wtorek, 9 lutego 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.26.2016                                                                                Zielona Góra, 09.02.2016 r.

Newsletter nr 26

 

 

 

Połączenie Gorzów – Berlin: To już pewne! Od 12 marca pociąg rusza!

Od 12 marca br. do 10 grudnia br. kursować będzie pociąg na trasie Gorzów – Berlin - Gorzów. Zgodę na zwiększenie dofinansowania połączenia o kwotę 640 tys. zł, a jednocześnie na jego uruchomienie, wyrazili radni Województwa Lubuskiego podczas sesji 8 lutego br. - Połączenia bezpośrednie Zielonej Góry i Gorzowa z Berlinem są w interesie nie tylko Lubuszan, ale również mieszkańców Brandenburgii i Berlina – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak. Połączenie obsługiwane będzie przez spółkę Przewozy Regionalne oraz ich podwykonawcę - spółkę Arriva.

Przypomnijmy, 28 stycznia br. odbyły się trójstronne rozmowy dotyczące uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Gorzów Wlkp. – Berlin., w których uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Województwa, spółki Przewozy Regionalne oraz jej podwykonawcy – spółki Arriva. Strony zgodnie oświadczyły, że są zainteresowane współpracą i ustaliły warunki umowy. - Chodziło o doprecyzowanie warunków. Nie mogliśmy się zgodzić na to, aby cena pociągokilometra była wyższa, niż średnia w naszym województwie, która wynosi 15,94 zł. Zaproponowana prze Przewozy kwota wynosiła 18,70. Udało się jednak wynegocjować kwotę która jest poziomie średniej województwa – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak. - Otrzymaliśmy pisemną ofertę Przewozów Regionalnych, bo stroną dla nas mogą być tylko Przewozy, bo to właśnie z nimi mamy podpisaną umowę na świadczenie usług kolejowych opiewającą na kwotę 44 mln zł. W budżecie zapisaliśmy zwiększenie dofinansowania o 400 tys., mając na uwadze jedno dodatkowe połączenie. Ponieważ jednak wynegocjowaliśmy 1,5 połączenia na trasie dłuższej, bo to jest Toruń- Gorzów- Berlin dwa połączenia (5:30 i 8:30) oraz jeden powrót (po godz. 18:30), dopłata musi być wyższa. Chodzi o kwotę 640 tys. – wyjaśniła marszałek. Zgodę na zwiększenie dopłaty wyrazili 8 lutego br. radni Województwa Lubuskiego.

Bezpośrednie połączenie na trasie Gorzów Wlkp. – Berlin realizowane będzie w terminie 12 marca do 10 grudnia br., czyli do czasu wprowadzenia nowego rozkładu jazdy. Umowa będzie miała charakter pilotażowy i nie może być podpisana na dłuższy czas z uwagi na planowany remont estakady w Gorzowie Wlkp., którego rozpoczęcie zarządca infrastruktury datuje na grudzień 2016 roku. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji umowy jest również związany z obligatoryjnym terminem korekty rozkładu jazdy na sezon 2017.

Spółka Przewozy Regionalne jest dofinansowywana corocznie przez samorząd woj. lubuskiego. W tym roku kwota dofinansowania wynosi ok. 44 mln zł. Na podstawie umowy między samorządem województwa a spółką, Przewozy Regionalne mają także realizować połączenia transgraniczne.

 

 

Marszałek przewodniczącą Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej

Marszałek Elżbieta Anna Polak przez kolejną kadencję pełnić będzie funkcję współprzewodniczącej Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Z prośbą o dalsze pełnienie tej funkcji przez lubuską marszałek zwrócił się Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczący Komisji. Prośbę tę motywuje dotychczasowym zaangażowaniem Przewodniczącej oraz wymiernymi efektami współdziałania z partnerem.

Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, utworzona na mocy postanowień Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec, podpisanego w dniu z 17 czerwca 1991 roku jest instytucjonalną formą współpracy międzyregionalnej, w której województwo lubuskie czynnie uczestniczy. Poszczególne obszary, którymi zajmuje się Komisja zostały przydzielone do odpowiednich komitetów, tj. Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej, Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej oraz Komitetu ds. Planowania Przestrzennego.

Region lubuski szczególnie aktywnie włącza się w prace Komitetu do Spraw Współpracy Międzyregionalnej zajmującego się wspieraniem współpracy województw, miast i gmin, rynkiem pracy, wymianą młodzieży, ochroną środowiska i zabytków. Przewodniczącą Komitetu ze strony polskiej jest Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, natomiast ze strony niemieckiej od tego roku funkcję współprzewodniczącego pełnić będzie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych Landu Nadrenia Północna – Westfalia Thorsten Klute. W latach 2011 - 2015 funkcję tę pełniła Minister ds. Federalnych, Europy i Mediów Kraju Związkowego Nadrenia Północna Westfalia, dr Angelica Schwall-Düren. Posiedzenia skupiają przedstawicieli 16 województw polskich i reprezentantów regionów niemieckich.

Obrady komitetu koncentrują się wokół takich zagadnień jak: współpraca i wymiana doświadczeń między samorządami regionalnymi i lokalnymi, rozwój współpracy MSP, współdziałanie izb i towarzystw ekonomicznych, placówek naukowych, edukacyjnych, kulturowych, organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedsięwzięcia polsko-niemieckie w zakresie ochrony środowiska, komunikacji, ochrony zdrowia, konserwacji i ochrony zabytków, turystyki, sportu, wymiany młodzieży i nauki języków.

14 kwietnia br. w Cottbus odbędzie się 40. – jubileuszowe posiedzenie Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej działającego w ramach Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Podczas spotkania jego uczestnicy podsumują 25 lat współpracy w ramach realizacji Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec. Ponadto tematami spotkania będą także: migracje na rynku pracy oraz energetyka.

 

 

Działalność ośrodków adopcyjnych

W województwie lubuskim funkcjonują 2 publiczne ośrodki adopcyjne – w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Działają w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Do najważniejszych zadań ośrodków należy: kwalifikowanie kandydatów do przysposobienia i ich szkolenie, kwalifikowanie dzieci do przysposobienia, udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinom, udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej zarówno rodzinnej, jak i instytucjonalnej, promocja idei adopcji wśród mieszkańców województwa lubuskiego.

W 2015 roku przysposobiono łącznie 86 dzieci, w tym 18 dzieci zostało adoptowanych przez rodziny zagraniczne. Na koniec roku na przysposobienie oczekiwało 79 dzieci. Przeprowadzono 6 szkoleń, po których 74 osoby otrzymały  świadectwa ich ukończenia. Dla 52 rodzin wydano opinie  o kwalifikacjach osobistych.

Wykwalifikowani pracowni ośrodków adopcyjnych uczestniczyli w 169 zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Omówiono sytuację 774 dzieci, przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Udzielono również wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 1 566 rodzinom, w tym 1 524 rodzinom przysposabiającym dzieci.

Istotnym i ważnym wydarzeniem była organizacja II konferencji pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa", w której uczestniczyło ponad 120 uczestników z różnych instytucji: powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, sądów czy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kolejny raz okazało się, że tematyka adopcji cieszy się dużym zainteresowaniem i ciągłymi pytaniami, na które odpowiadają wysokiej klasy profesjonaliści zaproszeni na konferencję.

W ramach promocji idei adopcji Ośrodki Adopcyjne zorganizowały „Dzień Otwartych Drzwi" w swoich siedzibach. Ponadto na terenie wszystkich powiatów przeprowadziły wykłady dla potencjalnych rodziców adopcyjnych „Jak zostać rodzicem adopcyjnym".

Cenną inicjatywą, jaka podjęły Ośrodki Adopcyjne – we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim - była organizacja festynu dla rodzin zastępczych i adopcyjnych.

Ideę adopcji Ośrodki Adopcyjne upowszechniały również poprzez wydruk ulotek i plakatów promocyjnych oraz organizację kampanii bilbordowej. Ulotki i plakaty trafiły do instytucji administracji publicznej, służb medycznych oraz parafii kościelnych.

 

Lutowa sesja Sejmiku

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się XVII sesja Sejmiku. Radni wysłuchali m.in. informacji o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2015 roku i zamierzeniach na kolejne lata, omówionych przez przedstawicielkę zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Również interpelacje i zapytania radnych dotyczyły głównie inwestycji drogowych.

W sesji uczestniczyło 29 radnych, a także parlamentarzyści lubuscy: poseł Marek Ast i senator Waldemar Sługocki, wicewojewoda Robert Paluch, szefowa lubuskich struktur PSL Jolanta Fedak, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz i inni.

W ramach interpelacji, radni najwięcej uwagi poświęcili inwestycjom drogowym (w tym na drogach krajowych), a także modernizacji dróg wojewódzkich i budowie chodników.
Radna Barbara Kucharska i radny Józef Kruczkowski postulowali, by planem inwestycji drogowych objąć modernizację nawierzchni dróg w północnej części województwa: nr 137, 138, 130, 151, 158 oraz 156. Radna Kucharska chciała też wiedzieć, czy domy pomocy społecznej mogą ubiegać się o fundusze europejskie z przeznaczeniem na inwestycje infrastrukturalne, a radny J. Kruczkowski postulował, by bezpośrednie połączenia kolejowe relacji Berlin - Gorzów, zostały przedłużone do Krzyża, a umowa na ich realizację była dłuższa niż do grudnia br., gdyż - zdaniem radnego - planowany remont estakady kolejowej w Gorzowie (zaplanowany od grudnia) nie będzie kolidował z realizacją tego połączenia.
- Zwiększamy dofinansowanie do tego połączenia o 600 tys. zł, udało się wynegocjować dwa połączenia w tym jedno z Torunia, przez Krzyż - odpowiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak. - Mamy umowę pięcioletnią z Przewozami Regionalnymi, które podzlecają realizację tych połączeń firmie Arriva. Nie możemy jeździć w czasie, kiedy będzie trwał remont estakady w Gorzowie, bo założeniem było, aby to było połączenie bez przesiadki.

Radny Zbigniew Kościk pytał o wyniki działania komisji, która miała zbadać podwyżki dla kadry lekarskiej w szpitalu w Gorzowie a także o to, czy zostały wyciągnięte konsekwencje wobec pracowników byłego departamentu LRPO, odpowiedzialnych za przyznanie dotacji unijnej spółce Happy Home. W tej sprawie radni otrzymali wykaz działań samorządu województwa, których celem jest wyegzekwowanie zwrotu tej dotacji. Radny Kościk chciał też wiedzieć jak są skonstruowane umowy ZDW z firmami obsługującymi promy na rzece Odrze, w części dotyczącej tzw. opłat za postojowe, kiedy promy nie kursują z przyczyn naturalnych.

- Kontrola w szpitalu gorzowskim jest zakończona, będą znane w najbliższych dniach - odparła marszałek. - Co do spółki Happy Home, to właśnie pracownicy departamentu wykryli nieprawidłowości i podjęli działania w celu wyegzekwowania zwrotu dotacji.
Radni Anna Chinalska, Łukasz Mejza i Sebastian Ciemnoczołowski złożyli interpelacje dotyczące inwestycji GDDKiA - budowy obwodnicy Krosna Odrz. wraz z budową nowego mostu na Odrze. - Bardzo nas niepokoi perspektywa oddalenia realizacji tej inwestycji - mówiła A. Chinalska przypominając o rozpoczynającej akcji protestacyjnej mieszkańców, blokujących przejazd przez Krosno. Z kolei S. Ciemnoczołowski chciał wiedzieć dlaczego GDDKiA nie wykorzystała dotąd pieniędzy na proces przygotowawczy tej inwestycji.

- Nie mamy wątpliwości, że ta inwestycja powinna być zrealizowana w ramach Kontaktu Terytorialnego - odparła marszałek.

Radny Klaudiusz Balcerzak postulował podjęcie pilnych inwestycji drogowych w rejonie Sławy, potrzebnych ze względów bezpieczeństwa. Na drogach tych - zdaniem radnego - tiry nie mieszczą się w pasie drogi, a jest to rejon stanowiący zagłębie firm spożywczych, gdzie transport towarowy jest bardzo intensywny.

Radny Franciszek Wołowicz postulował, by wprowadzić tzw. "klauzule społeczne" przy zamówieniach publicznych, co jest zgodne z ideą społecznej odpowiedzialności administracji publicznej. Radna Małgorzata Gośniowska-Kola pytała m.in. o efekty realizacji planu promocji województwa, postulowała też, by radni mieli możliwość współudziału przy tworzeniu strategii promocji. Radny Sławomir Kowal pytał o wydzielenie nowego departamentu w strukturach urzędu marszałkowskiego (chodzi o Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki), a radny Czesław Fiedorowicz zwrócił uwagę na konieczność skoordynowania działań związanych z rocznicą polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Radny Zbigniew Kołodziej podniósł temat powstania ogromnej fermy trzody chlewnej pod Nowogrodem Bobrzańskim, która - wg informacji radnego - ma objąć prawie 10 proc. całej produkcji trzody chlewnej w Polsce. - Trzeba wyczulić na tym punkcie odpowiednie służby, bo taka ferma może stanowić bombę ekologiczną - podkreślił radny.

Na wszystkie interpelacje, radni otrzymają odpowiedzi na piśmie.

 

 

Stanowisko sejmiku w sprawie drogi A18

Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął Stanowisko w sprawie inicjatywy przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A-18. Za było 22 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Oto treść Stanowiska: 

Na podstawie § 38 pkt 4 Statutu Województwa Lubuskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/462/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013 roku w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r., poz. 1992) Sejmik Województwa Lubuskiego oświadcza, co następuje:

Sejmik Województwa Lubuskiego wyraża głębokie zaniepokojenie wieloletnimi zaniedbaniami w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A-18. Mając na uwadze fakt, że zadanie to nie jest obecnie realizowane Sejmik Województwa Lubuskiego stoi na stanowisku, że środki na realizację tej inwestycji powinny zostać jak najszybciej zabezpieczone. Jednocześnie Sejmik z aprobatą przyjmuje inicjatywę Obywatelskiego Ruchu Perspektywa oraz Powiatu Żarskiego wyrażoną w Uchwale intencyjnej Rady Powiatu Żarskiego oraz podpisanym przez samorządowców dokumencie o konieczności przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A-18.

Sejmik Województwa Lubuskiego jednocześnie zwraca się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podjęcie działań zmierzających do sfinalizowania przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrówA-18 mającej przebieg w Powiecie Żarskim na granicy RP/DE, która należy do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T oraz jest korytarzem transportowym łączącym terytorium Polski z Niemcami i Ukrainą .

W związku z przedstawioną sytuacją Sejmik Województwa Lubuskiego stoi na stanowisku, że przebudowa drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A-18 jest priorytetowym działaniem, które wpłynie na rozwój regionu powiatu żarskiego oraz żagańskiego, a także jego mieszkańców, będących świadomymi znaczenia istnienia drogi krajowej nr 18 oraz konieczności jej modernizacji.

Stanowisko przekazuje się Prezesowi Rady Ministrów RP, Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa oraz Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

 

O inwestycjach na lubuskich drogach

8 lutego br. radni województwa wysłuchali informacji o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2015 r. oraz zaplanowanych na 2016 r. Informację przedstawiła rzeczniczka prasowa zielonogórskiego oddziału GDDKiA Anna Jakubowska. Temat spotkał się z bardzo dużym zainteresowanie ze strony radnych.

Rzeczniczka GDDKiA Anna Jakubowska odniosła się do interpelacji radnych i starała się odpowiedzieć na liczne zapytania z sali. Radni pytali m.in. o obwodnicę Krosna Odrz. Jak zapewniała rzecznik GDDiKA obwodnica wpisana jest w Program Budowy Dróg 2014-2020. - Nie dostaliśmy jednak pieniędzy na tę inwestycję. W  tym roku nie zostały zaplanowane środki na te prace. Nie oznacza to, że prace nie ruszą w przyszłym roku - mówiła.

Radny Tadeusz Ardeli pytał m.in. o drogę A 18, a radna Barbara Kucharska o północną obwodnicę Gorzowa Wlkp. W odpowiedzi usłyszała, że GDDKiA w ramach swoich zadań nie rozważa budowy tej części obwodnicy.

Radny Kruczkowski dopytywał o ścieżkę rowerową na drodze krajowej 22 (Gorzów Wlkp. – Zdroisko). - Na tej drodze wybudowano ścieżkę rowerową, która wybudowana została w kilku odcinkach. Rowerzyści muszą zjeżdżać na bardzo niebezpieczną drogę. Planowana jest Masa Krytyczna z Gorzowa Wlkp. do Zdroiska. Jesienią ub.r. zaczęła się zbiórka podpisów. Na drodze tej miało miejsce bardzo dużo wypadków z udziałem rowerzystów. Nie wnioskujemy o inwestycje wielomilionową, ale o najpilniejsze potrzeby – mówił radny. - To prawda, że droga rowerowa jest w odcinkach. Te fragmenty, które nie zostały wybudowane były w planie większej inwestycji. Nie otrzymaliśmy finansowania na kontynuowanie tej inwestycji, inwestycja została odłożona na półkę. Czy jest to inwestycja duża, czy mała przede wszystkimi musimy mieć na to środki. Zadań pilnych jest naprawdę dużo.  Od lat wnioskujemy i przedstawiamy argumenty. Te inwestycje nie zostały zapomniane, pamiętamy o nich i robimy, co w naszej mocy – wyjaśniała rzeczniczka.

Radny Zbigniew Kościk dopytywał o zasadność stawiania wzdłuż tras rowerowych żółtych barierek, a radny Czesław Fiedorowicz o zabezpieczanie osuwisk. - Może warto zlecić analizę, czy nie da się innymi gatunkami drzew lepiej zabezpieczać usuwisk – podkreślał radny.  

Anna Chinalska podziękowała natomiast za wykonanie zatok autobusowych w Krośnie Odrzańskim. - Wykonanie tych zatok sprawiło, że w mieście jest mniej korków. To była bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Krosna Odrz.  – mówiła radna.

Radny Sebastian Ciemnoczołowski dopytywał o budowę obwodnicy Krosna Odrz. Jak wyjaśniła rzeczniczka GDDKiA program inwestycyjny zawiera ustalenia, co do danej inwestycji. Nie oznacza to jednak z automatu przyznania środków na realizację. Środki nie zostały przyznane na tę inwestycję. Gdybyśmy mieli te środki ogłosilibyśmy przetarg. Każda inwestycja musi być zatwierdzona w ministerstwie. Wtedy gdy otrzymamy środki możemy przystąpić do realizacji.

Dodała, że w piątek 5 lutego br. podpisano ostatnią umowę dotycząca budowy drogi ekspresowej S3 w woj. lubuskim. Chodzi o trzeci odcinek tej drogi pomiędzy Sulechowem a Zieloną Górą, czyli dobudowę drugiej jezdni o długości 17 km od węzła Niedoradz do Nowej Soli.  Drogę wybuduje konsorcjum firm, którego liderem jest Budimex, a wartość zadania to 188,5 mln zł. Środki finansowe na inwestycję pochodzić będą z budżetu państwa oraz dofinansowania UE w ramach Funduszu Spójności. Czas na realizację wynosi 22 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych pomiędzy 15 grudnia a 15 marca). Inwestycja polega na budowie wschodniej (lewej) jezdni drogi. Warto zaznaczyć, że obiekty mostowe nad drogą ekspresową (z wyjątkiem przejść dla zwierząt) zostały wybudowane na etapie realizacji zachodniej (prawej) jezdni drogi S3.

Fakt podpisania umowy oznacza, że droga ekspresowa S3 na terenie województwa lubuskiego jest albo już wybudowana na pewnych odcinkach, albo w budowie. A w budowie są obecnie:

drugie jezdnie na odcinkach:

- obwodnica Gorzowa Wlkp. (11,6 km) – planowane oddanie do użytku w połowie 2017 roku,

- obwodnica Międzyrzecza (6,4 km) – planowane oddanie do użytku w połowie 2017 roku,

- Sulechów – Nowa Sól odc. 1 (Sulechów – Zielona Góra Północ dł. 13,4 km) – planowane oddanie do użytku druga połowa 2017 (z wyjątkiem drugiego mostu na Odrze, który oddany zostanie w połowie roku 2019),

- Sulechów – Nowa Sól odc. 2 (Zielona Góra Północ – Niedoradz dł. 13,3 km) – planowane oddanie do użytku połowa 2018,

- Sulechów – Nowa Sól odc. 3 (Niedoradz – Nowa Sól dł. 17,3 km) – planowane oddanie do użytku druga połowa 2018.

Oraz dwujezdniowy odcinek poprowadzony nowym śladem od Nowej Soli do węzła Gaworzyce (16,4 km).

Zobacz wykaz inwestycji

 

 

Droga wodna E70: część zadań przejmie Pomorskie

Podczas sesji 8 lutego br. radni województwa podjęli uchwałę w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego w sprawie wstępnego ustalenia zasad współpracy obejmującej opracowanie projektu programu dostosowania polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 do parametrów II klasy technicznej oraz przygotowania wstępnego studium wykonalności programu, Marszałkowie województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego wyrazili wolę realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 jest zadaniem niezwykle złożonym i kosztownym.

Powierzenie Województwu Pomorskiemu przez Województwo Lubuskie (jak i pozostałe samorządowy wojewódzkie) wykonania zadań zawartych w Porozumieniu, usprawni proces planowania i programowania rozwoju przedmiotowej drogi wodnej z poszanowaniem uwarunkowań przyrodniczo-kulturowych oraz promocji poprzez zapewnienie ze strony Województwa Pomorskiego nadzoru odpowiednio przygotowanych merytorycznie i doświadczonych kadr.              

W szczególności chodzi o działania:

 1. 1. informacyjne związane z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDWE70,
 2. 2. aktualizacja strony internetowej zamieszczonej pod adresem: www.mdwE70.pl
 3. 3. organizacja konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodna i transportem śródlądowym,
 4. 4. realizacja kampanii społecznej i promocyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.

 

 

PO "Rybactwo i Morze": radni apelują o zwiększenie limitu środków

Radni województwa przyjęli stanowisko w sprawie zwiększenia limitu środków w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. - Sejmik Województwa Lubuskiego wraz z przedstawicielami sektora rybackiego wyraża zaniepokojenie niewystarczającym limitem przyznanych środków na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju ustalonym dla Województwa Lubuskiego na poziomie 3 mln euro – czytamy w treści stanowiska. 

Za przyjęciem stanowiska głosowało 22 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Oto treść Stanowiska: 

Na podstawie § 38 pkt 4 Statutu Województwa Lubuskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/462/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. Poz. 1992) podejmuje się następujące stanowisko:

Sejmik Województwa Lubuskiego wraz z przedstawicielami sektora rybackiego wyraża zaniepokojenie niewystarczającym limitem przyznanych środków na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju ustalonym dla Województwa Lubuskiego na poziomie 3 mln euro. Ponadto, dostrzegając ogromną determinację w środowisku rybackim, jak również mając na uwadze fakt, iż do Samorządu Województwa Lubuskiego wpłynęły trzy wnioski o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność finansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), a Lubuskie Lokalne Grupy Rybackie wykorzystały 94% przyznanego limitu finansowego przewidzianego dla osi priorytetowej 4 w zakresie Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Sejmik Województwa Lubuskiego jest zdania, iż zasadnym byłoby przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 10 mln euro na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 dla Województwa Lubuskiego.

Więcej na www.lubuskie.pl

 

Moja wymarzona podróż pociągiem - KONKURS

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z naszego regionu do udziału w konkursie pod hasłem MOJA WYMARZONA PODRÓŻ POCIĄGIEM, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. - Niech Wasza kreatywność i wyobraźnia zabiorą nas w fantastyczną podróż… oczywiście koleją! – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konkurs polega na stworzeniu pracy:

 • literackiej,
 • graficznej,
 • prezentacji multimedialnej,  
 • filmu

odpowiadającej przedmiotowi konkursu.

Ocenie podlegać będą: oryginalność, komunikatywność przekazu, twórcze podejście do tematu i wyobraźnia.

Prace można nadsyłać do 29 lutego br. na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – Moja wymarzona podróż pociągiem" lub przesłać wraz z kompletem załączników na adres: konkurs@lubuskie.pl

Autorów zwycięskich prac poznamy do 31 marca br. 

Zostaną oni wyłonieni w 3 kategoriach:

najlepsza praca ucznia szkoły podstawowej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły gimnazjalnej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły średniej – I nagroda – tablet

Zobacz: regulamin konkursuStypendia dla młodych, uzdolnionych sportowców

Już po raz dziewiąty w historii Samorządu Województwa Lubuskiego przyznane zostaną stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego dla najbardziej utalentowanych młodych sportowców naszego regionu. Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego do dnia 11 marca 2016 roku.

Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach junior i młodzieżowiec oraz osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego.

Stypendia mogą być przyznawane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych dyscyplinach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:

1)     reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich lub na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży,

2)     reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców lub juniorów,

3)     zdobyli medal Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów lub Młodzieżowych Mistrzostw Polski,

4)     byli uczestnikami Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub zdobyli medal na Mistrzostwach Polski w sportach osób niepełnosprawnych,

5)     byli finalistami Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców lub juniorów.

Zapraszamy do składania wniosków kluby, związki sportowe oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, mające swoje siedziby na terenie województwa lubuskiego. Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych kandydata do stypendium, stanowiące załącznik do wniosku.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra

lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego przy
ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wniosków wysyłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu,
w przypadku wniosków złożonych osobiście.

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Turystyki i Sportu w Departamencie Infrastruktury Społecznej, pod numerem telefonu: 68 45 65 569.

Przyznawanie stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego w roku 2016 reguluje uchwała nr VI/66/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubus. z dnia 20 kwietnia 2015 r. poz. 785).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.bip.lubuskie.pl/w zakładce Stypendia

 

 

Ogólnopolski Dzień Transplantacji: Lubuskie mówi przeszczepom głośne TAK

50 lat po pierwszym przeszczepie nerki w Polsce także Lubuskie świętuje i namawia do podpisywania oświadczeń woli. – O idei transplantacji należy mówić przez cały rok. Działania samorządu województwa w tym zakresie nie słabną. Po feriach odbędzie się konferencja adresowana do lubuskiej młodzieży z udziałem specjalistów i koordynatorów transplantologicznych – zachęca Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa, która oświadczenie woli nosi od lat zawsze przy sobie.

Działania na rzecz transplantacji w województwie lubuskim nie słabną od kilku lat. Dowodem jest chociażby odnowienie listu intencyjnego, którego inicjatorką była marszałek Elżbieta Anna Polak. We wrześniu 2015 r. pod listem „Partnerstwo dla transplantacji w Województwie Lubuskim" podpisało się piętnastu sygnatariuszy – przedstawicieli regionalnych władz, kościoła, uczelni, szpitali i organizacji, a swoim autorytetem wsparł je dodatkowo prof. Marian Zembala, ówczesny minister zdrowia, znany kardiochirurg i transplantolog.

- W ostatnich latach rozdaliśmy już ponad 20 tys. oświadczeń woli. Oznacza to, że co najmniej tylu Lubuszan deklaruje chęć oddania narządów po swojej śmierci. Organy pobrane od jednego człowieka mogą uratować życie kilku osób czekających na przeszczep, dla których medycyna nie znajduje już innego ratunku – mówi Elżbieta Anna Polak.

50 lat po przeszczepie nerki

Ogólnopolski Dzień Transplantacji obchodzony jest 26 stycznia. W 2016 roku tego dnia mija 50 lat od pierwszego udanego przeszczepu nerki pobranej od zmarłego dawcy. Lekarze, którzy podjęli się tego zadania, uratowali życie 19-letniej dziewczyny.

Dziś w Polsce robi się około tysiąca przeszczepów rocznie – liczba ta jest uzależniona od liczby dawców. Z kolei liczba dawców zależy od wielu innych czynników. Stąd stała potrzeba propagowania idei transplantacji, podnoszenia świadomości społecznej, rzetelnego informowania o przeszczepach. „Oświadczenie woli" to karta, na której każdy może wyrazić swoją zgodę na pobranie narządów w przypadku nagłej śmierci. Karty te są także okazją do poruszenia tematu transplantacji w najbliższej rodzinie – poinformowania bliskich o woli oddania narządów po śmierci. W Polsce przeszczepia się m.in. nerki, serce, płuca czy wątrobę.

Lubuskie: Młodzież i specjaliści o transplantacji

W Lubuskiem – choć nie ma ośrodka transplantologicznego – to odbywają się pobrania narządów. W 2015 r. pobrano narządy od 14 dawców (8 pobrań w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., 3 w Zielonej Górze i 3 w Nowej Soli). Liczba pobrań – w porównaniu z wcześniejszymi latami – znacznie spadła.

12 lutego 2016 r. (piątek) w godz. 12.00-14.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się konferencja adresowana do uczniów lubuskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wśród zaproszonych prelegentów są m.in.: dr Maciej Głyda, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantacji, ks. dr Mariusz Dudka jako przedstawiciel Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Izabela Brzychcy, koordynator ds. transplantacji w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. oraz Wojciech Świtała, ordynator Oddziału Anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze sp. z o.o.

O swoich doświadczeniach opowiedzą także mężczyzna, który był dawcą szpiku oraz 17-letnia zielonogórzanka, która dwukrotnie miała przeszczepianą nerkę.

Chętne szkoły mogą zgłaszać udział kilkuosobowych grup uczniów wraz z opiekunem do 5 lutego 2016 r. elektronicznie na adres sekertariat.dz@lubuskie.pl lub telefonicznie pod numer 68 45 65 503.

 


MPI w Rzepinie i Sulęcinie

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Konsultacje odbędą się:

- Rzepin w dniu 11.02.2016. (czwartek), godz. 9.00-11.30, Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 
- Sulęcin w dniu 11.02.2016. (czwartek), godz. 12.15-14.45, Urząd Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107, tel. 95 7390-378, -377, -386, -380, e-mail: lpi@lubuskie.pl

 

 

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenie rozpocznie się w marcu 2016 r. i jest skierowane do kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w makroregionie opolskim, dolnośląskim, śląskim i lubuskim. Szkolenie specjalizacyjne będzie prowadzone na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi na podstawie posiadanej zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej DPS-VI-51112-7901-170-MJ/14(14) z dnia 9.10.2014 r. w systemie 13,5 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela) i przeznaczone jest dla 20 osób z województwa lubuskiego.

W specjalizacji mogą wziąć udział pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista i starszy specjalista pracy socjalnej/koordynator, główny specjalista posiadający I stopień specjalizacji aspirant pracy socjalnej, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny).

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w § 9 ust. 1 pkt 1-3 ww. rozporządzenia, tj.:

1) posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy  o pomocy społecznej lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia l8 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub ukończenie:

 1. a) studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
 2. b) studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej lub
 3. c) studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej lub
 4. d) studiów wyższych na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. l pkt3 ustawy  o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa  w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy;

3) posiadanie co najmniej 5 letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci jedynie kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, skierowani do uczestnictwa w projekcie przez kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają umowę o pracę oraz podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu.

Z projektu zostaną pokryte koszty:

 1. a) udokumentowanej podróży uczestników - wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Przy rozliczaniu kosztów podróży ROPS w Opolu będzie kierował się zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
 2. b) zakwaterowania uczestników - wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, tj. gdy dojazd na szkolenie lub powrót do miejsca zamieszkania po szkoleniu byłby niemożliwy tego samego dnia. Należy przedstawić wiarygodny dokument potwierdzający konieczność zapewnienia noclegu. Uzasadniony przypadek to przede wszystkim taki, kiedy uczestnik szkolenia dojeżdża na szkolenie za pomocą środków komunikacji publicznej (autobus, pociąg, lokalni przewoźnicy) oraz (ze względu na odległość, czas dojazdu i/lub rozkład jazdy właściwego środka lokomocji) nie ma możliwości dojazdu na szkolenie w ciągu trzech godzin przed godziną rozpoczęcia szkolenia, lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin po zakończeniu szkolenia. Konieczność skorzystania z noclegu powinna być starannie udokumentowana (np. bilet, rozkład jazdy przewoźników pokazujący, że faktycznie dojazd  w określonym czasie nie był możliwy),
 3. c) materiałów dydaktycznych i podręczników -  w tym dostęp do biblioteki, pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne dostosowane do poszczególnych form zajęć,
 4. d) ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały okres nauki i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania,
 5. e) opłat z tytułu egzaminów przed  Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych,
 6. f) uroczystości wręczenia dyplomów, w sytuacji zdania przez uczestnika egzaminu przed CKE i wyrażenia zgody przez Komisję na organizację tej uroczystości we współpracy Komisji z podmiotem szkolącym.

Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na e-mail:sekretariat@rops.lubuskie.pl lub fax 68  352 39 54. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w  specjalizacji.    Kopie    wymaganych    dokumentów    potwierdzających    posiadane wykształcenie, ukończenie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz zaświadczenie o zatrudnieniu oraz kserokopię podpisanego zobowiązania – umowy z pracodawcą, obligującego pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz rok po jego zakończeniu (wg wzorów) prosimy przesłać do Regionalnego Ośrodka   Polityki   Społecznej   w  Zielonej  Górze  -  Al.  Niepodległości  36,  65-042 Zielona Góra lub skanem na e-mail:sekretariat@rops.lubuskie.pl lub pod numer fax 68 352 39 54 w terminie do 19 lutego 2016 r.

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w specjalizacji, zostanie przekazane Państwu telefonicznie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Informacje  nt.  specjalizacji  oraz  wszystkie  niezbędne załączniki tj.

 • terminarz zjazdów,
 • formularz zgłoszenia/skierowania,
 • wzór zobowiązania – umowy z pracodawcą,
 • wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i potwierdzeniu stażu

dostępne są na stronie internetowej na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze - www.rops.lubuskie.pl. W razie pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację w województwie lubuskim p. Magdaleną Rubaszewską, tel. 68  323 18 85. Bliższe informacje znajdziecie Państwo również na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu - www.rops-opole.pl.

 


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?