wtorek, 1 marca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

GZ.II.0620.1.41.2016                                                                                                                                                                                 Zielona Góra, 01.03.2016 r.

 


Newsletter nr 41

 

 

 

WFOŚiGW - sprawdzony partner w ochronie środowiska

1 marca br. podpisane zostało porozumienie, zgodnie z którym Zarząd Województwa powierzył Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO – Lubuskie 2020. WFOŚiGW realizować będzie działania związane z ochroną środowiska. Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony samorządu województwa marszałek Elżbieta Anna Polak oraz ze strony instytucji pośredniczącej Łukasz Pabierowski i Michał Stosik - Zastępcy Prezesa WFOŚiGW.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze będzie realizował, jako Instytucja Pośrednicząca, zadania z zakresu wdrażania Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 i 4.3, z alokacją wynoszącą odpowiednio:

     4.2 – Gospodarka odpadami, 8.533.684,00 euro,

     4.3 – Gospodarka wodno-ściekowa, 30.668.420,00 euro.

Łącznie to blisko 40 mln euro. - Budujemy Zieloną krainę nowoczesnych technologii, dlatego ochrona środowiska jest dla nas priorytetem. Realizację projektów w tym zakresie oddajemy w sprawdzone ręce – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

W poprzedniej perspektywie unijnej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej realizował zadania z Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, w którym alokacja środków wynosiła 80,4 mln euro. – Były to bardzo ważne projekty dotyczące nie tylko wodociągów i melioracji, ale również termomodernizacji, alternatywnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej, co w naszym regionie jest niesłychanie ważne. Zależy nam na tym, żeby sprawdzony partner, jakim jest WFOŚiGW był nadal operatorem tych środków, które w nowej perspektywie dedykujemy tej samej grupie beneficjentów – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dotychczas w ramach RPO-L2020 zawarto następujące porozumienia:

1)      Porozumienie w sprawie realizacji Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy oraz Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w ramach OSI PRIORYTETOWEJ 6 REGIONALNY RYNEK PRACY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020, zawarte w dniu 22 czerwca między Województwem Lubuskim a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze.

2)       Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.) w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zawarte w dniu 3 sierpnia 2015 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Instytucją Pośredniczącą ZIT Gorzów Wielkopolski.

3)       Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry) w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zawarte w dniu 3 sierpnia 2015 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Instytucją Pośredniczącą ZIT Zielona Góra.

 

WOSIR nie zwalnia inwestycyjnego tempa

Kolejne inwestycje w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Na ten temat Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa i radny Sejmiku Czesław Fiedorowicz rozmawiali z Bogusławem Sułkowski, dyrektorem WOSIR-u. Spotkanie dotyczyło także projektów zrealizowanych w latach 2009-2015.

Bogusław Sułkowski przedstawił zamierzenia inwestycyjne, które ośrodek chciałby zrealizować do 2020 roku. Mowa tu m.in. o modernizacji obiektów jeździeckich i budowie pełnowymiarowej hali dla jeźdźców, budowie zespołu boisk wraz z siłownią plenerową, czy też wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR.

Sporo miejsca poświecono również projektom, które udało się zrealizować na terenie WOSIR-u do tej pory. Ostatnie lata to dynamiczny okres realizacji programu modernizacji i odbudowy infrastruktury Ośrodka. Przy zaangażowaniu w głównej mierze środków pochodzących z budżetu województwa lubuskiego i Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Ośrodek zmienił swoje oblicze. Stał się nowoczesnym na skalę europejską miejscem treningów, rozgrywania zawodów najwyższej rangi, ale także przyjaznym miejscem do rekreacji i czynnego wypoczynku.

Łączna wartość zaangażowanych z LRPO środków to blisko 14 mln zł. Na te kwotę złożyła się m.in.:

- modernizacja ośrodkowej infrastruktury: hotelu, basenu krytego, sali konferencyjno - sportowej, sieci cieplnej i wodociągowej, hali sportowej, strzelnicy,

- termomodernizacja hali tenisowej i budynku zaplecza,

- projekt informatyczny „e-Drzonków",

- remont i modernizacja układu komunikacyjnego w celu umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym,

Zrealizowane inwestycje już teraz przyniosły wymierne efekty. Dzięki renowacji sportowych obiektów i organizacji wielu, międzynarodowych imprez, Drzonków stał się cenionym ośrodkiem sportowym nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

 

Zarząd pozytywnie o powiększeniu KSSSE

Zarząd Województwa Lubuskiego wyraził pozytywną opinię na temat objęcia statusem specjalnej strefy ekonomicznej oraz włączeniem w obszar Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie miasta Gorzów Wlkp. , stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Z wnioskiem do zarządu województwa w tej sprawie zwróciły się władze Gorzowa Wlkp.

Obecnie stopień zagospodarowania terenów objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej na terenie miasta Gorzów Wlkp. sięga blisko 100%. Włączenie w obszar KSSSE wnioskowanej nieruchomości przyczyni się do rozwoju gospodarczego miasta, stworzy warunki do utworzenia nowych miejsc pracy i pozyskiwania inwestycji.

 

Pieniądze na kulturę i turystykę podzielone

We wtorek (23.02) Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury i turystyki regionalnej.

Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:

- zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego obejmującego kwotę przyznanej dotacji,

- zaktualizowanego harmonogramu zadania.

Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w BIP, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.

Dokumenty należy niezwłocznie przesłać na adres: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Listę dofinansowanych organizacji na www.lubuskie.pl

 

Konkurs na zadania z obszarze kultury fizyczne rozstrzygnięty

23 lutego br. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.

Do otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa lubuskiego w dniu 23 grudnia 2015 roku przystąpiło 167 organizacji pozarządowych, które złożyły 394 oferty. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości dofinansowania brano pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Oceniane było także doświadczenie i wyniki podmiotów w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie uzyskało 117 organizacji na realizację 270 zadań.

Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:

  • zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego obejmującego kwotę przyznanej dotacji,
  • zaktualizowanego harmonogramu zadania.

Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w BIP, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.

Dokumenty należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Lista dofinansowanych zadań na www.lubuskie.plPozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?