środa, 9 marca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.47.2016                                                                                                                                                                                    Zielona Góra, 09.03.2016 r.

 

 

 

 

 

Newsletter nr 47

 

 

 

Konferencja prasowa

10 marca br. o godz. 12.00 w sali 108 urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze odbędzie się konferencja prasowa, w której wezmą udział: marszałek Elżbieta Anna Polak, Sylwia Pędzińska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Paweł Bajran, kierownik wydziału transportu w Departamencie Infrastruktury i Komunikacji.

Tematy:

 1. Plan inwestycyjny i promocji gospodarczej woj. lubuskiego.
 2. Aktualizacja planu transportowego.
 3. Udział woj. lubuskiego w Międzynarodowych Targach ITB w Berlinie.

 

RPO Lubuskie 2020 – przyśpieszamy!

9 marca br. marszałek Elżbieta Anna Polak, wicemarszałek Romuald Gawlik oraz członek zarządu Alicja Makarska spotkali się z dyrektorami departamentów urzędu marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem funduszy unijnych w regionie lubuskim oraz przedstawicielami instytucji pośredniczących: Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu omówienia możliwości przyśpieszenia wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ) do dnia 31 stycznia oraz do 31 lipca przekazuje do Komisji Europejskiej prognozy kwot, odnośnie których planuje złożyć wnioski o płatność za bieżący i kolejny rok budżetowy. Lubuskie zaplanowało na 2016 rok kwotę na poziomie 124,5 mln zł. Jednak Ministerstwo Rozwoju wystąpiło do IZ z prośbą o zwiększenie poziomu absorpcji środków w 2016 r. do minimum 5 % wartości alokacji RPO – Lubuskie 2020, tj. ok. 192,2 mln zł. - Musimy więc opracować pogram przyspieszenia wdrażania RPO tak, aby uniknąć negatywnych skutków dla regionu lubuskiego, ale przede wszystkim dla beneficjentów. Musimy być asertywni, ale też elastyczni – mówiła podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak.

Wypracowano szereg propozycji działań, które mają przyśpieszyć wdrażanie programu, m.in. zwiększenie wysokości środków alokacji z przeznaczeniem na poszczególne konkursy, ustalenie w regulaminie konkursów odpowiednio wysokiej minimalnej wartości dofinansowania, czy wydatków kwalifikowalnych, skrócenie czasu trwania oceny formalnej i merytorycznej projektów oraz procesu oceny wniosków, skrócenie czasu trwania naborów wniosków w zależności od działań, przegląd harmonogramu ogłaszania naborów w trybie konkursowym pod kątem ogłoszenie dodatkowych konkursów, czy zmniejszenie systemu zaliczkowego.

Regionalny Program Operacyjnym ma być też wdrażany skutecznie. Aby tak się stało, potrzebna jest ścisła współpraca Instytucji Zarządzającej z beneficjentami. - Potrzebne są warsztatowe szkolenia dla beneficjentów, które ułatwią aplikowanie o środki. To mają być szkolenia w zakresie regulaminu konkursów i rozliczania. W poprzedniej perspektywie to przyniosło efekty. Beneficjent musi się czuć zaopiekowany – nie możemy się odgradzać – mówiła marszałek. – Musimy zrobić wszystko, żeby te pieniądze jak najszybciej trafiły na rynek. Jest oczekiwanie, są pomysły, rynek jest wygłodzony – dodała.

Podczas spotkania marszałek podkreślała także, że niezwykle ważna we wdrażaniu RPO w nowej – trudniejszej dla beneficjentów perspektywie - jest komunikacja i promocja. Dlatego też został powołany nowy Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki, którego działania mają być ściśle powiązane z promocją funduszy unijnych.

 

O projektach ważnych dla Kostrzyna n. Odrą

Możliwości realizacji projektów ważnych dla Kostrzyna nad Odrą w ramach środków z nowego unijnego rozdania to główny temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak i członek zarządu Alicji Makarskiej z burmistrzem Andrzejem Kuntem, Starostą Gorzowskim Małgorzatą Domagałą i Romanem Dziduchem – byłym wiceprezesem zarządu KSSSE.

Chodziło m.in. o możliwość realizacji projektów w ramach Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych w partnerstwie ze strefą ekonomiczną. Marszałek Elżbieta Anna Polak zapewniła że taka możliwość istnieje i że zarząd województwa rozważy formalne ujęcie stref ekonomicznych jako partnera JST w realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Burmistrz Kunt pytał także o możliwość realizacji projektów w ramach Podziałania 8.2.1 wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych. Obecnie obowiązuje kryterium, zgodnie z którym projekty mogą być realizowane wyłącznie w szkołach, w których średnia wyników egzaminów jest niższa niż w województwie. Kryterium to uniemożliwia miastu Kostrzyn n. Odrą aplikowanie o te środki, ponieważ wszystkie szkoły osiągnęły wynik powyżej średniej wojewódzkiej. Marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała, że projekt ma szansę realizacji w ramach formuły Kontraktu Lubuskiego, o ile koncepcja była zgodna z jego założeniami.

Ponadto rozmowa dotyczyła możliwości realizacji projektów w ramach Działania 4.1 – Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, a także projektów w zakresie rozwoju obszarów zmarginalizowanych (Działanie 9.2).

 

Konsultacje Projektu Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach Projektu Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego, które będą prowadzone w dniach od dnia 9 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.

Z uwagi na charakter dokumentu, proces konsultacji nie musi być prowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm).

W trakcie negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) przedstawiciele Komisji Europejskiej zgłaszali wątpliwości dotyczące efektywności finansowania przedsięwzięć w zakresie infrastruktury oraz innych działań dotyczących projektów o charakterze okołobiznesowym, których źródłem finansowania są środki pomocowe UE w ramach programu regionalnego. Dlatego też powstała koncepcja kierunkowego i skoncentrowanego ich wydatkowania w tym obszarze, w oparciu o politykę inwestycyjną regionu, uszczegółowioną pod kątem RPO-L2020. Dokumentem nadającym ramy przedmiotowej interwencji jest konsultowany dokument.

Założenia PIiPG WL obejmują następujące obszary:

Tereny inwestycyjne:

 • zmapowanie preferowanych lokalizacji dla terenów inwestycyjnych
 • inwentaryzacja obecnie funkcjonującej infrastruktury, poziomu jej wykorzystania, zainteresowania inwestorów, etc,
 • określenie uwarunkowań lokalizacyjnych terenów inwestycyjnych – założenia, gdzie takie strefy powinny być lokowane w przestrzeni (czynnik dostępności transportowej, zagospodarowanie obszarów powojskowych, popegeerowskich, poprzemysłowych, pokolejowych);

Promocja gospodarcza:

 • informacje w zakresie pożądanych kierunków promocji gospodarczej w aspekcie geograficznym, jak i branżowym, przede wszystkich w kontekście przedsiębiorców,
 • określenie najskuteczniejszych narzędzi promocji w oparciu o dotychczasowe doświadczenia regionu, propozycje skutecznych działań,
 • określenie potencjału eksportowego lubuskich przedsiębiorstw, oferty eksportowej lubuskich podmiotów gospodarczych,
 • określenie potencjału eksportowego regionu w kontekście inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
 • określenie możliwych celów promocji gospodarczej regionu, wynikających również z dotychczasowych doświadczeń, praktyki, potrzeb środowisk gospodarczych i samorządowych,
 • wyznaczenie kierunków promocji gospodarczej regionu, które są istotne dla osiągnięcia celów wyznaczonych w dokumentach strategicznych i programowych województwa (Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, RPO-L2020), w aspekcie geograficznym i branżowym, również wyznaczonych przez inteligentne specjalizacje;

Wsparcie około biznesowe:

 • określenie ramowego zakresu usług pożądanych w nowoutworzonych inkubatorach, w tym rodzaju kadry działającej w podmiocie,
 • uwarunkowania lokalizacyjne i organizacyjne inkubatorów – założenia, gdzie takie podmioty powinny być lokowane, jaki charakter powinny pełnić oraz preferowane rozwiązania funkcjonalne takich podmiotów,
 • wypracowane założeń do kryteriów do oceny projektów z tego obszaru,

Uwagi i opinie do projektu dokumentu można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłaszania uwag, do dnia 31 marca 2016 r. na adres e-mail: t.przybyla@rpo.lubuskie.pl

Prosimy uprzejmie o podawanie nazwy organizacji lub imienia i nazwiska osoby zgłaszającej uwagi.

W załączeniu:

- Projekt Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego;

- Formularz zgłaszania uwag.

 

 

Zostań „Małym Mistrzem"

Zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2016 roku zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. Propagowanie aktywności fizycznej dzieci klas I-III szkół podstawowych „Mały Mistrz". Konkurs zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych dni.

W roku 2014 w województwie lubuskim zapoczątkowano realizację zadania publicznego polegającego upowszechnianiu sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego. Zadanie do realizacji powierzono Szkolnemu Związkowi Sportowemu „Ziemia Lubuska". W związku z dużym zainteresowaniem projekt kontynuowano w 2015 r. Zdecydowano o kontynuacji zadania również w roku 2016. Podstawą do ogłoszenia otwartego konkursu ofert jest „Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku" zawarty w Uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego z 16 listopada 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia dzieci klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego poprzez propagowanie aktywności fizycznej w formie zdobywania przez dzieci odznak sportowych, potwierdzających opanowanie określonych umiejętności ruchowych, w poszczególnych blokach podstawowych sportowych sprawności, podczas realizowanych w szkole obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania bierze się pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Realizacja zadania przyczyni się do upowszechnienia postaw sportowych, społecznych, zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Realizacja zadania pozwoli na zdobycie nowych umiejętności ruchowych dzieci z klas I – III szkół podstawowych, co przełoży się na podniesienie sprawności fizycznej oraz ukształtowanie odpowiednich nawyków i postaw sportowych. Zasadniczą istotą jest również podniesienie atrakcyjności zajęć oraz wzmocnienie w hierarchii szkoły roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2016 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w przedmiotowym otwartym konkursie ofert w obszarze kultury fizycznej zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00 zł.

W ogłoszonym konkursie ofert zostanie zamieszczona informacja o terminie i warunkach składania ofert oraz wymaganych załącznikach.

Przedmiotowa uchwała zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego-www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej-www.bip.lubuskie.pl oraz w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

Rusza program „Junior Sport"

Zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2016 roku zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych „Junior Sport". Konkurs zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych dni.

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia dzieci poprzez organizację pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych województwa lubuskiego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pozwoli na dofinansowanie zadania w obszarze kultury fizycznej, a jego realizacja bezpośrednio przyczyni się do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności dzieci i młodzieży. Zajęcia w ramach zadania skierowane są na szeroko rozumianą poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez podjęcie działań prosportowych, prospołecznych i prozdrowotnych. Realizacja zadania ma na celu stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w wielu sportach.

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2016 rok na wsparcie realizacji zadań publicznych w przedmiotowym otwartym konkursie ofert w obszarze kultury fizycznej zabezpieczono środki w wysokości 150 000,00 zł.

W ogłoszonym konkursie ofert zostanie zamieszczona informacja o terminie i warunkach składania ofert oraz wymaganych załącznikach.

Przedmiotowa uchwała zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego-www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej-www.bip.lubuskie.pl oraz w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Nie przewiduje się oddzielnego powiadamiania oferentów o wynikach konkursu.

Złożone oferty będą oceniane przez pracowników merytorycznych właściwego Departamentu  następnie opiniowane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmie Zarząd Województwa Lubuskiego, po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Sejmiku Województwa Lubuskiego. Od decyzji Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Nie przewiduje się oddzielnego powiadamiania oferentów o wynikach konkursu.

 

„Rodzina 500 plus"

1 kwietnia 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze z upoważnienia Marszałka Województwa Lubuskiego będzie realizował w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego program „Rodzina 500 plus". Wnioski o świadczenia wychowawcze należy składać w organach gminy (urząd miasta, gminy lub ośrodek pomocy społecznej) zgodnie z miejscem zamieszkania. Marszałek województwa w ramach koordynacji będzie rozpatrywał wnioski tych rodzin, z których członek rodziny przebywa lub pracuje na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, a wnioski będą trafiać do marszałka województwa dopiero po weryfikacji w organach gminy.

 

MPI w powiecie gorzowskim

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. w dniach 10-11 marca zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Konsultacje odbędą się:

10.03.2016 r. (czwartek)

8:00-10:30, Bogdaniec,  Urząd Gminy, ul. Adama Mickiewicza 45,sala posiedzeń

11:30 - 14:00, Kłodawa, Urząd Gminy, ul. Gorzowska 40, sala nr 5

11.03.2016 (piątek)

8:00-10:30, Lubiszyn, Sala konferencyjna, Plac Jedności Robotniczej 7

11:00-13:30, Witnica,  Urząd Miasta i Gminy, ul. Krajowej Rady Narodowej 6,sala konferencyjna

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107, tel. 95 7390-378, -377, -386, -380, e-mail: lpi@lubuskie.pl


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

1 komentarz:

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?