piątek, 26 lutego 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.39.2016                                                                                Zielona Góra, 26.02.2016 r.

Newsletter nr 39

 

O zabezpieczeniu przeciwpowodziowym dorzecza Odry

Witold Krochmal, dyrektor Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry był gościem marszałek Elżbiety Anny Polak. W spotkaniu, które odbyło się 26 lutego br. uczestniczył także wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Województwo lubuskie znalazło się w projekcie Banku Światowego i Rządu RP. Chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe dorzecza Odry – ochrona Słubic, Nowej Soli oraz odcinka Wężyska-Chlebowo. Całość pochłonie 460 mln zł.

Inwestycja związana z zabezpieczeniem Słubic  wyceniana jest na 250 mln zł, Nowa Sól to 90 mln zł, a Wężyska-Chlebowo to 120 mln zł. Rozmowy w powyższej sprawie rozpoczęto w 2014 roku z inicjatywy marszałek Elżbiety Anny Polak. - To bardzo ważne inwestycje. W znacznym stopniu zwiększą zabezpieczenie przeciwpowodziowe regionu – podkreśla marszałek. - Otrzymaliśmy zapewnienie, że jeszcze w tym roku odbędzie się przetarg na zabezpieczenie przeciwpowodziowe Słubic. W marcu odwiedzi nas delegacja Banku Światowego. W dniach od 14 do 24 marca będzie ona wizytować nie tylko w Zielonej Górze, ale także w Szczecinie, Wrocławiu, Raciborzu i Krakowie. Delegacja przeanalizuje postęp działań w realizacji projektu dotyczącego Odry i Wisły.

W ramach projektu ochrona przeciwpowodziowa Odra-Wisła przy współfinansowaniu z Banku Światowego będą realizowane następujące zadania:

 1. a) komponent 1 C - Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice. Zadanie polega na rozbudowie istniejącego wału rzeki Odry w km 26+000-32+700 wraz z wałem bocznym oraz budowie nowego wału okrężnego na długości 5900 m chroniącego Słubice od północy wraz z regulacją Czarnego Kanału i Raczej Strugi. Koszt zadania ok. 250 mln.
 2. b) w ramach komponentu 1 B.6 będą realizowane następujące inwestycje:

- Wężyska - Chlebowo - budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry. Zadanie polega na budowie wału o długości ok. 6,0 km w rejonie m. Wężyska-Chlebowo i przebiegać będzie przez gminy Maszewo, Gubin, Krosno Odrzańskie. Kosz zadania ok. 120 mln.

- Nowa Sól-Pleszówek- etap I - budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w km 429,85÷432,40 oraz obwałowań rzeki Czarnej Strugi w km 0+000÷3+300. Zadanie polega na rozbudowie lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rz. Odry na długości 2,74 km wraz z budowlami z nim związanymi oraz lewobrzeżnego i prawobrzeżnego wału cofkowego rzeki Czarnej Strugi wraz z regulacją koryta rzeki na odcinku 0+000-3+330.

- Nowa Sól - Pleszówek - etap II - budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań na rzece Czarnej Strudze. Zadanie polega na budowie przepompowni odwadniającej na ujściu rzeki Czarnej Strugi oraz modernizacji istniejących obwałowań na tej rzece powyżej km 3+330. Łączny koszt zadania ok. 90 mln.


Zaktualizowany plan transportowy w praktyce

Z inicjatywy Senatora RP Waldemara Sługockiego odbyło się spotkanie z marszałek Elżbietą Anną Polak na temat realizacji założeń zaktualizowanego „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego". W spotkaniu wzięli udział także: Prezes Zarządu  PKS Zielona Góra Bogdan Klim oraz Dyrektor ds. Przewozów PKS Gorzów Wlkp. Eugeniusz Bęben. Zaktualizowany plan transportowy wejdzie w życie w styczniu 2017 roku.

W spotkaniu uczestniczył również kierownik Wydział Transportu i Infrastruktury UMWL Paweł Bajran.
"Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego" określa podstawowe zasady funkcjonowania przewozów pasażerskich, dla których właściwym organizatorem jest Marszałek Województwa Lubuskiego. Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Lubuskiego stanowi akt prawa miejscowego, będący instrumentem prawnym, który jest niezbędny w procesie organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Plan w dotychczasowym kształcie obowiązuje od września 2014 roku i obejmuje jak dotąd wyłącznie przewozy kolejowe. W ramach aktualizacji w dokumencie uwzględniono również linie komunikacyjne w transporcie drogowym (autobusowym). Wynika to z faktu, że dopłaty do biletów ulgowych, od dnia 1 stycznia 2017 roku obejmować będą wyłącznie linie użyteczności publicznej ujęte w samorządowych planach transportowych.

Aktualizacja zakłada, że organizacja przewozów autobusowych obejmować będzie linie wojewódzkie, łączące stolice powiatów ze stolicami województwa oraz linie dodatkowe, które uznano za niezbędne ze względu na zapotrzebowanie społeczne i stanowią uzupełnienie do istniejących połączeń kolejowych. Dopełnienie komunikacji kolejowej transportem drogowym stosowane będzie w przypadkach, gdy na poszczególnych relacjach stwierdzona zostanie niewystarczająca ilość połączeń kolejowych, a organizator nie będzie miał możliwości ich zwiększenia.

 

Zielonogórska klinika będzie się rozwijać

Palny rozwojowe Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze oraz planowane inwestycje to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z prezesem Szpitala Stanisławem Łobaczem, Weroniką Rozenberger – Naczelną Pielęgniarką oraz Naczelnym Lekarzem Szpitala Antonim Ciachem, które odbyło się 25 lutego br. W planach jest m.in budowa Centrum Matki i Dziecka, rozbudowa Oddziału Laryngologii, czy rozbudowa Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej poprzez wybudowanie łącznika.

Głównym problemem szpitala klinicznego jest ilość miejsc na oddziałach szpitalnych. Aby poprawić  ten stan potrzebna jest rozbudowa poszczególnych oddziałów. Najgorsza sytuacja zdaniem Antoniego Ciacha – Naczelnego Lekarza Kliniki jest na Oddziale Wewnętrznym, czego konsekwencją jest też tłok na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. – Chcemy, aby szpital był bardziej przyjazny dla pacjenta – wyjaśnił Prezes Łobacz. W związku z powyższym planowana jest także przebudowa izby przyjęć.

Planowana jest także budowa łącznika, który pozwoli na rozbudowę Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz łatwiejszy dostęp do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Urazowego. W łączniku staną angiografy, które dzięki swojemu położeniu będą służyły kilku oddziałom.

W planach jest także skoncentrowanie administracji oraz przebudowa dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych.


Marszałek nominowana do nagrody RENOMA ROKU

Marszałek Elżbieta Anna Polak została nominowana w konkursie o gospodarczą Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2015 w kategorii specjalnej POLITYK. Nagroda przyznawana jest w oparciu o wiarygodność, niezawodność, zaufanie i odpowiedzialność społeczno-gospodarczą przedsiębiorcom, firmom oraz produktom, a także politykom, którzy wśród przedsiębiorców, instytucji gospodarczych oraz mediów zyskają najwyższe uznanie za efektywne wspieranie działalności gospodarczej. Głosować można na stronie www.prestiż.info.pl.

Konkurs organizowany jest przez Centrum Komunikacji Gospodarczej BYRA, wydawcę magazynu „Prestiż - relacje gospodarcze" oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy RP.

Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w składzie: dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk z Akademii Pedagogiki Specjalnej i Almamer, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, autorka i trenerka szkoleń i warsztatów z komunikacji w biznesie. Członkami Kapituły ze strony organizatorów zostali: Jerzy Byra, redaktor naczelny „Prestiż - relacje gospodarcze" i dyrektor Centrum Komunikacji Gospodarczej oraz Andrzej Maślankiewicz, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Majchrzak z Instytutu Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2016 roku, po analizie wniosków i zasięgnięciu opinii ekspertów nominowała do finału nagrody dwunastu przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty w czterech głównych kategoriach oraz do nagrody specjalnej w kategorii polityk. Wyboru nominowanych Kapituła dokonała spośród 151 kandydatów zgłoszonych przez uprawnione instytucje, organizacje i media. W każdej kategorii Kapituła przyznała po trzy nominacje.

Nominacje w kategorii POLITYK (nagroda specjalna):

 • TADEUSZ FERENC - Prezydent Rzeszowa
 • zw. dr hab. GRZEGORZ W. KOŁODKO - profesor nauk ekonomicznych, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Były wicepremier i minister finansów w latach 1994–1997 i 2002–2003.
 • ELŻBIETA ANNA POLAK - Marszałek Województwa Lubuskiego

Podstawowymi celami przyznawania gospodarczych Nagród Prestiżu RENOMA ROKU są:

 • uhonorowanie ludzi biznesu, wynalazców, polityków oraz firm i ich produktów mających wpływ na rozwój i funkcjonowanie polskiej gospodarki;
 • wzmocnienie pozytywnej oceny przez budowanie wzajemnych relacji społeczno-gospodarczych, które rozwiną zaufanie, wiarygodność i lojalność otoczenia;
 • tworzenie pozytywnego nastawienia wokół przedsiębiorców i ich firm mających wymierny wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy;
 • komunikowanie i prezentacja wyróżnionych, jako pozytywnych wzorców i zachowań społecznie ważnych;
 • upowszechnianie uznanych i pozytywnych ocen, które podnoszą prestiż i wpływają na percepcję całego otoczenia;
 • tworzenie emocjonalnych związków z otoczeniem napędzających reputację społeczną;
 • promowanie etycznych zachowań w biznesie;
 • komunikowanie o prorynkowym nastawieniu i atrybutach mających wpływ na rozwój gospodarczy kraju.

Laureatem nagrody w kategorii WYNALZACA w roku 2014 został dr. Inż. Lechosław Ciupik – prezes zarządu firmy LfC.


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę 28 lutego br. odbędą się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży. W uroczystości weźmie udział członek zarządu Bogdan Nowak.

Program uroczystości:

9.30 Kościół pw. Matki  Bożej  Częstochowskiej:

- Uroczyste przywitanie Znaków ŚDM

- Msza św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych pod przewodnictwem Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego

10.45   Przemarsz pod pomnik  Żołnierzy Wyklętych na plac majora Adama Lazarowicza

11.20   Uroczystość  pod pomnikiem:

 - ceremoniał wojskowy

- „Więc jeśli kiedyś wróci Polska, to niech się za nas ktoś upomni!" – program artystyczny w wykonaniu młodzieży z III LO w Zielonej Górze

- „Wyklęte" fakty – Marek Budniak, historyk

- Apel pamięci i salwa honorowa

- Złożenie wiązanek kwiatów i zniczy

-  „Anioł Pański" w intencji Żołnierzy Wyklętych – Biskup Zielonogórsko-Gorzowski Tadeusz Lityński

 

20-lecie Aldemedu

W tym roku mija 20 lat odkąd zielonogórzanie mogą się leczyć w Centrum Medycznym Aldemed. W sobotę, 27 lutego w Filharmonii Zielonogórskiej odbędzie się gala, podczas której nie zabraknie wspomnień oraz wyróżnień. W uroczystości weźmie udział członek zarządu Bogdan Nowak.    

W trakcie uroczystości odbędzie się wręczenie "Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego". Sejmik przyznał je 8 lutego 2016 r. Centrum Medycznemu ALDEMED oraz jego dyrektorowi - Ryszardowi Szcząchorowi.


Znamy najlepszych menadżerów roku 2015

Profesjonalizm, rzetelność, wiarygodność, przewidywalność i przede wszystkim skuteczność – to cechy najlepszych lubuskich menadżerów 2015 roku, których poznaliśmy podczas gali w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. - Gratuluję Państwu wyboru dokonanego przez Waszych pracowników, przez ludzi z Waszego otoczenia, ponieważ te wybory świadczą nie tylko o sprawności ekonomicznej i biznesowej, ale także o społecznej wrażliwości, że dążąc do rozwoju firmy, nie zapominacie o ludziach - mówił Bogdan Nowak, członek zarządu województwa.

Celem Plebiscytu organizowanego przez Gazetę Lubuską jest wyłonienie w głosowaniu czytelników i internautów najlepszych menadżerów w regionie lubuskim. Zwycięzców wyłoniła także kapituła plebiscytu w składzie:

- Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego - jej imieniu udział w obradach kapituły wziął Bogdan Nowak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego,

- Władysław Dajczak, wojewoda lubuski,

- Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze,

- Iwona Zielińska, redaktor naczelna „Gazety Lubuskiej",

- Grzegorz Widenka, prezes Polska Press Sp. z o.o. oddział w Zielonej Górze.

Laureaci Konkursu na www.lubuskie.pl

 


Ministerstwo odpowiada na apel marszałków Polski Zachodniej

W nawiązaniu do „Apelu Marszałków Województw Polski Zachodniej w sprawie opracowania dokumentu planistycznego dotyczącego możliwości wykorzystania potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej od granic z Republiką Czeską do ujścia Morza Bałtyckiego z uwzględnienie IV klasy żeglowności Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wystosował odpowiedź w powyższej kwestii.

W piśmie czytamy, iż aktualna polityka transportowa państwa jest określona w dokumencie pod nazwą: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Przewiduje się w niej liczne działania inwestycyjne na drogach wodnych, między innymi podjęcie decyzji w sprawie budowy połączenia wodnego śródlądowego Dunaj – Odra – Łaba spełniającego wymogi co najmniej IV klasy żeglowności. Minister informuje jednocześnie, że w uzupełnieniu dokumentu resort opracowuje Program rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych, który będzie wskazywał drogi wodne istotne ze względów transportowych oraz parametry ich przebudowy. Dokument ten ma powstać w ciągu kilku następnych tygodni. Ponadto ministerstwo rozpoczęło działania zmierzające do przystąpienia do Europejskiego Porozumienia o Głównych Śródlądowych Drogach Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym. Dodatkowo Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej deklaruje podjęcie działań zmierzających do uzyskania co najmniej IV klasy żeglowności na Odrzańskiej Drodze Wodnej, aby możliwa była żegluga towarowa na całej jej długości.

Przypomnijmy, 15 stycznia br. we Wrocławiu w czasie spotkania związanego z inicjatywą „Partnerstwo-Odra" marszałkowie województw podpisali Apel w sprawie opracowania dokumentu planistycznego dla wykorzystania potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej z uwzględnieniem IV klasy żeglowności.  

- Odrzańska Droga Wodna jest unikalnym, transgranicznym ogniwem łączącym północ z południem, wschód z zachodem, wokół którego została ukształtowana sieć osadnicza makroregionu Polski Zachodniej. Podjęcie działań przygotowawczych dla urzeczywistnienia programu kompleksowej modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej docelowo do IV klasy żeglowności na całej długości rzeki, przybliży szansę na ożywienie transportu na kierunku północ-południe poprzez budowę Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, w tym udrożnienie Odry i jej pełne włączenie do sytemu śródlądowych dróg wodnych Europy i Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. (...) Zagospodarowanie i aktywizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej będzie silnym impulsem rozwojowym dla terenów przyległych. Przywrócenie i rozwój transportu wodnego na Odrzańskiej Drodze Wodnej, z wykorzystaniem śródlądowych portów rzecznych na Odrze stanowić będzie również dodatkowy impuls rozwojowy dla makroregionu Polski Zachodniej – czytamy w postulacie marszałków.SZOOP dla RPO L2020 zaktualizowany

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę wprowadzająca zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dokument został przyjęty w czerwcu ubiegłego roku. Jednak proces wdrażania perspektywy finansowej na lata 2014-2020 nie został zakończony. Nadal Identyfikowane są kolejne potrzeby interesariuszy, które powinny zostać uwzględnione w dokumentach programowych. Stąd potrzeba wprowadzenia zmian w dokumencie.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 jest jednym z podstawowych dokumentów określających warunki kontraktacji środków w ramach RPO-L2020. Określa m.in podział osi priorytetowych na działania i poddziałania wraz z przypisaniem im kwot alokacji, uszczegóławia typy projektów, określa kryteria wyboru projektów, wskazuje projekty realizowane w trybie pozakonkursowym. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu. Jest tez podstawowym źródłem informacji o zasadach realizacji wsparcia dla potencjalnych beneficjentów. Zmiany w dokumencie mają na celu zwiększenie przejrzystości dokumentu oraz uszczegółowienie reguł udzielania wsparcia.Pieniądze na kulturę i turystykę podzielone

We wtorek (23.02) Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury i turystyki regionalnej.

Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:

- zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego obejmującego kwotę przyznanej dotacji,

- zaktualizowanego harmonogramu zadania.

Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w BIP, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.

Dokumenty należy niezwłocznie przesłać na adres: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Listę dofinansowanych organizacji na www.lubuskie.plKonkurs na zadania z obszarze kultury fizyczne rozstrzygnięty

23 lutego br. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.

Do otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa lubuskiego w dniu 23 grudnia 2015 roku przystąpiło 167 organizacji pozarządowych, które złożyły 394 oferty. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości dofinansowania brano pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Oceniane było także doświadczenie i wyniki podmiotów w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie uzyskało 117 organizacji na realizację 270 zadań.

Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:

 • zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego obejmującego kwotę przyznanej dotacji,
 • zaktualizowanego harmonogramu zadania.

Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w BIP, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.

Dokumenty należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Lista dofinansowanych zadań na www.lubuskie.pl

 

 


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?