poniedziałek, 25 kwietnia 2016

NIK o zarządzaniu portem lotniczym Zielona Góra. Zamierzano je zlikwidować.

3.2.12.1. Zarządzanie lotniskiem Zielona Góra-Babimost 

W „Strategii rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost do roku 2040" z 2011 r. podano m.in., że pozycja konkurencyjna PL ZG/B jest bardzo słaba ze względu na brak siatki połączeń i brak infrastruktury dojazdowej: − w 2010 r. lotnisko obsłużyło 3,6 tys. pasażerów, przy przepustowości do 150 tys. rocznie i nie było wykorzystywane na potrzeby przewozów towarowych, − lotnisko nie jest przystosowane do obsługi dużego tonażu ani przesyłek specjalnych, − strata w latach 2012–2015 wyniesie do 4 mln zł rocznie68, bez możliwości znaczącej obniżki kosztów. Zaprezentowane scenariusze dla PL ZG/B polegały na: 

− wygaszeniu działalności lotniska metodą uporządkowanej likwidacji, 

− utrzymaniu lotniska wymagającym finansowania inwestycji i pokrywania strat.

W dniu 13 kwietnia 2013 r. została zawarta umowa, której stronami były Województwo Lubuskie, Spółka Lotnisko Zielona  Góra/Babimost Sp. z o.o., i PPL. Strony umowy zobowiązały się do utrzymania eksploatacji PL ZG/B i wsparcia rozwoju poprzez realizację w latach 2011–2016 założeń „Biznesplanu Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost na lata 2011–2040", a w szczególności: − PPL zobowiązało się ponosić koszty operacyjne funkcjonowania PL ZG/B, − Województwo Lubuskie zobowiązało się do przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu do celów promocyjnych bloku miejsc. Uzgodniono realizację w latach 2011–2016 programu inwestycyjnego o wartości 16,05 mln zł finansowanego przez Województwo w wysokości 14,25 mln zł i PPL w kwocie 1,8 mln zł. Zakładano osiągniecie w latach 2011–2015 następującej liczby pasażerów: 4 505; 11 648; 38 800; 60 128; 88 736. Postanowiono, że PPL podejmie do 2016 r. decyzję dalszego uczestnictwa w projekcie w formie przystąpienia do Spółki lub sprzedaży majątku Spółce lub Województwu. Aneksem nr 01/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniono wartość programu inwestycyjnego na 18 588 tys. zł (Województwo – 16 788 tys. zł, PPL – 1 800 tys. zł). Zespół ds. monitorowania realizacji Biznes Planu PL ZG/B wskazywał w kolejnych raportach, że pomimo realizacji zobowiązań i zapewnienia wszelkich warunków dla operacyjnego funkcjonowania lotniska nie został zrealizowany zakładany poziom ruchu i w latach 2012–2014 wynosił odpowiednio: 6 518, 6 609, 5 673 pasażerów, co narastająco stanowiło zaledwie 17% w stosunku do zamierzeń. Dyrektor Biura Strategii i Nadzoru Właścicielskiego skierowała w dniu 2 lutego 2015 r. do ND PPL rekomendację w sprawie PL ZG/B, w której wskazała, że nie powiodły się działania w celu przejęcia majątku PPL znajdującego się w PL ZG/B przez Województwo Lubuskie. Województwo Lubuskie przedstawiło koncepcję powierzenia zarządzającemu lotniskiem obowiązku świadczenia usług publicznych (Public Service Obligation – „PSO") na podstawie art. 183 Prawa lotniczego. Do końca października 2015 r. PPL nie było stroną żadnej umowy na zarządzanie lotniskiem regionalnym na zasadzie świadczenia usług publicznych.

--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?