środa, 2 marca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

GZ.II.0620.1.42.2016                                                                                                                                                                                  Zielona Góra, 02.03.2016 r.


Newsletter nr 42

 

 

Filharmonia Zielonogórska muzyczną wizytówką regionu

Rozbudowa Filharmonii Zielonogórskiej oraz jej udział w tegorocznych Dniach Województwa Lubuskiego, które odbędą się w ostatni weekend czerwca w Parku Mużakowskim - to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak oraz wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna z dyrektorem filharmonii Czesławem Grabowskim, które odbyło się 2. marca br. Filharmonia Zielonogórska obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia istnienia.

Jednym z tematów rozmowy była rozbudowa Filharmonii Zielonogórskiej. Projekt ma być realizowany w ramach formuły ZIT-u zielonogórskiego. Przedmiotem rozmowy było zapewnienie wkładu własnego do projektu.

Filharmonicy uświetnią Dni Województwa Lubuskiego

Podczas spotkania omówiono także plany związane z obchodami tegorocznych Dni Województwa Lubuskiego, które odbędą się w ostatnim tygodniu czerwca w Parku Mużakowskim w Łęknicy, pod hasłem „25 lat Polsko-Niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie". – Park Mużakowski, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, położony na pograniczu Polski i Niemiec, jest doskonałym miejscem na organizację Dni Województwa Lubuskiego, szczególnie w roku jubileuszu współpracy polsko-niemieckiej – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas spotkania ustalono, że podczas tegorocznego święta regionu odbędzie się koncert filharmoników zielonogórskich. Przypomnijmy, że Filharmonia Zielonogórska obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia istnienia.

W ramach DWL planowane jest także seminarium ciekawych projektów transgranicznych zrealizowanych na pograniczu polsko-niemieckim.

Geopark Łuk Mużakowa w 2015 roku został opatrzony znakiem UNESCO. W Paryżu odbyła się sesja Ogólnej Konferencji UNESCO, podczas której wyróżniono najwspanialsze geoparki świata, które należą do sieci geoparków europejskich i światowych. Na obszarze Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa" wytyczona została ścieżka pod nazwą Dawna Kopalnia Babina, idealnie wykorzystująca wyjątkowe w skali kraju walory do rozwoju geoturystyki.

Uroczyste przekazanie certyfikatu poświadczającego przynależność do tak znakomitego grona odbędzie się pod koniec maja tego roku.

Geopark, którego częścią jest ścieżka, zajmuje teren jednej z najlepiej ukształtowanych moren czołowych w Europie Środkowej – przepięknego Łuku Mużakowskiego. Ponadto w XIX i XX wieku był to obszar wyjątkowo intensywnej działalności wydobywczej węgla brunatnego, czego efektem jest największe w Polsce „pojezierze antropogeniczne", czyli około 110 zbiorników pokopalnianych, których wody mają różną barwę, zależną od składu chemicznego.

Rejon Łuku Mużakowskiego umożliwia obejrzenie wielu stanowisk geologicznych, w tym odsłoniętych trzeciorzędowych warstw ziemi, głazów narzutowych, wydm śródlądowych, źródlisk wód żelazowo-siarkowych oraz wychodni węgla brunatnego.

Przypomnijmy, że od 2004 r. na innej prestiżowej liście UNESCO, światowego dziedzictwa, figuruje już Park Mużakowski. Polska część parku zarządzana jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W ostatnich latach Park odwiedza coraz więcej turystów.

Zachodnia część parku z ośrodkiem rezydencjonalnym leży po stronie niemieckiej na terenie miasta Bad Muskau. Wschodnia część leży po stronie polskiej na terenie miasta Łęknica. Powierzchnia całego założenia wynosi 728 ha, części zachodniej - 206 ha, części wschodniej - 522 ha. Park leży na zróżnicowanym wysokościowo terenie moreny czołowej zwanej Łukiem Mużakowa. Jest to klasyczny park krajobrazowy, jedno z czołowych dzieł europejskiej sztuki ogrodowej XIX w. Inicjatorem budowy parku, jak i jego twórcą był książę Hermann von Pückler-Muskau, właściciel dóbr Muskau, literat, a zarazem propagator i teoretyk ogrodnictwa krajobrazowego.

Filharmonia Zielonogórska promuje region

Podczas spotkania rozmawiano także na temat koncertu zielonogórskich filharmoników w Filharmonii Narodowej, który odbędzie się w kwietniu tego roku. Będzie to kolejna okazja do promocji regionu lubuskiego na arenie ogólnopolskiej.

Spotkanie dotyczyło także przypadającego w tym roku jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. W regionie lubuskim uroczystości z tej okazji połączone zostaną z obchodami Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Ich oprawę muzyczną przygotuje Filharmonia Zielonogórska.

 

Obrady Prezydium Rady Dialogu Społecznego

  1. marca br. obradowało Prezydium Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim. Jego członkiem ze strony samorządowej jest marszałek Elżbieta Anna Polak. Członkowie Prezydium Rady dyskutowali na temat projektu regulaminu prac oraz planu pracy Rady.

Członkowie Prezydium zapoznali się także ze Stanowiskiem Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie udzieleni pomocy osobom polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy ewakuowanych na teren Polski przez Rząd RP w 2015 roku.

W skład prezydium wchodzą:

- Maciej Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność", przewodniczący prezydium

- Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, przedstawiciel strony rządowej

- Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, przedstawiciel strony samorządowej

- Bogusława Kornowicz – Forum Związków Zawodowych, przedstawiciel strony pracowników

- Monika Bocian – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, przedstawiciel strony pracowników

- Janusz Jasiński – Konfederacja Lewiatan, przedstawiciel strony pracodawców

- Artur Malec – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciel strony pracodawców

- Edward Markiewicz – Związek Pracodawców Business Centre Club, przedstawiciel strony pracodawców

- Krzysztof Hnat – Związek Rzemiosła Polskiego, przedstawiciel strony pracodawców. Wcześniej marszałek Elżbieta Anna Pola spotkała się z Wojewodą Lubuskim Władysławę Dajczakiem. Rozmowa dotyczyła spraw ważnych dla regionu.

 

Łagów chce być miastem artystów

  1. marca br. roku gośćmi marszałek Elżbiety Anny Polak była poseł na Sejm RP Katarzyna Osos oraz przedstawiciele Fundacji Łagowski Dom Kultury. Tematem spotkania było wsparcie samorządu województwa dla inicjatywy utworzenia w Łagowie Zaułku Artystów oraz nadania miejscowości tytułu „Miasta Artystów".

Fundacja ma na celu stworzenie unikalnego miejsca międzynarodowych spotkań osób uprawiających różne gatunku sztuki. Projekt zakłada promocję Łagowa, jako miasta artystów.

 

Raport o uzależnieniach w Lubuskiem

W 2015 r. na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze firma OMR Grupa Badawcza Sławomir Kozieł z siedzibą w Zielonej Górze przeprowadziła badania dotyczące zdiagnozowania używania substancji psychoaktywnych i uzależnienia od nich oraz skali zjawiska zaburzeń behawioralnych (m.in. dotyczących uzależnienia od hazardu, komputera i sieci, zakupów, pracy, telefonu) wśród uczniów, studentów i dorosłych z terenu województwa lubuskiego.

Diagnoza była niezbędna do opracowania w 2016 r. nowego Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Badania koncentrowały się na określeniu skali zjawiska, przedstawienia wzorów używania, ocenie dostępności substancji psychoaktywnych oraz prezentacji postaw na ten temat.

Badania realizowano od lipca do listopada 2015 r., przeprowadzone zostały wśród dorosłych mieszkańców województwa lubuskiego na reprezentatywnej próbie 423 osób w wieku od 19 do 65 lat, zamieszkujących wszystkie powiaty. Wynik uzyskano na podstawie przeprowadzonych wywiadów kwestionariuszowych oraz analizy danych zastanych, opartej na badaniach ogólnopolskich. Badania wśród dzieci i młodzieży zrealizowano we wszystkich powiatach województwa lubuskiego na próbie 2 056 uczniów kształcących się w 51 szkołach, (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), do których wykorzystano ankietę audytoryjną. Badanie wśród studentów przeprowadzono w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz na Uniwersytecie Zielonogórskim wśród 5 040 osób. Przeprowadzone zostało na podstawie ankiet audytoryjnych, pod kontrolą wykładowców uczelni. Próba objęła studentów I oraz III roku studiów licencjackich wszystkich kierunków studiów obu uczelni.

Wybrane wyniki badań wyniki:

-      Około 40% badanych pali papierosy. Inicjacja dotyczy osób pomiędzy 13 a 15 rokiem życia, czyli w okresie dojrzewania. Kolejnym przedziałem wiekowym, w którym osoby rozpoczynają palić papierosy jest wiek od 16 do 17 lat, a ¼ osób styka się po raz pierwszy z papierosem w wieku

18 – 19 lat, czyli już w okresie wejścia w dorosłość. Wśród uczniów lubuskich szkół stopień palenia okazyjnego oraz częstego łącznie wynosi około 25% a wśród studentów 30%.

-       Około 60% respondentów pije alkohol, 16% osób w wieku 19-29 lat pije ryzykownie. Najczęściej spożywanym alkoholem wśród mieszkańców województwa lubuskiego jest piwo. Kolejne miejsca pod względem popularności zajmuje wino i wódka. Wśród studentów ¼ badanych spożywa alkohol co drugi dzień. Inicjacja alkoholowa odbywa się już w gimnazjum, aż 50% uczniów spożyło pierwszy alkohol w okresie do 12 roku życia, około 25% uczniów szkół ponadgimnazjalnych piło od trzech do pięciu razy w ciągu ostatnich 30 dni.

-         Po środki psychoaktywne mieszkańcy sięgają w wieku od 16 do 19 roku życia, Marginalny odsetek badanych próbował narkotyków i innych substancji wcześniej. Od 1% do 2% respondentów przyznało się do zażywania narkotyków, odsetek 3% osób zażywa dopalaczy. Wśród badanych 84% osób nie korzystało z substancji psychoaktywnych, przy czym poziom świadomości ich istnienia wynosi prawie 100%. Wśród respondentów istnieje wysoki odsetek osób, które zażywały marihuanę albo haszysz (12%) i jest to najczęściej zażywany narkotyk. Około 1/4 uczniów zażywała w swoim życiu marihuanę, natomiast dopalaczy próbowało 10%

z nich. Wskaźnik dostępności tych substancji oceniany jest na poziomie 30% w szkołach ponadgimnazjalnych. Wśród studentów 44% paliło marihuanę a 14% zażywało dopalaczy.

-         Przedstawiając wyniki odnośnie korzystania z Internetu i telefonu należy podkreślić,

częstotliwość obsługi Internetu jest uzależniona od wieku respondentów. Najmłodsze osoby zdecydowanie najczęściej korzystają z Internetu codziennie. Jednakże niniejsza kategoria użytkowników została podzielona na jednostki korzystające do 4 godzin oraz powyżej 4 godzin. W obu tych kategoriach przeważają osoby w wieku 19 – 29 lat. Należy podkreślić, iż codziennie przy Internecie spędza czas ponad 65% młodych mieszkańców województwa lubuskiego.

Ponad 80% uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych korzysta z Internetu powyżej 4 godzin.

-         Wykazując stopień uzależnienia od hazardu zagrożonych uzależnieniem w stopniu niskim jest 11,4% graczy. Rozważając sposób gry i obstawiania pieniędzy przez większość mieszkańców województwa lubuskiego należy wskazać, iż najpopularniejszymi formami gry są loterie, czyli zdrapki i inne gry oraz lotto, w które gra najwięcej respondentów. Najwięcej respondentów gra

w lotto raz w miesiącu oraz rzadziej niż raz w miesiącu. Taki sam odsetek osób przeznacza środki na różnego rodzaju loterie i zdrapki. Inne formy obstawiania pieniędzy cieszą się popularnością wśród maksymalnie 20% mieszkańców. Największy odsetek mieszkańców obstawił pierwsze pieniądze w wieku od 18 do 19 lat, ale około 20% osób spotkało się z hazardem przed ukończeniem 15 roku życia. Odsetek uczniów bardzo często grających w gry oparte na obstawianiu pieniędzy

nie jest wysoki i raczej dotyczy maksymalnie 5%, chociaż przynajmniej raz w miesiącu w różnego rodzaju formy hazardu gra 10% uczniów i tyle samo studentów.

Przeprowadzenie badań oraz sporządzenie diagnozy używania substancji psychoaktywnych na terenie województwa lubuskiego daje podstawę do opracowywania kierunków rozwiązywania problemów uzależnień w województwie lubuskim na kolejne lata. Ponadto w dniu 11 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbędzie się konferencja pn. „Mieszkańcy województwa lubuskiego a uzależnienia w kontekście badań ogólnopolskich i lokalnych", na której zaprezentowane zostaną szczegółowe wyniki badań.

 

 

Zgromadzenie Związku Województw RP w Jachrance

W dniach 3-4 marca br. w Jachrance odbędzie się XXXII zgromadzenie Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Województwo lubuskie reprezentować będą: Przewodniczący Sejmiku Mirosław Marcinkiewicz oraz Radni - Barabara Kucharska, Tadeusz Pająk.

W ramach obrad przewidziano m.in.:

- sprawozdanie z dzielności Zarządu Związku Województw RP i wykonania budżetu za rok 2015,

- wybór Prezesa Zarządu Związku Województw RP,

- delegowanie przedstawiciela Związku Województw RP do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

- delegowanie przedstawicieli Związku Województw RP do Komitetu Regionów Unii Europejskiej,

- debata i przyjęcie Stanowiska w sprawie integralności terytorialno-administracyjnej Województw RP.

 

Odprawa z Nadodrzańskiej Straży Granicznej

  1. marca br., o godz. 11:00 w Krośnie Odrzańskim odbędzie się odprawa służbowa kadry kierowniczej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, podczas której podsumowane zostaną efekty działań funkcjonariuszy w 2015 roku i wyznaczone zadania na 2016 rok. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej swoim zasięganiem obejmuje województwa: lubuskie, dolnośląskie oraz wielkopolskie.

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej to jeden z oddziałów polskiej straży granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Składa się z 11 placówek granicznych. Od 2013 roku swoim działaniem obejmuje województwo lubuskie, wielkopolskie oraz dolnośląskie. Łącznie to ponad 715 km granicy państwowej. Do zadań NOSG należy przede wszystkim ochrona szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością transgraniczną. Poza tym funkcjonariusze oddziału zajmują się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości, handlu ludźmi, ich przemytu do krajów zachodniej Europy i niedopuszczeniem do nielegalnego transgranicznego przemieszczenia narkotyków, odpadów, substancji promieniotwórczych, broni, amunicji, papierosów oraz innych towarów akcyzowych. Ponadto do zadań SG należy wykrywanie przestępstw i wykroczeń granicznych oraz ściganie ich sprawców. Straż graniczna prowadzi także działania zapewniające bezpieczeństwo uczestników Przystanku Woodstock.

 

WFOŚiGW - sprawdzony partner w ochronie środowiska

1 marca br. podpisane zostało porozumienie, zgodnie z którym Zarząd Województwa powierzył Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO – Lubuskie 2020. WFOŚiGW realizować będzie działania związane z ochroną środowiska. Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony samorządu województwa marszałek Elżbieta Anna Polak oraz ze strony instytucji pośredniczącej Łukasz Pabierowski i Michał Stosik - Zastępcy Prezesa WFOŚiGW.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze będzie realizował, jako Instytucja Pośrednicząca, zadania z zakresu wdrażania Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 i 4.3, z alokacją wynoszącą odpowiednio:

     4.2 – Gospodarka odpadami, 8.533.684,00 euro,

     4.3 – Gospodarka wodno-ściekowa, 30.668.420,00 euro.

Łącznie to blisko 40 mln euro. - Budujemy Zieloną krainę nowoczesnych technologii, dlatego ochrona środowiska jest dla nas priorytetem. Realizację projektów w tym zakresie oddajemy w sprawdzone ręce – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

W poprzedniej perspektywie unijnej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej realizował zadania z Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, w którym alokacja środków wynosiła 80,4 mln euro. – Były to bardzo ważne projekty dotyczące nie tylko wodociągów i melioracji, ale również termomodernizacji, alternatywnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej, co w naszym regionie jest niesłychanie ważne. Zależy nam na tym, żeby sprawdzony partner, jakim jest WFOŚiGW był nadal operatorem tych środków, które w nowej perspektywie dedykujemy tej samej grupie beneficjentów – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dotychczas w ramach RPO-L2020 zawarto następujące porozumienia:

1)       Porozumienie w sprawie realizacji Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy oraz Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w ramach OSI PRIORYTETOWEJ 6 REGIONALNY RYNEK PRACY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020, zawarte w dniu 22 czerwca między Województwem Lubuskim a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze.

2)       Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.) w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zawarte w dniu 3 sierpnia 2015 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Instytucją Pośredniczącą ZIT Gorzów Wielkopolski.

3)       Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry) w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zawarte w dniu 3 sierpnia 2015 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Instytucją Pośredniczącą ZIT Zielona Góra.

 

Drezdenko stara się o remont lokalnych dróg

W urzędzie marszałkowskim doszło do spotkania Alicji Makarskiej, Członek Zarządu Województwa i burmistrza Drezdenka Macieja Pietruszaka. Rozmowy dotyczyły stanu dróg wojewódzkich w mieście.

Burmistrz przekonywał o konieczności remontu dróg wojewódzkich nr 160 i 157. W przypadku pierwszej z wspomnianych tras, chodzi przede wszystkim o odcinek znajdujący się na ul. Niepodległości, który mocno ucierpiał po zimie.

- Pytaliśmy, czy gmina może dołożyć środki finansowe potrzebne do realizacji zadania. Urząd Marszałkowski wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich postara się znaleźć pozostałe fundusze niezbędne do wykonania inwestycji, która pierwotnie nie była ujęta w tegorocznych planach – tłumaczy Alicja Makarska.

Włodarz Drezdenka decyzje o finansowym wsparciu inwestycji ma podjąć w najbliższych dniach.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?