wtorek, 19 kwietnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.75.2016                                                                                Zielona Góra, 19.04.2016 r.Newsletter nr 75

 

 

Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe - konferencja

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej instrumentom finansowym pn. Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe dobrym partnerem w biznesie – nowe możliwości, która odbędzie się 20 kwietnia br., o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. W konferencji udział weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak.

Spotkanie ma na celu przybliżenie nowego podejścia do wsparcia inwestycji w ramach polityki spójności, które zgodnie z założeniami powinno w szerszym stopniu bazować na stosowaniu instrumentów zwrotnych. Będzie to również okazja do podsumowania działalności lubuskich funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach perspektywy 2007 – 2013 oraz do przedstawienia możliwości, które stwarzają w tym zakresie Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 i krajowe programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zobacz: program konferencji

Organizatorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.– Lubuski Fundusz Pożyczkowy w Zielonej Górze

Fundacja Przedsiębiorczość w Żarach

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych w Zielonej Górze


RPO L2020: wydłużamy nabory wniosków!

Zarząd Województwa Lubuskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom chętnych do skorzystania z funduszy RPO L2020 zdecydował o wydłużeniu naboru wniosków w konkursach skierowanych do przedsiębiorców na badania i innowacje oraz rozwój sektora MŚP, a także w ramach obszaru związanego z edukacją. Decyzja ta umożliwi wnioskodawcom skompletowanie pełnej dokumentacji. – Wychodzimy naprzeciw potrzebom beneficjentów. Staramy się być elastyczni, bo to umożliwi lepsze wdrażanie RPO Lubuskie 2020 – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Decyzją zarządu województwa wydłużone zostają nabory dla konkursów w ramach:

- Działania 1.1 Badania i innowacjenabór potrwa do 1 lipca 2016 r.,

- Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne  - nabór potrwa do 31 maja br.

Ponadto dodatkowy czas na skompletowanie niezbędnej dokumentacji będą mieli również potencjalni beneficjenci ubiegający się o środki w ramach obszaru związanego z edukacją EFS.

Do 17 czerwca wydłużone zostają nabory dla konkursów w ramach:

- Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT),

- Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski,

- Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

 

 

Starasz się o unijną dotację – zrób to skutecznie!

Weź udział w szkoleniach przygotowanych specjalnie dla Ciebie! – Szkolenia warsztatowe ułatwią ubieganie się o środki europejskie. W poprzedniej perspektywie to przyniosło efekty – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Do tej pory odbyło się już 6 spotkań, w których wzięło udział ponad 170 osób. W związku z tak dużym zainteresowaniem, kontynuowane będą szkolenia w ramach działań, dla których nabory zostały wydłużone. Informacja o wydłużeniu naborów: Zobacz tutaj

W kwietniu br. odbył się cykl szkoleń w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze. Dotyczyły one ogłoszonych naborów wniosków dla beneficjentów chcących aplikować w ramach działań z OP 1 Gospodarka i innowacje oraz OP 8 Nowoczesna edukacja.

Informacje o szkoleniach będą dostępne zarówno na stronie Programu www.rpo.lubuskie.pl, a także w mediach regionalnych.

Zachęcamy do korzystania ze szkoleń i warsztatów, które ułatwią przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na ogłoszone konkursy.

 

Razem dla dobra regionu

Od dziś nowa koalicja w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Umowę o współpracy podpisały trzy kluby: Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. - Otwieramy nowy rozdział dobrej współpracy na rzecz województwa lubuskiego – mówił podczas konferencji prasowej senator RP Waldemar Sługocki, jeden z sygnatariuszy porozumienia. Swoje podpisy złożyli także: prezes lubuskiego PSL Jolanta Fedak, przewodniczący lubuskiego SLD Bogusław Wontor, marszałek Elżbieta Anna Polak oraz wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Jak zaznaczył Senator Waldemar Sługocki, poszerzona koalicja pozwoli na sprawne podejmowanie działań na rzecz rozwoju regionu lubuskiego. - Jesteśmy w bardzo ważnym czasie, chociażby z punktu widzenia szans rozwojowych ziemi lubuskiej. Mamy nowy portfel środków europejskich – 906 mln euro. Chcemy z impetem realizować szereg ważnych inwestycji tak, aby województwo lubuskie wykorzystało swoją szansę w XXI wieku. Ta koalicja pozwoli nam bardzo sprawnie i efektywnie działań na rzecz mieszkańców regionu lubuskiego – wyjaśnił.

Nowa umowa koalicyjna to także zmiany w Zarządzie Województwa Lubuskiego. Platforma Obywatelska straci jednego z członków zarządu. Miejsce to przypadnie koalicjantowi z SLD. Jak podkreślał senator Waldemar Sługocki, będzie to na pewno osoba kompetentna.

 

 

Kwietniowa sesja Sejmiku

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego zakończyła się XIX sesja Sejmiku. Podczas sesji wręczono „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" oraz nagrody laureatom „Lubuskiego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym". Radni zaopiniowali m.in. Program Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2016–2018, wysłuchali także sprawozdań dotyczących: realizacji priorytetów współpracy zagranicznej oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w regionie.

W XIX sesji uczestniczyli m.in. posłowie Marek Ast, Krystyna Sibińska, Artur Zasada, senator Waldemar Sługocki, wicewojewoda Robert Paluch, przewodnicząca lubuskich struktur PSL Jolanta Fedak, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, przewodniczący gorzowskiej Rady Miasta Robert Surowiec, starosta krośnieński Mirosław Glaz i wielu innych gości. W sesji udział wzięło 28 radnych województwa.

Przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz oraz marszałek Elżbieta Anna Polak uroczyście wręczyli Krzysztofowi Sewerynowi Szymańskiemu - dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".  Jego dokonania przedstawił wiceprzewodniczący Sejmiku Edward Fedko.

Krzysztof Seweryn Szymański - od roku 1989 dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze 6 kadencji, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, wykładowca prawa i postępowania karnego w szkoleniach aplikantów adwokackich, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, działacz samorządowy - Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego (2006-2010) i Przewodniczący Sejmiku (2007-2010), przewodniczący Rady Nadzorczej Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. i Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego sp. z o. o., Członek Rady Nadzorczej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o. o., odznaczony odznaką „Adwokatura zasłużonym".

Miłym akcentem podczas sesji sejmiku było wręczenie nagród laureatom „Lubuskiego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym". Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół wszystkich szczebli w Województwie Lubuskim. Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, rozwijanie zainteresowania uczniów sprawami własnego regionu, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego oraz wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020. Organizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.

Zakres tematyczny konkursu dotyczył m.in.: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014 – 2020, historii samorządu lubuskiego od 1990 roku, sylwetek znanych samorządowców województwa lubuskiego, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, polityki regionalnej i programów wspieranych przez Unię Europejską, praw i obowiązków radnych poszczególnych szczebli samorządu, działalności Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego w 2014 r.

Przewodniczący klubu radnych PiS Tadeusz Ardelli wniósł o wprowadzanie do porządku obrad punktu o odwołaniu przewodniczącego Sejmiku i wyboru nowego przewodniczącego. Przewodniczący Mirosław Marcinkiewicz poinformował, że na mocy umowy koalicyjnej, która przewiduje rotacyjne przewodniczenie Sejmikowi, obecna sesja jest ostatnią, której przewodniczy i zamierza złożyć rezygnację. Wniosek o poszerzenie porządku obrad o ten punkt został odrzucony większością 16 głosów.
Radni zaproponowali także wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego zmiany uchwały w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami woj. lubuskiego, przewidującej dopisanie instalacji przetwarzania odpadów w Kunowicach do tego dokumentu. Radni poszerzyli porządek obrad o ten punkt. Ostatecznie za przyjęciem nowego porządku obrad opowiedziało się 24 radnych.
Po uchwaleniu porządku obrad nastąpiło wręczenie prof. Wojciechowi Błogowskiemu Nagrody Specjalnej Marszałka Województwa za całokształt osiągnięć naukowych i promowanie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Nagrodę wręczyła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, żeby trud Państwa radnych okazał się jak najlepiej spożytkowany - powiedział prof. Błogowski, dziękując za przyznaną nagrodę.

W ramach interpelacji, radny Klaudiusz Balcerzak zwrócił uwagę na potrzebę zorganizowania nowego przejścia dla pieszych nad Jeziorem Sławskim, w miejscu gdzie panuje duży ruch turystyczny w sezonie. Radny Zbigniew Kościk stwierdził, że informacja o udziale marszałek województwa w zielonogórskiej demonstracji KOD-u w obronie Konstytucji nie powinna znaleźć się na oficjalnej stronie internetowej urzędu, a radna Małgorzata Gośniowska-Kola pytała w jakim charakterze marszałek brała w tym udział. Marszałek Elżbieta Anna Polak odniosła się do tego podczas sprawozdania z działalności Zarządu: - Uczestniczyłam w wielu zgromadzeniach, także tych, które uczciły pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej i zbrodni w Katyniu. Jako marszałek myślę, że powinnam uczestniczyć w  święcie aktualnie obowiązującej Konstytucji z 1997 r. To jest ustawa zasadnicza, fundament państwa prawa. Mój udział był symbolem, że samorząd który ma swoje miejsce w Konstytucji, też staje w obronie Konstytucji. Powiem Państwu, że tańczyłam na rynku na imprezie zorganizowanej przeciwko przemocy wobec kobiet przez Stowarzyszenie Baba. Również 3 maja wezmę udział w uroczystościach dotyczących Konstytucji 3 Maja, podobnie jak w wielu innych wydarzeniach.
W tej sprawie wypowiedział się także radny Tadeusz Jędrzejczak: - Marszałek ma pełne prawo demonstrować swoje poglądy polityczne i popierać porządek prawny wyrażony przez Konstytucję, również na oficjalnej stronie urzędu. To świadczy, że marszałek się nie boi, nawet jeśli to niektórych uwiera.
Radna Gośniowska-Kola postulowała przywrócenie połączenia kolejowego na linii Leszno-Wschowa-Głogów. - Jeśli nie ma zgody operatora, który obsługuje to połączenie, to jest trudna sprawa, ale czasem nam się udaje reaktywować niektóre połączenia - odparła marszałek.

Radny Tadeusz Ardelli zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa na rondach w Żarach a radna Grażyna Dereń - na bezpieczeństwo na drodze 139 w miejscowości Kowalów. Radny Sebastian Ciemnoczołowski pytał m.in. o dalsze losy budowy mostu na Odrze w Milsku i o kalendarz realizacji tej inwestycji. - To bardzo duża inwestycja, na ok. 100 mln zł i faktycznie są pewne utrudnienia, gdyż jest o obszar Natura 2000, ale staramy się je rozwiązać - odparła marszałek.
Radny Czesław Fiedorowicz mówił o konieczności podniesienia jakości edukacji na lubuskich uczelniach, poprzez wprowadzenie tzw. komponentu edukacyjnego, który umożliwiłby studentom bezpośredni udział w projektach realizowanych a funduszy europejskich. Prosił też o sporządzenie bilansu środków europejskich przeznaczonych na uzbrojenie stref przemysłowych i wykazu miast i gmin, które z tych środków jeszcze nie skorzystały. O potrzebie inwestowania na niezagospodarowanych jeszcze terenach stref przemysłowych mówił także radny Zbigniew Kołodziej. - Rozmawiałam o tym z prezesem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przygotowujemy konferencję na ten temat, na pewno potrzebna jest większa promocja, bo nie wszystkie strefy są zagospodarowane - odparła marszałek.

Radna Barbara Kucharska prosiła, by informując o bezpośrednim połączeniu kolejowym pomiędzy Gorzowem a Berlinem, wyraźnie podawać, że jest to połączenie z Krzyża, przez Gorzów do Berlina. O konieczności lepszej promocji tego połączenia mówił także radny Józef Kruczkowski, gdyż - jak stwierdził - nie ma tego połączenia w rozkładzie jazdy i są problemy z nabywaniem biletów. - Poleciłam sprawdzenie, dlaczego nie ma tego w rozkładzie jazdy - odparła marszałek. - Nagraliśmy spoty radiowe, reklamujące połączenia lubuskich stolic ze stolicą Niemiec, ale najwyraźniej trzeba dalej to promować.

Radni zaopiniowali m.in. Program Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2016–2018, wysłuchali sprawozdań dotyczących: realizacji priorytetów współpracy zagranicznej oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w regionie. Ponadto radni powołali doraźną Komisję ds. młodzieży i spraw obywatelskich i dokonali zmian w składzie innych komisji.

Po dyskusji nad uchwałą o zmianie uchwały w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla woj. lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r., radni podjęli uchwałę większością 17 głosów, przy 5 przeciwnych i jednym wstrzymującym się.

 

 

Radni przyjęli stanowisko w sprawie 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja

Radni Województwa Lubuskiego podczas obrad 18 kwietnia br. przyjęli stanowisko w sprawie 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Za przyjęciem stanowiska głosowało 16 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Nikt nie był przeciw.

Oto treść stanowiska:

Konstytucja jako podstawowy akt prawny ma zasadnicze znaczenie w życiu państw i narodów. To konstytucja określa podstawy ustroju państwa, jego organizację, sposób powoływania i kompetencje najważniejszych organów państwowych oraz podstawowe prawa i obowiązki każdego obywatela.

W historii Polski, ta pierwsza Konstytucja z dnia 3 maja 1791 r., ogłoszona w Warszawie, pełniła rolę drogowskazu i kodeksu kodeksów, zasad postępowania i tradycji patriotycznych, miłości do ojczyzny i odpowiedzialności za Polskę i Polaków. Tak było w 1791 r., kiedy Konstytucja 3 Maja regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W tej tradycji powstawała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., kiedy Polska  po pierwszych wolnych wyborach integrowała się z demokratycznymi państwami europejskimi i świata, czego naturalnym następstwem było wstąpienie do NATO i przyjęcie Polski do Unii Europejskiej.

Sejmik Województwa Lubuskiego, w przededniu 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji z dnia 3 maja 1791 r., chyli czoła przed wielkością myśli jej twórców. Wśród nich był Jan Dekert z naszego Bledzewa spod Gorzowa, którego postać uwiecznił na swoim obrazie Jan Matejko. Dla wielu pokoleń ta ustawa zasadnicza była wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i przykładem troski o dobro wspólne.

Przyjmując świadomie dziedzictwo wypływające z „majowej jutrzenki", Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 r., szukajmy drogi do uznania wzajemnych racji i przezwyciężania uprzedzeń. Niech tegoroczne obchody tego narodowego święta będą okazją do manifestowania miłości do Polski i wyrazem jedności.

 

Radni przyjęli Program Rozwoju Bazy Sportowej

Radni województwa przyjęli „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018". Program ten ma charakter wieloletni i jest corocznie uchwalany przez Sejmik Województwa Lubuskiego.

Od wielu lat Województwo Lubuskie wspiera zadania, które mają na celu rozwój sportu oraz poprawę infrastruktury sportowej, angażując się m.in. w sprawę budowy i modernizacji obiektów sportowych na terenie województwa lubuskiego, tworzy każdego roku Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego.
Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie inwestycji polegających na budowie, modernizacji i remontach obiektów sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, będących w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki, wnioskują w formie zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze o wpisanie zadania do Programu.  

Tworzenie Programu odbywa się w oparciu o rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2252) oraz o Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na rok 2016.

Ilość objętych dofinansowaniem inwestycji zależy od wysokości przyznanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki każdego roku limitu środków. Dofinansowaniem w ramach Programu objęte mogą być zadania inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów sportowych, w szczególności umożliwiające masowe uprawianie sportu, dotyczące obiektów sportowych ogólnodostępnych oraz o krótkich cyklach realizacji. Minimalna kwota dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 100.000,00 zł. W przypadku inwestycji polegających na budowie pełnowymiarowej sali gimnastycznej na terenie gminy, która jeszcze takiego obiektu nie posiada, dopuszczalne jest dofinansowanie do 70% wartości kosztorysowej inwestycji – fakt nieposiadania pełnowymiarowej sali gimnastycznej na terenie JST musi być potwierdzony pisemnym oświadczeniem przez ubiegający się podmiot.

Podstawowym kryterium tworzenia Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018 jest limit środków przyznany przez Ministra Sportu i Turystyki dla Województwa Lubuskiego. Ministerstwo na rok 2016 przyznało Województwu Lubuskiemu limit środków w wysokości 5.085.100,00 zł, w tym na inwestycje noworozpoczynane 2.519.600,00 zł oraz kontynuowane 2.565.500,00 zł.

Realizacja Programu bezpośrednio przyczynia się do poprawy infrastruktury bazy sportowej województwa lubuskiego oraz rozwoju kultury fizycznej i sportu, co daje nie tylko powody do dumy z osiągnięć sportowych i promocji województwa, ale również ma wpływ na zmniejszenie w przyszłości nakładów na ochronę zdrowia, rehabilitację i patologie społeczne.

Zobacz inwestycje ujęte w „Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018"

 

Zostań „Małym Mistrzem"

Znamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2016 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. Propagowanie aktywności fizycznej dzieci klas I-III szkół podstawowych „Mały Mistrz"

19 kwietnia 2016 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2016 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. Propagowanie aktywności fizycznej dzieci klas I-III szkół podstawowych „Mały Mistrz".

Zgodnie z ogłoszeniem celem konkursu było wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia dzieci klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego poprzez propagowanie aktywności fizycznej w formie zdobywania przez dzieci odznak sportowych, potwierdzających opanowanie określonych umiejętności ruchowych, w poszczególnych blokach podstawowych sportowych sprawności, podczas realizowanych w szkole obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w przedmiotowym obszarze w wpłynęły dwie oferty. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne oraz merytoryczne. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego zadanie pn. Propagowanie aktywności fizycznej dzieci klas I-III szkół podstawowych „Mały Mistrz" do realizacji zlecono Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Zielonej Górze, kwota dotacji wyniosła 100.000,00 zł. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości dofinansowania brano pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Termin realizacji zadania określony w harmonogramie obejmuje okres od 1 lutego do 31 grudnia 2016 roku.

 

„Junior Sport": Postaw na aktywny i zdrowy styl życia

Znamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych „Junior Sport".

19 kwietnia br.  rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2016 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych „Junior Sport".

Zgodnie z ogłoszeniem celem konkursu było wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży poprzez organizację pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych województwa lubuskiego.

Do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w przedmiotowym obszarze wpłynęły cztery oferty. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne, natomiast dwie oferty nie uzyskały wymaganego pułapu 60% punktów podczas oceny merytorycznej.

Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego zadanie pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych „Junior Sport" do realizacji zlecono Lubuskiej Federacji Sportu w Zielonej Górze, kwota dotacji wyniosła 150.000,00 zł. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości dofinansowania brano pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Termin realizacji zadania, określony w harmonogramie obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku.

 

 

Ruszył nabór programów rewitalizacji

15 kwietnia ruszył nabór programów rewitalizacji/projektów programów rewitalizacji podlegających weryfikacji (UMWL) pod kątem zgodności z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Nabór potrwa do odwołania – nie dłużej niż do końca 2022 roku.

W ramach naboru można zgłaszać:

- projekty programów rewitalizacji,

- programy rewitalizacji (i ich zmiany) przyjęte uchwałą przez właściwy organ.

Weryfikacja programów rewitalizacji będzie prowadzona przez powołany przez Zarząd Województwa Lubuskiego Zespół do spraw rewitalizacji zgodnie z zasadami weryfikacji i w oparciu o kryteria przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Do składania programów rewitalizacji (ich zmian)/projektów programów rewitalizacji uprawnione są gminy z obszaru województwa lubuskiego.

Informacje na temat szczegółów związanych z naborem oraz procesem weryfikacji można uzyskać poprzez kontakt:

- e-mail: a.jakubiszak@rpo.lubuskie.pl (nabór programów rewitalizacji oraz zasady ich weryfikacji);

- e-mail: j.dobrowolski@lubuskie.pl (nabór programów rewitalizacji oraz zasady ich weryfikacji).

Programy rewitalizacji należy złożyć w wersji papierowej wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej (płyta CD lub pendrive).

Programy rewitalizacji (w wersji papierowej i na nośniku danych) należy kierować w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Weryfikacja programów rewitalizacji" osobiście lub za pośrednictwem kuriera, bądź poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr B5).

Program rewitalizacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

- poniedziałek: od 8:00 do 16:00

- wtorekpiątek: od 7:30 do 15:30.

Zarówno w przypadku dostarczenia programu rewitalizacji osobiście, jak i pocztą/kurierem – wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania programów rewitalizacji.

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania programów rewitalizacji zostały szczegółowo opisane w Zasadach weryfikacji programów rewitalizacji.

Do pobrania:

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji

Załącznik nr 1: schemat weryfikacji programów rewitalizacji

Załącznik nr 2: schemat weryfikacji projektów programów rewitalizacji

Załącznik nr 3: kryteria weryfikacji programów rewitalizacji/projektów programów rewitalizacji

Załącznik nr 4: karty weryfikacji programu rewitalizacji (lub ich zmian)/projektu programu rewitalizacji

Za projekt programu rewitalizacji uznaje się dokument, na takim poziomie zaawansowania, który pozwoliłby przyjąć go przez organ uchwałodawczy gminy/miasta, a weryfikacja programu jest ostatnim etapem prac nad dokumentem i zakres zmian, jakie będą następowały w jego treści będą bezpośrednim wynikiem procesu weryfikacji. Za projekt programu rewitalizacji należy również uznać dokument na powyżej wskazanym poziomie dojrzałości, dla którego nie spełniono wymogów w zakresie oś.Środa z Funduszami dla… osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej", które odbędą się 4 maja 2016 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.

O spotkaniach

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na uruchomienie własnego biznesu. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki.

Spotkania odbędą się 4 maja 2016 r. w godzinach 10:00-13:00

Miejsce spotkań

  • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0);
  • w Gorzowie Wlkp.: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 216, piętro II).

Więcej informacji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o wypełnienie formularza powyżej "weź udział". Na zgłoszenia czekamy w dniach od 20 kwietnia 2016 r. do 2 maja 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o wypełnienie formularza powyżej "weź udział". Na zgłoszenia czekamy w dniach od 20 kwietnia 2016 r. do 2 maja 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na www.lubuskie.pl


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?