piątek, 6 maja 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.87.2016                                                                                Zielona Góra, 06.05.2016 r.Newsletter nr 87

 

 

 

Dobra sytuacja na lubuskim rynku pracy

Trwa ożywienie na lubuskim rynku pracy. Kwiecień był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek bezrobocia. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w całym regionie liczba osób bez zatrudnienia zmniejszyła się o 2460 mieszkańców. Wpływ na spadek liczby bezrobotnych miały wzrost prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie oraz zwiększona aktywizacja bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy.  

W stosunku do kwietnia 2015 r. liczba bezrobotnych spadła o ponad 8,5 tys. (o 18,8%). W kwietniu pracę znalazło 1100 kobiet i 1360 mężczyzn. Bezrobotnych ubyło we wszystkich powiatach województwa lubuskiego. Najbardziej znaczący spadek odnotowano w powiatach: nowosolskim – o 499 osób, gorzowskim (grodzkim) – o 250 osób, zielonogórskim (grodzkim) – o 218 osób, strzelecko-drezdeneckim – o 189 osób.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, odnotowano spadek nowych rejestracji bezrobotnych do poziomu 5,0 tys. osób (mniej o ok. 0,4 tys. osób). W kwietniu, w stosunku do poprzedniego miesiąca, odnotowano spadek liczby wyrejestrowanych bezrobotnych do poziomu 7,5 tys. osób (mniej o ok. 0,2 tys. osób).

Powiatowe urzędy pracy dysponowały 4663 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej tj. o 738 więcej niż w miesiącu poprzednim, i o 369 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Z najnowszych danych opublikowanych przez Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych wynika, że wzrasta zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników. Zobacz więcej informacji o aktualnej sytuacji gospodarczej w Lubuskiem  
Meldunek dotyczący rynku pracy województwa lubuskiego w kwietniu 2016 r.

 


III Lubuski Kongres Młodych Rolników

Nowa perspektywa finansowa PROW na lata 2014-2020, określenie nowych mechanizmów działania Wspólnej Polityki Rolnej w nowym budżecie, koncepcje rozwoju gospodarstw te i in. zagadnienia zostaną omówione już w najbliższy wtorek podczas III Lubuskiego Kongresu Młodych Rolników. Kongres odbędzie się 10 maja br. o 10.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa. Kongres to doskonała okazja dla młodych producentów rolnych na nawiązanie kontaktów branżowych oraz miejsce na wymianę doświadczeń i zdobycie wiedzy przydatnej w codziennej pracy zawodowej.

Kongres otworzy wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Organizatorami spotkania są: Stowarzyszenie Lubuski Młody Rolnik, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W programie:

9.30 Rejestracja uczestników

10.00 Otwarcie III Lubuskiego Kongresu Młodych Rolników

10.15 Część 1 – Wystąpienia prelegentów

PROW 2014-2020 Innowacyjny młody rolnik – przedstawiciel ARiMR

Korzyści wynikające z uczestnictwa w grupach producentów rolnych – przedstawiciel ARR

Nowe zasady sprzedaży i dzierżawy gruntów rolnych – przedstawiciel ANR

12.15 Przerwa kawowa

12.30 Część II – Dyskusja

Dyskusja w formie okrągłego stołu z możliwością zadawania pytań z Sali, w której wezmą udział przedstawiciele najważniejszych instytucji rolniczych w naszym województwie Lubuska Izba Rolnicza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Lubuski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

14.00 Podsumowanie Kongresu. Oficjalne zakończenie

 


Muscau Art Project rusza już w ten weekend!

W najbliższą sobotę, 7 maja br. rusza III odsłona projektu badawczo-artystycznego „Muscau Art Project – w poszukiwaniu tożsamości miejsca". Prowadzony jest on w formie warsztatów plenerowych dla studentów ASP na terenie Parku Mużakowskiego. Zwieńczeniem będzie pokaz prac na elewacji pałacu w Bad Muscau – także podczas święta województwa! Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Projekt należy do trzyletniego programu badawczo-artystycznego zaplanowanego na lata 2014-2016. Prowadzony jest w formie warsztatów plenerowych dla studentów ASP na terenie Parku Mużakowskiego. Zamysłem III odsłony kończącej 3-letni projekt jest przybliżenie kultury Polski i Niemiec za pośrednictwem postaci księcia von Pücklera-Muscau i Juliusza Słowackiego. Zwieńczeniem warsztatów będzie multimedialny pokaz na elewacji pałacu w Bad Muscau, prezentujący typograficzne prace studentów. Ponadto 25 czerwca podczas Święta Województwa Lubskiego, które w tym roku odbędzie się na terenie Parku Mużakowskiego, pokaz zostanie powtórzony! W okresie wakacyjnym prace będzie można zobaczyć także w Muzeum Ziemi Lubuskiej, a także w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie podczas rozpoczęcia roku akademickiego 2016/2017.

 

 

Mapy potrzeb zdrowotnych: Lubuskie ma najwięcej nowoczesnego sprzętu!

Z opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia map potrzeb zdrowotnych w zakresie szpitalnictwa wynika, że w województwie lubuskim  jest najwięcej nowoczesnych urządzeń diagnostycznych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. – Zainwestowaliśmy w wysokospecjalistyczny sprzęt. Wsparcie, jakie płynęło do szpitali w naszym regionie w ostatnich latach przekłada się na coraz wyższą jakość diagnozowania i leczenia – komentuje Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa, która nadzoruje ochronę zdrowia w samorządzie

„Jak się diagnozować, to w Lubuskiem, bo ma najlepiej wyposażone oddziały" – czytamy 5 maja br. w Dzienniku Gazecie Prawnej. I rzeczywiście: z analizy zasobów sprzętowych wynika, że w naszym regionie jest najlepsza sytuacja. Lubuskie wymieniane jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi m.in. o analizatory biochemiczne na 100 tys. mieszkańców (Lubuskie – 3,63, średnia w Polsce – 2,55) oraz aparaty RTG z torem wizyjnym (Lubuskie – 6,47, średnia w Polsce – 3,70).

– W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na ochronę zdrowia przeznaczyliśmy ponad 217 mln zł. A do wielu inwestycji w marszałkowskich jednostkach samorząd województwa zabezpieczał także tzw. wkład własny. Poza tym nieustannie doposażamy jednostki ze środków budżetu województwa. Stąd efekty: poprawia się jakość diagnostyki, poziom leczenia. Obecnie rozwiązujemy kolejny problem, czyli deficyty kadry medycznej. W nowo utworzony kierunek lekarski zainwestowaliśmy miliony! Sama infrastruktura pochłonęła ponad 55 mln zł. A obecnie wywiązujemy się z umowy sprzed 4 lat, jaką zawarliśmy z rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego: do samego kształcenia studentów na kierunku lekarskim samorząd dokłada aż 6 mln zł – podsumowuje Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa.

Mapy, co pokazują drogę inwestycji w zdrowie

Mapy potrzeb zdrowotnych to dokument, który został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia na wniosek Komisji Europejskiej. Pod koniec ub. roku opublikowane zostały dwie pierwsze mapy – w zakresie onkologii i kardiologii. Potwierdziły one diagnozę i deficyty stwierdzone przez samorząd województwa w naszych dokumentach strategicznych – m.in. potrzebę utworzenia ośrodka radioterapii w Gorzowie Wlkp. W ślad za tym postawiony został ważny krok: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., której 100-procentowym właścicielem jest Samorząd Województwa Lubuskiego, ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zakładu radioterapii przy lecznicy. Wiadomo już, że te dwie pierwsze mapy zostały kilka tygodni temu pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Europejską.

Mapy dotyczące leczenia szpitalnego Ministerstwo opublikowało 29 kwietnia br. Ten dokument – oprócz pozytywnej informacji o naszych zasobach sprzętowych – wskazuje także na trendy demograficzne i diagnozę stanu naszych oddziałów. Jednym z wniosków jest m.in. brak anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci w województwie lubuskim. Mamy też największy odsetek seniorów. Mapy mają być podstawą do planowania inwestycji w ochronie zdrowia.

Dziennik Gazeta Prawna (5 maja 2016 r.): „Choć mapy zostały już opublikowane, dyskusja wokół nich dopiero się zaczyna. Partnerzy społeczni brali bowiem udział jedynie w krótkich konsultacjach już gotowego dokumentu. Teraz chcą m.in. poznać szczegóły metodologii, z jakiej korzystano przy ich tworzeniu". Kontrowersje i wątpliwości wzbudzają przede wszystkim prognozy i wskazania Ministerstwa dotyczące likwidacji łóżek na wielu oddziałach, także w naszym regionie. Samorząd Województwa będzie konsultował tę kwestię z autorami map. – Zwróciłam się do Ministra Zdrowia o utworzenie specjalnego zespołu, w którego skład weszliby przedstawiciele województwa. Chcemy mieć wpływ na ustawowe zmiany w ochronie zdrowia. Jesteśmy podmiotami tworzącymi dla wielu ważnych szpitali w regionach – dodaje Elżbieta Polak.


 

Grunt na medal 2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Grunt na medal 2016" organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbietę Annę Polak.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja terenów kompleksowo przygotowanych pod inwestycje produkcyjne. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 maja. Udział w konkursie jest bezpłatny i stanowi znakomitą okazję dla podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu.

Inwestycje zagraniczne to duży krok w kierunku rozwoju gminy, poprawy jakości życia jej mieszkańców oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Udział w konkursie to szansa na promocję gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a więc wyjątkowe możliwości pozyskania znaczących inwestorów.

Zachęcamy Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Starostów naszego regionu o zgłaszanie terenów przygotowanych pod inwestycje produkcyjne.

Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIiIZ oraz urząd marszałkowski lokalizacji zagranicznym inwestorom, a także będą promowane na forum międzynarodowym.  Ponadto Zwycięzcy Konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal" na wszystkich materiałach promocyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu:

Grunt na medal_Regulamin 2016

Formularz zgloszeniowy

Założenia do prezentacji gminy podczas audytu

oświadczenie właściciela prywatnego

 

 

Unia promuje innowacje, przedsiębiorczość i współpracę międzynarodową

Kolejna perspektywa finansowa UE to kolejne szanse na uzyskanie unijnych dotacji. O pieniądze mogą starać się instytucje wsparcia biznesu i badawcze, a także wybrani przedsiębiorcy. Szczególnie pożądane będą działania wspierające transfer innowacji na rynkach międzynarodowych. Fundusze można pozyskiwać m.in. w ramach programów Interreg: Południowy Bałtyk oraz Region Morza Bałtyckiego. To właśnie tego tematu będzie dotyczyć ogólnopolska konferencja w Gdańsku, zaplanowana w dniach 23 – 24 maja.

Wsparcie UE daje możliwość m.in. zaprezentowania swojego produktu na arenie międzynarodowej, a także uzyskania wiedzy i know-how w sektorze swojej działalności. To dzięki programom Interreg możliwie jest budowanie międzynarodowych sieci współpracy i klastrów, zdobycie dostępu do najnowszych badań i innowacji czy też uzyskanie wsparcia dla promocji swoich produktów, w różnych sektorach gospodarki. Pozwala to na wspólne działania m.in. w dziedzinach transferu innowacji, umiędzynaradawiania MŚP, rozwoju zielonych technologii.

Wsparcie UE udzielone dotychczas w celu wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorczości w państwach regionu Morza Bałtyckiego zaowocowało m.in. utworzeniem klastra współpracy przedsiębiorców LNG (Liquid Natural Gas). Efektem tych działań jest przyciągnięcie inwestycji wartych blisko 50 mln euro i wsparcie przedsiębiorców w procesie kreowania nowych innowacyjnych produktów meblarskich (ok. wspólnie wykreowanych 35 prototypów).

Więcej o możliwości współpracy w ramach Interreg: Południowy Bałtyk oraz Region Morza Bałtyckiego i szansach na uzyskanie dofinansowania będzie się można dowiedzieć podczas konferencji, która odbędzie się w Gdańsku ( 23-24 maja),

Konferencja będzie niepowtarzalną okazją nie tylko do uzyskania praktycznych informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia UE, ale przede wszystkim do nawiązania szerokich kontaktów międzynarodowych, uzyskania informacji nt. możliwości rozszerzenia swojej działalności, dołączenia do istniejących już sieci współpracy i klastrów, a także stworzenie nowych.

Konferencja skupi podmioty działające w różnych sektorach gospodarki z krajów leżących wokół morza, w tym przedsiębiorców, instytucje naukowo-badawcze, jednostki badawcze. Stworzy też możliwość rozmowy z ekspertami w wybranych dziedzinach, a także z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować. Można to zrobić klikając TUTAJ.

 

 

Rozwój eksportu i inwestycji za granicą

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zaprasza regionalnych firmy na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą. Przedsiębiorcy zainteresowani działalnością na rynkach międzynarodowych uzyskają praktyczne wskazówki w zakresie rozpoczęcia sprzedaży za granicą. Konferencja odbędzie się 20 maja w Żarach w Hotelu Janków.

W celu rezerwacji miejsc prosimy o kontakt pod nr tel. 883 313 456 lub e-mail: ewa.zdanowicz@szkolenia-polska.pl lub coie@lubuskie.pl. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Program spotkania: 

10:00 – 10:10 - Prezentacja COIE

10:10 – 11:20 - Świadczenie usług na terenie Hiszpanii i Portugalii

 • Prowadzenie działalności gospodarczej w Hiszpanii i Portugalii, informacje ogólne.
 • Zakładanie przedsiębiorstw, formy prawne oraz procedury rejestracji działalności gospodarczej.
 • Zobowiązania podatkowe i ubezpieczeniowe.
 • Rynek Hiszpanii i Portugalii – możliwości eksportowe dla polskich przedsiębiorców.

11:20 – 12:30 - Zasady INCOTERMS

 • Międzynarodowe reguły zawierania i realizacji kontraktów handlowych.
 • Analiza wykładni terminów handlowych INCOTERMS.
 • Komentarze do wykładni formuł INCOTERMS.
 • Praktyczne aspekty posługiwania się formułami handlowymi INCOTERMS.

12:30 – 12:50 - Przerwa kawowa

12:50 – 14:00 - Promocja na rynkach zagranicznych

 • Funkcje działań promocyjnych.
 • Narzędzia polityki promocji (reklama, public relations, sprzedaż osobista itp.)
 • Promocja jako element marketingu -mix (produkt, cena, dystrybucja).

 

 

Unijne wsparcie dla branży budowlanej

Przybliżą firmom możliwości pozyskania unijnych dotacji. 12 maja w Urzędzie Miasta w Żarach odbędzie się konferencja „Lubuska Synergiczna Koncepcja Innowacyjnych Produktów w Branży Budowlanej". Wydarzenie poświęcone jest małym i średnim przedsiębiorstwom z branży budowlanej. Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. innowacyjne rozwiązania w budownictwie z wykorzystaniem synergicznej koncepcji badania, nauki, rozwoju. Konferencję honorowym patronatem objęła Marszałek Województwa Lubuskiego.

Prelegentami konferencji będą broker innowacji, prezentujący nowe inteligentne rozwiązania  w branży budowlanej, a także praktycy zajmujący się wdrażaniem i komercjalizowaniem innowacji. Podczas spotkania przedsiębiorcy pozyskają wiedzę dot. możliwości wsparcia procesu patentowania produktów i usług oraz nabywania własności intelektualnych. Ponadto, zainteresowane firmy, będą mogły nawiązać współpracę i skorzystać z usług Centrum Budownictwa Z​​równoważonego i Energii.

Konferencja to również możliwość pozyskania ważnych kontaktów, sprzyjających rozwojowi firmy  w nowym okresie programowania oraz informacji o dostępnych środkach,  adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubuskiego.

Aby wziąć udział w wydarzeniu do 10 maja należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (TUTAJ). Szczegółowe informacje o konferencji można otrzymać pisząc na bujak@fundacja.zary.pl lub dzwoniąc pod nr tel.533 399 391, 533 322 618.

PROGRAM KONFERENCJI


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?