piątek, 15 kwietnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.73.2016                                                                                Zielona Góra, 15.04.2016 r.
Newsletter nr 73

 

 

 

Kwietniowa sesja Sejmiku

18 kwietnia br. o 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego rozpocznie się XIX sesja Sejmiku. Radni opiniować będą m.in. Program Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2016–2018, wysłuchają także sprawozdań dotyczących: realizacji priorytetów współpracy zagranicznej oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w regionie. Podczas sesji odbędzie się uroczyste wręczenie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" oraz nagród laureatom „Lubuskiego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym".

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIX zwyczajnej sesji Sejmiku.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Wnioski i interpelacje.
4. Informacja o działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego Sejmiku w okresie między sesjami.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
6. Informacja na temat sytuacji lubuskiej ochrony zdrowia w latach 2009-2015.
7. Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w województwie lubuskim w roku 2015.
8. Sprawozdanie z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016 – 2018".
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2016 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek".
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
16 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2029.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. młodzieży i spraw obywatelskich.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych i Komisji Rewizyjnej.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw promocji produktów tradycyjnych i regionalnych.
21. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
22. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie obrad XIX sesji Sejmiku.

 


Oni będą promować region

Znamy wyniki konkursu na wsparcie realizacji działań promocyjnych  wpływających na pozytywny wizerunek województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. - Chcemy pokazywać to, co w Lubuskiem najlepsze. Stąd ten wybór. Jestem przekonana, że dofinansowane działania przyczynią się do budowania pozytywnego wizerunku regionu oraz przyciągną do nas turystów – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Poniżej publikujemy listę organizacji, które decyzją Zarządu Województwa uzyskały dofinansowanie. Do konkursu przystąpiło 49 organizacji pozarządowych, które złożyły 60 ofert.

Lista dofinansowanych organizacji:

Lp.

Wnioskodawca

Zadanie i termin wykonania

Przyznana dotacja

1.

Klub Kultury Filmowej w Zielonej Górze

45. Lubuskie Lato Filmowe - Łagów 2016.

130 000 zł

2.

Stowarzyszenie Las Woda & Blues w Sławie-Radzyń

X Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las, Woda & Blues

5 000 zł

3.

Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie

Piknik militarny w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie

5 000 zł

4.

Stowarzyszenie Solanizatorzy w Nowej Soli

8. Solanin Film Festiwal 2016 Festiwal Filmów Offowych oraz Przegląd Fabularnych Filmów Polskich i Europejskich

13 000 zł

5.

Fundacja Otwarta Kultura

w Zielonej Górze

XII Międzynarodowy Feestiwal Kina Autorskiego Quest Europe 2016 pod honorowym patronatem Jerzego Hoffmana

13 000 zł

6.

Stowarzyszenie Czas A.R.T.

we Wschowie

X konferencja naukowa „Andreas Gryphius na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim. Inspiracje – związki – konsekwencje" wraz z wydaniem książki pt.: „Conjux, mater, filia, soror propinqua, civis… Kobieta na ziemi wschowskiej
i pograniczu wielkopolsko-śląskim"

2 000 zł

7.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Organizacja wystawy poświęconej winnicy „Miłosz" w Łazie oraz jej właścicielom – Krzysztofowi Fedorowiczowi i Marcie Pohrebny

2 000 zł

8.

Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT
w Zielonej Górze

2 Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru „Kozzi Dymny Himilsbach"

10 000 zł

9.

Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe

12 Festiwal Green Town of Jazz

6 000 zł

10.

Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie

Aplikacja na urządzenia mobilne promująca województwo poprzez ukazanie Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu

2 000 zł

11.

Stowarzyszenie „Warto jest pomagać" w Zielonej Górze

XII edycja Akcji charytatywnej „Warto jest pomagać" wraz z VI plebiscytem „Lubuski Anioł Roku" 2016

7 000 zł

12.

Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego w Żarach

Szlakiem tradycji włókienniczych

3 000 zł

13.

Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej w Zielonej Górze

Orkiestra. Film o Orkiestrze Dętej ZASTAL

5 000 zł

14.

Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Przewodnik Lubuski"
w Sulechowie

Promocja Festiwalu Muzyki F. Chopina
w Sulechowie, jednego z najważniejszych wydarzeń promujących Województwo Lubuskie

5 000 zł

15.

Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni
i Tańca „Nasz Lubuski"
w Zielonej Górze

„KOZARA ETNO 2016" Udział Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Banja Luce

12 000 zł

16.

Fundacja Muzyki Dawnej „Canor" w Toruniu

Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Raju" edycja XIV

55 000 zł

17.

Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego w Gorzowie Wlkp.

Ingerencje 2016

4 000 zł

18.

Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp.

VII Ogólnopolski Festiwal Romskich i Polskich Dziecięcych zespołów taneczno-wokalnych pod hasłem „Muzyka Łagodzi obyczaje 2016"

9 000 zł

19.

Spółdzielnia Socjalna SNAPZ w Zielonej Górze

Promocja Województwa Lubuskiego w ramach działań artystycznych Michała Wróblewskiego
w roku 2016

12 000Rusza nabór programów rewitalizacji

15 kwietnia rusza nabór programów rewitalizacji/projektów programów rewitalizacji podlegających weryfikacji (UMWL) pod kątem zgodności z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Nabór potrwa do odwołania – nie dłużej niż do końca 2022 roku.

W ramach naboru można zgłaszać:

- projekty programów rewitalizacji,

- programy rewitalizacji (i ich zmiany) przyjęte uchwałą przez właściwy organ.

Weryfikacja programów rewitalizacji będzie prowadzona przez powołany przez Zarząd Województwa Lubuskiego Zespół do spraw rewitalizacji zgodnie z zasadami weryfikacji i w oparciu o kryteria przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Do składania programów rewitalizacji (ich zmian)/projektów programów rewitalizacji uprawnione są gminy z obszaru województwa lubuskiego.

Informacje na temat szczegółów związanych z naborem oraz procesem weryfikacji można uzyskać poprzez kontakt:

- e-mail: a.jakubiszak@rpo.lubuskie.pl (nabór programów rewitalizacji oraz zasady ich weryfikacji);

- e-mail: j.dobrowolski@lubuskie.pl (nabór programów rewitalizacji oraz zasady ich weryfikacji).

Programy rewitalizacji należy złożyć w wersji papierowej wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej (płyta CD lub pendrive).

Programy rewitalizacji (w wersji papierowej i na nośniku danych) należy kierować w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Weryfikacja programów rewitalizacji" osobiście lub za pośrednictwem kuriera, bądź poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr B5).

Program rewitalizacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

- poniedziałek: od 8:00 do 16:00

- wtorekpiątek: od 7:30 do 15:30.

Zarówno w przypadku dostarczenia programu rewitalizacji osobiście, jak i pocztą/kurierem – wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania programów rewitalizacji.

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania programów rewitalizacji zostały szczegółowo opisane w Zasadach weryfikacji programów rewitalizacji.

Do pobrania:

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji

Załącznik nr 1: schemat weryfikacji programów rewitalizacji

Załącznik nr 2: schemat weryfikacji projektów programów rewitalizacji

Załącznik nr 3: kryteria weryfikacji programów rewitalizacji/projektów programów rewitalizacji

Załącznik nr 4: karty weryfikacji programu rewitalizacji (lub ich zmian)/projektu programu rewitalizacji

Za projekt programu rewitalizacji uznaje się dokument, na takim poziomie zaawansowania, który pozwoliłby przyjąć go przez organ uchwałodawczy gminy/miasta, a weryfikacja programu jest ostatnim etapem prac nad dokumentem i zakres zmian, jakie będą następowały w jego treści będą bezpośrednim wynikiem procesu weryfikacji. Za projekt programu rewitalizacji należy również uznać dokument na powyżej wskazanym poziomie dojrzałości, dla którego nie spełniono wymogów w zakresie oś.


Ambasador Danii odwiedził województwo lubuskie

Gospodarka i energetyka. Te dwa tematy zdominowały spotkanie członka zarządu Bogdana Nowaka i Steena Hommela Ambasadora Królestwa Danii w Polsce. Rozmowy, które odbyły się dzisiaj (14.04) w urzędzie marszałkowskim, to część trasy dyplomaty po polskich województwach.

Zainteresowanie ambasadora wzbudziła sytuacja gospodarcza województwa lubuskiego i warunki, jakie nasz region oferuje zagranicznym inwestorom. O szczegółowe przedstawienie profilu regionu zadbał Bogdan Nowak, który zaprezentował atuty i przedstawił potencjał województwa lubuskiego.

Sporą część rozmowy dotyczyła energetyki. Ambasador dopytywał o możliwości województwa lubuskie w zakresie energetyki tradycyjnej i odnawialnych źródeł energii. W tym drugim przypadku Dania może pochwalić się sporymi osiągnięciami, gdyż ok. 70 proc. duńskiej energii pochodzi ze źródeł niekonwencjonalnych. Dyplomata dopytywał się również o otoczenie prawne dotyczące inwestycji w czyste źródła energii w Polsce. Wyjaśnienia wyraźnie zadowoliły ambasadora, który jeszcze w trakcie spotkania opowiadał o możliwości współpracy duńskich i lubuskich przedsiębiorców.

 

Marszałek laureatką nagrody RENOMA ROKU!

Marszałek Elżbieta Anna Polak została laureatką konkursu o gospodarczą Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2015 w kategorii specjalnej POLITYK. Kapituła doceniła marszałek za zaangażowanie w rozwój samorządności terytorialnej, skuteczne i efektywne wdrażanie funduszy unijnych na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej, pozyskanie inwestycji i budowanie społeczeństwa informacyjnego. Marszałek zwyciężyła w głosowaniu internetowym pokonując prof. Grzegorza Kołodkę oraz Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

Konkurs organizowany jest przez Centrum Komunikacji Gospodarczej BYRA, wydawcę magazynu „Prestiż - relacje gospodarcze" oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. Nagroda przyznawana jest w oparciu o wiarygodność, niezawodność, zaufanie i odpowiedzialność społeczno-gospodarczą przedsiębiorcom, firmom oraz produktom, a także politykom, którzy wśród przedsiębiorców, instytucji gospodarczych oraz mediów zyskają najwyższe uznanie za efektywne wspieranie działalności gospodarczej.

Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w składzie: dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk z Akademii Pedagogiki Specjalnej i Almamer, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, autorka i trenerka szkoleń i warsztatów z komunikacji w biznesie. Członkami Kapituły ze strony organizatorów zostali: Jerzy Byra, redaktor naczelny „Prestiż - relacje gospodarcze" i dyrektor Centrum Komunikacji Gospodarczej oraz Andrzej Maślankiewicz, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Majchrzak z Instytutu Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2016 roku, po analizie wniosków i zasięgnięciu opinii ekspertów nominowała do finału nagrody dwunastu przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty w czterech głównych kategoriach oraz do nagrody specjalnej w kategorii polityk. Wyboru nominowanych Kapituła dokonała spośród 151 kandydatów zgłoszonych przez uprawnione instytucje, organizacje i media. W każdej kategorii Kapituła przyznała po trzy nominacje.

Nominacje w kategorii POLITYK (nagroda specjalna):

  • TADEUSZ FERENC - Prezydent Rzeszowa
  • zw. dr hab. GRZEGORZ W. KOŁODKO - profesor nauk ekonomicznych, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Były wicepremier i minister finansów w latach 1994–1997 i 2002–2003.
  • ELŻBIETA ANNA POLAK - Marszałek Województwa Lubuskiego

Nagrodę w imieniu marszałek odebrała Iwona Kusiak, Dyrektor Gabinetu Zarządu Urzędu Marszałkowskiego

 


Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe - konferencja

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej instrumentom finansowym pn. Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe dobrym partnerem w biznesie – nowe możliwości, która odbędzie się 20 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Spotkanie ma na celu przybliżenie nowego podejścia do wsparcia inwestycji w ramach polityki spójności, które zgodnie z założeniami powinno w szerszym stopniu bazować na stosowaniu instrumentów zwrotnych. Będzie to również okazja do podsumowania działalności lubuskich funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach perspektywy 2007 – 2013 oraz do przedstawienia możliwości, które stwarzają w tym zakresie Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 i krajowe programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 kwietnia 2016 roku na adres email: m.rosiak@region.zgora.pl  lub pod numerem telefonu 68 329 78 27. W załączeniu znajduje się program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Zobacz: program konferencji

Organizatorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.– Lubuski Fundusz Pożyczkowy w Zielonej Górze

Fundacja Przedsiębiorczość w Żarach

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych w Zielonej Górze

 

Konkurs LUBUSKA ZGADUJ ZGADULA

Już niebawem rusza konkurs LUBUSKA ZGADUJ ZGADULA. Zachęcamy wszystkich do wspólnej zabawy. Konkurs skierowany jest do osób posiadających konto na portalu wrotalubuskie.eu. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorem konkursu jest Biuro Projektów Własnych, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Celem konkursu jest promocja Województwa Lubuskiego poprzez zapoznanie uczestników z herbami gmin województwa lubuskiego. Wszelkie informacje zawarte są na stronie www.wrotalubuskie.eu na stronie konkursu. Regulamin wraz z instrukcją dostępne na stronie: .

http://www.wrotalubuskie.eu/PL/425/2074/Juz_niebawem_wystartuje_Konkurs_LUBUSKA_ZGADUJ_ZGADULA/k/


Zaproszenie - Polsko-Niemieckie Dni Mediów

Od prawie 10 lat Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha oraz naprzemiennie polskie województwa (dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie) i niemieckie kraje związkowe (Wolne Państwo Saksonia, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie) w regionie Pogranicza organizują Polsko-Niemieckie Dni Mediów. Konferencja, w której udział co roku bierze ok. 200 dziennikarzy, decydentów z Polski i Niemiec, służy zawodowej wymianie doświadczeń dziennikarzy oraz dyskusji najważniejszych zagadnień stosunków polsko-niemieckich.

Tegoroczna konferencja organizowana przez FWPN, RBSG i Wolne Państwo Saksonia odbywa się pod tytułem „Europa na rozstajach – integracja czy odrzucenie?". W dniach 11-12 maja 2016 r. w pomieszczeniach lipskiego Media City, Altenburger Str. 13, odbędą się debaty, warsztaty z udziałem dziennikarzy, ekspertów i polityków. Uroczystym elementem Dni Mediów będzie wieczorne wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2016. Dni Mediów organizowane są we współpracy z konferencją Medientreffpunkt Mitteldeutschland (9-10 maja, www.medientreffpunkt.de), na którą również bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.

Rejestracja na Polsko-Niemieckie Dni Mediów, uroczystość wręczenia Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego oraz program towarzyszący możliwa jest do dnia 1 maja 2016 r. przez stronę rejestracja.dnimediow.org oraz przy użyciu formularza odpowiedzi dostępnego na stronie dnimediow.org faksem na numer: +48 22 338 62 01 lub mailem na adres: frederic.schulte@fwpn.org.pl. Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?