czwartek, 5 maja 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa LubuskiegoGZ.II.0620.1.86.2016                                                                                Zielona Góra, 05.05.2016 r.

Newsletter nr 86

 

 

 

 

Mapy potrzeb zdrowotnych: Lubuskie ma najwięcej nowoczesnego sprzętu!

Z opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia map potrzeb zdrowotnych w zakresie szpitalnictwa wynika, że w województwie lubuskim  jest najwięcej nowoczesnych urządzeń diagnostycznych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. – Zainwestowaliśmy w wysokospecjalistyczny sprzęt. Wsparcie, jakie płynęło do szpitali w naszym regionie w ostatnich latach przekłada się na coraz wyższą jakość diagnozowania i leczenia – komentuje Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa, która nadzoruje ochronę zdrowia w samorządzie

„Jak się diagnozować, to w Lubuskiem, bo ma najlepiej wyposażone oddziały" – czytamy 5 maja br. w Dzienniku Gazecie Prawnej. I rzeczywiście: z analizy zasobów sprzętowych wynika, że w naszym regionie jest najlepsza sytuacja. Lubuskie wymieniane jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi m.in. o analizatory biochemiczne na 100 tys. mieszkańców (Lubuskie – 3,63, średnia w Polsce – 2,55) oraz aparaty RTG z torem wizyjnym (Lubuskie – 6,47, średnia w Polsce – 3,70).

– W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na ochronę zdrowia przeznaczyliśmy ponad 217 mln zł. A do wielu inwestycji w marszałkowskich jednostkach samorząd województwa zabezpieczał także tzw. wkład własny. Poza tym nieustannie doposażamy jednostki ze środków budżetu województwa. Stąd efekty: poprawia się jakość diagnostyki, poziom leczenia. Obecnie rozwiązujemy kolejny problem, czyli deficyty kadry medycznej. W nowo utworzony kierunek lekarski zainwestowaliśmy miliony! Sama infrastruktura pochłonęła ponad 55 mln zł. A obecnie wywiązujemy się z umowy sprzed 4 lat, jaką zawarliśmy z rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego: do samego kształcenia studentów na kierunku lekarskim samorząd dokłada aż 6 mln zł – podsumowuje Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa.

Mapy, które pokazują drogę inwestycji w zdrowie

Mapy potrzeb zdrowotnych to dokument, który został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia na wniosek Komisji Europejskiej. Pod koniec ub. roku opublikowane zostały dwie pierwsze mapy – w zakresie onkologii i kardiologii. Potwierdziły one diagnozę i deficyty stwierdzone przez samorząd województwa w naszych dokumentach strategicznych – m.in. potrzebę utworzenia ośrodka radioterapii w Gorzowie Wlkp. W ślad za tym postawiony został ważny krok: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., której 100-procentowym właścicielem jest Samorząd Województwa Lubuskiego, ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zakładu radioterapii przy lecznicy. Wiadomo już, że te dwie pierwsze mapy zostały kilka tygodni temu pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Europejską.

Mapy dotyczące leczenia szpitalnego Ministerstwo opublikowało 29 kwietnia br. Ten dokument – oprócz pozytywnej informacji o naszych zasobach sprzętowych – wskazuje także na trendy demograficzne i diagnozę stanu naszych oddziałów. Jednym z wniosków jest m.in. brak anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci w województwie lubuskim. Mamy też największy odsetek seniorów. Mapy mają być podstawą do planowania inwestycji w ochronie zdrowia.

Dziennik Gazeta Prawna (5 maja 2016 r.): „Choć mapy zostały już opublikowane, dyskusja wokół nich dopiero się zaczyna. Partnerzy społeczni brali bowiem udział jedynie w krótkich konsultacjach już gotowego dokumentu. Teraz chcą m.in. poznać szczegóły metodologii, z jakiej korzystano przy ich tworzeniu". Kontrowersje i wątpliwości wzbudzają przede wszystkim prognozy i wskazania Ministerstwa dotyczące likwidacji łóżek na wielu oddziałach, także w naszym regionie. Samorząd Województwa będzie konsultował tę kwestię z autorami map. – Zwróciłam się do Ministra Zdrowia o utworzenie specjalnego zespołu, w którego skład weszliby przedstawiciele województwa. Chcemy mieć wpływ na ustawowe zmiany w ochronie zdrowia. Jesteśmy podmiotami tworzącymi dla wielu ważnych szpitali w regionach – dodaje Elżbieta Polak.

 

 

Strzelce Krajeńskie gospodarzem Święta Plonów

Już wiadomo, że XVIII Lubuskie Święto Plonów odbędzie się 4 września br. w Strzelcach Krajeńskich. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Województwa Lubuskiego. Ten rok jest wyjątkowy dla Strzelec Krajeńskich, gdyż miasto świętuje 730. rocznicę powstania.

Święto Plonów łączy w sobie to, co w naszej tradycji najpiękniejsze: pamięć regionu, kultywowanie dawnych obrzędów i radość z bogatych żniw. Nieodłącznym elementem odbywający się w ramach tego święta jest konkurs kulinarny pn.: "NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO - SMAKI REGIONÓW".

Święto Plonów jest pięknym tradycyjnym obrzędem ludowym, bogatym w symbolikę misternie wykonanych wieńców i okazałych bochnów chleba - wieńczącym coroczny, ogromny trud wszystkich pracujących na roli. Jest to przede wszystkim Święto wdzięczności za Opatrzność Bożą, nad plonami i rolnikami, którzy z poszanowaniem uprawiają ziemię.

 

 

Do startu, gotowi, start!

Działasz w organizacji pozarządowej? Organizujesz wydarzenie sportowe w kraju lub za granicą? Ten konkurs jest dla Ciebie! Do podziału jest 200 tys. zł. 2 maja br. zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie działań w zakresie promocji Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń sportowych odbywających się w kraju i za granicą.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa – działania sprzyjające promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.

Minimum 30% przyznanej dotacji musi zostać przeznaczona na kampanię promującą województwo lubuskie, przedstawiającą jego walory i atrakcyjność turystyczną, wdrażając w realizację zadania hasło ,,Zdrowe Lubuskie" lub ,,Lubuskie - tu gramy". Przy realizacji zadania, około 50% wydarzeń powinno odbyć się na terenie województwa lubuskiego. Wymagalny minimalny finansowy wkład własny (na finansowy wkład własny składają się: finansowe środki własne i środki finansowe z innych źródeł ) oferenta w realizację zadania wynosi minimum 30% wartości projektu (w tym maksymalnie 5% wkładu osobowego).

Konkurs obejmuje zadania, których zakończenie nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Oferty będzie można składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs z obszaru promocji województwa" w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

 

 

Prawie 28 mln euro dla lubuskich Lokalnych Grup Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej

W sumie 10 Lokalnych Grup Działania i jedna Lokalna Grupa Rybacka działające na terenie województwa lubuskiego otrzymają na realizacje swoich lokalnych strategii rozwoju łączną kwotę prawie 28 mln euro: z czego prawie 25 mln euro to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a 3 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze".

Jest to efekt ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego naboru wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Nabór wniosków odbywał się w dniach 16 listopada 2015 r. – 30 grudnia 2015 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach tego naboru wpłynęło 13 wniosków. Oceny wniosków dokonywała Komisja składająca się z niezależnych ekspertów i pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Ocena wniosków trwała prawie 4 miesiące, w dniu 16 kwietnia 2016 r. Komisja przyjęła listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju jako rekomendację do akceptacji Zarządu Województwa Lubuskiego.
2 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zatwierdzającą rekomendowaną listę. Podjęta uchwała pozwoli na podpisanie umów ramowych z Lokalnymi Grupami Działania i Lokalną Grupą Rybacką.

Lista ocenionych Lokalnych Strategii Rozwoju

 

 

Grunt na medal 2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Grunt na medal 2016" organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbietę Annę Polak.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja terenów kompleksowo przygotowanych pod inwestycje produkcyjne. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 maja. Udział w konkursie jest bezpłatny i stanowi znakomitą okazję dla podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu.

Inwestycje zagraniczne to duży krok w kierunku rozwoju gminy, poprawy jakości życia jej mieszkańców oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Udział w konkursie to szansa na promocję gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a więc wyjątkowe możliwości pozyskania znaczących inwestorów.

Zachęcamy Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Starostów naszego regionu o zgłaszanie terenów przygotowanych pod inwestycje produkcyjne.

Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIiIZ oraz urząd marszałkowski lokalizacji zagranicznym inwestorom, a także będą promowane na forum międzynarodowym.  Ponadto Zwycięzcy Konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal" na wszystkich materiałach promocyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu:

Grunt na medal_Regulamin 2016

Formularz zgloszeniowy

Założenia do prezentacji gminy podczas audytu

oświadczenie właściciela prywatnego

 

 

Unia promuje innowacje, przedsiębiorczość i współpracę międzynarodową

Kolejna perspektywa finansowa UE to kolejne szanse na uzyskanie unijnych dotacji. O pieniądze mogą starać się instytucje wsparcia biznesu i badawcze, a także wybrani przedsiębiorcy. Szczególnie pożądane będą działania wspierające transfer innowacji na rynkach międzynarodowych. Fundusze można pozyskiwać m.in. w ramach programów Interreg: Południowy Bałtyk oraz Region Morza Bałtyckiego. To właśnie tego tematu będzie dotyczyć ogólnopolska konferencja w Gdańsku, zaplanowana w dniach 23 – 24 maja.

Wsparcie UE daje możliwość m.in. zaprezentowania swojego produktu na arenie międzynarodowej, a także uzyskania wiedzy i know-how w sektorze swojej działalności. To dzięki programom Interreg możliwie jest budowanie międzynarodowych sieci współpracy i klastrów, zdobycie dostępu do najnowszych badań i innowacji czy też uzyskanie wsparcia dla promocji swoich produktów, w różnych sektorach gospodarki. Pozwala to na wspólne działania m.in. w dziedzinach transferu innowacji, umiędzynaradawiania MŚP, rozwoju zielonych technologii.

Wsparcie UE udzielone dotychczas w celu wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorczości w państwach regionu Morza Bałtyckiego zaowocowało m.in. utworzeniem klastra współpracy przedsiębiorców LNG (Liquid Natural Gas). Efektem tych działań jest przyciągnięcie inwestycji wartych blisko 50 mln euro i wsparcie przedsiębiorców w procesie kreowania nowych innowacyjnych produktów meblarskich (ok. wspólnie wykreowanych 35 prototypów).

Więcej o możliwości współpracy w ramach Interreg: Południowy Bałtyk oraz Region Morza Bałtyckiego i szansach na uzyskanie dofinansowania będzie się można dowiedzieć podczas konferencji, która odbędzie się w Gdańsku ( 23-24 maja),

Konferencja będzie niepowtarzalną okazją nie tylko do uzyskania praktycznych informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia UE, ale przede wszystkim do nawiązania szerokich kontaktów międzynarodowych, uzyskania informacji nt. możliwości rozszerzenia swojej działalności, dołączenia do istniejących już sieci współpracy i klastrów, a także stworzenie nowych.

Konferencja skupi podmioty działające w różnych sektorach gospodarki z krajów leżących wokół morza, w tym przedsiębiorców, instytucje naukowo-badawcze, jednostki badawcze. Stworzy też możliwość rozmowy z ekspertami w wybranych dziedzinach, a także z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować. Można to zrobić klikając TUTAJ.

 

 

Rozwój eksportu i inwestycji za granicą

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zaprasza regionalnych firmy na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą. Przedsiębiorcy zainteresowani działalnością na rynkach międzynarodowych uzyskają praktyczne wskazówki w zakresie rozpoczęcia sprzedaży za granicą. Konferencja odbędzie się 20 maja w Żarach w Hotelu Janków.

W celu rezerwacji miejsc prosimy o kontakt pod nr tel. 883 313 456 lub e-mail: ewa.zdanowicz@szkolenia-polska.pl lub coie@lubuskie.pl. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Program spotkania: 

10:00 – 10:10 - Prezentacja COIE

10:10 – 11:20 - Świadczenie usług na terenie Hiszpanii i Portugalii

 • Prowadzenie działalności gospodarczej w Hiszpanii i Portugalii, informacje ogólne.
 • Zakładanie przedsiębiorstw, formy prawne oraz procedury rejestracji działalności gospodarczej.
 • Zobowiązania podatkowe i ubezpieczeniowe.
 • Rynek Hiszpanii i Portugalii – możliwości eksportowe dla polskich przedsiębiorców.

11:20 – 12:30 - Zasady INCOTERMS

 • Międzynarodowe reguły zawierania i realizacji kontraktów handlowych.
 • Analiza wykładni terminów handlowych INCOTERMS.
 • Komentarze do wykładni formuł INCOTERMS.
 • Praktyczne aspekty posługiwania się formułami handlowymi INCOTERMS.

12:30 – 12:50 - Przerwa kawowa

12:50 – 14:00 - Promocja na rynkach zagranicznych

 • Funkcje działań promocyjnych.
 • Narzędzia polityki promocji (reklama, public relations, sprzedaż osobista itp.)
 • Promocja jako element marketingu -mix (produkt, cena, dystrybucja).

 

Unijne wsparcie dla branży budowlanej

Przybliżą firmom możliwości pozyskania unijnych dotacji. 12 maja w Urzędzie Miasta w Żarach odbędzie się konferencja „Lubuska Synergiczna Koncepcja Innowacyjnych Produktów w Branży Budowlanej". Wydarzenie poświęcone jest małym i średnim przedsiębiorstwom z branży budowlanej. Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. innowacyjne rozwiązania w budownictwie z wykorzystaniem synergicznej koncepcji badania, nauki, rozwoju. Konferencję honorowym patronatem objęła Marszałek Województwa Lubuskiego.

Prelegentami konferencji będą broker innowacji, prezentujący nowe inteligentne rozwiązania  w branży budowlanej, a także praktycy zajmujący się wdrażaniem i komercjalizowaniem innowacji. Podczas spotkania przedsiębiorcy pozyskają wiedzę dot. możliwości wsparcia procesu patentowania produktów i usług oraz nabywania własności intelektualnych. Ponadto, zainteresowane firmy, będą mogły nawiązać współpracę i skorzystać z usług Centrum Budownictwa Z​​równoważonego i Energii.

Konferencja to również możliwość pozyskania ważnych kontaktów, sprzyjających rozwojowi firmy  w nowym okresie programowania oraz informacji o dostępnych środkach,  adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubuskiego.

Aby wziąć udział w wydarzeniu do 10 maja należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (TUTAJ). Szczegółowe informacje o konferencji można otrzymać pisząc na bujak@fundacja.zary.pl lub dzwoniąc pod nr tel.533 399 391, 533 322 618.

PROGRAM KONFERENCJI

 


--

Pozdrawiam pozostając w kontakcie,

 

Paweł Mrożek

Gabinet Zarządu, Kierownik Biura Prasowego, p.mrozek@lubuskie.pl

tel. 68 45 65 493, tel. kom. 693 400 782

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?