środa, 4 maja 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego


GZ.II.0620.1.85.2016                                                                                Zielona Góra, 04.05.2016 r.Newsletter nr 85

 


 

Daliśmy przykład Europie!

Marszałek Elżbieta Anna Polak wspólnie z zaproszonymi gośćmi odczytała fragmenty polskiej pierwszej ustawy zasadniczej. – Warto przypominać sobie te zapisy, bo mówią o naszych prawach i obowiązkach. Demokracja i wolność są w nas! – mówiła marszałek otwierając wspólne czytanie Konstytucji 3 Maja odbywające się w pobliżu Muzeum Ziemi Lubuskiej.

W odczytywaniu fragmentów pierwszej Konstytucji wzięli udział m.in.: senator Waldemar Sługocki, który zmierzył się z preambułą ustawy zasadniczej z 1791 roku, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, radni miejscy, dyrektor muzeum Leszek Kania, dr Anita Kucharska-Dziedzic, prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA , hm. Dariusz Zajączkowski z ZHP. Nie zabrakło także działaczy organizacji kombatanckich - fragmenty Konstytucji odczytali płk Henryk Karliński - prezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych w Zielonej Górze oraz pani Stefania Zawacka ze Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry. Do czytania dołączyli także przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego - dr hab. Marzanna Uździcka i prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz. Swoich sił próbowali również sekretarz i dyrektorzy urzędu marszałkowskiego, a także uczniowie i mieszkańcy Zielonej Góry. – Konstytucja jest jednym z symboli naszej polskości i tożsamości, dlatego dziś rozdajemy egzemplarze aktualnej ustawy zasadniczej. Chcemy przypominać, że Konstytucja to umowa między narodem a władzą państwową. Robimy to w sposób radosny, bo takie też jest to święto – przekonywała marszałek Elżbieta Anna Polak, która również odczytała jedną z przygotowanych części Konstytucji.

Na wszystkich uczestników wydarzenia czekały patriotyczne gadżety. Największą popularnością cieszyły się piękne, biało-czerwone kotyliony i srebrne orzełki. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły także kieszonkowe wydania aktualnie obowiązującej Konstytucji, które mieszkańcy otrzymywali z rąk marszałek Elżbiety Anny Polak.

 

 

Niech się święci 3 Maja!

3 maja 1791 roku – 225 lat temu Sejm Rzeczypospolitej uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucję. Rocznica tego wydarzenia to powód do świętowania. –  Niech tegoroczne święto będzie dla nas wszystkich okazją do manifestowania miłości do ojczyzny i jedności nas wszystkich - mówiła podczas uroczystości w Zielonej Górze marszałek Elżbieta Anna Polak, która odczytała także stanowisko Sejmiku Województwa w sprawie 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości związane z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Zielonej Górze rozpoczęła msza święta w Kościele Katedralnym pw. Świętej Jadwigi, której przewodniczył ks. bp Stefan Regmunt. Następnie władze regionu i miasta złożyły kwiaty przed Obeliskiem Konstytucji 3 Maja w Parku im. gen. Józefa Sowińskiego. Podczas uroczystości marszałek Elżbieta Polak odczytała stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przyjęte podczas obrad 18 kwietnia br.

Oto treść stanowiska:

Konstytucja jako podstawowy akt prawny ma zasadnicze znaczenie w życiu państw i narodów. To konstytucja określa podstawy ustroju państwa, jego organizację, sposób powoływania i kompetencje najważniejszych organów państwowych oraz podstawowe prawa i obowiązki każdego obywatela.

          W historii Polski, ta pierwsza Konstytucja z dnia 3 maja 1791 r., ogłoszona w Warszawie, pełniła rolę drogowskazu i kodeksu kodeksów, zasad postępowania i tradycji patriotycznych, miłości do ojczyzny i odpowiedzialności za Polskę i Polaków. Tak było w 1791 r., kiedy Konstytucja 3 Maja regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W tej tradycji powstawała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., kiedy Polska  po pierwszych wolnych wyborach integrowała się z demokratycznymi państwami europejskimi i świata, czego naturalnym następstwem było wstąpienie do NATO i przyjęcie Polski do Unii Europejskiej.

          Sejmik Województwa Lubuskiego, w przededniu 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji z dnia 3 maja 1791 r., chyli czoła przed wielkością myśli jej twórców. Wśród nich był Jan Dekert z naszego Bledzewa spod Gorzowa, którego postać uwiecznił na swoim obrazie Jan Matejko. Dla wielu pokoleń ta ustawa zasadnicza była wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i przykładem troski o dobro wspólne.
          Przyjmując świadomie dziedzictwo wypływające z „majowej jutrzenki", Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 r., szukajmy drogi do uznania wzajemnych racji i przezwyciężania uprzedzeń. Niech tegoroczne obchody tego narodowego święta będą okazją do manifestowania miłości do Polski i wyrazem jedności.

W części oficjalnej udział wzięli parlamentarzyści, władze miasta, przedstawiciele służb oraz mieszkańcy. Oprawę muzyczną przygotowała orkiestra ZASTAL.

Uroczystości w Gorzowie Wlkp.

Uroczystości w Gorzowie rozpoczęła msza św. w kościele katedralnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gorzowie Wlkp. Po nabożeństwie uroczystości przeniosły się na przyległy do kościoła Stary Rynek, gdzie do wspólnego apelu stanęły kampanie honorowe reprezentowane przez żołnierzy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, a także liczne poczty sztandarowe stowarzyszeń kombatanckich, służ mundurowych, instytucji i organizacji pozarządowych.

Ostatnim akcentem rocznicowego spotkania na Starym Rynku była musztra paradna zaprezentowana przez żołnierzy 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania. Uroczystość zakończyła salwa honorowa oraz defilada pododdziałów.

 


Strzelce Krajeńskie gospodarzem Święta Plonów

Już wiadomo, że XVIII Lubuskie Święto Plonów odbędzie się 4 września br. w Strzelcach Krajeńskich. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Województwa Lubuskiego. Ten rok jest wyjątkowy dla Strzelec Krajeńskich, gdyż miasto świętuje 730. rocznicę powstania.

Święto Plonów łączy w sobie to, co w naszej tradycji najpiękniejsze: pamięć regionu, kultywowanie dawnych obrzędów i radość z bogatych żniw. Nieodłącznym elementem odbywający się w ramach tego święta jest konkurs kulinarny pn.: "NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO - SMAKI REGIONÓW".

Święto Plonów jest pięknym tradycyjnym obrzędem ludowym, bogatym w symbolikę misternie wykonanych wieńców i okazałych bochnów chleba - wieńczącym coroczny, ogromny trud wszystkich pracujących na roli. Jest to przede wszystkim Święto wdzięczności za Opatrzność Bożą, nad plonami i rolnikami, którzy z poszanowaniem uprawiają ziemię.

 

 

Do startu, gotowi, start!

Działasz w organizacji pozarządowej? Organizujesz wydarzenie sportowe w kraju lub za granicą? Ten konkurs jest dla Ciebie! Do podziału jest 200 tys. zł. 2 maja br. zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie działań w zakresie promocji Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń sportowych odbywających się w kraju i za granicą.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa – działania sprzyjające promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.

Minimum 30% przyznanej dotacji musi zostać przeznaczona na kampanię promującą województwo lubuskie, przedstawiającą jego walory i atrakcyjność turystyczną, wdrażając w realizację zadania hasło ,,Zdrowe Lubuskie" lub ,,Lubuskie - tu gramy". Przy realizacji zadania, około 50% wydarzeń powinno odbyć się na terenie województwa lubuskiego. Wymagalny minimalny finansowy wkład własny (na finansowy wkład własny składają się: finansowe środki własne i środki finansowe z innych źródeł ) oferenta w realizację zadania wynosi minimum 30% wartości projektu (w tym maksymalnie 5% wkładu osobowego).

Konkurs obejmuje zadania, których zakończenie nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Oferty będzie można składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs z obszaru promocji województwa" w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

 

 

Prawie 28 mln euro dla lubuskich Lokalnych Grup Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej

W sumie 10 Lokalnych Grup Działania i jedna Lokalna Grupa Rybacka działające na terenie województwa lubuskiego otrzymają na realizacje swoich lokalnych strategii rozwoju łączną kwotę prawie 28 mln euro: z czego prawie 25 mln euro to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a 3 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze".

Jest to efekt ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego naboru wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Nabór wniosków odbywał się w dniach 16 listopada 2015 r. – 30 grudnia 2015 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach tego naboru wpłynęło 13 wniosków. Oceny wniosków dokonywała Komisja składająca się z niezależnych ekspertów i pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Ocena wniosków trwała prawie 4 miesiące, w dniu 16 kwietnia 2016 r. Komisja przyjęła listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju jako rekomendację do akceptacji Zarządu Województwa Lubuskiego.
2 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zatwierdzającą rekomendowaną listę. Podjęta uchwała pozwoli na podpisanie umów ramowych z Lokalnymi Grupami Działania i Lokalną Grupą Rybacką.

Lista ocenionych Lokalnych Strategii Rozwoju

 

 

Grunt na medal 2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Grunt na medal 2016" organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbietę Annę Polak.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja terenów kompleksowo przygotowanych pod inwestycje produkcyjne. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 maja. Udział w konkursie jest bezpłatny i stanowi znakomitą okazję dla podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu.

Inwestycje zagraniczne to duży krok w kierunku rozwoju gminy, poprawy jakości życia jej mieszkańców oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Udział w konkursie to szansa na promocję gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a więc wyjątkowe możliwości pozyskania znaczących inwestorów.

Zachęcamy Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Starostów naszego regionu o zgłaszanie terenów przygotowanych pod inwestycje produkcyjne.

Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIiIZ oraz urząd marszałkowski lokalizacji zagranicznym inwestorom, a także będą promowane na forum międzynarodowym.  Ponadto Zwycięzcy Konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal" na wszystkich materiałach promocyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu:

Grunt na medal_Regulamin 2016

Formularz zgloszeniowy

Założenia do prezentacji gminy podczas audytu

oświadczenie właściciela prywatnego

 

 

Unia promuje innowacje, przedsiębiorczość i współpracę międzynarodową

Kolejna perspektywa finansowa UE to kolejne szanse na uzyskanie unijnych dotacji. O pieniądze mogą starać się instytucje wsparcia biznesu i badawcze, a także wybrani przedsiębiorcy. Szczególnie pożądane będą działania wspierające transfer innowacji na rynkach międzynarodowych. Fundusze można pozyskiwać m.in. w ramach programów Interreg: Południowy Bałtyk oraz Region Morza Bałtyckiego. To właśnie tego tematu będzie dotyczyć ogólnopolska konferencja w Gdańsku, zaplanowana w dniach 23 – 24 maja.

Wsparcie UE daje możliwość m.in. zaprezentowania swojego produktu na arenie międzynarodowej, a także uzyskania wiedzy i know-how w sektorze swojej działalności. To dzięki programom Interreg możliwie jest budowanie międzynarodowych sieci współpracy i klastrów, zdobycie dostępu do najnowszych badań i innowacji czy też uzyskanie wsparcia dla promocji swoich produktów, w różnych sektorach gospodarki. Pozwala to na wspólne działania m.in. w dziedzinach transferu innowacji, umiędzynaradawiania MŚP, rozwoju zielonych technologii.

Wsparcie UE udzielone dotychczas w celu wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorczości w państwach regionu Morza Bałtyckiego zaowocowało m.in. utworzeniem klastra współpracy przedsiębiorców LNG (Liquid Natural Gas). Efektem tych działań jest przyciągnięcie inwestycji wartych blisko 50 mln euro i wsparcie przedsiębiorców w procesie kreowania nowych innowacyjnych produktów meblarskich (ok. wspólnie wykreowanych 35 prototypów).

Więcej o możliwości współpracy w ramach Interreg: Południowy Bałtyk oraz Region Morza Bałtyckiego i szansach na uzyskanie dofinansowania będzie się można dowiedzieć podczas konferencji, która odbędzie się w Gdańsku ( 23-24 maja),

Konferencja będzie niepowtarzalną okazją nie tylko do uzyskania praktycznych informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia UE, ale przede wszystkim do nawiązania szerokich kontaktów międzynarodowych, uzyskania informacji nt. możliwości rozszerzenia swojej działalności, dołączenia do istniejących już sieci współpracy i klastrów, a także stworzenie nowych.

Konferencja skupi podmioty działające w różnych sektorach gospodarki z krajów leżących wokół morza, w tym przedsiębiorców, instytucje naukowo-badawcze, jednostki badawcze. Stworzy też możliwość rozmowy z ekspertami w wybranych dziedzinach, a także z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować. Można to zrobić klikając TUTAJ.

 

 

Rozwój eksportu i inwestycji za granicą

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zaprasza regionalnych firmy na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą. Przedsiębiorcy zainteresowani działalnością na rynkach międzynarodowych uzyskają praktyczne wskazówki w zakresie rozpoczęcia sprzedaży za granicą. Konferencja odbędzie się 20 maja w Żarach w Hotelu Janków.

W celu rezerwacji miejsc prosimy o kontakt pod nr tel. 883 313 456 lub e-mail: ewa.zdanowicz@szkolenia-polska.pl lub coie@lubuskie.pl. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Program spotkania: 

10:00 – 10:10 - Prezentacja COIE

10:10 – 11:20 - Świadczenie usług na terenie Hiszpanii i Portugalii

 • Prowadzenie działalności gospodarczej w Hiszpanii i Portugalii, informacje ogólne.
 • Zakładanie przedsiębiorstw, formy prawne oraz procedury rejestracji działalności gospodarczej.
 • Zobowiązania podatkowe i ubezpieczeniowe.
 • Rynek Hiszpanii i Portugalii – możliwości eksportowe dla polskich przedsiębiorców.

11:20 – 12:30 - Zasady INCOTERMS

 • Międzynarodowe reguły zawierania i realizacji kontraktów handlowych.
 • Analiza wykładni terminów handlowych INCOTERMS.
 • Komentarze do wykładni formuł INCOTERMS.
 • Praktyczne aspekty posługiwania się formułami handlowymi INCOTERMS.

12:30 – 12:50 - Przerwa kawowa

12:50 – 14:00 - Promocja na rynkach zagranicznych

 • Funkcje działań promocyjnych.
 • Narzędzia polityki promocji (reklama, public relations, sprzedaż osobista itp.)
 • Promocja jako element marketingu -mix (produkt, cena, dystrybucja).

 

 

 

RPO L2020 – weź udział w szkoleniu! Zwiększ swoją szansę na dotację!

Zapraszamy na kolejną turę szkoleń dotyczących aktualnie ogłoszonych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w konkursach skierowanych do przedsiębiorców na badania i innowacje oraz rozwój sektora MŚP, a także w ramach obszaru związanego z edukacją. Szkolenia odbędą się w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wlkp.  – Szkolenia warsztatowe ułatwią ubieganie się o środki europejskie. W poprzedniej perspektywie to przyniosło efekty – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Harmonogram szkoleń

09.05.2016 r. - Gorzów Wielkopolski, szkolenie dot. działania 1.1 Badania i innowacje

09.05.2016 r - Gorzów Wielkopolski, szkolenie dot. poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

10.05.2016 r. - Zielona Góra, szkolenie dot. działania 1.1 Badania i innowacje

10.05.2016 r. - Zielona Góra, szkolenie dot. poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP

11.05.2016 r. – Zielona Góra, szkolenie dot. poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT

12.05.2016 r. – Gorzów Wielkopolski, szkolenie dot. poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT, poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dost

 

 

RPO L2020: wydłużamy nabory wniosków!

Zarząd Województwa Lubuskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom chętnych do skorzystania z funduszy RPO L2020 zdecydował o wydłużeniu naboru wniosków w konkursach skierowanych do przedsiębiorców na badania i innowacje oraz rozwój sektora MŚP, a także w ramach obszaru związanego z edukacją. Decyzja ta umożliwi wnioskodawcom skompletowanie pełnej dokumentacji. – Wychodzimy naprzeciw potrzebom beneficjentów. Staramy się być elastyczni, bo to umożliwi lepsze wdrażanie RPO Lubuskie 2020 – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Decyzją zarządu województwa wydłużone zostają nabory dla konkursów w ramach:

- Działania 1.1 Badania i innowacjenabór potrwa do 1 lipca 2016 r.,

- Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne  - nabór potrwa do 31 maja br.

Ponadto dodatkowy czas na skompletowanie niezbędnej dokumentacji będą mieli również potencjalni beneficjenci ubiegający się o środki w ramach obszaru związanego z edukacją EFS.

Do 17 czerwca wydłużone zostają nabory dla konkursów w ramach:

- Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT),

- Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski,

- Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

osowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski oraz poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

Szczegóły dotyczące szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Ilość miejsc ograniczona!

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

 

 


--

Pozdrawiam pozostając w kontakcie,

 

Paweł Mrożek

Gabinet Zarządu, Kierownik Biura Prasowego, p.mrozek@lubuskie.pl

tel. 68 45 65 493, tel. kom. 693 400 782

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?