czwartek, 19 maja 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.95.2016 Zielona Góra, 19.05.2016 r.

Newsletter nr 95

Konferencja prasowa
W piątek, 20.05.2016 r., godz. 9.00 w holu przed Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się konferencja prasowa, w której wezmą udział: wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, Joanna Bagińska – stowarzyszenie LGD Brama Lubuska oraz Tadeusz Walkowiak – stowarzyszenie LGD Wzgórza Dalkowskie.
Temat: 100 mln zł na rozwój wsi – pieniądze dla Lokalnych Grup Działania

Zielonogórskie Centrum Urazowe będzie zmodernizowane!
19 maja br. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się Posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, którego członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas obrad przyjęto aktualizację Planu Działań na 2016 rok w zakresie inwestycji w ochronie zdrowia. Przyjęto także fiszki projektów pozakonkursowych, które będą realizowane w ramach POIiŚ. Wśród zatwierdzonych projektów znajduje się modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego zielonogórskiego szpitala.
RPO dla ochrony zdrowia
Plan Działań na 2016 rok w zakresie inwestycji w ochronie zdrowia dla województwa lubuskiego został uzupełniony o dodatkowy konkurs w ramach RPO L2020 w zakresie wsparcia e-zdrowia (Działanie 2.1 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego)
Środki krajowe na rozwój Centrum Urazowego
Bezpośrednim celem projektu Modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie poprzez zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności opieki zdrowotnej dla chorych po urazach ciężkich i wielonarządowych. Mieszkańcy, a także osoby przebywające na terenie regionu, które doznają ciężkich i mnogich obrażeń uzyskają dostęp do prawidłowo zorganizowanego Centrum Urazowego, a więc zdobędą gwarancję otrzymania właściwej pomocy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Realizacja inwestycji skróci czas potrzebny do udzielenia pomocy, poprawi jakość oraz zapewni kompleksowość podejmowanych czynności a tym samym wpłynie na poprawę skuteczności podejmowanych działań.
Całkowity koszt projektu: 2 mln zł, Planowane dofinansowanie: 1,7 mln zł (85%).
KOMITET STERUJĄCY
Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia powołany został zgodnie z wymogiem wskazanym w Umowie partnerstwa, w celu zapewnienia skuteczniejszej koordynacji interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia ze środków UE. Komitet Sterujący posiada status podkomitetu w ramach Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa, utworzonego na podstawie art. 14l ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Do zadań Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia należy w szczególności uzgadnianie dla każdego programu operacyjnego na poziomie krajowym i regionalnym Planów działań w sektorze zdrowia, z uwzględnieniem projektów realizowanych ze środków krajowych, dokonywanie oceny efektywności i skuteczności wykorzystania funduszy strukturalnych oraz weryfikowanie i akceptowanie propozycji projektów pozakonkursowych w sektorze zdrowia. Komitet będzie na bieżąco analizował kwestie związane z ochroną zdrowia, w szczególności pod kątem zapewnienia skuteczności i efektywności podejmowanych interwencji ze środków UE, osiągania oczekiwanych rezultatów oraz wpływu realizacji Planów działań na cele Policy Paper, Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych
PLAN DZIAŁAŃ
Plan działań w sektorze zdrowia, zgodnie z Umową Partnerstwa jest jednym z narzędzi, jakimi Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia (dalej Komitet Sterujący) będzie zapewniał koordynację interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia ze środków UE. Celem koordynacji jest w szczególności zapewnienie właściwego ukierunkowania interwencji, zapobieganie ich powielaniu się, poprawę dostępu do usług medycznych świadczonych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, zapewnienie efektywności kosztowej oraz precyzyjne dostosowanie interwencji do zidentyfikowanych uprzednio na poziomie całego kraju, jak i poszczególnych regionów potrzeb. Szersze spojrzenie na kwestie inwestycji i/lub działań w sektorze ochrony zdrowia, wychodzące poza obszar poszczególnych województw, pozwoli na zwiększenie efektywności kosztowej poprzez m.in. optymalizację zakresu przedmiotowego, poprawę dostępu do usług medycznych świadczonych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, bądź też podejmowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych wspólnych bądź komplementarnych projektów przez kilka regionów, np. przy wykorzystaniu mechanizmu elastyczności wynikającego z art. 70 rozporządzenia ramowego, który wskazuje warunki, jakie należy spełnić, aby IZ zgodziła się na wdrażanie operacji poza obszarem objętym programem, ale na terytorium Unii.
Warunkiem koniecznym dla podejmowania interwencji w sektorze zdrowia jest ich zgodność z uzgodnionym przez Komitet Sterujący Planem działań w sektorze zdrowia (Plan działań) podejmowanych ze środków unijnych na poziomie krajowym i regionalnym.
Plan działań w sektorze zdrowia, zgodnie z Umową Partnerstwa, jest dokumentem bezpośrednio powiązanym z Umową Partnerstwa uwzględniającym inwestycje i/lub działania podejmowane ze środków krajowych (w tym w ramach konkursów na zadania finansowane ze środków publicznych oraz kontraktów na świadczone usługi). Zawiera on m. in. rekomendacje dla komitetów monitorujących co do trybów i kryteriów wyboru projektów w ramach naborów ogłaszanych w programach krajowych i regionalnych, listę potencjalnych projektów pozakonkursowych realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym utworzoną po analizie pod kątem komplementarności (w tym funkcjonalnej i geograficznej) i efektywności kosztowej propozycji przedstawionych przez właściwe IZ (w określonych przypadkach IP). Ponadto, skoordynowaniu podlegać będzie podejście do problematyki pomocy publicznej w ramach wsparcia sektora zdrowia we wszystkich programach operacyjnych. Zadaniem Komitetu Sterującego będzie również zapewnienie spójności zasad dla EFSI z mechanizmami mającymi zastosowanie dla wydatków krajowych określającymi plany potrzeb zdrowotnych.
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego (Krajowa Jednostka Ewaluacji) we współpracy z ministrem właściwym ds. zdrowia przeprowadza okresową ewaluację realizowanych Planów działań. Ich wyniki i wypływające z nich rekomendacje są brane pod uwagę przy opracowywaniu kolejnych planów działań i ewentualnych modyfikacji Policy Paper.
Plan jest przygotowywany na dany rok kalendarzowy – szczegółowo części dotyczące danego roku, bardziej ogólnie części dotyczące przeszłości i przyszłości. Plan działań jest przygotowywany rokrocznie z uwzględnieniem danych z poprzednich Planów działań (jeśli już istnieją).
Plan działań w sektorze zdrowia dla danego regionalnego programu operacyjnego przygotowuje właściwa Instytucja Zarządzająca (dla krajowego programu operacyjnego, tj. PO WER oraz PO IiŚ przygotowuje IP) i przekazuje do Sekretariatu Komitetu Sterującego w Ministerstwie Zdrowia, który odpowiada za przekazanie dokumentów do członków Komitetu Sterującego. Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa Komitet Sterujący uzgadnia Plan działań, który stanowi harmonogram działań planowanych do podjęcia w danym roku kalendarzowym oraz zarys planów na całą perspektywę finansową.
Plan działań składa się z części, które odnoszą się do poszczególnych programów operacyjnych. Dla poszczególnych części Planu działań wypełnia się formularz składający się z następujących elementów
a) dot. projektów, zgłoszonych w ramach trybu pozakonkursowego (powtarzana dla poszczególnych, adekwatnych Priorytetów Inwestycyjnych);
b) dot. konkursów zawierająca, w szczególności rekomendacje kryteriów wyboru projektów (powtarzana dla poszczególnych, adekwatnych Priorytetów Inwestycyjnych);
c) dot. wskaźników monitorowania Priorytetów Inwestycyjnych (wspólna dla wszystkich Priorytetów Inwestycyjnych);
d) dot. finansów w podziale na poszczególne Priorytety Inwestycyjne (wspólna dla wszystkich Priorytetów Inwestycyjnych);
e) załącznik 1 – Listy działań/ projektów spoza EFSI ze środków publicznych oraz innych działań EFSI nieopisanych w głównej części Planu działań specyficznych dla danego programu operacyjnego.
f) załącznik 2 - wnioski z ewaluacji planów działań przeprowadzonych przez Krajową Jednostkę Ewaluacji we współpracy z Ministrem Zdrowia (będzie stworzony i wypełniany w kolejnych latach);
g) załącznik 3 – rekomendowane przez Komitet Sterujący kryteria wyboru projektów.
Częścią Planu działań są również dokumenty przyjęte uchwałą Komitetu Sterującego, których celem jest pełna koordynacja interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia, w szczególności dotyczące zadań finansowanych ze środków publicznych oraz kontraktów ze środków krajowych a także ze środków europejskich.


60 lat Filharmonii Zielonogórskiej
- Filharmonia Zielonogórska to jedna z muzycznych wizytówek Lubuskiego. Od dziesięcioleci pomaga pielęgnować europejską spuściznę kulturową, a dzięki umiejętności współpracy i prowadzenia dialogu ponad podziałami odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu tożsamości naszego regionu – wielokulturowego, tolerancyjnego i otwartego na świat – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, zapraszając do wspólnego świętowania jubileuszu. Już w najbliższy piątek o godz. 19.00 rozpocznie się uroczysty koncert symfoniczny, którego wysłucha wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.
Podczas uroczystości zostaną wręczone "Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" pracownikom Filharmonii Zielonogórskiej.
wyk. Orkiestra Symfoniczna FZ
Czesław Grabowski – dyrygent
Agata Szymczewska – skrzypce
prog.: T. Baird – Uwertura Giocosa
K. Szymanowski – I koncert skrzypcowy
H. Berlioz – Symfonia fantastyczna
Koncert będzie transmitowany na telebimie przed budynkiem filharmonii


ESAB: sport ponad granicami
19.05.2016 r. w urzędzie marszałkowskim odbyło się Posiedzenie Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia, w którym uczestniczył wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Obradom przewodniczyła dr Martina Münch - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia, przewodnicząca Kuratorium.
Gości spotkania powitał wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, który omówił najważniejsze inwestycje w infrastrukturę sportową oraz programy popularyzujące sport w Lubuskiem. - Nasze województwo zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem wydatków na sport i inwestycje sportowe, liczone per capita. Sport to jeden z priorytetów zarządu województwa. W ostatnich latach wiele inwestycji prowadzonych było w ośrodku w Drzonkowie. WOSiR to nasza marka, ale nie tylko. Budujemy także boiska piłkarskie Orliki, boiska do siatkówki Lubusiki, wdrażamy liczne programy sportowe dla dzieci i młodzieży – mówił wicemarszałek.
Wicemarszałek wspomniał także o nowym programie pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką". 16 maja br. Radni Województwa Lubuskiego wyrazili zgodę na realizację tego zadania. Ponad 97 tys. zł trafi do 8 jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzenie nowego Programu umożliwia popularyzację alternatywnych, aktywnych form spędzania wolnego czasu zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, a także promocję aktywności ruchowej i warunków rozwoju sportu masowego.
Spotkanie otworzyła dr Martina Münch - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia, - Cieszę się, że województwo lubuskie przeznacza tak duże środki na infrastrukturę sportową. Widzimy te działania i Państwa aktwyność. My również stawiamy na rozwój bazy spotowej, więc cieszę się, że dążymy do wspólnego celu. Współpraca z Państwem to dla nas przyjemność. Mamy partnerów również w innych krajach, ale żadna z tych form współpracy nie jest tak intensywna, jak właśnie z województwem lubuskim. W tym obchodzimy 25-lecie polsko-niemieckiego "Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy". To również 25 lat dobrej współpracy Lubuskiego i Brandenburgii - mówiła minister.
W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesław Fiedorowicz, Dyrektor WOSiR Bogusław Sułkowski, Marta Tuliszka Kierownik Biura Europejskiej Akademii Sportu WOSiR Drzonków, Kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej - Adriana Sarnecka, Sławomir Kulczyński – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społeczne, Daniel Mackiewicz - Kierownik Wydziału Kultury Fizycznej oraz Michał Cebula z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Więcej na www.lubuskie.pl


Międzynarodowa Konferencja „Planowanie rozwoju infrastruktury sportowej dla samorządów lokalnych w Polsce i w Niemczech"
20 maja br. o godz. 10.00 w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Z. Majewskiego w Drzonkowie rozpocznie się Międzynarodowa Konferencja „Planowanie rozwoju infrastruktury sportowej dla samorządów lokalnych w Polsce i w Niemczech". Konferencja realizowana jest we współpracy z niemieckim partnerem Europejską Akademią Sportu Landu Brandenburgia oraz Klubem Sportowa Polska i Lubuską Federacją Sportu.
Program:
Godz. Temat Wykładowca
9.30 Akredytacja
10.00 Powitanie i otwarcie konferencji Boguslaw Sułkowski
Dyrektor WOSiR Drzonków

10.10 1. Planowanie rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce
- pytania do wykładowcy - Piotr Bubela
Wykładowca Uczelni Łazarskiego/ Zarządzanie infrastrukturą sportową/ Prezes Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej

11.00 Planowanie rozwoju infrastruktury sportowej
w Niemczech
2. Podstawy teoretyczne
Wprowadzenie i praktyczne doświadczenia w planowaniu rozwoju infrastruktury sportowej w Brandenburgii
- pytania do wykładowcy - Prof. dr Jürgen Rode
Prof. Wyższej Szkoły Sportu i Zarządzania w Poczdamie ESAB /
Przewodniczący Instytutu Komunalnego Planowania Rozwoju Infrastruktury Sportu (INSPO)

3. Przykłady dobrych praktyk
3.1 Przyszłościowe planowanie boisk sportowych na przykładzie miejscowości/ kompleksu sportowego Zossen w Brandenburgii
- pytania do wykładowcy - Wolf Ahner
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Obiektów Sportowych
i Rekreacyjnych (IAKS) oraz
Instytutu Komunalnego Planowania Rozwoju Infrastruktury Sportu (INSPO)
3.2 Nowoczesne planowanie zagospodarowania powierzchni sportowej, rekreacyjnej i ruchowej na przykładzie Zielonej Strefy w berlińskiej dzielnicy Marzahn-Hellersdorf
- pytania do wykładowcy -
3.3 Doświadczenia z wdrażania planu rozwoju infrastruktury sportowej w stolicy Landu Brandenburgia Poczdamie
- pytania do wykładowcy - Torsten Gessner
Kierownik ds. Sportu w Wydziale Edukacji i Sportu /Stolica Brandenburgii Poczdam
3.4 Praktyczna realizacja planu rozwoju infrastruktury sportowej w brandenburskim powiecie Havelland
- pytania do wykładowcy - Eckhard Wilke
Specjalista w wydziale Sportu i Turystyki Powiatu Havelland

12.50 Podsumowanie i zakończenie konferencji Manfred Wothe
Prezes Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia (ESAB)


Udział w konferencji jest bezpłatny.
Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzyma materiały konferencyjne oraz zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.


Szpica znów ląduje w Babimoście
Dziś (18.05) nad lotniskiem w Babimoście przeleciały F16. Port przyjął także czarterowy samolot Enter Air z albańskimi żołnierzami na pokładzie. To część ćwiczeń tzw. szpicy NATO, pod nazwą Brilliant Jump. W manewrach, które rozpoczęły się wczoraj (17.05) na poligonie w Żaganiu i Świętoszowie, bierze udział ok. 1,5 tys. wojskowych przede wszystkim z Hiszpanii. Przypomnijmy, że to kolejne lądowanie wojsk szpicy NATO w Babimoście. Poprzednio lotnisko podobną funkcję pełniło w 2015 r.
Ćwiczenia potrwają do 27 maja. W tym czasie wojskowi przećwiczą przerzut do Polski żołnierzy i sprzętu komponentu lądowego Sił Natychmiastowego Reagowania. Ze względu na wielopoziomową złożoność operacji zdecydowano, że do manewrów przyłączy się Wielonarodowy Korpus Północny-Wschód ze Szczecina i nowopowstała Jednostka Integracji Sił NATO z Bydgoszczy.
Ćwiczenia Brilliant Jump są powiązane, m.in. z manewrami o kryptonimie Anakonda-16.Te potrwają od 7 do 17 czerwca przed szczytem NATO i będą największymi w Polsce po 1989 r. Weźmie w nich udział ok. 30 tys. żołnierzy z ponad 20 państw (m.in. Brytyjczycy, Amereykani, Szwedzi, Niemcy i Hiszpanie). Dodajmy, że plan wszystkich ćwiczeń powstał na bazie jednego scenariusza przygotowanego przez struktury wojskowe NATO.


Sejmik wybrał nowego członka Zarządu Województwa
W Sali Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze przy ul. J. Dąbrowskiego 14 rozpoczęła się XX sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, podczas której wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Woj. Lubuskiego. Radni wybrali też nowego członka Zarządu Województwa, którym został Tadeusz Jędrzejczak. Wcześniej rezygnację z pełnionej funkcji złożył dotychczasowy członek Zarządu Bogdan Nowak.
W sesji uczestniczy 29 radnych oraz parlamentarzyści Tomasz Kucharski, Waldemar Sługocki, Krystyna Sibińska, Artur Zasada, Jerzy Materna, a także prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, wicewojewoda lubuski Robert Paluch, prezes lubuskich struktur PSL Jolanta Fedak i inni.
Miłym akcentem podczas sesji było wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego", które odebrali Wacław Hansz oraz Stanisław Madej. Odznaki uroczyście wręczyli przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz oraz marszałek Elżbieta Anna Polak.
Wacław Zbyszek Hansz - społecznik i organizator życia sportowego. Pomysłodawca i realizator m.in.: Nocnego Biegu Bachusa (od 1986), Półmaratonu Przytok (od 2003), Drużynowego Biegu Winobraniowego o Puchar LOTTO (od 2010), Biegu Służb Mundurowych (2003-2007), Biegu za Liderem (2004-2006), Winobraniowego Biegu Rodzinnego (2008-2009), Grand Prix Województwa Lubuskiego MTB Amatorów (od 2010), Duathlonu Lubuskiego (od 2013) i Grand Prix Lubuskiego Trójmiasta w Biegach Długodystansowych (od 2014). Organizator Zielonogórskiego Ośrodka Terapii Ruchowej dla Osób Trzeciego Wieku (2005) i Zielonogórskiego Ośrodka Zwalczania Nadwagi (2007). Inicjator Zielonogórskiego Ośrodka Nordic Walking (2006) i organizator „spacerów z kijkami", akcji „Lato z Nordic Walking" i „Nordic Walking dla Seniorów" oraz od 2011 roku imprezy wojewódzkiej z okazji Światowego Dnia Marszu TAFISA. Wiceprezes Wojewódzkiej Rady Olimpijskiej w Gorzowie Wielkopolskim (od 2002), członek władz Lubuskiej Federacji Sportu w Zielonej Górze (od 2003), prezes Zarządu Lubuskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (od 1995) oraz członek władz centralnych TKKF (od 1990).
Stanisław Madej - działacz Lubuskiej Izby Rolniczej (od 1996), Przewodniczący Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR i Wiceprezes LIR. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej (od 1985), sekretarz Gminnego Zarządu OSP w Dobiegniewie, Prezes OSP w Słowinie (od trzech kadencji), Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej (dwie kadencje), członek Powiatowej Komisji Rewizyjnej OSP (dwie kadencje), wiceprezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Radny Rady Miejskiej w Dobiegniewie, sołtys wsi Słowin (trzy kadencje), członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Strzelcach Krajeńskich (dwie kadencje), - członek Rady Społecznej przy ODR w Lubniewicach (lata 80. XX w.), jako biegły uczestniczył w likwidacji na terenie woj. lubuskiego chorób zakaźnych zwierząt, członek Rady Nadzorczej w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie. Otrzymał odznaczenia: zasłużony dla Gminy Dobiegniew, zasłużony dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, zasłużony dla Rolnictwa, zasłużony dla Samorządu Rolniczego, brązowy i srebrny medal „Zasługi dla Pożarnictwa".
W ramach interpelacji radny Zbigniew Kościk pytał o wyniki audytu przeprowadzonego przez Biuro Analiz i Kontroli urzędu marszałkowskiego w szpitalu w Gorzowie, w zakresie polityki płacowej i kadrowej zarządu spółki. Pytał też o stanowiska doradców zatrudnionych w urzędzie: jaki mają zakres obowiązków i ile zarabiają.
- Marszałek może mieć siedmiu doradców, ja mam trzech - odparła marszałek Elżbieta Anna Polak. Radna Anna Chinalska zwróciła uwagę na opłaty nakładane na rybaków stawowych za pobór wody oraz na zapisy Prawa wodnego w tym zakresie. Radny Klaudiusz Balcerzak zgłosił postulat powołania zespołu ds. przetwórstwa dziczyzny w woj. lubuskim, z udziałem przedstawicieli departamentu rozwoju wsi i rolnictwa, Polskiego Związku Łowieckiego i Lasów Państwowych. Radny Maciej Nawrocki złożył wniosek dotyczący podziału środków na rozwój infrastruktury medycznej.
Radny Zbigniew Kołodziej interweniował w sprawie remontu drogi nr 302 w Kosieczynie oraz drogi krajowej nr 92 (interpelacja do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Radna Małgorzata Gośniowska-Kola prosiła o sprawozdanie z wydatków na promocję województwa w 2015 r., pytała też o planowane umieszczenie telebimu przed gmachem urzędu marszałkowskiego i potencjalne oszczędności na promocji województwa z tego tytułu.
- Jesteśmy już na takim poziomie komunikowania się ze społeczeństwem, że umieszczenie telebimu nie powinno dziwić. Będziemy wykorzystywać nowoczesne technologie, chcemy być zieloną krainą nowoczesnych technologii - odparła marszałek.
Przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz poinformował, że członek Zarządu Województwa Bogdan Nowak złożył rezygnację z pełnionej funkcji. W związku z tym, Sejmik w głosowaniu 20 radnych za, 8 przeciw i 1 wstrzymujący, przyjął rezygnację Bogdana Nowaka z pełnionej funkcji. Radni, zarówno koalicji jak i opozycji, podziękowali B. Nowakowi za pracę na rzecz województwa. Marszałek Polak poinformowała, że Bogdan Nowak nadal będzie pracował w urzędzie marszałkowskim, na stanowisku sekretarza województwa.
W związku z rezygnacją Bogdana Nowaka, marszałek Polak zaproponowała radnego Tadeusza Jędrzejczaka na stanowisko członka Zarządu Województwa. Wybór członka Zarządu musi odbyć się w głosowaniu tajnym, dlatego powołana została Komisja Skrutacyjna pod przewodnictwem radnej Anny Synowiec. W wyniku głosowania tajnego, Tadeusz Jędrzejczak otrzymał 18 głosów, 11 radnych było przeciw. Radni podjęli też uchwałę w sprawie wyboru Tadeusza Jędrzejczaka na członka Zarządu Województwa większością 19 głosów.
Tadeusz Jędrzejczak urodził się w Gorzowie Wlkp. w 1955 r. W latach 1991-2000 był posłem na Sejm, a w latach 1998-2014 - prezydentem Gorzowa Wlkp. Na radnego woj. lubuskiego był wybierany kolejno w latach 1998, 2002, 2006, 2010 i 2014. Pełnił też funkcję przewodniczącego Euroregionu Pro Europa Viadrina w latach 1999-2014. Z kolei w latach 1999-2010 był członkiem zarządu Związku Miast Polskich.
Radni wybrali - również w głosowaniu tajnym - nowego wiceprzewodniczącego Sejmiku Woj. Lubuskiego Tadeusza Pająka. Za opowiedziało się 23 radnych, trzech było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Polacy i Niemcy wspólnie zagospodarują pogranicze
O tym, że razem można więcej, wiedzą doskonale członkowie Komitetu ds. gospodarki przestrzennej, działającego w ramach Polsko - Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Goście z obu stron Odry będą dyskutowali w urzędzie marszałkowskim nad Wspólną Koncepcją Przyszłości 2030 dla Polsko - Niemieckiego Obszaru Powiązań. Przyjrzą się także wynikom prac grupy roboczej do spraw planowania przestrzennego obszarów morskich.
Dwudniowe spotkanie rozpocznie się dziś (19.05) i potrwa do jutra. W tym czasie jego uczestnicy skupią się na wspomnianej już wcześniej Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 dla Polsko - Niemieckiego Obszaru Powiązań. Dokument ma dać odpowiedź na pytania jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry za kilkanaście lat i w efekcie zwiększyć zainteresowanie naszymi terenami w kraju i Europie. Uwagę Komitetu tradycyjnie skupi również temat wspólnych wyzwań i propozycji rozwiazywania tych problemów. Drugi z tematów posiedzenia będzie dotyczył przyjrzenia się wynikom prac grupy roboczej do spraw planowania przestrzennego obszarów morskich.
Koncepcja Przyszłości opracowywana jest na podstawie polskiej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz obecnie aktualizowanych niemieckich wizji rozwoju przestrzennego. Uwzględnione zostały w niej również strategiczne dokumenty na poziomie województw, landów oraz Unii Europejskiej.


Konkurs LADY D. im. Krystyny Bochenek
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz organizator konkursu Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krystyny Sibińskiej we współpracy z Oddziałem Lubuskim PFRON, fundacją POZYTYWKA oraz ROPS w Zielonej Górze zapraszają do udziału w "Konkursie Lady D. im. Krystyny Bochenek". Kandydatki można zgłaszać do 31 maja br.
Honorowy patronat nad konkursem na etapie wojewódzkim w województwie lubuskim objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.
Celem konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa lubuskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.
Szczegółowe kategorie konkursu:
1) „Dobry Start" - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 do 26 działających w różnych obszarach życia społecznego;
2) „Kultura i Sztuka" - kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;
3) „Sport" - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 16 lat działających w obszarze sportu;
4) „Życie Społeczne" - kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;
5) „Życie Zawodowe" - kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.
Laureatki konkursu wybierane są przez kapitułę, w skład, której wchodzą przedstawiciele organizatorów, administracji rządowej, samorządowej, szkół wyższych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.
Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatek są:
1) jednostki administracji rządowej;
2) jednostki administracji samorządowej;
3) organizacje pozarządowe,
4) media;
5) osoby fizyczne;
6) placówki edukacyjne.
Do pobrania:
Regulamin i formularz zgłoszeniowy


Miliony na ekonomię społeczną
45 tys. zł na Centra Integracji Społecznej. 17 maja br. w urzędzie marszałkowskim podpisano umowy na wsparcie czterech centrów: Stowarzyszenie „Klub Edukacja" z Bogdańca kwota dofinansowania 5 tys. zł, Stowarzyszenie Zielona Przystań w Skwierzynie 8 tys. zł, Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno –Gospodarczego z Żar 14 tys. zł oraz Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna z Gorzowa Wlkp. 18 tys. zł.
- Działania w ramach ekonomii społecznej są często jedynym sposobem na aktywizację zawodową i społeczną osób, które mają najmniejsze szanse na rynku pracy. Dzisiejsze umowy dotyczą małych projektów skierowanych do organizacji pozarządowych. To są pieniądze, które służą organizacjom na bieżące działania i zakup podstawowych sprzętów. Dzięki Centrom Integracji Społecznej, instytucjom, organizacjom pozarządowym udało się naprawdę wiele rzeczy zrobić. To bardzo ciężka praca. Dziś chciałbym podziękować prowadzący te organizacje - mówił wicemarszałek Romuald Gawlik. Następnie głos zabrała Małgorzata Jażdżewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. – Ekonomia Społeczna nie może się rozwinąć poleceniem służbowym. To właśnie dzięki takim ruchom oddolnym jest możliwość rozwoju ekonomii społecznej. W ramach Osi VIII Równowaga Społeczna, prowadzone będą działania, których celem będzie doprowadzenie do równowagi społecznej w naszym województwie. Kwota jest ogromna i wynosi 80 mln euro. Jednym z poddziałań jest poddziałanie 7.4.1 z łączną alokacją 6 mln euro. To poddziałanie służy właśnie wsparciu istniejących Centrów Integracji Społecznej oraz powstawaniu nowych. Najbliższy konkurs jest we wrześniu z alokacją 6 mln zł. Zapraszam do aplikowania o te środki. Wymaga to wysiłku, projekty nie są łatwe, ale chodzi o ukierunkowanie działań tak by przyniosły oczekiwany efekt – mówiła zastępca dyrektora M. Jażdżewska.
W imieniu organizacji, które otrzymały dotacje głos zabrał prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Augustyn Wiernicki. – Cieszę się, że są środki na tego typu inicjatywy. Kieruję się zasadą „ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka". Każde takie ziarnko wmontowane do całość będzie na pewno dobrze wykorzystane - mówił prezes stowarzyszenia.
Przyznana dotacja przeznaczona będzie na: przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną, wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 9 ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia działalności.
Podczas konferencji prasowej Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Sławomir Kulczyński przypomniał o dotacjach udzielonych w poprzednich latach. - W 2015 roku udzielono dotacji na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej dla 5 organizacji pozarządowych, które zwróciły się do Marszałka Województwa Lubuskiego o wsparcie w tym zakresie na kwotę 105.399,00 zł - mówił dyrektor.
Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:
1. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Zasobów Ziemi Dobiegniewskiej w Sarbinowie – kwota 15.000,00 zł. Do 30 listopada 2015 roku objęto reintegracją społeczną 9 osób i powstały zgodnie z planem dwa warsztaty: usług opiekuńczych i remontowo-porządkowy.
2. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „POMOST" w Świebodzinie, na zakup pierwszego wyposażenia – kwota 34.149,00 zł. Dotacje wydatkowano na zakup pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie. Reintegracją zawodową do dnia 30 listopada 2015 roku objęto 10 osób, która prowadzona była w oparciu o warsztaty: opiekuńczo-pielęgnacyjne, pielęgnacji terenów zielonych i leśnych oraz na utrzymaniu ich czystości. W ramach przyznanych środków zakupiono sprzęt i wyposażenie.
3. Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA w Lutolu Mokrym – przekazano kwotę 21.800,00 zł na zakup pierwszego wyposażenia dla prowadzonego przez Spółdzielnię Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA z siedzibą główną w Gozdnicy oraz pozostałymi miejscami funkcjonowania w Szprotawie, Żaganiu, Tomaszowie oraz Iłowie. Reintegracją zawodową objęto 10 uczestników, z którymi podpisano Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Otrzymana dotacja pozwoliła na uruchomienie dwóch pracowni: gastronomicznej w Gozdnicy poprzez zakupienie zmywarko-wyparzarki do punktu wydawania posiłków oraz techniczno-remontowej w Iłowej
4. Stowarzyszenie „STOLINA" w Zwierzynie – przekazano dotację na zakup pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Zwierzynie w kwocie 18.000,00 zł. Reintegracją zawodową i społeczną objęto 8 uczestników w ramach dwóch warsztatów: porządkowo-ogrodniczo-wytwórczego – 6 osób oraz opieki nad dziećmi, osobami starszymi i chorymi – 2 osoby. Docelowo według założeń reintegracją ma zostać objętych 21 uczestników.
5. Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ" w Gorzowie Wlkp. – kwota 16.450,00 zł. Reintegracją zawodową w ramach prac warsztatowych realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Rzepinie objęto 10 osób, z którymi zawarto Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego. Dotacja przeznaczona została na wyposażenie warsztatu związanego z wykonywaniem pracy w zawodzie pracownika zieleni i prac porządkowych tj. zakup samochodu specjalistycznego do odśnieżania, zamiatania ulic i chodników oraz zakup drobnego sprzętu np. widły, kilofy, grabie, miotły, szpadle itp.
Wzmocnienie ekonomii społecznej
Dziś podpisano także umowę na realizację projektu pn. „Efekt Synergii - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej", realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa – Równowaga społeczna. Kwota dofinansowania to prawie 2,5 mln zł. Czas trwania projektu 01.11.2015 r. do 31.12.2018 r.
- To duży i ważny projekt, który będzie realizowany w całym województwie – mówił wicemarszałek Romuald Gawlik.
O szczegółach projektu mówił Jakub Piosik z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. - Głównym celem projektu jest poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, wzmacnianie potencjału instytucji oraz promocja dobrych praktyk. Projekt skierowany jest do przedstawicieli: ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli nauki i biznesu - mówił dyrektor ROPS.
Dyrektor podkreślił również, że w wyniku podjętych działań do końca 2018 roku 40 proc. samorządów lokalnych - 38 gmin/powiatów, zaangażuje się w proces rozwoju ekonomii społecznej poprzez uwzględnienie jej w dokumentach programowych.
Działania projektowe to m.in. koordynacja działań w obszarze ekonomii społecznej, organizacja sieci współpracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, kampanie społeczne, Akademia Liderów Lokalnych oraz regionalny portal o ekonomii społecznej.
Województwo Lubuskie jest na etapie usprawniania systemu wsparcia sektora ekonomii społecznej, gdyż jest on nie tylko odpowiedzią na współczesne wyzwania społeczno–ekonomiczne, ale także próbą wprowadzenia na poziomie regionalnym, aktywnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych.
Istotne jest stworzenie warunków do współpracy, zintegrowanego sytemu wsparcia, którego partnerami będą przedstawiciele samorządów, PES, biznesu, nauki. Dostrzegając zatem szanse na rozwój ekonomii społecznej, w Lubuskiem, zostało podjętych wiele działań pozwalających stworzyć podstawy prawne, organizacyjne i finansowe. - Konieczna jest budowa spójnego systemu rozwoju i wsparcia ES jako narzędzia, które może zapewniać wzrost zatrudnienia, wobec grup defaworyzowanych, w sferze pomocy społ., przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego – mówił dyrektor ROPS.
Pomimo inicjatyw podjętych w regionie, w tym: opracowanie LPRES, powołanie RKRES, uruchomienie 2 OWES, wzmocnienie kompetencji kadry pomocy i integracji społ. (w projekcie 7.13 - 631 osób), województwo nadal boryka się z problemami rozproszenia, braku koordynacji działań, zbyt słabą jakością dotychczasowego wsparcia sektora ES.
- Badania ROPS z 2015 r. wskazują na małe zaangażowanie samorządów, aktualnie żaden nie posiada lokalnego programu rozwoju ES, a zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej znajdują się śladowo w dokumentach strategicznych. Także wyniki diagnozy sektora ES z 2014 r. wskazują na konieczność koordynacji działań i wsparcia wobec podmiotów ES tj.: 2 OWES, 18 CIS-ów, 11 KIS, 19 WTZ, 51 spółdzielni socjalnych - mówił dyrektor J. Piosik.
Wyraźną barierą wskazywaną w trakcie konsultacji projektu oraz badaniu ROPS z 2015 r. był brak dotychczas regionalnego koordynatora działań i systemu wsparcia ES. Realizacja projektu ma na celu zmniejszenie rozproszenia systemu i ograniczenie możliwości dublowania się działań i kosztów w regionie. Ważnym elementem systemu koordynacji jest zestaw wskaźników zawartych w KPRES, LPRES i RPO- L2020, służących do monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej w Lubuskiem, pozwalający na usprawnienie procesu decyzyjnego w zakresie wspierania sektora ES na poziomie gmin, powiatów i województwa.


Samorząd w mediach – weź udział w konkursie!
Jesteś dziennikarzem, publicystą, pracujesz dla redakcji prasowej, radiowej, bądź telewizyjnej działającej na terenie województwa lubuskiego? Przyślij nam swój materiał o regionie i weź udział w konkursie „Samorząd Lubuski w Mediach 2016". -We współczesnym świecie rzetelna informacja jest na wagę złota, więc państwa praca jest dla nas niezwykle ważna, pozwala na skuteczną komunikację z mieszkańcami. Dobry rozgłos jest bardzo potrzebny - przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.
Celem konkursu jest promowanie twórczości dziennikarskiej o tematyce samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwa lubuskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory prasowe, radiowe i telewizyjne oraz publikowane w internecie, nawiązujące do działalności samorządu w całej rozciągłości jego kompetencji, tj.
- gospodarki, infrastruktury i transportu publicznego,
- ochrony zdrowia (działalność szpitali wojewódzkich lub spółek, dla których samorząd województwa jest organem właścicielskim),
- rynku pracy i bezrobocia
- kultury (działalność instytucji kultury podległych samorządowi województwa, imprezy promocyjne woj. lubuskiego),
- sportu i rekreacji (działalność Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, programy promocji sportu),
- turystyki i produktów regionalnych (działalność Lubuskiego Centrum Winiarstwa i winnicy samorządowej, lubuskie szlaki turystyczne, produkty regionalne itp.),
- rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju wsi,
- współpracy zagranicznej woj. lubuskiego,
- funduszy europejskich,
- dokumentów strategicznych woj. lubuskiego.
W konkursie mogą wziąć udział autorzy, których utworzy zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie między 1 czerwca 2015 r., a 1 czerwca 2016 r. w mediach mających siedzibę lub oddział na terenie województwa lubuskiego.
Prace należy nadsyłać najpóźniej do 10 czerwca 2016 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Z dopiskiem : „KONKURS – SAMORZĄD LUBUSKIM W MEDIACH 2016"
Pula nagród wynosi 6.000 zł
Do pobrania:
- regulamin konkursu
- formularz zgłoszenia
60 tys. zł na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
18 maja br. ruszył konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Oferty należy składać do 8 czerwca 2016 r.
Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) w dniu 17 maja 2016 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach działania: Profilaktyka uzależnienia od alkoholu oraz edukacja zdrowotna, na zadanie: Wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży.
W budżetu Województwa Lubuskiego na 2016 rok, w przedmiotowym otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych przeznaczono środki w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 8 czerwca 2016 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22 do dnia 30.05.2016 r. Natomiast, ze względu na zmianę adresu siedziby Wydziału Zamiejscowego od 31.05.2016 r. prosimy kierować oferty na ul. Dworcową 13. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.
Treść ogłoszenia wraz z załącznikami została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.bip.lubuskie.pl/511/1852/Ogloszenie_o_otwartym_konkursie_ofert_na_wsparcie_w_2016_roku_realizacji_zadan_publicznych_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze_
przeciwdzialania_uzaleznieniom_i_patologiom_spolecznym/


Noc Muzeów
Już w najbliższy weekend lubuskie muzea otwierają swe bramy dla zwiedzających i zapraszają do świętowania Europejskiej Nocy Muzeów. Happening Nie udawaj Greka w wykonaniu Teatru Terminu A Quo, Grecja od kuchni, Grecja w pieśniach i wiele innych atrakcji czeka 21 maja w zielonogórskim muzeum w ramach Greckiej Nocy Muzeów. Bogatą ofertę przygotowało również muzeum w Gorzowie Wlkp.
Europejska Noc Muzeów jest jedną z form uczczenia (uchwalonego przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM) i przypadającego w maju Międzynarodowego Dnia Muzeów) święta muzealników, muzeów i zwiedzających. Głównym celem Nocy Muzeów jest utworzenie płaszczyzny spotkania dla muzeów oraz publiczności. Podczas tej niepowtarzalnej nocy muzea udostępniają swoje zbiory bezpłatnie, przygotowują również wiele atrakcji dla zwiedzających. Z roku na rok do organizacji tego wydarzenia przystępuje coraz więcej instytucji. Co roku instytucje przeżywają prawdziwe oblężenie.
W Polsce Noc Muzeów odbywa się co roku w majowy weekend, w okolicy 18 maja, w dniu tym bowiem obchodzimy od 1977 roku Międzynarodowy Dzień Muzeów.
Grecka Noc w Muzeum Ziemi Lubuskiej
Wzorem lat ubiegłych Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zaprasza na noc muzealną. Będzie to już dziewiąte wydarzenie tego typu. Za nami m.in. Noc Cygańska, Żydowska, Japońska, Rosyjska czy choćby ta ostatnia – Amerykańska. W tym roku, w sobotę, 21 maja 2016 roku organizatorzy sięgają do miejsca, gdzie cywilizacja europejska miała swoje źródła. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.
Więcej na www.lubuskie.pl


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?