środa, 23 marca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.57.2016                                                                                Zielona Góra, 23.03.2016 r.

Newsletter nr 57

 

Sportowa wizyta w Poczdamie

Współpraca między Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie a Europejską Akademią Sportu Landu Brandenburgii (ESAB) była tematem spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z prezesem ESAB Manfredem Wothe w Poczdamie. Podczas spotkania pod patronatem marszałek podpisano porozumienie o współpracy między WOSiR i ESAB. - Współpraca Lubuskiego i Brandenburgii obejmuje wiele dziedzin, a sport jest jednym z głównych obszarów współpracy. Nie ma lepszego wychowania, niż wychowanie przez sport, ale trzeba też umieć zarządzać sportem - powiedziała marszałek.


Podczas wizyty w Poczdamie, marszałek Polak towarzyszyli m.in. radny woj. lubuskiego Czesław Fiedorowicz oraz dyrektor WOSiR Bogusław Sułkowski. - Obchodzimy 25-lecie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i dlatego dzisiejsza wizyta pani marszałek w naszej Akademii to bez wątpienia historyczne wydarzenie - powiedział prezes ESAB Manfred Wothe. - Mamy partnerów również w innych krajach, ale żadna z tych form współpracy nie jest tak intensywna, jak właśnie z woj. lubuskim.
M. Wothe wymienił trzy powody, dla których współpraca z WOSiR-em w Drzonkowie i woj. lubuskim jest dla niego priorytetem: - Po pierwsze różnorodność tej współpracy, po drugie punktualność, dzięki której realizujemy na czas wszystkie projekty, a po trzecie ludzki i sympatyczny charakter tej współpracy. Nie muszę, ale chcę współpracować z Lubuskim, bo po prostu mam u Was przyjaciół - powiedział.
Marszałek Polak również podkreślała jubileuszowy wymiar spotkania związany z 25-leciem polsko-niemieckiego traktatu. - Nasza współpraca obejmuje wiele dziedzin, a sport jest jednym z głównych obszarów współpracy Lubuskiego i Brandenburgii - mówiła. - Nasze województwo zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem wydatków na sport i inwestycje sportowe, liczone per capita. Sport to nasz priorytet. WOSiR w Drzonkowie to nasza marka, ale nie tylko. Budujemy także boiska piłkarskie Orliki, boiska do siatkówki Lubusiki, wdrażamy liczne programy sportowe dla dzieci i młodzieży. Widzę konieczność poszerzenia oferty naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego o kierunek wychowawca sportu. Trzeba pamiętać, że jedną z tzw. inteligentnych specjalizacji regionu lubuskiego jest "zdrowie i jakość życia", co doskonale wpisuje się w nasze sportowe priorytety.
Prezes Wothe omówił zakres działalności ESAB. - Mamy dwutorowy system studiów: część zajęć odbywa się w firmach, które partycypują w kosztach kształcenia, dzięki czemu nasi studenci mają gwarancję pracy w tych firmach, a firmy same kształcą sobie takich fachowców, jakich potrzebują - wyjaśnił.
Temat podchwyciła marszałek Polak: - To jest dokładnie to, czego nam jeszcze brakuje. Obecnie mamy szeroko zakrojone plany związane z edukacją zawodową, chcemy powiązać biznes z edukacją. Tak więc jesteśmy tutaj w dobrym momencie, żeby się od Was uczyć.
Podczas spotkania prezes Wothe i dyrektor WOSiR Bogusław Sułkowski podpisali porozumienie między obiema jednostkami, na mocy którego przyjęto do realizacji harmonogram wspólnych zadań z zakresu sportu i edukacji na rok 2016. Podpisaniu porozumienia patronowała marszałek Polak. - To porozumienie jest kontynuacją rozpoczętych projektów, ale także stanowi otwarcie na nowe zadania - powiedziała.
Wizyta w Poczdamie była też okazją do zwiedzenia obiektów Akademii oraz bezpośrednich roboczych rozmów na temat rozwoju edukacji sportowej z możliwością przeniesienia elementów kształcenia w sporcie do WOSiR Drzonków.

Europejska Akademia Sportu Landu Brandenburgia (ESAB) jest podmiotem świadczącym usługi edukacyjne w zakresie sportu, zdrowia i aktywnego spędzania czasu. Celem ESAB jest wspieranie sportu poprzez kształcenie kadr na poziomie zawodowym, średnim i wyższym. ESAB jest również usługodawcą edukacyjnym doskonalącym pracowników i współpracowników organizacji zrzeszonych w Niemieckim Olimpijskim Związku Sportowym oraz Brandenburskim Związku Sportowym. Zaletą ESAB jest praca na rzecz całego społeczeństwa – od przedszkoli, poprzez szkoły, aż po studia dwutorowe.

Europejska Akademia Sportu Landu Brandenburgia jest placówką odpowiedzialną za prowadzenie szkoleń i doskonalenia w sporcie dla Brandenburskiego Związku Sportowego.

Dzięki placówkom edukacyjnym ESAB jest w stanie towarzyszyć zarówno uczniom, studentom, jak również kwalifikującym się trenerom/instruktorom w ich drodze edukacyjnej poprzez licencjonowanie, certyfikowanie wg wytycznych Niemieckiego Olimpijskiego Związku Sportowego oraz zawodowe i wyższe kształcenie w myśl wspierania ich „kariery w sporcie".

Członkami Kuratorium ESAB są przedstawiciele partnerów: Brandenburgii, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz szwedzkiej Skanii.  Kolejne posiedzenie Kuratorium odbędzie się w tym roku w Zielonej Górze, 19-20.05.2016. ESAB szczególny nacisk kładzie na: sport prozdrowotny, rehabilitacja poprzez sport, włączenie społeczne poprzez sport, sport dla dzieci, sport dla dzieci z otyłością, sport wsparciem w chorobach (układ kostny, układ krwionośny, choroby wieku podeszłego, nadwaga itp.). Kursy instruktorskie – najnowsze trendy na rynku.

W regionie lubuskim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był projekt Lubuska Akademia Sportu. Jego celem było nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, rozszerzenie wiedzy i przekwalifikowanie zawodowe oraz wzrost zdolności komunikacyjnych uczestników projektu i ich aktywności na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz wzrost ich samooceny i wartości zawodowej. Zrealizowano trzy edycje projektu. Swoje kwalifikacje podniosło ponad 250 osób. Wszystkie edycje projektu otrzymały łączne dofinansowanie w ramach PO KL w wysokości ponad 2,2 mln zł.


 

Z poseł Sibińską o cennych inicjatywach społecznych

Gorzowskie Senioralia, które odbędą się w dniach 8-9 kwietnia w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Słowianka oraz organizacja gali konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek, która zaplanowana jest na czerwiec - to tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z posłanką Krystyną Sibińską oraz radną miasta Gorzów Wlkp. Izabelą Piotrowicz, które odbyło się 22 marca br.

Tegoroczna Gala Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek odbędzie się w czerwcu w Zielonej Górze. Tytuł honorowy przyznawany jest od 2002 roku paniom, które stawiając czoła przeciwnościom losu, odgrywają kluczową rolę w rozwoju swojego regionu.

Gorzowskie Senioralia to inicjatywa dedykowana osobom starszym i ich rodzinom. Fundacja Rozwoju Holistycznego, która jest organizatorem wydarzenia, chce namówić gorzowskich seniorów do aktywnego życia i poszukiwania zainteresowań.Z Ambasadorem o współpracy na polsko-niemieckim pograniczu

JE Ambasador Polski w Niemczech Jerzy Margański był gościem marszałek Elżbiety Anny Polak 21 marca br. Podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat rozwoju stosunków transgranicznych na polsko-niemieckim pograniczu, szczególnie w kontekście Jubileuszu 25 lat "Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy".  Marszałek zaprosiła Ambasadora na Dni Województwa Lubuskiego, które w tym roku odbędą się w Parku Mużakowski, będącym perłą polsko-niemieckiego pogranicza.

Rozmowa dotyczyła obchodów jubileuszu 25-lecia "Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy", a także 40. – jubileuszowego posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej działającego w ramach Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, które odbędzie się 14 kwietnia br. w Cottbus. Tematami spotkania będą m.in. migracje na rynku pracy oraz energetyka.

Jednym z tematów rozmowy były także transgraniczne połączenia kolejowe: uruchomione 20 marca br. połączenie Krzyż-Gorzów Wlkp.-Berlin, a także ruszające w kwietniu połączenia Zielona Góra-Berlin oraz Berlin-Żary/Żagań-Legnica-Wrocław.O aktualizacji Planu Transportowego

22 marca br. gościem marszałek Elżbiety Anny Polak był Radny Województwa Lubuskiego Łukasz Mejza. Rozmowa dotyczyła uwzględnienia w aktualizowanym Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego połączenia autobusowego Zielona Góra - Gubin.

"Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego" określa podstawowe zasady funkcjonowania przewozów pasażerskich, dla których właściwym organizatorem jest Marszałek Województwa Lubuskiego. Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Lubuskiego stanowi akt prawa miejscowego, będący instrumentem prawnym, który jest niezbędny w procesie organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Plan w dotychczasowym kształcie obowiązuje od września 2014 roku i obejmuje jak dotąd wyłącznie przewozy kolejowe. W ramach aktualizacji w dokumencie uwzględniono również linie komunikacyjne w transporcie drogowym (autobusowym). Wynika to z faktu, że dopłaty do biletów ulgowych, od dnia 1 stycznia 2017 roku obejmować będą wyłącznie linie użyteczności publicznej ujęte w samorządowych planach transportowych. Aktualizacja Planu zakłada, że organizacja przewozów autobusowych obejmować będzie linie wojewódzkie, łączące stolice powiatów ze stolicami województwa oraz linie dodatkowe, które uznano za niezbędne ze względu na zapotrzebowanie społeczne i stanowią uzupełnienie do istniejących połączeń kolejowych. Dopełnienie komunikacji kolejowej transportem drogowym stosowane będzie w przypadkach, gdy na poszczególnych relacjach stwierdzona zostanie niewystarczająca ilość połączeń kolejowych, a organizator nie będzie miał możliwości ich zwiększenia. Obecnie trwają konsultacje, mające na celu powtórną aktualizację Planu.


 

Ruszył konkurs na prowadzenie LCW

Jeśli posiadasz doświadczenie w ramach wspierania, odbudowywania, promowania dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu, a także prowadzenia działalności: gastronomicznej, informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, związanej z prowadzeniem winnicy mającej na celu odrodzenie tradycji winiarskich oraz rozwoju enoturystyki zostań operatorem prowadzącym Lubuskie Centrum Winiarstwa. 23 marca br. ruszył konkurs, termin składania ofert mija 25 kwietnia 2016 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz konsorcja tych podmiotów, prowadzące działalność gospodarczą, w zakresie zgodnym z wymogami konkursu. 

Operator musi realizować cele związane m.in z promowaniem dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu oraz ofert kulturowo-turystycznych. Operator będzie ponosił jedynie koszty eksploatacyjne. Jeśli spełni wymagania i przedstawi ciekawą, wartościową koncepcję funkcjonowania, otrzyma w użytkowanie znakomicie przygotowany obiekt, który spełnia funkcje reprezentacyjne, turystyczne, naukowo-dydaktyczne, muzealne i wystawiennicze.

Obiekt posiada m.in salę konferencyjną, biura, salę pokazową, strefę cateringową. Przylega do niego piękna winnica. Obiekt musi być dostępny dla Lubuszan i turystów, środowisk winiarskich i naukowych. Zadaniem operatora będzie prowadzenie m.in sklepu z lubuskimi i polskimi winami oraz produktami regionalnymi. Umowa będzie zawarta na dwa lata.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu prowadzącego Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze, które zostało wybudowane w ramach projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne", dofinansowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Operator będzie realizował w siedzibie Centrum zadania Samorządu Województwa Lubuskiego związane z celami ww. projektu określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

Zadania Operatora:

Głównym zadaniem Operatora będzie prowadzenie LCW poprzez realizację poniższych celów:

- wspieranie, odbudowywanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu i ofert kulturowo-turystycznych,

- przyczynianie się jednocześnie do odrodzenia tradycji winiarskich oraz rozwoju enoturystyki,

- propagowanie wyrobów regionalnych,

- prezentowanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego lubuskiego winiarstwa poprzez zapewnienie zaplecza kulturalno-szkoleniowego,

- prezentowanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego lubuskiego winiarstwa poprzez zapewnienie usług gastronomicznych.

Operator zobowiązany będzie do świadczenia wyłącznie następujących rodzajów działań w siedzibie LCW:  

- sprzedaży, w tym sprzedaży regionalnych produktów tradycyjnych, biletów, itp.

- usług gastronomicznych,

- wynajmu powierzchni,

- usług turystycznych,

- usług promocyjnych,

- organizacji wydarzeń.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert mija 25 kwietnia 2016 roku godzinie 15:30

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, KANCELARIA OGÓLNA

Kryteria wyboru oferty:

Ocena złożonych ofert będzie przeprowadzona dwuetapowo tj.:

Etap 1 obejmuje weryfikację spełnienia warunków formalnych przystąpienia do postępowania konkursowego.

Etap 2 obejmuje merytoryczną ocenę przedłożonej oferty. Wybór zostanie dokonany w oparciu o sumę punktacji poszczególnych kryteriów

Kryterium nr 1 – dostępność obiektu dla odwiedzających tj. godziny otwarcia LCW od poniedziałku do niedzieli. Godziny otwarcia LCW w weekendy liczone są podwójnie np. otwarcie obiektu w godzinach 10:00-16:00 w sobotę będzie liczone jakby obiekt otwarty był 12h.

Dodatkowe punktowana będzie dostępność obiektu w dni wolne od pracy tj.1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja), 15 maja (Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), 26 maja (Boże Ciało), 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny).

Kryterium nr 2 - doświadczenie w zakresie przedmiotu postępowania konkursowego, tj. doświadczenie podmiotu w zakresie prowadzenia działalności na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i/lub turystyki, w tym np. działalności: gastronomicznej, informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, związanej z prowadzeniem winnicy mającej na celu odrodzenie tradycji winiarskich oraz rozwoju enoturystyki

Kryterium nr 3 - koncepcja działania LCW, w której należy uwzględnić plan rozwoju obiektu, oferowanych pakietów turystycznych, formę prowadzenia punktu gastronomicznego np. kawiarni, restauracji itp.

Kryterium nr 4 – liczba współpracowników/partnerów o istotnym znaczeniu dla prowadzenia i rozwoju LCW, których współpraca ma swoje odzwierciedlenie w opisie koncepcji działania LCW np. restauratorów, producentów produktów tradycyjnych, podmiotów prowadzących działalność na rzecz rozwoju na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i/lub turystyki. Podmiot zobowiązany jest przedstawić dokumenty poświadczające współpracę np. umowy współpracy, listy intencyjne itp.

Kryterium nr 5 – dostępność produktów tradycyjnych z listy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - liczba dostępnych produktów tradycyjnych w prowadzonym sklepie.

Kryterium nr 6 – oferta LCW -liczba planowanych do organizacji wydarzeń otwartych dla społeczeństwa np. degustacji, jarmarków produktów tradycyjnych, świąt itp. Podmiot zobowiązany jest przedstawić harmonogram wydarzeń wraz z krótkim ich opisem, które planuje zorganizować w danym roku.

Szczegółowe informacje:

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

http://www.bip.lubuskie.pl/389/1791/Ogloszenie_o_konkursie_otwartym_na_wybor_Operatora_prowadzacego_Lubuskie
_Centrum_Winiasrtwa_w_Zaborze/

 

 

Jarmark Wielkanocny

Regionalne produkty kulinarne, lubuskie wino, warsztaty winiarskie i artystyczne dla dzieci, a do tego konkursy z nagrodami. To wszystko już w najbliższą sobotę w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze podczas Jarmarku Wielkanocnego, na który zaprasza marszałek Elżbieta Anna Polak. Najmłodszych zachęcamy do udziału w warsztatach, podczas których będzie można wykonać efektowne pisanki i inne wielkanocne ozdoby. Dla starszych uczestników przygotowano warsztaty winiarskie, w trakcie których ekspert doradzi, jak prawidłowo przycinać krzaki winorośli oraz jak przygotować sadzonkę. 

Tym razem zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Wielką Sobotę. Wystarczy znaleźć chwilę w przedświątecznych przygotowaniach, aby zaopatrzyć się w smakowite produkty kulinarne od lubuskich producentów albo znakomite wino przygotowane przez naszych winiarzy. Oto co znajdzie się w ofercie dostępnej 26 marca w Zaborze:

  • wyroby z Ekologicznego Gospodarstwa Rolnego QZKO
  • wyroby mięsne z Masarni Motyka
  • ciasta, mazurki i pieczywo z Cukierni Kleszczewscy s.c.
  • chleby z Gospodarstwa Malinówka Magdaleny i Sylwestra Świderskich
  • soki z Sadu Solniki
  • produkty Gospodarstwa Pasiecznego Wrzos Czesława Burego
  • ryby z Fish-Net
  • mazurki przygotowane przez Biały Tulipan
  • syropy i przetwory z owoców Genowefy Tejman

Jarmark Wielkanocny odbędzie się w godz. od 11.00-15.00. Wstęp wolny.


 

Historyczny lot koszykarzy z lotniska w Babimoście!

146-ciu pasażerów, w tym drużyna koszykarskich Mistrzów Polski Stelmetu BC Zielona Góra na pokładzie jednego samolotu. Tego w historii klubu i lotniska w Babimoście jeszcze nie było. Specjalnie wyczarterowany Boeing 737 wystartował dziś, tj. 22 marca 2016 r. o godz. 8.40 do Las Palmas na Gran Canarii. Dzięki temu, kibice „na żywo" będą mogli dopingować zawodników w środowym pojedynku w ćwierćfinale Eurocapu z Herbalife.

Bilety jak świeże bułeczki

- Bilety na podróż rozeszły się zaledwie w dwie godziny. Tego nikt się nie spodziewał – powiedział Andrzej Gołdyka z TUI Centrum Podróży, które zorganizowało czarter samolotu. I choć bilet w obie strony kosztował prawie tysiąc złotych (w tym bilet wstępu na mecz), chętnych nie brakowało. Samolot zabrał na pokład 146 osób, w tym blisko 20-sobową ekipę zawodników i sztabu szkoleniowego z klubu koszykarskiego. Na Gran Canarię polecieli głównie zielonogórzanie, dwie osoby z Gorzowa Wlkp., a także przedstawiciele prasy i radia, w tym redaktorzy Przeglądu Sportowego i Radia Zielona Góra.

Przygoda z nadziejami

Pierwsi kibice pojawili się na lotnisku kilka minut po godz. 6.00. W tej grupie znalazła się Anna Kaczmarek, która do Las Palmas zabrała siostrzeńca i dwóch kuzynów: 8-letniego Mikołaja i 10-letniego Kajetana. – Zawsze i wszędzie kibicujemy naszym koszykarzom. Długo się nie zastanawialiśmy nad tym wyjazdem. Przecież to historyczny moment dla naszego klubu! Jesteśmy pozytywnie nastawieni. Będzie ciężko odrobić stratę, ale na wyjazdach nam dobrze idzie – powiedziała.

Z takim samym nastawieniem na Gran Canarię polecieli koszykarze Stelmetu BC Zielona Góra. – Będzie ciężko, ale wystarczą trzy „trójki" – powiedział Szymon Szewczyk. Podkreślił również, że taki wylot to nie lada gratka dla kibiców i zawodników. – Dla mnie to pierwszy raz, gdzie leci z nami tak liczna grupa fanów. I to własnym samolotem! Fajna rzecz, fajna przygoda."- dodał. Podobnego zdania był rozgrywający Stelmetu, Łukasz Koszarek, który po raz pierwszy leci na Wyspy Kanaryjskie. – Szkoda, że zaliczka gospodarzy jest taka duża. Ale jesteśmy w stanie dobrze zagrać, głównie w obronie – tłumaczył.

Historyczna chwila

Kciuki za zielonogórskich koszykarzy trzyma m.in. Bogdan Nowak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Podczas briefingu prasowego podkreślał historyczny moment dla klubu i gratulował zespołowi dojścia do 1/4 finału Eurocupu. – Nigdy tak wysoko nie było polskiej drużyny. To wielkie wydarzenie, bo nasi ludzie lecą reprezentować nas w Europie – powiedział. Z kolei właściciel klubu koszykarskiego, Janusz Jasiński podziękował sponsorom za pomoc w organizacji przelotu. – Przed nami historyczna chwila i sukces, który bez względu na wynik, będziemy wspominać latami – dodał.

Koszykarze Stelmetu BC Zielona Góra ćwierćfinałowy mecz z Herbalife Gran Canaria zagrają jutro, tj. w środę, 23 marca, o godz. 21.30. Aby, awansować dalej, muszą wygrać minimum dwunastoma punktami. Przylot zawodników i kibiców do Babimostu planowany jest w czwartek, 24 marca br., ok. godz. 7.00.Sukces lubuskiego na targach GLOBalnie 2016

W dniach 18-20 marca br. Lubuskie prezentowało swoją ofertę turystyczną w Katowicach podczas kolejnej edycji Targów Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2016. Lubuskie stoisko zostało wyróżnione w dwóch kategoriach. Atrakcje zaprezentowane na lubuskim stoisku przyciągały wielu odwiedzających, co w konsekwencji zaowocowało Nagrodą „Za Najczęściej Odwiedzane Stoisko". Ponadto zdobyliśmy I miejsce w konkursie „Globalny Format 2016" w kategorii Atlas za „Lubuskie aktywne i turystyczne" Atlas samochodowy Województwa Lubuskiego.

W tym roku organizatorzy targów postawili na Aktywną Turystykę Rodzinną. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego podczas targów prezentował bogatą ofertę turystyczną regionu. Eksponowano przede wszystkim wizerunkowe produkty regionu: „Fortyfikacje i Militaria", „Wino i kuchnia", „Przygoda na wodzie". Odwiedzającym stoisko zaprezentowano foldery, mapy i przewodniki turystyczne tematycznie związane z produktami wizerunkowymi lubuskiego. Ofertę urzędu marszałkowskiego wzbogacili nasi podwystawcy: Gmina Lubrza, Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, Centrum Informacji Turystycznej w Zielonej Górze, Winnica Saint Vincent, Ośrodek Wypoczynkowy w Dąbiu i w Kołatce TEMAR S.C. oraz Stowarzyszenie Odra dla turystów z Nowej Soli.

 

Po pierwsze gospodarka

Czy środki europejskie są impulsem rozwoju innowacyjnej gospodarki? Jak powiązać świat biznesu ze światem nauki? Na te i szereg innych pytać odpowiedzi szukać będą uczestnicy Lubuskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 30 marca br. w Zielonej Górze. – Chcemy, w partnerstwie z lubuskimi przedsiębiorcami zadbać już dzisiaj o lepszą przyszłość mieszkańców naszego regionu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, gospodarz Kongresu. Jego współorganizatorami są także Poseł do Parlamentu Europejskiego Dariusz Rosati i Senator RP Waldemar Sługocki.

Lubuski Kongres Gospodarczy jest odpowiedzią na realne potrzeby lubuskich przedsiębiorców. - Zadaniem samorządu jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, ale rozwój gospodarczy zależy właśnie od przedsiębiorców – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Spotkanie ma więc być platformą dialogu pomiędzy środowiskami biznesowym, naukowym i administracją.

Głównym tematem spotkania będzie rozwój gospodarczy w oparciu o środki unijne. Jego uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy środki europejskie przyczyniają się do poprawy kondycji gospodarczej regionu i co zrobić aby stały się prawdziwym impulsem do zmian. Ekspertami w tym zakresie będą: Poseł do Parlamentu Europejskiego Dariusz Rosati, który opowie o rozwoju gospodarczym kraju z perspektywy globalnej, oraz Senator RP Waldemar Sługocki, który przyjrzy się aktywności lubuskich samorządów w pozyskiwaniu środków z UE.

Uczestnicy Kongresu rozmawiać będą także na temat innowacji. Ekspertem tego bloku tematycznego będzie Lechosław F. Ciupik, Prezes LfC Medical, Przewodniczący Lubuskiej Rady Innowacji, który jako doświadczony praktyk opowie o innowacjach w gospodarce i sposobie ich komercjalizacji. Ważnym tematem, który poruszony zostanie podczas spotkania będzie także rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie oraz współpraca biznesu i świata nauki. Potrzebę rozwiązania problemu braku wykwalifikowanej kadry na rynku pracy zasygnalizowali sami przedsiębiorcy. Odpowiedzią będzie projekt systemowy mający na celu zmianę podejścia do szkolnictwa zawodowego. Szczegóły zaprezentuje Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Marek Kamiński.    

Uzupełnieniem wystąpień ekspertów będzie debata z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli uczelni, instytucji otoczenia biznesu oraz departamentów unijnych UMWL, na temat wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie, komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i współpracy nauki z biznesem oraz wsparcia szkolnictwa zawodowego.

Odwiedzający kongres będą mogli zobaczyć produkty najbardziej innowacyjnych firm w regionie oraz zapoznać się z ofertą parków technologicznych. 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?