piątek, 20 maja 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.96.2016 Zielona Góra, 20.05.2016 r.

Newsletter nr 96

INTERREG VA - rusza nabór wniosków
Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 ogłosił w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Nabór projektów prowadzony będzie w ramach osi priorytetowych: II Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport oraz IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji.
Nabór projektów prowadzony będzie w ramach następujących osi priorytetowych:
- Oś II Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport / Priorytet inwestycyjny 7.b: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi
- Oś IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji
Nabór potrwa do dnia 19 sierpnia 2016 r.
Zainteresowanych składaniem wniosków w ramach Programu zapraszamy do Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) Programu, RPK, który zlokalizowany jest w strukturach UMWL.
RPK doradza potencjalnym beneficjentom Programu w zakresiewstępnej oceny kwalifikowalności pomysłu projektowego do Programu, pomaga przy doskonaleniu pomysłu projektowego, informuje
o warunkach dofinansowania i zasadach wypełniania i składania aplikacji projektowej.
Kontakt do RPK:
Telefon: +48 68 456 52 57, +48 68 456 54 16
E-Mail: k.babik-sobien@lubuskie.pl, p.polan@lubuskie.pl, rpk@lubuskie.pl

28 mln euro dla Lokalnych Grup Działania
28 mln euro, czyli blisko 100 mln zł trafiło do 10 Lokalnych Grup Działania i jednej Lokalnej Grupy Rybackiej z województwa lubuskiego. 25 mln euro to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 3 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze". 20 maja br. podpisano umowy z beneficjentami. - To są ważne umowy, które umożliwią stowarzyszeniom wejście w nowy okres programowania i pozwolą rozpocząć normalną działalność, rozpocząć konkursy – wyjaśnił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.
Podpisane dziś umowy to efekt ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego naboru wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach tego naboru wpłynęło 13 wniosków. Ich oceny dokonywała Komisja składająca się z niezależnych ekspertów i pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
2 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zatwierdzającą rekomendowaną listę, co pozwoliło na podpisanie umów ramowych z Lokalnymi Grupami Działania i Lokalną Grupą Rybacką. Jak podkreśla wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, środki te są niezwykle ważne dla rozwoju małych społeczności. - To bardzo ważne wsparcie dla przedsiębiorców, dla gmin, a także dla mieszkańców tych terenów. 100 mln zł jest do dyspozycji samorządu województwa lubuskiego i te środki dziś rozdysponowaliśmy – wyjaśnił. Radości z przyznanego wsparcia nie kryją także przedstawiciele LGD. - Cieszymy się że procedura konkursowa już się zakończyła i przymierzamy się teraz do ogromnej pracy. Cieszymy się z dużej ilości środków które trafią m.in. do samorządów, przedsiębiorców – wyjaśniła Joanna Bagińska ze stowarzyszenia Brama Lubuska.
Lokalne Grupy Działania to rodzaj partnerstw tworzonych na obszarach wiejskich, zrzeszających przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru. – W Lubuskiem nie ma żadnych białych plam, całe województwo jest pokryte siecią lokalnych grup działania – podkreślał wicemarszałek.

Zielonogórskie Centrum Urazowe będzie zmodernizowane!
19 maja br. Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, którego członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak. Przyjęto m.in. fiszki projektów pozakonkursowych, które będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wśród zatwierdzonych projektów znajduje się modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego zielonogórskiego szpitala.
Środki krajowe na rozwój Centrum Urazowego
Projekt będzie realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.
Bezpośrednim celem projektu Modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie poprzez zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności opieki zdrowotnej dla chorych po urazach ciężkich i wielonarządowych. Mieszkańcy, a także osoby przebywające na terenie regionu, które doznają ciężkich i mnogich obrażeń uzyskają dostęp do prawidłowo zorganizowanego Centrum Urazowego, a więc zdobędą gwarancję otrzymania właściwej pomocy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Realizacja inwestycji skróci czas potrzebny do udzielenia pomocy, poprawi jakość oraz zapewni kompleksowość podejmowanych czynności a tym samym wpłynie na poprawę skuteczności podejmowanych działań.
Całkowity koszt projektu: 2 mln zł, Planowane dofinansowanie: 1,7 mln zł (85%).
Komitet Stetujący przyjął 14 fiszek projektów dotyczących modernizacji istniejących w Polsce Centrów Urazowych. Łączna alokacja w tym zakresie to ok. 31 mln zł.

60 lat Filharmonii Zielonogórskiej
- Filharmonia Zielonogórska to jedna z muzycznych wizytówek Lubuskiego. Od dziesięcioleci pomaga pielęgnować europejską spuściznę kulturową, a dzięki umiejętności współpracy i prowadzenia dialogu ponad podziałami odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu tożsamości naszego regionu – wielokulturowego, tolerancyjnego i otwartego na świat – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, zapraszając do wspólnego świętowania jubileuszu. Już w najbliższy piątek o godz. 19.00 rozpocznie się uroczysty koncert symfoniczny, którego wysłucha wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.
Podczas uroczystości zostaną wręczone "Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" pracownikom Filharmonii Zielonogórskiej.
wyk. Orkiestra Symfoniczna FZ
Czesław Grabowski – dyrygent
Agata Szymczewska – skrzypce
prog.: T. Baird – Uwertura Giocosa
K. Szymanowski – I koncert skrzypcowy
H. Berlioz – Symfonia fantastyczna
Koncert będzie transmitowany na telebimie przed budynkiem filharmonii


ESAB: sport ponad granicami
19.05.2016 r. w urzędzie marszałkowskim odbyło się Posiedzenie Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia, w którym uczestniczył wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Obradom przewodniczyła dr Martina Münch - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia, przewodnicząca Kuratorium.
Gości spotkania powitał wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, który omówił najważniejsze inwestycje w infrastrukturę sportową oraz programy popularyzujące sport w Lubuskiem. - Nasze województwo zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem wydatków na sport i inwestycje sportowe, liczone per capita. Sport to jeden z priorytetów zarządu województwa. W ostatnich latach wiele inwestycji prowadzonych było w ośrodku w Drzonkowie. WOSiR to nasza marka, ale nie tylko. Budujemy także boiska piłkarskie Orliki, boiska do siatkówki Lubusiki, wdrażamy liczne programy sportowe dla dzieci i młodzieży – mówił wicemarszałek.
Wicemarszałek wspomniał także o nowym programie pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką". 16 maja br. Radni Województwa Lubuskiego wyrazili zgodę na realizację tego zadania. Ponad 97 tys. zł trafi do 8 jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzenie nowego Programu umożliwia popularyzację alternatywnych, aktywnych form spędzania wolnego czasu zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, a także promocję aktywności ruchowej i warunków rozwoju sportu masowego.
Spotkanie otworzyła dr Martina Münch - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia, - Cieszę się, że województwo lubuskie przeznacza tak duże środki na infrastrukturę sportową. Widzimy te działania i Państwa aktwyność. My również stawiamy na rozwój bazy spotowej, więc cieszę się, że dążymy do wspólnego celu. Współpraca z Państwem to dla nas przyjemność. Mamy partnerów również w innych krajach, ale żadna z tych form współpracy nie jest tak intensywna, jak właśnie z województwem lubuskim. W tym obchodzimy 25-lecie polsko-niemieckiego "Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy". To również 25 lat dobrej współpracy Lubuskiego i Brandenburgii - mówiła minister.
W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesław Fiedorowicz, Dyrektor WOSiR Bogusław Sułkowski, Marta Tuliszka Kierownik Biura Europejskiej Akademii Sportu WOSiR Drzonków, Kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej - Adriana Sarnecka, Sławomir Kulczyński – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społeczne, Daniel Mackiewicz - Kierownik Wydziału Kultury Fizycznej oraz Michał Cebula z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Więcej na www.lubuskie.pl


Konkurs LADY D. im. Krystyny Bochenek
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz organizator konkursu Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krystyny Sibińskiej we współpracy z Oddziałem Lubuskim PFRON, fundacją POZYTYWKA oraz ROPS w Zielonej Górze zapraszają do udziału w "Konkursie Lady D. im. Krystyny Bochenek". Kandydatki można zgłaszać do 31 maja br.
Honorowy patronat nad konkursem na etapie wojewódzkim w województwie lubuskim objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.
Celem konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa lubuskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.
Szczegółowe kategorie konkursu:
1) „Dobry Start" - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 do 26 działających w różnych obszarach życia społecznego;
2) „Kultura i Sztuka" - kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;
3) „Sport" - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 16 lat działających w obszarze sportu;
4) „Życie Społeczne" - kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;
5) „Życie Zawodowe" - kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.
Laureatki konkursu wybierane są przez kapitułę, w skład, której wchodzą przedstawiciele organizatorów, administracji rządowej, samorządowej, szkół wyższych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.
Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatek są:
1) jednostki administracji rządowej;
2) jednostki administracji samorządowej;
3) organizacje pozarządowe,
4) media;
5) osoby fizyczne;
6) placówki edukacyjne.
Do pobrania:
Regulamin i formularz zgłoszeniowy


Samorząd w mediach – weź udział w konkursie!
Jesteś dziennikarzem, publicystą, pracujesz dla redakcji prasowej, radiowej, bądź telewizyjnej działającej na terenie województwa lubuskiego? Przyślij nam swój materiał o regionie i weź udział w konkursie „Samorząd Lubuski w Mediach 2016". -We współczesnym świecie rzetelna informacja jest na wagę złota, więc państwa praca jest dla nas niezwykle ważna, pozwala na skuteczną komunikację z mieszkańcami. Dobry rozgłos jest bardzo potrzebny - przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.
Celem konkursu jest promowanie twórczości dziennikarskiej o tematyce samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwa lubuskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory prasowe, radiowe i telewizyjne oraz publikowane w internecie, nawiązujące do działalności samorządu w całej rozciągłości jego kompetencji, tj.
- gospodarki, infrastruktury i transportu publicznego,
- ochrony zdrowia (działalność szpitali wojewódzkich lub spółek, dla których samorząd województwa jest organem właścicielskim),
- rynku pracy i bezrobocia
- kultury (działalność instytucji kultury podległych samorządowi województwa, imprezy promocyjne woj. lubuskiego),
- sportu i rekreacji (działalność Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, programy promocji sportu),
- turystyki i produktów regionalnych (działalność Lubuskiego Centrum Winiarstwa i winnicy samorządowej, lubuskie szlaki turystyczne, produkty regionalne itp.),
- rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju wsi,
- współpracy zagranicznej woj. lubuskiego,
- funduszy europejskich,
- dokumentów strategicznych woj. lubuskiego.
W konkursie mogą wziąć udział autorzy, których utworzy zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie między 1 czerwca 2015 r., a 1 czerwca 2016 r. w mediach mających siedzibę lub oddział na terenie województwa lubuskiego.
Prace należy nadsyłać najpóźniej do 10 czerwca 2016 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Z dopiskiem : „KONKURS – SAMORZĄD LUBUSKIM W MEDIACH 2016"
Pula nagród wynosi 6.000 zł
Do pobrania:
- regulamin konkursu
- formularz zgłoszenia

Noc Muzeów
Już w najbliższy weekend lubuskie muzea otwierają swe bramy dla zwiedzających i zapraszają do świętowania Europejskiej Nocy Muzeów. Happening Nie udawaj Greka w wykonaniu Teatru Terminu A Quo, Grecja od kuchni, Grecja w pieśniach i wiele innych atrakcji czeka 21 maja w zielonogórskim muzeum w ramach Greckiej Nocy Muzeów. Bogatą ofertę przygotowało również muzeum w Gorzowie Wlkp.
Europejska Noc Muzeów jest jedną z form uczczenia (uchwalonego przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM) i przypadającego w maju Międzynarodowego Dnia Muzeów) święta muzealników, muzeów i zwiedzających. Głównym celem Nocy Muzeów jest utworzenie płaszczyzny spotkania dla muzeów oraz publiczności. Podczas tej niepowtarzalnej nocy muzea udostępniają swoje zbiory bezpłatnie, przygotowują również wiele atrakcji dla zwiedzających. Z roku na rok do organizacji tego wydarzenia przystępuje coraz więcej instytucji. Co roku instytucje przeżywają prawdziwe oblężenie.
W Polsce Noc Muzeów odbywa się co roku w majowy weekend, w okolicy 18 maja, w dniu tym bowiem obchodzimy od 1977 roku Międzynarodowy Dzień Muzeów.
Grecka Noc w Muzeum Ziemi Lubuskiej
Wzorem lat ubiegłych Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zaprasza na noc muzealną. Będzie to już dziewiąte wydarzenie tego typu. Za nami m.in. Noc Cygańska, Żydowska, Japońska, Rosyjska czy choćby ta ostatnia – Amerykańska. W tym roku, w sobotę, 21 maja 2016 roku organizatorzy sięgają do miejsca, gdzie cywilizacja europejska miała swoje źródła. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.
Więcej na www.lubuskie.pl


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?