitrzańskiego (Słowacja).
Goście wzięli udział w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, podczas której premier Brandenburgii Dietmar Woidke otrzymał uhonorowany został tytułem Zasłużony dla Województwa Lubuskiego.
Jutro delegacje wybiorą się w podróż po Lubuskiem. W programie m.in. rejs galarem po Odrze oraz wizyta w Winnicy Winna Góra w Górzykowie.


Uroczysta sesja Sejmiku
25 czerwca br., na terenie Parku Mużakowskiego w Nowym Zamku w Bad Muskau (Niemcy) odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Obrady były okazją do uczczenia 25 rocznicy podpisania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy". Podczas sesji wręczone zostały odznaczenia Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. Poznaliśmy także laureatów konkursu „Samorząd Lubuski w mediach".
Podczas obrad marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że Park Mużakowski to symbol doskonałych stosunków polsko-niemieckich. - To naprawdę fantastyczne uczucie świętować z państwem w tym wyjątkowym miejscu. Do tego ten niezwykły jubileusz 25-lecie podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Tutaj Brandenburgia, Saksonia, Łęknica, Bad Muskau - wszyscy jesteśmy spadkobiercami tego niezwykłego światowego dziedzictwa. Park Mużakowski i geopark - dwa obiekty w jednej gminie. Tu kiedyś dzieliła nas granica i wiele dramatycznych wydarzeń z przeszłości. Dzisiaj jesteśmy razem i bardzo dobrze współpracujemy. Władysław Bartoszewski w swoim ostatnim wywiadzie powiedział: „W przyszłym roku będzie bardzo pozytywna rocznica, ale trzeba pamiętać o przeszłości i pielęgnować doświadczenie i współpracować we wszystkich obszarach każdego dnia". To nam, Polakom się udało - mówiła.
Premier Brandenburgii Dietmar Woidke również wskazał na niezwykłość relacji polsko-niemieckich, nazywając je cudem normalności. - Trzeba często przypominać jak wszystko się zaczęło. A zaczęło się wszystko kotko po upadku muru, zjednoczeniu Niemiec i uznaniu polsko-niemieckiej granicy. To był pierwszy ważny krok niemieckiej strony aby zbudować ponownie zaufanie, którego wcześniej nie było. Traktat był drugim krokiem, który stworzył podstawę współpracy. Wielu ludzi pracowało nad tym, aby z wraz z podpisaniem porozumienia powstało zaufanie i przyjaźń między narodami. Gdy patrzymy wstecz i patrzymy na sytuację z lat 90 możemy mówić o cudzie normalności – jak Polacy i Niemcy na pograniczu się teraz ze sobą żyją - wyjaśnił.
Podczas obrad dr. Dietmar Woidke uhonorowany został tytułem Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. - Przyjmuje to odznaczenie w imieniu wielu budowniczych polsko-niemieckich stosunkowo. To będzie oznaczało zobowiązanie do rozwijania współpracy polsko-niemieckiej - dziękował.
"Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" odbiorali:
L.P. NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO
1 dr Woidke Dietmar Premier Kraju Związkowego Brandenburgia
2 Tillich Stanislaw Premier Kraju Związkowego Saksonia
3 König Hansjörg Sekretarz stanu w Saksońskim Ministerstwie Finansów
4 Panning Cord Dyrektor Parku Mużakowskiego, Dyrektor Fundacji „Park Księcia Pücklera Bad Muskau".
5 Richter Roland Z-ca Dyrektora Job Center Görlitz
6 Koźma Jacek geolog, pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
7 dr Stachańczyk Renata architekt krajobrazu, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
8 Johna Ewa pracownik Parku Mużakowskiego
9 Czuba Mariusz Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w Zarządzie Fundacji "Park Księcia Pucklera Bad Muskau" i Międzynarodowej Radzie Parku Mużakowskiego
10 dr Stachańczyk Grzegorz artysta malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
11 Krzeszewska-Zmyślony Barbara germanistka, organizatorka Centrum Kultury i Języka Niemieckiego
12 dr Michałowski Andrzej Profesor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, twórca pracowni ochrony i konserwacji parku

Podczas uroczystej sesji poznaliśmy także laureatów konkursu „Samorząd Lubuski w mediach".
I miejsce - Michał Szczęch - Gazeta Regionalna
II miejsce - Artur Steciąg - Radio Zachód
II miejsce - Leszek Kalinowski - Gazeta Lubuska

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?