poniedziałek, 8 lutego 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.25.2016                                                                                Zielona Góra, 08.02.2016 r.

Newsletter nr 25

 

 

 

Lutowa sesja Sejmiku

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się XVII sesja Sejmiku. Radni wysłuchali m.in. informacji o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2015 roku i zamierzeniach na kolejne lata, omówionych przez przedstawicielkę zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Również interpelacje i zapytania radnych dotyczyły głównie inwestycji drogowych.

W sesji uczestniczyło 29 radnych, a także parlamentarzyści lubuscy: poseł Marek Ast i senator Waldemar Sługocki, wicewojewoda Robert Paluch, szefowa lubuskich struktur PSL Jolanta Fedak, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz i inni.

W ramach interpelacji, radni najwięcej uwagi poświęcili inwestycjom drogowym (w tym na drogach krajowych), a także modernizacji dróg wojewódzkich i budowie chodników.
Radna Barbara Kucharska i radny Józef Kruczkowski postulowali, by planem inwestycji drogowych objąć modernizację nawierzchni dróg w północnej części województwa: nr 137, 138, 130, 151, 158 oraz 156. Radna Kucharska chciała też wiedzieć, czy domy pomocy społecznej mogą ubiegać się o fundusze europejskie z przeznaczeniem na inwestycje infrastrukturalne, a radny J. Kruczkowski postulował, by bezpośrednie połączenia kolejowe relacji Berlin - Gorzów, zostały przedłużone do Krzyża, a umowa na ich realizację była dłuższa niż do grudnia br., gdyż - zdaniem radnego - planowany remont estakady kolejowej w Gorzowie (zaplanowany od grudnia) nie będzie kolidował z realizacją tego połączenia.
- Zwiększamy dofinansowanie do tego połączenia o 600 tys. zł, udało się wynegocjować dwa połączenia w tym jedno z Torunia, przez Krzyż - odpowiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak. - Mamy umowę pięcioletnią z Przewozami Regionalnymi, które podzlecają realizację tych połączeń firmie Arriva. Nie możemy jeździć w czasie, kiedy będzie trwał remont estakady w Gorzowie, bo założeniem było, aby to było połączenie bez przesiadki.

Radny Zbigniew Kościk pytał o wyniki działania komisji, która miała zbadać podwyżki dla kadry lekarskiej w szpitalu w Gorzowie a także o to, czy zostały wyciągnięte konsekwencje wobec pracowników byłego departamentu LRPO, odpowiedzialnych za przyznanie dotacji unijnej spółce Happy Home. W tej sprawie radni otrzymali wykaz działań samorządu województwa, których celem jest wyegzekwowanie zwrotu tej dotacji. Radny Kościk chciał też wiedzieć jak są skonstruowane umowy ZDW z firmami obsługującymi promy na rzece Odrze, w części dotyczącej tzw. opłat za postojowe, kiedy promy nie kursują z przyczyn naturalnych.

- Kontrola w szpitalu gorzowskim jest zakończona, będą znane w najbliższych dniach - odparła marszałek. - Co do spółki Happy Home, to właśnie pracownicy departamentu wykryli nieprawidłowości i podjęli działania w celu wyegzekwowania zwrotu dotacji.
Radni Anna Chinalska, Łukasz Mejza i Sebastian Ciemnoczołowski złożyli interpelacje dotyczące inwestycji GDDKiA - budowy obwodnicy Krosna Odrz. wraz z budową nowego mostu na Odrze. - Bardzo nas niepokoi perspektywa oddalenia realizacji tej inwestycji - mówiła A. Chinalska przypominając o rozpoczynającej akcji protestacyjnej mieszkańców, blokujących przejazd przez Krosno. Z kolei S. Ciemnoczołowski chciał wiedzieć dlaczego GDDKiA nie wykorzystała dotąd pieniędzy na proces przygotowawczy tej inwestycji.

- Nie mamy wątpliwości, że ta inwestycja powinna być zrealizowana w ramach Kontaktu Terytorialnego - odparła marszałek.

Radny Klaudiusz Balcerzak postulował podjęcie pilnych inwestycji drogowych w rejonie Sławy, potrzebnych ze względów bezpieczeństwa. Na drogach tych - zdaniem radnego - tiry nie mieszczą się w pasie drogi, a jest to rejon stanowiący zagłębie firm spożywczych, gdzie transport towarowy jest bardzo intensywny.

Radny Franciszek Wołowicz postulował, by wprowadzić tzw. "klauzule społeczne" przy zamówieniach publicznych, co jest zgodne z ideą społecznej odpowiedzialności administracji publicznej. Radna Małgorzata Gośniowska-Kola pytała m.in. o efekty realizacji planu promocji województwa, postulowała też, by radni mieli możliwość współudziału przy tworzeniu strategii promocji. Radny Sławomir Kowal pytał o wydzielenie nowego departamentu w strukturach urzędu marszałkowskiego (chodzi o Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki), a radny Czesław Fiedorowicz zwrócił uwagę na konieczność skoordynowania działań związanych z rocznicą polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Radny Zbigniew Kołodziej podniósł temat powstania ogromnej fermy trzody chlewnej pod Nowogrodem Bobrzańskim, która - wg informacji radnego - ma objąć prawie 10 proc. całej produkcji trzody chlewnej w Polsce. - Trzeba wyczulić na tym punkcie odpowiednie służby, bo taka ferma może stanowić bombę ekologiczną - podkreślił radny.

Na wszystkie interpelacje, radni otrzymają odpowiedzi na piśmie.

 

 

Stanowisko sejmiku w sprawie drogi A18

Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął Stanowisko w sprawie inicjatywy przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A-18. Za było 22 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Oto treść Stanowiska: 

Na podstawie § 38 pkt 4 Statutu Województwa Lubuskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/462/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013 roku w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r., poz. 1992) Sejmik Województwa Lubuskiego oświadcza, co następuje:

Sejmik Województwa Lubuskiego wyraża głębokie zaniepokojenie wieloletnimi zaniedbaniami w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A-18. Mając na uwadze fakt, że zadanie to nie jest obecnie realizowane Sejmik Województwa Lubuskiego stoi na stanowisku, że środki na realizację tej inwestycji powinny zostać jak najszybciej zabezpieczone. Jednocześnie Sejmik z aprobatą przyjmuje inicjatywę Obywatelskiego Ruchu Perspektywa oraz Powiatu Żarskiego wyrażoną w Uchwale intencyjnej Rady Powiatu Żarskiego oraz podpisanym przez samorządowców dokumencie o konieczności przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A-18.

Sejmik Województwa Lubuskiego jednocześnie zwraca się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podjęcie działań zmierzających do sfinalizowania przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrówA-18 mającej przebieg w Powiecie Żarskim na granicy RP/DE, która należy do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T oraz jest korytarzem transportowym łączącym terytorium Polski z Niemcami i Ukrainą .

W związku z przedstawioną sytuacją Sejmik Województwa Lubuskiego stoi na stanowisku, że przebudowa drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A-18 jest priorytetowym działaniem, które wpłynie na rozwój regionu powiatu żarskiego oraz żagańskiego, a także jego mieszkańców, będących świadomymi znaczenia istnienia drogi krajowej nr 18 oraz konieczności jej modernizacji.

Stanowisko przekazuje się Prezesowi Rady Ministrów RP, Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa oraz Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

 

O inwestycjach na lubuskich drogach

8 lutego br. radni województwa wysłuchali informacji o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2015 r. oraz zaplanowanych na 2016 r. Informację przedstawiła rzeczniczka prasowa zielonogórskiego oddziału GDDKiA Anna Jakubowska. Temat spotkał się z bardzo dużym zainteresowanie ze strony radnych.

Rzeczniczka GDDKiA Anna Jakubowska odniosła się do interpelacji radnych i starała się odpowiedzieć na liczne zapytania z sali. Radni pytali m.in. o obwodnicę Krosna Odrz. Jak zapewniała rzecznik GDDiKA obwodnica wpisana jest w Program Budowy Dróg 2014-2020. - Nie dostaliśmy jednak pieniędzy na tę inwestycję. W  tym roku nie zostały zaplanowane środki na te prace. Nie oznacza to, że prace nie ruszą w przyszłym roku - mówiła.

Radny Tadeusz Ardeli pytał m.in. o drogę A 18, a radna Barbara Kucharska o północną obwodnicę Gorzowa Wlkp. W odpowiedzi usłyszała, że GDDKiA w ramach swoich zadań nie rozważa budowy tej części obwodnicy.

Radny Kruczkowski dopytywał o ścieżkę rowerową na drodze krajowej 22 (Gorzów Wlkp. – Zdroisko). - Na tej drodze wybudowano ścieżkę rowerową, która wybudowana została w kilku odcinkach. Rowerzyści muszą zjeżdżać na bardzo niebezpieczną drogę. Planowana jest Masa Krytyczna z Gorzowa Wlkp. do Zdroiska. Jesienią ub.r. zaczęła się zbiórka podpisów. Na drodze tej miało miejsce bardzo dużo wypadków z udziałem rowerzystów. Nie wnioskujemy o inwestycje wielomilionową, ale o najpilniejsze potrzeby – mówił radny. - To prawda, że droga rowerowa jest w odcinkach. Te fragmenty, które nie zostały wybudowane były w planie większej inwestycji. Nie otrzymaliśmy finansowania na kontynuowanie tej inwestycji, inwestycja została odłożona na półkę. Czy jest to inwestycja duża, czy mała przede wszystkimi musimy mieć na to środki. Zadań pilnych jest naprawdę dużo.  Od lat wnioskujemy i przedstawiamy argumenty. Te inwestycje nie zostały zapomniane, pamiętamy o nich i robimy, co w naszej mocy – wyjaśniała rzeczniczka.

Radny Zbigniew Kościk dopytywał o zasadność stawiania wzdłuż tras rowerowych żółtych barierek, a radny Czesław Fiedorowicz o zabezpieczanie osuwisk. - Może warto zlecić analizę, czy nie da się innymi gatunkami drzew lepiej zabezpieczać usuwisk – podkreślał radny.  

Anna Chinalska podziękowała natomiast za wykonanie zatok autobusowych w Krośnie Odrzańskim. - Wykonanie tych zatok sprawiło, że w mieście jest mniej korków. To była bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Krosna Odrz.  – mówiła radna.

Radny Sebastian Ciemnoczołowski dopytywał o budowę obwodnicy Krosna Odrz. Jak wyjaśniła rzeczniczka GDDKiA program inwestycyjny zawiera ustalenia, co do danej inwestycji. Nie oznacza to jednak z automatu przyznania środków na realizację. Środki nie zostały przyznane na tę inwestycję. Gdybyśmy mieli te środki ogłosilibyśmy przetarg. Każda inwestycja musi być zatwierdzona w ministerstwie. Wtedy gdy otrzymamy środki możemy przystąpić do realizacji.

Dodała, że w piątek 5 lutego br. podpisano ostatnią umowę dotycząca budowy drogi ekspresowej S3 w woj. lubuskim. Chodzi o trzeci odcinek tej drogi pomiędzy Sulechowem a Zieloną Górą, czyli dobudowę drugiej jezdni o długości 17 km od węzła Niedoradz do Nowej Soli.  Drogę wybuduje konsorcjum firm, którego liderem jest Budimex, a wartość zadania to 188,5 mln zł. Środki finansowe na inwestycję pochodzić będą z budżetu państwa oraz dofinansowania UE w ramach Funduszu Spójności. Czas na realizację wynosi 22 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych pomiędzy 15 grudnia a 15 marca). Inwestycja polega na budowie wschodniej (lewej) jezdni drogi. Warto zaznaczyć, że obiekty mostowe nad drogą ekspresową (z wyjątkiem przejść dla zwierząt) zostały wybudowane na etapie realizacji zachodniej (prawej) jezdni drogi S3.

Fakt podpisania umowy oznacza, że droga ekspresowa S3 na terenie województwa lubuskiego jest albo już wybudowana na pewnych odcinkach, albo w budowie. A w budowie są obecnie:

drugie jezdnie na odcinkach:

- obwodnica Gorzowa Wlkp. (11,6 km) – planowane oddanie do użytku w połowie 2017 roku,

- obwodnica Międzyrzecza (6,4 km) – planowane oddanie do użytku w połowie 2017 roku,

- Sulechów – Nowa Sól odc. 1 (Sulechów – Zielona Góra Północ dł. 13,4 km) – planowane oddanie do użytku druga połowa 2017 (z wyjątkiem drugiego mostu na Odrze, który oddany zostanie w połowie roku 2019),

- Sulechów – Nowa Sól odc. 2 (Zielona Góra Północ – Niedoradz dł. 13,3 km) – planowane oddanie do użytku połowa 2018,

- Sulechów – Nowa Sól odc. 3 (Niedoradz – Nowa Sól dł. 17,3 km) – planowane oddanie do użytku druga połowa 2018.

Oraz dwujezdniowy odcinek poprowadzony nowym śladem od Nowej Soli do węzła Gaworzyce (16,4 km).

Zobacz wykaz inwestycji

 

Droga wodna E70: część zadań przejmie Pomorskie

Podczas sesji 8 lutego br. radni województwa podjęli uchwałę w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego w sprawie wstępnego ustalenia zasad współpracy obejmującej opracowanie projektu programu dostosowania polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 do parametrów II klasy technicznej oraz przygotowania wstępnego studium wykonalności programu, Marszałkowie województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego wyrazili wolę realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 jest zadaniem niezwykle złożonym i kosztownym.

Powierzenie Województwu Pomorskiemu przez Województwo Lubuskie (jak i pozostałe samorządowy wojewódzkie) wykonania zadań zawartych w Porozumieniu, usprawni proces planowania i programowania rozwoju przedmiotowej drogi wodnej z poszanowaniem uwarunkowań przyrodniczo-kulturowych oraz promocji poprzez zapewnienie ze strony Województwa Pomorskiego nadzoru odpowiednio przygotowanych merytorycznie i doświadczonych kadr.              

W szczególności chodzi o działania:

 1. 1. informacyjne związane z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDWE70,
 2. 2. aktualizacja strony internetowej zamieszczonej pod adresem: www.mdwE70.pl
 3. 3. organizacja konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodna i transportem śródlądowym,
 4. 4. realizacja kampanii społecznej i promocyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.

 

PO "Rybactwo i Morze": radni apelują o zwiększenie limitu środków

Radni województwa przyjęli stanowisko w sprawie zwiększenia limitu środków w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. - Sejmik Województwa Lubuskiego wraz z przedstawicielami sektora rybackiego wyraża zaniepokojenie niewystarczającym limitem przyznanych środków na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju ustalonym dla Województwa Lubuskiego na poziomie 3 mln euro – czytamy w treści stanowiska. 

Za przyjęciem stanowiska głosowało 22 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Oto treść Stanowiska: 

Na podstawie § 38 pkt 4 Statutu Województwa Lubuskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/462/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. Poz. 1992) podejmuje się następujące stanowisko:

Sejmik Województwa Lubuskiego wraz z przedstawicielami sektora rybackiego wyraża zaniepokojenie niewystarczającym limitem przyznanych środków na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju ustalonym dla Województwa Lubuskiego na poziomie 3 mln euro. Ponadto, dostrzegając ogromną determinację w środowisku rybackim, jak również mając na uwadze fakt, iż do Samorządu Województwa Lubuskiego wpłynęły trzy wnioski o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność finansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), a Lubuskie Lokalne Grupy Rybackie wykorzystały 94% przyznanego limitu finansowego przewidzianego dla osi priorytetowej 4 w zakresie Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Sejmik Województwa Lubuskiego jest zdania, iż zasadnym byłoby przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 10 mln euro na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 dla Województwa Lubuskiego.

Więcej na www.lubuskie.pl

 

Czas na badania i rozwój, czas na Parki Naukowo-Technologiczne

Działania w zakresie realizacji wspólnych projektów oraz rozwój Parku Naukowo-Technologicznego to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak oraz senatora Waldemara Sługockiego z włodarzami miasta Zielona Góra: Prezydentem Januszem Kubickim oraz wiceprezydentem Krzysztofem Kaliszukiem oraz rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeuszem Kuczyńskim. Rozmowa dotyczyła także bieżących spraw związanych z wdrażaniem ZIT-u.

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 wskazuje na potrzebę wzmacniania potencjału naukowo – badawczego makroregionu.

Stąd właśnie wśród 25 kluczowych inwestycji regionalnych wskazane zostały zadania związane z funkcjonowaniem parków naukowo-technologicznych województwa lubuskiego.

Rozwój innowacji może być współfinansowany na poziomie regionalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz na poziomie krajowym ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Program Inteligentny Rozwój

O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim:

 • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
 • jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
 • instytucji otoczenia biznesu.

Projekty finansowane z Programu Inteligentny Rozwój można podzielić na dwie grupy:

 • projekty, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów (np. przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki
  i ulepszają swoje produkty);
 • projekty, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów (np. projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu świadczące bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze czy podmioty wdrażające instrumenty finansowe udzielający wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź też wejść kapitałowych).

Rodzaje wsparcia w ramach POIR:

 • Projekty B+R przedsiębiorstw;
 • Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych;
 • Sektorowe programy B+R;
 • Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw;
 • Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii;
 • Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw;
 • Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji;
 • Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R;
 • Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw;
 • Badania naukowe i prace rozwojowe;
 • Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki;
 • Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych;
 • Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Zielonej Góry

22 stycznia br. Ministerstwo Rozwoju pozytywnie zaopiniowało Strategię ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa. Tym samym już oba lubuskie ZIT-y - dla Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. mają pozytywne oceny zarówno ministerstwa jak i Zarządu Województwa, co oznacza, że mogą być oceniane projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obu lubuskich stolic. Mogą być już oceniane projekty zapisane w Strategii ZIT.

Wśród projektów służących realizacji zielonogórskiego ZIT znajdują się m.in.:

- zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze (całkowity koszt 273 mln zł)

- przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat na przesyle (26 mln zł)

- budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych (4,5 mln zł)

- budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji (16,3 mln zł)

- budowa sieci cieplnych umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji - budowa węzłów cieplnych i chłodniczych (9 mln zł)

- budowa systemu inteligentnego zarządzania transportem na terenie rdzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (33,4 mln zł)

Przypomnijmy, że do Zielonej Góry w ramach ZIT trafi 58 mln euro.

 

 

Rozmowy o przyszłości Lubuskiego

3 lutego br. gośćmi marszałek Elżbiety Anny Polak byli lubuscy parlamentarzyści: Waldemar Sługocki oraz Krystyna Sibińska. Podczas spotkania rozmawiano o współpracy w zakresie ważnych projektów dla województwa lubuskiego w temacie ochrony zdrowia. Samorząd województwa potrzebuje wsparcia parlamentarzystów w zakresie realizacji kluczowych projektów, takich jak: budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, rozwój Ośrodka Onkologii w Zielonej Górze, budowa Zakładu Radioterapii w Gorzowie Wlkp.

Rozmawiano również o niezbędnych działaniach organizacyjnych w celu utworzenia Akademii Gorzowskiej.

Kalendarium działań podjętych przez samorząd w celu utworzenia Akademii Gorzowskiej:
22 maja 2013 r.

Spotkanie z poseł na Sejm RP Krystyna Sibińską. Marszałek wyraziła poparcie dla powstania Akademii Gorzowskiej oraz potwierdziła, że projekt ten jest wpisany do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

3 lipca 2013 r.

Spotkanie w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w którym uczestniczył wicemarszałek Maciej Szykuła. W spotkaniu uczestniczyli także Rektor PWSZ w Gorzowie Wlkp. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Rektor AWF w Poznaniu Jerzy Smorawiński, Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, wicewojewoda Jan Świrepo, Radny Sejmiku Województwa Mirosław Marcinkiewicz, posłowie Krystyna Sibińska i Witold Pahl, Przewodniczący Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański oraz Bogna Ferensztajn, Lubuski Kurator Oświaty. Wicemarszałek zadeklarował wsparcie projektu ze środków unijnych oraz wsparcie merytoryczne

17 marca 2014 r.

Otwarte spotkanie z zarządem województwa w PWSZ w Gorzowie Wlkp. – deklaracja wsparcia powołania Akademii Gorzowskiej

23 maja 2014 r.

Spotkanie s prof. Jerzym Smorawińskim, Rektorem Akademii Wychowania  Fizycznego w Poznaniu.

Rozmowa dotyczyła przyszłości uczelni w Gorzowie,  gdzie mieści się Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej, a także rozliczenia projektów unijnych realizowanych w tej perspektywie.

11 grudnia 2014 r.

Spotkanie, w którym uczestniczyli w nim: Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego, rektor PWSZ w Gorzowie Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Roman Gawroniak, kanclerz PWSZ, senator RP Helena Hatka, poseł Krystyna Sibińska, prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki oraz Arkadiusz Wołoszyn z PWSZ w Gorzowie. Informacja, dot. możliwości  zwiększenia dofinansowania dla projektu utworzenia Akademii w ramach LRPO, pod warunkiem zawarcia porozumienia między PWSZ w Gorzowie Wlkp. oraz AWF z Poznania.

9 stycznia 2015 r.

Spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członek zarządu Alicji Makarskiej z prof. Jerzym Smorawińskim – rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu dot. porozumienia z PWSZ.

2 lutego 2015 r.

Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie utworzenia Akademii Gorzowskiej

Treść stanowiska:   

Realizując cel operacyjny  Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego " Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie go do potrzeb regionalnego runku pracy", koniecznym jest zapewnienie warunków dla utworzenia Akademii Gorzowskiej w Gorzowie Wlkp. o profilu zgodnym z celami rozwojowymi województwa.

Akademia Gorzowska będzie utworzona w oparciu o Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Uczelnie są zobowiązane do zawarcia stosownego porozumienia, określenia szczegółowych warunków finansowych i organizacyjnych planowanej inicjatywy, w celu opracowania odpowiednich aktów prawnych w ramach współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiotowej sprawie. Sejmik apeluje o niezwłoczne osiągnięcie porozumienia i uwzględnienie racji obu stron procesu. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest zakończenie do dnia 30 września 2015 roku projektu "Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp., przy ul. Orląt Lwowskich 4-6", który uzyskał dofinansowanie z LRPO w wysokości 17 mln 740 zł.
Akademia Gorzowska przejmuje zobowiązania PWSZ  w Gorzowie Wlkp. i WZKF AWF w Poznaniu oraz zobligowana jest do osiągnięcia wskaźników rezultatu zwiększenia liczby studentów, zachowania trwałości projektu i wykorzystania infrastruktury dofinasowanej z LRPO.

Sejmik Województwa Lubuskiego deklaruje wsparcie finansowe procesu tworzenia Akademii Gorzowskiej z budżetu Województwa w tym i kolejnych latach. Zwraca się także z apelem do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o pomoc finansową w współfinansowaniu określonych zadań procesu połączeniowego i powstania nowej uczelni w tym mieście. Sejmik apeluje do Parlamentarzystów Województwa Lubuskiego o zainicjowanie bez zbędnej zwłoki, procesu legislacyjnego niezbędnego do utworzenia Akademii Gorzowskiej.

16 kwietnia 2015 r.

Oświadczenie w sprawie porozumienia dotyczącego utworzenia Akademii Gorzowskiej

(..)Akademia Gorzowska ma szanse zaistnienia wówczas, gdy obie uczelnie będą działać zgodnie w tym samym celu, czego dowodem miał być wspólny wypracowany przez obie strony projekt porozumienia.

29 kwietnia 2015 r.

W siedzibie filii AWF w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja prasowa z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak, rektor PWSZ w Gorzowie Wlkp. prof. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej oraz rektora AWF w Poznaniu prof. Jerzego Smorawińskiego w sprawie porozumienia na rzecz utworzenia Akademii Gorzowskiej. - Jest dobra wola obu środowisk dla utworzenia Akademii Gorzowskiej i dokończenia projektu.  Strony chcą rozmawiać – posumowała spotkanie marszałek Polak.

28 grudnia 2015 r.

Przed rozpoczęciem XVI Sesji Sejmiku w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: marszałek Elżbieta Anna Polak, przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz oraz radny Tomasz Możejko. Jeden z tematów dotyczył    Akademii Gorzowskiej. - Czas na wspólne działania – bardzo intensywne – mówiła Elżbieta Anna Polak. Na ten w budżecie województwa zabezpieczone zostały środki w wysokości 0,5 mln zł. 

11 stycznia 2016 r.  

Pierwsze spotkanie zarządu województwa z Lubuskim Zespołem Parlamentarnym nowej kadencji. Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że samorząd województwa przeznaczył już bardzo duże środki na dostosowanie bazy dydaktycznej. Ponadto w tegorocznym budżecie również zaplanowano środki na działania zmierzające do utworzenia Akademii. Swoje poparcie dla utworzenia Akademii Gorzowskiej wyraził także prof. Jerzy Smorawiński, rektor AWF w Poznaniu. - Akademia Gorzowska to bardzo słuszna droga, ponieważ potrzebne jest stworzenie silnego ośrodka naukowo- dydaktycznego w północnej części regionu. To ważne dla zrównoważonego rozwoju – podkreślał.

 

Moja wymarzona podróż pociągiem - KONKURS

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z naszego regionu do udziału w konkursie pod hasłem MOJA WYMARZONA PODRÓŻ POCIĄGIEM, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. - Niech Wasza kreatywność i wyobraźnia zabiorą nas w fantastyczną podróż… oczywiście koleją! – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konkurs polega na stworzeniu pracy:

 • literackiej,
 • graficznej,
 • prezentacji multimedialnej,  
 • filmu

odpowiadającej przedmiotowi konkursu.

Ocenie podlegać będą: oryginalność, komunikatywność przekazu, twórcze podejście do tematu i wyobraźnia.

Prace można nadsyłać do 29 lutego br. na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – Moja wymarzona podróż pociągiem" lub przesłać wraz z kompletem załączników na adres: konkurs@lubuskie.pl

Autorów zwycięskich prac poznamy do 31 marca br. 

Zostaną oni wyłonieni w 3 kategoriach:

najlepsza praca ucznia szkoły podstawowej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły gimnazjalnej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły średniej – I nagroda – tablet

Zobacz: regulamin konkursuStypendia dla młodych, uzdolnionych sportowców

Już po raz dziewiąty w historii Samorządu Województwa Lubuskiego przyznane zostaną stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego dla najbardziej utalentowanych młodych sportowców naszego regionu. Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego do dnia 11 marca 2016 roku.

Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach junior i młodzieżowiec oraz osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego.

Stypendia mogą być przyznawane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych dyscyplinach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:

1)     reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich lub na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży,

2)     reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców lub juniorów,

3)     zdobyli medal Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów lub Młodzieżowych Mistrzostw Polski,

4)     byli uczestnikami Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub zdobyli medal na Mistrzostwach Polski w sportach osób niepełnosprawnych,

5)     byli finalistami Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców lub juniorów.

Zapraszamy do składania wniosków kluby, związki sportowe oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, mające swoje siedziby na terenie województwa lubuskiego. Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych kandydata do stypendium, stanowiące załącznik do wniosku.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra

lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego przy
ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wniosków wysyłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu,
w przypadku wniosków złożonych osobiście.

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Turystyki i Sportu w Departamencie Infrastruktury Społecznej, pod numerem telefonu: 68 45 65 569.

Przyznawanie stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego w roku 2016 reguluje uchwała nr VI/66/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubus. z dnia 20 kwietnia 2015 r. poz. 785).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.bip.lubuskie.pl/w zakładce Stypendia

 

 

Ogólnopolski Dzień Transplantacji: Lubuskie mówi przeszczepom głośne TAK

50 lat po pierwszym przeszczepie nerki w Polsce także Lubuskie świętuje i namawia do podpisywania oświadczeń woli. – O idei transplantacji należy mówić przez cały rok. Działania samorządu województwa w tym zakresie nie słabną. Po feriach odbędzie się konferencja adresowana do lubuskiej młodzieży z udziałem specjalistów i koordynatorów transplantologicznych – zachęca Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa, która oświadczenie woli nosi od lat zawsze przy sobie.

Działania na rzecz transplantacji w województwie lubuskim nie słabną od kilku lat. Dowodem jest chociażby odnowienie listu intencyjnego, którego inicjatorką była marszałek Elżbieta Anna Polak. We wrześniu 2015 r. pod listem „Partnerstwo dla transplantacji w Województwie Lubuskim" podpisało się piętnastu sygnatariuszy – przedstawicieli regionalnych władz, kościoła, uczelni, szpitali i organizacji, a swoim autorytetem wsparł je dodatkowo prof. Marian Zembala, ówczesny minister zdrowia, znany kardiochirurg i transplantolog.

- W ostatnich latach rozdaliśmy już ponad 20 tys. oświadczeń woli. Oznacza to, że co najmniej tylu Lubuszan deklaruje chęć oddania narządów po swojej śmierci. Organy pobrane od jednego człowieka mogą uratować życie kilku osób czekających na przeszczep, dla których medycyna nie znajduje już innego ratunku – mówi Elżbieta Anna Polak.

50 lat po przeszczepie nerki

Ogólnopolski Dzień Transplantacji obchodzony jest 26 stycznia. W 2016 roku tego dnia mija 50 lat od pierwszego udanego przeszczepu nerki pobranej od zmarłego dawcy. Lekarze, którzy podjęli się tego zadania, uratowali życie 19-letniej dziewczyny.

Dziś w Polsce robi się około tysiąca przeszczepów rocznie – liczba ta jest uzależniona od liczby dawców. Z kolei liczba dawców zależy od wielu innych czynników. Stąd stała potrzeba propagowania idei transplantacji, podnoszenia świadomości społecznej, rzetelnego informowania o przeszczepach. „Oświadczenie woli" to karta, na której każdy może wyrazić swoją zgodę na pobranie narządów w przypadku nagłej śmierci. Karty te są także okazją do poruszenia tematu transplantacji w najbliższej rodzinie – poinformowania bliskich o woli oddania narządów po śmierci. W Polsce przeszczepia się m.in. nerki, serce, płuca czy wątrobę.

Lubuskie: Młodzież i specjaliści o transplantacji

W Lubuskiem – choć nie ma ośrodka transplantologicznego – to odbywają się pobrania narządów. W 2015 r. pobrano narządy od 14 dawców (8 pobrań w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., 3 w Zielonej Górze i 3 w Nowej Soli). Liczba pobrań – w porównaniu z wcześniejszymi latami – znacznie spadła.

12 lutego 2016 r. (piątek) w godz. 12.00-14.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się konferencja adresowana do uczniów lubuskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wśród zaproszonych prelegentów są m.in.: dr Maciej Głyda, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantacji, ks. dr Mariusz Dudka jako przedstawiciel Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Izabela Brzychcy, koordynator ds. transplantacji w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. oraz Wojciech Świtała, ordynator Oddziału Anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze sp. z o.o.

O swoich doświadczeniach opowiedzą także mężczyzna, który był dawcą szpiku oraz 17-letnia zielonogórzanka, która dwukrotnie miała przeszczepianą nerkę.

Chętne szkoły mogą zgłaszać udział kilkuosobowych grup uczniów wraz z opiekunem do 5 lutego 2016 r. elektronicznie na adres sekertariat.dz@lubuskie.pl lub telefonicznie pod numer 68 45 65 503.

 

MPI w Rzepinie i Sulęcinie

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Konsultacje odbędą się:

- Rzepin w dniu 11.02.2016. (czwartek), godz. 9.00-11.30, Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 
- Sulęcin w dniu 11.02.2016. (czwartek), godz. 12.15-14.45, Urząd Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107, tel. 95 7390-378, -377, -386, -380, e-mail: lpi@lubuskie.pl


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?