czwartek, 10 marca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.48.2016                                                                                Zielona Góra, 10.03.2016 r.

Newsletter nr 48

 


Aktualizujemy Plan Transportowy

16 listopada ubiegłego roku radni województwa lubuskiego przyjęli zaktualizowany Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego. Jednak w związku z licznymi uwagami dotyczącymi dokumentu zostanie on po raz kolejny poddany konsultacjom. - To przykład, że jesteśmy otwarci na wnioski i sugestie. Po uchwaleniu dokumentu zaczęły wpływać wnioski postulaty. Dajemy więc szansę na weryfikację podejścia gminom i powiatom – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

"Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego" określa podstawowe zasady funkcjonowania przewozów pasażerskich, dla których właściwym organizatorem jest Marszałek Województwa Lubuskiego. Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Lubuskiego stanowi akt prawa miejscowego, będący instrumentem prawnym, który jest niezbędny w procesie organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Plan w dotychczasowym kształcie obowiązuje od września 2014 roku i obejmuje jak dotąd wyłącznie przewozy kolejowe. W ramach aktualizacji w dokumencie uwzględniono również linie komunikacyjne w transporcie drogowym (autobusowym). Wynika to z faktu, że dopłaty do biletów ulgowych, od dnia 1 stycznia 2017 roku obejmować będą wyłącznie linie użyteczności publicznej ujęte w samorządowych planach transportowych. – Zmieniło się podejście ustawodawcy i sposób finansowania dopłat do ulg – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. – Liczymy na współpracę z gminami i powiatami, bo to nie tylko samorząd województwa może być operatorem tych połączeń – dodaje. Jak podkreśla Paweł Bajran – Kierownik Wydziału Transportu i Infrastruktury UMWL, poziom zaangażowania samorządów w prace nad aktualizacją dokumentu jest bardzo różny. - Poprzez te konsultacje próbujemy zachęcić samorządy gminne i powiatowe, żeby pochyliły się nad tym zadaniem, bo komunikacja to ważny obszar działań samorządu i ważny element społeczny - wyjaśnił. - Chcemy, aby siatka połączeń na terenie województwa była spójna i jak najbardziej rozwinięta – dodał.

Aktualizacja Planu zakłada, że organizacja przewozów autobusowych obejmować będzie linie wojewódzkie, łączące stolice powiatów ze stolicami województwa oraz linie dodatkowe, które uznano za niezbędne ze względu na zapotrzebowanie społeczne i stanowią uzupełnienie do istniejących połączeń kolejowych. Dopełnienie komunikacji kolejowej transportem drogowym stosowane będzie w przypadkach, gdy na poszczególnych relacjach stwierdzona zostanie niewystarczająca ilość połączeń kolejowych, a organizator nie będzie miał możliwości ich zwiększenia.

Konsultacje rozpoczną następnym tygodniu i potrwają ustawowe 21 dni!


Lubuskie ma plan inwestycyjny – czekamy na Twoją opinię

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Projektu Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa. Dokument ten ma na celu zwiększenie skuteczności  i efektywności wydatkowania środków w ramach  RPO-L2020.  - Cały Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 to mocne uderzenie w kierunku przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Plan jest precyzyjny i konkretny – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Od dnia 9 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. trwają konsultacje dokumentu. I ty możesz mieć wpływ na jego kształt!

Z uwagi na charakter dokumentu, proces konsultacji nie musi być prowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm).

W trakcie negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) przedstawiciele Komisji Europejskiej zgłaszali wątpliwości dotyczące efektywności finansowania przedsięwzięć w zakresie infrastruktury oraz innych działań dotyczących projektów o charakterze okołobiznesowym, których źródłem finansowania są środki pomocowe UE w ramach programu regionalnego. Dlatego też powstała koncepcja kierunkowego i skoncentrowanego ich wydatkowania w tym obszarze, w oparciu o politykę inwestycyjną regionu, uszczegółowioną pod kątem RPO-L2020. Dokumentem nadającym ramy przedmiotowej interwencji ma być właśnie Plan Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa. - Podstawą przygotowania dokumentu była ekspertyza dotycząca potencjału inwestycyjnego i eksportowego województwa lubuskiego. Na tej podstawie, a także na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego i Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie wskazaliśmy cele, jakie chcemy osiągnąć, mogliśmy ustalić, co chcemy osiągnąć w zakresie inwestycyjnym – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak. Marszałek podkreślała, że dokument ten będzie niezwykle istotny szczególnie dla beneficjentów RPO. – Beneficjenci, pisząc projekty będą musieli znać ten plan, bo ich pomysł na konkretne działania musi być powiązany nie tylko ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego, z Regionalnym Programem Operacyjnym, ale też z programami branżowymi. Dlatego tak ważny jest czas konsultacji - dodała.

Założenia PIiPG WL obejmują następujące obszary:

Tereny inwestycyjne:

 • zmapowanie preferowanych lokalizacji dla terenów inwestycyjnych
 • inwentaryzacja obecnie funkcjonującej infrastruktury, poziomu jej wykorzystania, zainteresowania inwestorów, etc,
 • określenie uwarunkowań lokalizacyjnych terenów inwestycyjnych – założenia, gdzie takie strefy powinny być lokowane w przestrzeni (czynnik dostępności transportowej, zagospodarowanie obszarów powojskowych, popegeerowskich, poprzemysłowych, pokolejowych).

- Stawiamy na juz istniejące inkubatory. Mają być to instytucje specjalistyczne, branżowe, udzielające kompleksowej pomocy. Mają być to spersonalizowane usługi dla firm - wyjaśnia Sylwia Pędzińska, dyrektor departamentu zarządzania regionalnym programem operacyjnym.

Promocja gospodarcza:

 • informacje w zakresie pożądanych kierunków promocji gospodarczej w aspekcie geograficznym, jak i branżowym, przede wszystkich w kontekście przedsiębiorców,
 • określenie najskuteczniejszych narzędzi promocji w oparciu o dotychczasowe doświadczenia regionu, propozycje skutecznych działań,
 • określenie potencjału eksportowego lubuskich przedsiębiorstw, oferty eksportowej lubuskich podmiotów gospodarczych,
 • określenie potencjału eksportowego regionu w kontekście inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
 • określenie możliwych celów promocji gospodarczej regionu, wynikających również z dotychczasowych doświadczeń, praktyki, potrzeb środowisk gospodarczych i samorządowych,
 • wyznaczenie kierunków promocji gospodarczej regionu, które są istotne dla osiągnięcia celów wyznaczonych w dokumentach strategicznych i programowych województwa (Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, RPO-L2020), w aspekcie geograficznym i branżowym, również wyznaczonych przez inteligentne specjalizacje;

Wsparcie około biznesowe:

 • określenie ramowego zakresu usług pożądanych w nowoutworzonych inkubatorach, w tym rodzaju kadry działającej w podmiocie,
 • uwarunkowania lokalizacyjne i organizacyjne inkubatorów – założenia, gdzie takie podmioty powinny być lokowane, jaki charakter powinny pełnić oraz preferowane rozwiązania funkcjonalne takich podmiotów,
 • wypracowane założeń do kryteriów do oceny projektów z tego obszaru.

Zobacz prezentację

Uwagi i opinie do projektu dokumentu można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłaszania uwag, do dnia 31 marca 2016 r. na adres e-mail: t.przybyla@rpo.lubuskie.pl

Prosimy uprzejmie o podawanie nazwy organizacji lub imienia i nazwiska osoby zgłaszającej uwagi.Lubuskie na targach ITB w Berlinie

W dniach 9-13.03.2016 r. w Berlinie odbywa się jubileuszowa 50. edycja Międzynarodowych Targów ITB, które odwiedził członek zarządu Bogdan Nowak. W tym roku szczególny nacisk położony został na prezentację ofert związanych z enoturystyką oraz lubuskimi Spa. O tym, jak ważny jest udział w targach międzynarodowych mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas konferencji prasowej. - Berlin jest dla nas niesłychanie ważny ze względu na położenie transgraniczne. ITB to najważniejsze targi na świecie - mówiła marszałek. 

- Region lubuski prezentuje się w koncepcji bajkowej, jesteśmy przecież regionem wina, miodu i pachnącym żużlem. Chcemy wzbudzić dobre i ciepłe emocje. Prezentujemy Szlak Wina i Miodu, zaprosiliśmy do współpracy winiarzy, którzy przedstawiają ofertę tegorocznych wydarzeń. Zaprosiliśmy również właścicieli hoteli i spa. Do niedawna było ich niewiele, a teraz w ramach RPO możemy się pochwalić 18 zrewitalizowanymi obiektami, chociażby Wiechlicami – mówiła marszałek. - Bardzo ważne są nasze parki krajobrazowe i narodowe. Zarząd postanowił przyznać kolejne środki finansowe na promocje parków – 80 tys. zł. Ale także w ramach naszych środków będziemy mocno promować lubuskie parki – podkreśliła marszałek.  W tym roku Dni Województwa Lubuskiego odbędą się na pograniczu trzech regionów - Lubuskiego, Brandenburgii i Saksonii. Święto to związane będzie z promocją województwa oraz Parku Mużakowskiego i Geoparku Łuk Mużakowa, wpisanych na listę UNESCO, ale również jubileuszem 25-lecia polsko-niemieckiego „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy".

Marszałek wspomniała również o sukcesach, jakie Lubuskie odniosło na ostatnich targach. - Bardzo poprawiliśmy przez ostanie lata wizerunek województwa lubuskiego, czego świadectwem są nagrody, które zdobyliśmy na ostatnich targach we Wrocławiu i Poznaniu. Musimy prowadzić kampanie niestandardowe. Musi to być coś, co nas wyróżnia. Robimy to coraz lepiej. Nauczyliśmy się stawiać na jeden produkt i jedno miejsce – mówiła marszałek.

Lubuskie promuje się na polskim stoisku narodowym przygotowanym przez Polską Organizację Turystyczną. Dla odwiedzających lubuskie stoisko przewidziano wiele atrakcji, można zapoznać się m.in. z ofertą lubuskich win z Winnicy Miłosz, Winnicy Kinga, Winnicy Saint Vincent,  Winnicy Stara Winna Góra oraz Winnica Equus. Ponadto swoją ofertę prezentują Pensjonat Afrodyta Spa oraz Pałac Wiechlice.

9 marca br. targi odwiedził członek zarządu Bogdan Nowak. Podczas uroczystego zwiedzania Polskiego Stoiska Narodowego przez gości VIP na czele z Ministrem Sportu i Turystyki Witoldem Bańką oraz szefem sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Ireneuszem Rasiem, a także lubuskim posłem Tomaszem Kucharskim, który uczestniczy w pracach komisji, bardzo duże zainteresowanie wzbudziło stoisko województwa lubuskiego. Podczas spotkania zrodził się pomysł zorganizowania wyjazdowego posiedzenia komisji w województwie lubuskim we wrześniu.

Targi w Berlinie są największą imprezą targową o zasięgu światowym. W 2015 r. w targach uczestniczyło 10.096 wystawców z 186 krajów, którzy prezentowali swoje produkty i usługi około 175.000 odwiedzającym, w tym 115.000 odwiedzającym z branży. Wystawcami ITB są przedstawiciele krajów z wszystkich kontynentów, wszystkie grupy produktów i usług związanych z szeroko pojętą turystyką i podróżami. Poszczególne kraje prezentują swą ofertę turystyczną na stoiskach narodowych, a  w targach biorą udział także międzynarodowe związki turystyczne, krajowe i regionalne organizacje turystyczne, biura podróży, organizatorzy podróży biznesowych, rejsów, turystyki przygodowej, ekologicznej, kulturalnej, firmy przewozowe, hotelarskie, ubezpieczeniowe, wydawnictwa, hotele z ofertą spa, firmy zajmujące się informacją turystyczną, technologiami i oprogramowaniem dla obsługi ruchu turystycznego i wiele innych. Targom ITB towarzyszy niezwykle bogaty program wydarzeń towarzyszących. Targom ITB towarzyszy niezwykle bogaty program wydarzeń towarzyszących, takich jak: konferencja ekspercka ITB Convention, prezentacje, seminaria, warsztaty; liczne pokazy, warsztaty i występy organizowane przez wystawców.

Polskie Stoisko Narodowe organizowane przez Polską Organizację Turystyczną, jak co roku usytuowane jest w hali 15.1 na powierzchni wystawienniczej 750 m2 i nadano mu numer 100. Pierwsze trzy dni (08-11 marca) to czas na spotkania biznesowe, wymianę doświadczeń, udział w branżowych konferencjach i kongresach. Kolejne dwa dni (12-13 marca) otwarte są dla szerokiej publiczności. W tym roku oficjalnym krajem partnerskim targów ITB są Malediwy.

Targi stanowią jedne z największych targów turystycznych na świecie. Wystawy podzielone są według kontynentów oraz według segmentów rynku czyli dla każdego coś się znajdzie: Book World, ITB Business Travel Days, Rejsy, Turystyka kulturowa, Gospodarka Zakwaterowanie, Doświadczenie Przygoda i ekoturystyki, Szkolenia i Zatrudnienia,  Travel Technology Trendy i wydarzenia, Wellness, Youth Travel.

 

 

RPO Lubuskie 2020 – przyśpieszamy!

9 marca br. marszałek Elżbieta Anna Polak, wicemarszałek Romuald Gawlik oraz członek zarządu Alicja Makarska spotkali się z dyrektorami departamentów urzędu marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem funduszy unijnych w regionie lubuskim oraz przedstawicielami instytucji pośredniczących: Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu omówienia możliwości przyśpieszenia wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ) do dnia 31 stycznia oraz do 31 lipca przekazuje do Komisji Europejskiej prognozy kwot, odnośnie których planuje złożyć wnioski o płatność za bieżący i kolejny rok budżetowy. Lubuskie zaplanowało na 2016 rok kwotę na poziomie 124,5 mln zł. Jednak Ministerstwo Rozwoju wystąpiło do IZ z prośbą o zwiększenie poziomu absorpcji środków w 2016 r. do minimum 5 % wartości alokacji RPO – Lubuskie 2020, tj. ok. 192,2 mln zł. - Musimy więc opracować pogram przyspieszenia wdrażania RPO tak, aby uniknąć negatywnych skutków dla regionu lubuskiego, ale przede wszystkim dla beneficjentów. Musimy być asertywni, ale też elastyczni – mówiła podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak.

Wypracowano szereg propozycji działań, które mają przyśpieszyć wdrażanie programu, m.in. zwiększenie wysokości środków alokacji z przeznaczeniem na poszczególne konkursy, ustalenie w regulaminie konkursów odpowiednio wysokiej minimalnej wartości dofinansowania, czy wydatków kwalifikowalnych, skrócenie czasu trwania oceny formalnej i merytorycznej projektów oraz procesu oceny wniosków, skrócenie czasu trwania naborów wniosków w zależności od działań, przegląd harmonogramu ogłaszania naborów w trybie konkursowym pod kątem ogłoszenie dodatkowych konkursów, czy zmniejszenie systemu zaliczkowego.

Regionalny Program Operacyjnym ma być też wdrażany skutecznie. Aby tak się stało, potrzebna jest ścisła współpraca Instytucji Zarządzającej z beneficjentami. - Potrzebne są warsztatowe szkolenia dla beneficjentów, które ułatwią aplikowanie o środki. To mają być szkolenia w zakresie regulaminu konkursów i rozliczania. W poprzedniej perspektywie to przyniosło efekty. Beneficjent musi się czuć zaopiekowany – nie możemy się odgradzać – mówiła marszałek. – Musimy zrobić wszystko, żeby te pieniądze jak najszybciej trafiły na rynek. Jest oczekiwanie, są pomysły, rynek jest wygłodzony – dodała.

Podczas spotkania marszałek podkreślała także, że niezwykle ważna we wdrażaniu RPO w nowej – trudniejszej dla beneficjentów perspektywie - jest komunikacja i promocja. Dlatego też został powołany nowy Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki, którego działania mają być ściśle powiązane z promocją funduszy unijnych.

 

O projektach ważnych dla Kostrzyna n. Odrą

Możliwości realizacji projektów ważnych dla Kostrzyna nad Odrą w ramach środków z nowego unijnego rozdania to główny temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak i członek zarządu Alicji Makarskiej z burmistrzem Andrzejem Kuntem, Starostą Gorzowskim Małgorzatą Domagałą i Romanem Dziduchem – byłym wiceprezesem zarządu KSSSE.

Chodziło m.in. o możliwość realizacji projektów w ramach Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych w partnerstwie ze strefą ekonomiczną. Marszałek Elżbieta Anna Polak zapewniła że taka możliwość istnieje i że zarząd województwa rozważy formalne ujęcie stref ekonomicznych jako partnera JST w realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Burmistrz Kunt pytał także o możliwość realizacji projektów w ramach Podziałania 8.2.1 wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych. Obecnie obowiązuje kryterium, zgodnie z którym projekty mogą być realizowane wyłącznie w szkołach, w których średnia wyników egzaminów jest niższa niż w województwie. Kryterium to uniemożliwia miastu Kostrzyn n. Odrą aplikowanie o te środki, ponieważ wszystkie szkoły osiągnęły wynik powyżej średniej wojewódzkiej. Marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała, że projekt ma szansę realizacji w ramach formuły Kontraktu Lubuskiego, o ile koncepcja była zgodna z jego założeniami.

Ponadto rozmowa dotyczyła możliwości realizacji projektów w ramach Działania 4.1 – Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, a także projektów w zakresie rozwoju obszarów zmarginalizowanych (Działanie 9.2).

 

„Lubuskie bez barier"

„Lubuskie bez barier" to mapa województwa lubuskiego przygotowana z myślą o niepełnosprawnych turystach, a w niej 45 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych, oznakowane parkingi, podjazdy dla wózków inwalidzkich.

Mapa powstała na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Stowarzyszenie PROGRES starając się wyjść naprzeciw osobom niepełnosprawnym, uwzględniając potrzeby tych osób, wydało mapę po województwie lubuskim, pt. „Województwo Lubuskie – bez barier 45 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych". 

Mapa ułatwi wszystkim gościom naszego regionu planowanie pobytu, pomoże uzyskać dostęp do niezbędnych informacji, a także przyczyni się do włączenia jak największej grupy osób z niepełnosprawnością do aktywnego uczestnictwa w turystyce po województwie lubuskim.

Projekt został dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Lubuskiego.

Kliknij tu, by otworzyć stronę z mapą w dużej rozdzielczości

 

 

Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego

Znamy nominacje do finału konkursu o Nagrodę im. Tadeusza Mazowieckiego 2016

Podczas narodowych posiedzeń jury w Warszawie i Berlinie nominowano prace do Polsko-Niemieckiej Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego – Wręczenie nagród 11 maja podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Media City Leipzig w Lipsku (Saksonia)

Podczas posiedzeń w Warszawie i Berlinie jury wybrało 24 prace nominowane do XIX finału Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej w roku 2016. Jury wybierało spośród 116 nadesłanych zgłoszeń, z tego 54 z Polski i 62 z Niemiec. Wybrano po sześć prac w kategoriach Prasa, Radio, Telewizja oraz dotowanej przez Wolne Państwo Saksonia kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu". Nagroda przyznawana zwycięzcy w każdej kategorii wynosi 5.000 euro. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w ramach Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które odbędą się 11-12 maja w lipskim Media City.

Gospodarz Dni Mediów, Premier Wolnego Państwa Saksonia Stanislaw Tillich podkreślił, że „Wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego i Dni Mediów stały się cenionym dziennikarskim spotkaniem branżowym, wykorzystywanym jest jako miejsce wymiany poglądów i doświadczeń. To właśnie te osobiste spotkania i regularne rozmowy przyczyniają się do wspólnej transgranicznej rzetelnej i nacechowanej wzajemnym zaufaniem pracy przedstawicieli mediów obu krajów. O tym, jakie znaczenie ma dla Saksonii życie na polsko-niemieckim pograniczu, świadczy rozpisana przez nas nagroda specjalna. Ma ona służyć przede wszystkim wyróżnieniu dziennikarzy, którzy poruszają się po pograniczu i zajmują codziennymi tematami, które dotyczą ludzi po obu stronach granicy".

Polski juror w kategorii Radio Jacek Kamiński podkreślił, że organizatorów cieszy fakt, że „w tegorocznej edycji Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej swoje publikacje zgłosiły nowe redakcje, dotąd w konkursie nieobecne, takie jak: Horyzont Telewizja Słubice, Radio Polska Live". Niemiecki juror w kategorii Radio, Jürgen Hingst z NDR podkreślił: „Mimo że liczba złożonych prac lekko spadła, nie ucierpiała na tym jakość. W czasach internetu i ruchomych obrazów radio musi wynaleźć własną estetykę. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie reportaży o tematyce migracyjnej, stanowiącej tym roku punkt ciężkości złożonych prac. Wielu autorów zdecydowało się jednak na przedstawienie normalnego życia między Polaków i Niemców. Te tematy opisano nie mniej zaskakująco i różnorodnie."

Wręczenie Nagrody Dziennikarskiej jest uroczystym punktem Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które odbędą się w dniach 11-12 maja – na miesiąc przed 25. rocznicą obchodów Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy – w Media City Leipzig w Lipsku (Saksonia). W ramach tegorocznej edycji nawiązano współpracę z Medientreffpunkt Mitteldeutschland (MTM).

Organizatorzy Polsko-Niemieckich Dni Mediów zapraszają uczestników do wzięcia udziału również w MTM pod hasłem „Siła zmiany – życie w nowych systemach" (www.medientreffpunkt.de; 9-11 maja). Również dziennikarze MTM mogą skorzystać z możliwości rejestracji na Polsko-Niemieckie Dni Mediów. Mottem tegorocznej konferencji jest „Europa na rozstajach – integracja czy wykluczenie?". Temat odzwierciedla konflikt między koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa w Europie i niesieniem pomocy osobom porzucającym rejony świata objęte wojnami. W programie konferencji m.in. debata Europa na rozstajach – integracja czy wykluczenie? i warsztaty dotyczące wpływu polityki na media, polityki kulturalnej w kraju sąsiada, polityki NATO w przededniu warszawskiego szczytu 8-9 lipca 2016, digitalizacji radia i innych.

W przyszłym roku organizatorzy świętować będą 20-letnią historię Nagrody. Od 2013 roku nosi ona nazwę „Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego" w uznaniu dla działalności dziennikarskiej pierwszego demokratycznego premiera Polski po roku 1989.

Nominowane prace:

Kategoria Prasa

 1. Serce po berlińsku, Joanna Gierak-Onoszko, POLITYKA.
 2. Maczków nad rzeką Ems, Bartosz T. Wieliński, Gazeta Wyborcza, Ale Historia.
 3. Tunel, Agnieszka Wójcińska, Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy.
 4. Ich bin wer, den du nicht siehst, Emilia Smechowski, TAZ am Wochenende.
 5. Alltag und Horror, Agnieszka Hreczuk, Tagesspiegel, Reportage.
 6. Sehnsucht nach dem Vater, Paul Toetzke. TAZ, Reportage.

Kategoria Radio

 1. Podróż z Marianne, Alicja Kulik, Polskie Radio Olsztyn, redakcja kulturalna.
 2. Ukradziona i utracona młodość, Małgorzata Jurgiel, Anna Kolmer, Polskie Radio Szczecin, redakcja publicystyki.
 3. List, który zmienił Europę, Przemysław Gałecki, Polskie Radio Wrocław, redakcja informacji.
 4. Zwischen Bio-Anbau und Bodenspekulationen – Polens Landwirtschaft, Ernst Ludwig von Aster und Anja Schrum, Deutschlandfunk, Außenpolitik/Gesichter Europas.
 5. Heimat wider Willen. Wie Tadeusz Sokolowski sich in Deutschland versöhnte, Marietta Morawska-Büngeler, SWR2 Tandem, Redaktion Modernes Leben.
 6. New York New York oder Neues aus der alten Heimat, Tilla Fuchs, Sr2 Kulturradio.

 

 

„Rodzina 500 plus"

1 kwietnia 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze z upoważnienia Marszałka Województwa Lubuskiego będzie realizował w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego program „Rodzina 500 plus". Wnioski o świadczenia wychowawcze należy składać w organach gminy (urząd miasta, gminy lub ośrodek pomocy społecznej) zgodnie z miejscem zamieszkania. Marszałek województwa w ramach koordynacji będzie rozpatrywał wnioski tych rodzin, z których członek rodziny przebywa lub pracuje na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, a wnioski będą trafiać do marszałka województwa dopiero po weryfikacji w organach gminy.

 

MPI w powiecie gorzowskim

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. w dniach 10-11 marca zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Konsultacje odbędą się:

10.03.2016 r. (czwartek)

8:00-10:30, Bogdaniec,  Urząd Gminy, ul. Adama Mickiewicza 45,sala posiedzeń

11:30 - 14:00, Kłodawa, Urząd Gminy, ul. Gorzowska 40, sala nr 5

11.03.2016 (piątek)

8:00-10:30, Lubiszyn, Sala konferencyjna, Plac Jedności Robotniczej 7

11:00-13:30, Witnica,  Urząd Miasta i Gminy, ul. Krajowej Rady Narodowej 6,sala konferencyjna

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107, tel. 95 7390-378, -377, -386, -380, e-mail: lpi@lubuskie.pl


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?