piątek, 11 marca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.49.2016                                                                                Zielona Góra, 11.03.2016 r.


Newsletter nr 49

 

Marcowa sesja Sejmiku

14 marca 2016 r. o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze rozpocznie się XVIII sesja Sejmiku. Radni wysłuchają m.in. informacji na temat realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 rok. Podczas sesji odbędzie się także uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".

Porządek obrad XVIII zwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego:

 1. Otwarcie obrad XVIII zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Wnioski i interpelacje.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia.
 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku za rok 2015.
 7. Raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 w 2015 roku.
 8. Raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, będących własnością Gminy Trzebiechów .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2029.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. młodzieży i spraw obywatelskich.
 14. Przyjęcie protokołów z XVI i XVII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XVIII sesji Sejmiku.VBB w sprawie połączenia Piła-Gorzów Wlkp.-Berlin

Informujemy, że władze VBB głównego operatora odpowiedzialnego za połączenie Gorzów-Berlin przysłały do nas oświadczenie: „Z przykrością informujemy, że otwarcie bezpośredniego połączenia z Piły Głównej do Berlina Lichtenberg przesuwa się w czasie o nieco ponad tydzień. Zgodnie z naszym stanem wiedzy połączenie zostanie uruchomione 20 marca br. Mamy nadzieję, że nie dojdzie do dalszych opóźnień. Zgodnie z informacją przekazaną nam przez NEB Betriebsgesellschaft mbH opóźnienie jest związane z dłuższym niż planowane przeszkoleniem maszynistów prowadzących pociągi na tej trasie" - czytamy w informacji.

Informujemy również, że w czwartek, 10 marca br. złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji Tomasz Pasikowski, prezes zarządu Przewozów Regionalnych i Wojciech Kroskowski, członek zarządu - dyrektor finansowy spółki, co mogło mieć wpływ na realizację tego projektu.

 

                                                                                  Alicja Makarska

                                                                                  (-)

                                                                                  Członek Zarządu Województwa Lubuskiego

 


 

O inwestycjach ważnych dla zielonogórskiej kliniki

10 marca br. goście marszałek Elżbieta Anna Polak był prezes Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze Stanisław Łobacz. Spotkanie dotyczyło przygotowania realizacji inwestycji w szpitalu klinicznym ujętych w planie rozwoju szpitala, przede wszystkim budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, rozbudowy Laryngologii i Centrum Onkologii.

Koncepcja utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze to projekt, który – po uzyskaniu przez szpital statusu kliniki i ponadregionalnego podmiotu leczniczego – będzie mógł uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Fiszka projektu przygotowana przez Szpital zakłada, że koszt realizacji projektu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Położniczo-Ginekologicznego i Onkologicznego wraz z rozbudową o Centrum Zdrowia Matki i Dziecka" to ok. 193 mln zł.

Realizacja projektu wpłynie na znaczne zwiększenie dostępności do usług, poszerzenie oferty szpitala, ale przede wszystkim na kompleksowe zabezpieczenie medyczne małych pacjentów i matek – mieszkających nie tylko na terenie województwa lubuskiego, ale także poza granicami regionu. Do tej pory nie było w województwie takiej kompleksowej oferty. Jak w piśmie z 2014 r. zauważyła prof. Anna Dobrzańska, ówczesna Konsultant Krajowa w dziedzinie Pediatrii, województwo lubuskie jest na ostatnim miejscu w kraju pod względem dostępności i poziomu świadczeń nad dziećmi. Prof. A. Dobrzańska zwróciła wówczas uwagę na brak kompleksowości w opiece medycznej nad dziećmi w Lubuskiem. Plan budowy wielospecjalistycznego centrum pediatrycznego zaopiniowała pozytywnie, wskazując na priorytetowość tego zadania na liście pilnych działań zmierzających do poprawy dostępności dzieci do świadczeń medycznych na terenie województwa lubuskiego.

Warto zauważyć, że Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął dokument o charakterze strategicznym pn. Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim, który w sposób wyczerpujący diagnozuje sytuację w województwie i określa działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie opieki pediatrycznej. O konieczności poprawy usług medycznych pediatrycznych traktuje także Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020.

W dokumentach tych wskazuje się m.in. na brak dziecięcego OIOM-u oraz na wysoki wskaźnik migracji pacjentów pediatrycznych (0-18 lat) do ościennych ośrodków klinicznych (na migracje najmłodszych pacjentów lubuski oddział NFZ wydaje rocznie ok. 20 mln zł!).

Celem rozbudowy o Centrum Zdrowia Matki i Dziecka  jest:

- odseparowanie Oddziałów Dziecięcych i Oddziału Położnictwa i Neonatologii od oddziałów, gdzie przebywają dorośli   pacjenci, ludzie często bardzo schorowani, co wpłynie na podwyższenie komfortu leczenia dzieci oraz pacjentek   położniczych,

- zwiększenie zakresu udzielanych świadczeń m.in. o powstałe odcinki i stanowiska oparzeniowe, zakaźne,

- stworzenie przyjaznego środowiska dla dzieci poprzez zorganizowanie sal zabaw, stworzenie zewnętrznej   infrastruktury z placem zabaw oraz miejscem do przebywania rodziców z dziećmi.

- przeniesienie Oddziału Położnictwa wraz z traktem porodowym i dedykowaną salą operacyjną do cięć cesarskich oraz  Oddziału Neonatologii wraz z OIOM-em noworodkowym do nowego budynku Centrum Zdrowia  Matki i Dziecka, w celu stworzenia  nowoczesnej bazy łóżkowej i diagnostyczno-zabiegowej spełniającej  najwyższe standardy medyczne.

Planowana struktura Centrum Zdrowia Matki i Dziecka:

 • Oddział Pediatrii Ogólnej, Diabetologii, Endokrynologii, Hematoonkologii i Nefrologii Dziecięcej
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej, Chirurgii Noworodka, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
 • Oddział onkologii i hematologii dziecięcej – oddział stacjonarny
 • Oddział Położnictwa z traktem porodowym i salą do cieć cesarskich
 • Oddział Neonatologii z OIOM-em noworodkowym
 • Zintegrowany Blok Operacyjny – 6 sal wraz z zapleczem
 • Oddział Intensywnej Opieki Medycznej pediatrii
 • Oddział zakaźny – Odcinek izolacyjny od 1 dnia do 18 roku życia
 • Baza rehabilitacyjna
 • Część hotelowa dla rodziców/opiekunów
 • Wielospecjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna dla Dzieci
 • Część kliniczna Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Rozmowa dotyczyła także wymagającego rozbudowy ( m.in w zakresie usług radioterapii) Centrum Onkologii. Na konieczność realizacji inwestycji wskazują  regionalne dokumenty strategiczne, a także mapy potrzeb zdrowotnych dla onkologii przygotowane przez ekspertów z Ministerstwa Zdrowia.

 

 

 

Aktualizujemy Plan Transportowy

16 listopada ubiegłego roku radni województwa lubuskiego przyjęli zaktualizowany Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego. Jednak w związku z licznymi uwagami dotyczącymi dokumentu zostanie on po raz kolejny poddany konsultacjom. - To przykład, że jesteśmy otwarci na wnioski i sugestie. Po uchwaleniu dokumentu zaczęły wpływać wnioski postulaty. Dajemy więc szansę na weryfikację podejścia gminom i powiatom – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

"Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego" określa podstawowe zasady funkcjonowania przewozów pasażerskich, dla których właściwym organizatorem jest Marszałek Województwa Lubuskiego. Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Lubuskiego stanowi akt prawa miejscowego, będący instrumentem prawnym, który jest niezbędny w procesie organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Plan w dotychczasowym kształcie obowiązuje od września 2014 roku i obejmuje jak dotąd wyłącznie przewozy kolejowe. W ramach aktualizacji w dokumencie uwzględniono również linie komunikacyjne w transporcie drogowym (autobusowym). Wynika to z faktu, że dopłaty do biletów ulgowych, od dnia 1 stycznia 2017 roku obejmować będą wyłącznie linie użyteczności publicznej ujęte w samorządowych planach transportowych. – Zmieniło się podejście ustawodawcy i sposób finansowania dopłat do ulg – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. – Liczymy na współpracę z gminami i powiatami, bo to nie tylko samorząd województwa może być operatorem tych połączeń – dodaje. Jak podkreśla Paweł Bajran – Kierownik Wydziału Transportu i Infrastruktury UMWL, poziom zaangażowania samorządów w prace nad aktualizacją dokumentu jest bardzo różny. - Poprzez te konsultacje próbujemy zachęcić samorządy gminne i powiatowe, żeby pochyliły się nad tym zadaniem, bo komunikacja to ważny obszar działań samorządu i ważny element społeczny - wyjaśnił. - Chcemy, aby siatka połączeń na terenie województwa była spójna i jak najbardziej rozwinięta – dodał.

Aktualizacja Planu zakłada, że organizacja przewozów autobusowych obejmować będzie linie wojewódzkie, łączące stolice powiatów ze stolicami województwa oraz linie dodatkowe, które uznano za niezbędne ze względu na zapotrzebowanie społeczne i stanowią uzupełnienie do istniejących połączeń kolejowych. Dopełnienie komunikacji kolejowej transportem drogowym stosowane będzie w przypadkach, gdy na poszczególnych relacjach stwierdzona zostanie niewystarczająca ilość połączeń kolejowych, a organizator nie będzie miał możliwości ich zwiększenia.

Konsultacje rozpoczną następnym tygodniu i potrwają ustawowe 21 dni!Lubuskie ma plan inwestycyjny – czekamy na twoją opinię

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Projektu Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa. Dokument ten ma na celu zwiększenie skuteczności  i efektywności wydatkowania środków w ramach  RPO-L2020.  - Cały Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 to mocne uderzenie w kierunku przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Plan jest precyzyjny i konkretny – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Od dnia 9 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. trwają konsultacje dokumentu. I ty możesz mieć wpływ na jego kształt!

Z uwagi na charakter dokumentu, proces konsultacji nie musi być prowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm).

W trakcie negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) przedstawiciele Komisji Europejskiej zgłaszali wątpliwości dotyczące efektywności finansowania przedsięwzięć w zakresie infrastruktury oraz innych działań dotyczących projektów o charakterze okołobiznesowym, których źródłem finansowania są środki pomocowe UE w ramach programu regionalnego. Dlatego też powstała koncepcja kierunkowego i skoncentrowanego ich wydatkowania w tym obszarze, w oparciu o politykę inwestycyjną regionu, uszczegółowioną pod kątem RPO-L2020. Dokumentem nadającym ramy przedmiotowej interwencji ma być właśnie Plan Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa. - Podstawą przygotowania dokumentu była ekspertyza dotycząca potencjału inwestycyjnego i eksportowego województwa lubuskiego. Na tej podstawie, a także na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego i Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie wskazaliśmy cele, jakie chcemy osiągnąć, mogliśmy ustalić, co chcemy osiągnąć w zakresie inwestycyjnym – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak. Marszałek podkreślała, że dokument ten będzie niezwykle istotny szczególnie dla beneficjentów RPO. – Beneficjenci, pisząc projekty będą musieli znać ten plan, bo ich pomysł na konkretne działania musi być powiązany nie tylko ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego, z Regionalnym Programem Operacyjnym, ale też z programami branżowymi. Dlatego tak ważny jest czas konsultacji - dodała.

Założenia PIiPG WL obejmują następujące obszary:

Tereny inwestycyjne:

 • zmapowanie preferowanych lokalizacji dla terenów inwestycyjnych
 • inwentaryzacja obecnie funkcjonującej infrastruktury, poziomu jej wykorzystania, zainteresowania inwestorów, etc,
 • określenie uwarunkowań lokalizacyjnych terenów inwestycyjnych – założenia, gdzie takie strefy powinny być lokowane w przestrzeni (czynnik dostępności transportowej, zagospodarowanie obszarów powojskowych, popegeerowskich, poprzemysłowych, pokolejowych).

- Stawiamy na już istniejące inkubatory. Mają być to instytucje specjalistyczne, branżowe, udzielające kompleksowej pomocy. Mają być to spersonalizowane usługi dla firm - wyjaśnia Sylwia Pędzińska, dyrektor departamentu zarządzania regionalnym programem operacyjnym.

Promocja gospodarcza:

 • informacje w zakresie pożądanych kierunków promocji gospodarczej w aspekcie geograficznym, jak i branżowym, przede wszystkich w kontekście przedsiębiorców,
 • określenie najskuteczniejszych narzędzi promocji w oparciu o dotychczasowe doświadczenia regionu, propozycje skutecznych działań,
 • określenie potencjału eksportowego lubuskich przedsiębiorstw, oferty eksportowej lubuskich podmiotów gospodarczych,
 • określenie potencjału eksportowego regionu w kontekście inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
 • określenie możliwych celów promocji gospodarczej regionu, wynikających również z dotychczasowych doświadczeń, praktyki, potrzeb środowisk gospodarczych i samorządowych,
 • wyznaczenie kierunków promocji gospodarczej regionu, które są istotne dla osiągnięcia celów wyznaczonych w dokumentach strategicznych i programowych województwa (Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, RPO-L2020), w aspekcie geograficznym i branżowym, również wyznaczonych przez inteligentne specjalizacje;

Wsparcie około biznesowe:

 • określenie ramowego zakresu usług pożądanych w nowoutworzonych inkubatorach, w tym rodzaju kadry działającej w podmiocie,
 • uwarunkowania lokalizacyjne i organizacyjne inkubatorów – założenia, gdzie takie podmioty powinny być lokowane, jaki charakter powinny pełnić oraz preferowane rozwiązania funkcjonalne takich podmiotów,
 • wypracowane założeń do kryteriów do oceny projektów z tego obszaru.

Zobacz prezentację

Uwagi i opinie do projektu dokumentu można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłaszania uwag, do dnia 31 marca 2016 r. na adres e-mail: t.przybyla@rpo.lubuskie.pl

Prosimy uprzejmie o podawanie nazwy organizacji lub imienia i nazwiska osoby zgłaszającej uwagi.
Lubuskie na targach ITB w Berlinie

W dniach 9-13.03.2016 r. w Berlinie odbywa się jubileuszowa 50. edycja Międzynarodowych Targów ITB, które odwiedził członek zarządu Bogdan Nowak. W tym roku szczególny nacisk położony został na prezentację ofert związanych z enoturystyką oraz lubuskimi Spa. O tym, jak ważny jest udział w targach międzynarodowych mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas konferencji prasowej. - Berlin jest dla nas niesłychanie ważny ze względu na położenie transgraniczne. ITB to najważniejsze targi na świecie - mówiła marszałek. 

- Region lubuski prezentuje się w koncepcji bajkowej, jesteśmy przecież regionem wina, miodu i pachnącym żużlem. Chcemy wzbudzić dobre i ciepłe emocje. Prezentujemy Szlak Wina i Miodu, zaprosiliśmy do współpracy winiarzy, którzy przedstawiają ofertę tegorocznych wydarzeń. Zaprosiliśmy również właścicieli hoteli i spa. Do niedawna było ich niewiele, a teraz w ramach RPO możemy się pochwalić 18 zrewitalizowanymi obiektami, chociażby Wiechlicami – mówiła marszałek. - Bardzo ważne są nasze parki krajobrazowe i narodowe. Zarząd postanowił przyznać kolejne środki finansowe na promocje parków – 80 tys. zł. Ale także w ramach naszych środków będziemy mocno promować lubuskie parki – podkreśliła marszałek.  W tym roku Dni Województwa Lubuskiego odbędą się na pograniczu trzech regionów - Lubuskiego, Brandenburgii i Saksonii. Święto to związane będzie z promocją województwa oraz Parku Mużakowskiego i Geoparku Łuk Mużakowa, wpisanych na listę UNESCO, ale również jubileuszem 25-lecia polsko-niemieckiego „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy".

Marszałek wspomniała również o sukcesach, jakie Lubuskie odniosło na ostatnich targach. - Bardzo poprawiliśmy przez ostanie lata wizerunek województwa lubuskiego, czego świadectwem są nagrody, które zdobyliśmy na ostatnich targach we Wrocławiu i Poznaniu. Musimy prowadzić kampanie niestandardowe. Musi to być coś, co nas wyróżnia. Robimy to coraz lepiej. Nauczyliśmy się stawiać na jeden produkt i jedno miejsce – mówiła marszałek.

Lubuskie promuje się na polskim stoisku narodowym przygotowanym przez Polską Organizację Turystyczną. Dla odwiedzających lubuskie stoisko przewidziano wiele atrakcji, można zapoznać się m.in. z ofertą lubuskich win z Winnicy Miłosz, Winnicy Kinga, Winnicy Saint Vincent,  Winnicy Stara Winna Góra oraz Winnica Equus. Ponadto swoją ofertę prezentują Pensjonat Afrodyta Spa oraz Pałac Wiechlice.

9 marca br. targi odwiedził członek zarządu Bogdan Nowak. Podczas uroczystego zwiedzania Polskiego Stoiska Narodowego przez gości VIP na czele z Ministrem Sportu i Turystyki Witoldem Bańką oraz szefem sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Ireneuszem Rasiem, a także lubuskim posłem Tomaszem Kucharskim, który uczestniczy w pracach komisji, bardzo duże zainteresowanie wzbudziło stoisko województwa lubuskiego. Podczas spotkania zrodził się pomysł zorganizowania wyjazdowego posiedzenia komisji w województwie lubuskim we wrześniu.

Targi w Berlinie są największą imprezą targową o zasięgu światowym. W 2015 r. w targach uczestniczyło 10.096 wystawców z 186 krajów, którzy prezentowali swoje produkty i usługi około 175.000 odwiedzającym, w tym 115.000 odwiedzającym z branży. Wystawcami ITB są przedstawiciele krajów z wszystkich kontynentów, wszystkie grupy produktów i usług związanych z szeroko pojętą turystyką i podróżami. Poszczególne kraje prezentują swą ofertę turystyczną na stoiskach narodowych, a  w targach biorą udział także międzynarodowe związki turystyczne, krajowe i regionalne organizacje turystyczne, biura podróży, organizatorzy podróży biznesowych, rejsów, turystyki przygodowej, ekologicznej, kulturalnej, firmy przewozowe, hotelarskie, ubezpieczeniowe, wydawnictwa, hotele z ofertą spa, firmy zajmujące się informacją turystyczną, technologiami i oprogramowaniem dla obsługi ruchu turystycznego i wiele innych. Targom ITB towarzyszy niezwykle bogaty program wydarzeń towarzyszących. Targom ITB towarzyszy niezwykle bogaty program wydarzeń towarzyszących, takich jak: konferencja ekspercka ITB Convention, prezentacje, seminaria, warsztaty; liczne pokazy, warsztaty i występy organizowane przez wystawców.

Polskie Stoisko Narodowe organizowane przez Polską Organizację Turystyczną, jak co roku usytuowane jest w hali 15.1 na powierzchni wystawienniczej 750 m2 i nadano mu numer 100. Pierwsze trzy dni (08-11 marca) to czas na spotkania biznesowe, wymianę doświadczeń, udział w branżowych konferencjach i kongresach. Kolejne dwa dni (12-13 marca) otwarte są dla szerokiej publiczności. W tym roku oficjalnym krajem partnerskim targów ITB są Malediwy.

Targi stanowią jedne z największych targów turystycznych na świecie. Wystawy podzielone są według kontynentów oraz według segmentów rynku czyli dla każdego coś się znajdzie: Book World, ITB Business Travel Days, Rejsy, Turystyka kulturowa, Gospodarka Zakwaterowanie, Doświadczenie Przygoda i ekoturystyki, Szkolenia i Zatrudnienia,  Travel Technology Trendy i wydarzenia, Wellness, Youth Travel.

 

 

Kaziukowy jarmark w zielonogórskiej Ochli

W najbliższą niedzielę, 13 marca br., w godzinach: 11.00 – 16.00 w zielonogórskiej Ochli odbędzie się tradycyjny jarmark Kaziukowy. Impreza nawiązuje do tradycji wileńskich - opustów na Świętego Kazimierza Królewicza kultywowanych również w naszym regionie. Podczas wizyty w muzeum będzie można nabyć lubuskie regionalne specjały oraz spotkać się ludowymi twórcami.

W programie:

 • jarmark rękodzielniczy min. palmy wileńskie, pisanki, serwety i obrusy haftowane, ceramika, rzeźba, snycerka, malarstwo, kompozycje z suszu i ze sznurka, świece z wosku, wyroby z drewna i z siana        
 • jarmark handlowy – wszystko dla domu i zagrody min. przetwory regionalne, miód, przyprawy, wyroby świąteczne, drewniane, obuwnicze
 • gastronomia: min. cepeliny, bliny, pierogi, pajdy chleba, tradycyjne wyroby wędliniarskie
 • prezentacja ekspozycji stałych i czasowych
 • Kampania ekologiczna Nie wypalaj traw: prelekcja Marty Jermaczek-Sitak (chata z Królowa godz.12.00) i warsztaty z konkursem na plakat (chata z Jędrzychowic godz.13.00)
 • występy zespołów artystycznych ( scena na terenie muzeum)                                    
 • warsztaty pisankarskie oraz składania palm (zagroda kamienna za karczmą, sala ekspozycyjna w Leśniczówce - budynek administracyjny - ekspozycja.)
 • przejażdżki bryczką po skansenie.

 

 

 

RPO Lubuskie 2020 – przyśpieszamy!

9 marca br. marszałek Elżbieta Anna Polak, wicemarszałek Romuald Gawlik oraz członek zarządu Alicja Makarska spotkali się z dyrektorami departamentów urzędu marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem funduszy unijnych w regionie lubuskim oraz przedstawicielami instytucji pośredniczących: Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu omówienia możliwości przyśpieszenia wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ) do dnia 31 stycznia oraz do 31 lipca przekazuje do Komisji Europejskiej prognozy kwot, odnośnie których planuje złożyć wnioski o płatność za bieżący i kolejny rok budżetowy. Lubuskie zaplanowało na 2016 rok kwotę na poziomie 124,5 mln zł. Jednak Ministerstwo Rozwoju wystąpiło do IZ z prośbą o zwiększenie poziomu absorpcji środków w 2016 r. do minimum 5 % wartości alokacji RPO – Lubuskie 2020, tj. ok. 192,2 mln zł. - Musimy więc opracować pogram przyspieszenia wdrażania RPO tak, aby uniknąć negatywnych skutków dla regionu lubuskiego, ale przede wszystkim dla beneficjentów. Musimy być asertywni, ale też elastyczni – mówiła podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak.

Wypracowano szereg propozycji działań, które mają przyśpieszyć wdrażanie programu, m.in. zwiększenie wysokości środków alokacji z przeznaczeniem na poszczególne konkursy, ustalenie w regulaminie konkursów odpowiednio wysokiej minimalnej wartości dofinansowania, czy wydatków kwalifikowalnych, skrócenie czasu trwania oceny formalnej i merytorycznej projektów oraz procesu oceny wniosków, skrócenie czasu trwania naborów wniosków w zależności od działań, przegląd harmonogramu ogłaszania naborów w trybie konkursowym pod kątem ogłoszenie dodatkowych konkursów, czy zmniejszenie systemu zaliczkowego.

Regionalny Program Operacyjnym ma być też wdrażany skutecznie. Aby tak się stało, potrzebna jest ścisła współpraca Instytucji Zarządzającej z beneficjentami. - Potrzebne są warsztatowe szkolenia dla beneficjentów, które ułatwią aplikowanie o środki. To mają być szkolenia w zakresie regulaminu konkursów i rozliczania. W poprzedniej perspektywie to przyniosło efekty. Beneficjent musi się czuć zaopiekowany – nie możemy się odgradzać – mówiła marszałek. – Musimy zrobić wszystko, żeby te pieniądze jak najszybciej trafiły na rynek. Jest oczekiwanie, są pomysły, rynek jest wygłodzony – dodała.

Podczas spotkania marszałek podkreślała także, że niezwykle ważna we wdrażaniu RPO w nowej – trudniejszej dla beneficjentów perspektywie - jest komunikacja i promocja. Dlatego też został powołany nowy Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki, którego działania mają być ściśle powiązane z promocją funduszy unijnych.

 

Światowy Dzień Nerki w Urzędzie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie NERKA organizuje obchody Światowego Dnia Nerki. 12 marca br. (sobota) w godz. 10.00-12.30 odbędzie się spotkanie pod hasłem „Nerki i dzieci. Wczesne działanie to zapobieganie". W programie m.in./ spotkania z lekarzami, darmowe badania, konsultacje, wykłady. Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Elżbiety Anny Polak. Zapraszamy!

Program tego wydarzenia jest bardzo bogaty. Na pewno będzie możliwość skorzystania z obecności lekarzy-specjalistów: nefrologów i pediatrów. Będzie można także skorzystać z darmowych badań: pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy we krwi. Co ciekawe – będą też spotkania z chorymi: w III, IV i V stadium. Dodatkowo dowiemy się wszystkiego o dializach: hemodializach i dializach otrzewnowych. Jednym z gości wydarzenia będzie pacjent po przeszczepie nerki. Swoje stanowisko przygotują także Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego oraz NDZ.

Jednym z punktów programu będą warsztaty nefrologiczne dla dzieci „Transplantacja i ja". Ratownicy z PCK pokażą, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Nietypowym akcentem będzie występ taneczny Hand Hygiene Dance, podczas które poznamy zasady prawidłowego mycia rąk. Będzie też performance „Nasza zielonogórska nerka".

Stawiamy na świadomość i profilaktykę

Światowy Dzień Nerek jest kampanią, której celem jest podniesienie świadomości znaczenia naszych nerek dla zdrowia i życia oraz informowanie o powszechności chorób nerek. Choroby nerek ,mogą być bardzo poważne, a liczba chorych stale wzrasta. Niestety nadal mało wiemy o schorzeniach tego narządu. Warto podkreślić, że wczesna diagnoza pozwala na wdrożenie odpowiedniej terapii, chroniącej nerki.


„Lubuskie bez barier"

„Lubuskie bez barier" to mapa województwa lubuskiego przygotowana z myślą o niepełnosprawnych turystach, a w niej 45 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych, oznakowane parkingi, podjazdy dla wózków inwalidzkich.

Mapa powstała na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Stowarzyszenie PROGRES starając się wyjść naprzeciw osobom niepełnosprawnym, uwzględniając potrzeby tych osób, wydało mapę po województwie lubuskim, pt. „Województwo Lubuskie – bez barier 45 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych". 

Mapa ułatwi wszystkim gościom naszego regionu planowanie pobytu, pomoże uzyskać dostęp do niezbędnych informacji, a także przyczyni się do włączenia jak największej grupy osób z niepełnosprawnością do aktywnego uczestnictwa w turystyce po województwie lubuskim.

Projekt został dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Lubuskiego.

Kliknij tu, by otworzyć stronę z mapą w dużej rozdzielczości

 


 


Pozdrawiam,

Małgorzata Tramś-Zielińska

Główny Specjalista

Biuro Prasowe, m.trams@lubuskie.pl

tel. +48 (68) 456 55 67, fax +48 (68) 456 55 67
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.plPomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila
Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?