czwartek, 25 lutego 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.38.2016                                                                                Zielona Góra, 25.02.2016 r.
Newsletter nr 38

 


 


O środkach europejskich na ochronę zdrowia

Plany działań w sektorze zdrowia w regionach, projekty z obszaru e-zdrowia oraz populacyjne programu profilaktyczne to główne tematy IV. Posiedzenia Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI (Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych)w sektorze ochrony zdrowia, które odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia 26 lutego br.  Region lubuski reprezentować będzie marszałek Elżbieta Anna Polak.

Członkami komitetu są przedstawiciele resortów, Narodowego Funduszu Zdrowia, władz regionalnych, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także organizacji pozarządowych i działających w ochronie zdrowia związków zawodowych. Region lubuski reprezentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

KOMITET STERUJĄCY

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia powołany został zgodnie z wymogiem wskazanym w Umowie partnerstwa, w celu zapewnienia skuteczniejszej koordynacji interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia ze środków UE. Komitet Sterujący posiada status podkomitetu w ramach Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa, utworzonego na podstawie art. 14l ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Do zadań Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia należy w szczególności uzgadnianie dla każdego programu operacyjnego na poziomie krajowym i regionalnym Planów działań w sektorze zdrowia, z uwzględnieniem projektów realizowanych ze środków krajowych, dokonywanie oceny efektywności i skuteczności wykorzystania funduszy strukturalnych oraz weryfikowanie i akceptowanie propozycji projektów pozakonkursowych w sektorze zdrowia. Komitet będzie na bieżąco analizował kwestie związane z ochroną zdrowia, w szczególności pod kątem zapewnienia skuteczności i efektywności podejmowanych interwencji ze środków UE, osiągania oczekiwanych rezultatów oraz wpływu realizacji Planów działań na cele Policy Paper, Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych

PLAN DZIAŁAŃ

Plan działań w sektorze zdrowia, zgodnie z Umową Partnerstwa jest jednym z narzędzi, jakimi Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia (dalej Komitet Sterujący) będzie zapewniał koordynację interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia ze środków UE. Celem koordynacji jest w szczególności zapewnienie właściwego ukierunkowania interwencji, zapobieganie ich powielaniu się, poprawę dostępu do usług medycznych świadczonych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, zapewnienie efektywności kosztowej oraz precyzyjne dostosowanie interwencji do zidentyfikowanych uprzednio na poziomie całego kraju, jak i poszczególnych regionów potrzeb. Szersze spojrzenie na kwestie inwestycji i/lub działań w sektorze ochrony zdrowia, wychodzące poza obszar poszczególnych województw, pozwoli na zwiększenie efektywności kosztowej poprzez m.in. optymalizację zakresu przedmiotowego, poprawę dostępu do usług medycznych świadczonych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, bądź też podejmowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych wspólnych bądź komplementarnych projektów przez kilka regionów, np. przy wykorzystaniu mechanizmu elastyczności wynikającego z art. 70 rozporządzenia ramowego, który wskazuje warunki, jakie należy spełnić, aby IZ zgodziła się na wdrażanie operacji poza obszarem objętym programem, ale na terytorium Unii.

Warunkiem koniecznym dla podejmowania interwencji w sektorze zdrowia jest ich zgodność z uzgodnionym przez Komitet Sterujący Planem działań  w sektorze zdrowia (Plan działań) podejmowanych ze  środków unijnych na poziomie krajowym i regionalnym.

Plan działań w sektorze zdrowia, zgodnie z Umową Partnerstwa, jest dokumentem bezpośrednio powiązanym z Umową Partnerstwa uwzględniającym inwestycje i/lub działania podejmowane ze środków krajowych (w tym w ramach konkursów na zadania finansowane ze środków publicznych oraz kontraktów na świadczone usługi). Zawiera on m. in. rekomendacje dla komitetów monitorujących co do trybów i kryteriów wyboru projektów w ramach naborów ogłaszanych w   programach krajowych i regionalnych, listę  potencjalnych projektów pozakonkursowych realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym utworzoną  po analizie pod kątem komplementarności (w tym funkcjonalnej i geograficznej) i efektywności kosztowej propozycji przedstawionych przez właściwe IZ (w określonych przypadkach IP). Ponadto, skoordynowaniu podlegać będzie podejście do problematyki pomocy publicznej w ramach wsparcia sektora zdrowia we wszystkich programach operacyjnych. Zadaniem Komitetu Sterującego będzie również zapewnienie spójności zasad dla EFSI z mechanizmami mającymi zastosowanie dla wydatków krajowych określającymi plany potrzeb zdrowotnych.

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego (Krajowa Jednostka Ewaluacji) we współpracy z ministrem właściwym ds. zdrowia przeprowadza okresową  ewaluację  realizowanych Planów działań. Ich wyniki i wypływające z nich rekomendacje są brane pod uwagę przy opracowywaniu kolejnych planów działań i ewentualnych modyfikacji Policy Paper.

Plan jest przygotowywany na dany rok kalendarzowy – szczegółowo części dotyczące danego roku, bardziej ogólnie części dotyczące przeszłości i przyszłości. Plan działań jest przygotowywany rokrocznie z uwzględnieniem danych z poprzednich Planów działań (jeśli już istnieją).

Plan działań w sektorze zdrowia dla danego regionalnego programu operacyjnego przygotowuje właściwa Instytucja Zarządzająca (dla krajowego programu operacyjnego, tj. PO WER oraz PO IiŚ przygotowuje IP) i przekazuje do Sekretariatu Komitetu Sterującego w Ministerstwie Zdrowia, który odpowiada za przekazanie dokumentów do członków Komitetu Sterującego. Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa Komitet Sterujący uzgadnia Plan działań, który stanowi harmonogram działań planowanych do podjęcia w danym roku kalendarzowym oraz zarys planów na całą perspektywę finansową.

Plan działań składa się z części, które odnoszą się do poszczególnych programów operacyjnych. Dla poszczególnych części Planu działań wypełnia się formularz składający się z następujących elementów

 1. a)    dot. projektów, zgłoszonych w ramach trybu pozakonkursowego (powtarzana dla poszczególnych, adekwatnych Priorytetów Inwestycyjnych);
 2. b)    dot. konkursów zawierająca, w szczególności rekomendacje kryteriów wyboru projektów (powtarzana dla poszczególnych, adekwatnych Priorytetów Inwestycyjnych);
 3. c)    dot. wskaźników monitorowania Priorytetów Inwestycyjnych (wspólna dla wszystkich Priorytetów Inwestycyjnych);
 4. d)    dot. finansów w podziale na poszczególne Priorytety Inwestycyjne (wspólna dla wszystkich Priorytetów Inwestycyjnych);
 5. e)    załącznik 1 – Listy działań/ projektów spoza EFSI ze środków publicznych oraz innych działań EFSI nieopisanych w głównej części Planu działań specyficznych dla danego programu operacyjnego.
 6. f)     załącznik 2 - wnioski z ewaluacji planów działań przeprowadzonych przez Krajową Jednostkę Ewaluacji we współpracy z Ministrem Zdrowia (będzie stworzony i wypełniany w kolejnych latach);
 7. g) załącznik 3 – rekomendowane przez Komitet Sterujący kryteria wyboru projektów.

Częścią Planu działań są również dokumenty przyjęte uchwałą Komitetu Sterującego, których celem jest pełna koordynacja interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia, w szczególności dotyczące zadań finansowanych ze środków publicznych oraz kontraktów ze środków krajowych , a także ze środków europejskich.


 

Zielonogórska klinika będzie się rozwijać

Palny rozwojowe Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze oraz planowane inwestycje to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z prezesem Szpitala Stanisławem Łobaczem, Weroniką Rozenberger – Naczelną Pielęgniarką oraz Naczelnym Lekarzem Szpitala Antonim Ciachem, które odbyło się 25 lutego br. W planach jest m.in budowa Centrum Matki i Dziecka, rozbudowa Oddziału Laryngologii, czy rozbudowa Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej poprzez wybudowanie łącznika.

Głównym problemem szpitala klinicznego jest ilość miejsc na oddziałach szpitalnych. Aby poprawić  ten stan potrzebna jest rozbudowa poszczególnych oddziałów. Najgorsza sytuacja zdaniem Antoniego Ciacha – Naczelnego Lekarza Kliniki jest na Oddziale Wewnętrznym, czego konsekwencją jest też tłok na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. – Chcemy, aby szpital był bardziej przyjazny dla pacjenta – wyjaśnił Prezes Łobacz. W związku z powyższym planowana jest także przebudowa izby przyjęć.

Planowana jest także budowa łącznika, który pozwoli na rozbudowę Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz łatwiejszy dostęp do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Urazowego. W łączniku staną angiografy, które dzięki swojemu położeniu będą służyły kilku oddziałom.

W planach jest także skoncentrowanie administracji oraz przebudowa dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych.Marszałek nominowana do nagrody RENOMA ROKU

Marszałek Elżbieta Anna Polak została nominowana w konkursie o gospodarczą Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2015 w kategorii specjalnej POLITYK. Nagroda przyznawana jest w oparciu o wiarygodność, niezawodność, zaufanie i odpowiedzialność społeczno-gospodarczą przedsiębiorcom, firmom oraz produktom, a także politykom, którzy wśród przedsiębiorców, instytucji gospodarczych oraz mediów zyskają najwyższe uznanie za efektywne wspieranie działalności gospodarczej. Głosować można na stronie www.prestiż.info.pl.

Konkurs organizowany jest przez Centrum Komunikacji Gospodarczej BYRA, wydawcę magazynu „Prestiż - relacje gospodarcze" oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy RP.

Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w składzie: dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk z Akademii Pedagogiki Specjalnej i Almamer, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, autorka i trenerka szkoleń i warsztatów z komunikacji w biznesie. Członkami Kapituły ze strony organizatorów zostali: Jerzy Byra, redaktor naczelny „Prestiż - relacje gospodarcze" i dyrektor Centrum Komunikacji Gospodarczej oraz Andrzej Maślankiewicz, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Majchrzak z Instytutu Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2016 roku, po analizie wniosków i zasięgnięciu opinii ekspertów nominowała do finału nagrody dwunastu przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty w czterech głównych kategoriach oraz do nagrody specjalnej w kategorii polityk. Wyboru nominowanych Kapituła dokonała spośród 151 kandydatów zgłoszonych przez uprawnione instytucje, organizacje i media. W każdej kategorii Kapituła przyznała po trzy nominacje.

Nominacje w kategorii POLITYK (nagroda specjalna):

 • TADEUSZ FERENC - Prezydent Rzeszowa
 • zw. dr hab. GRZEGORZ W. KOŁODKO - profesor nauk ekonomicznych, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Były wicepremier i minister finansów w latach 1994–1997 i 2002–2003.
 • ELŻBIETA ANNA POLAK - Marszałek Województwa Lubuskiego

Podstawowymi celami przyznawania gospodarczych Nagród Prestiżu RENOMA ROKU są:

 • uhonorowanie ludzi biznesu, wynalazców, polityków oraz firm i ich produktów mających wpływ na rozwój i funkcjonowanie polskiej gospodarki;
 • wzmocnienie pozytywnej oceny przez budowanie wzajemnych relacji społeczno-gospodarczych, które rozwiną zaufanie, wiarygodność i lojalność otoczenia;
 • tworzenie pozytywnego nastawienia wokół przedsiębiorców i ich firm mających wymierny wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy;
 • komunikowanie i prezentacja wyróżnionych, jako pozytywnych wzorców i zachowań społecznie ważnych;
 • upowszechnianie uznanych i pozytywnych ocen, które podnoszą prestiż i wpływają na percepcję całego otoczenia;
 • tworzenie emocjonalnych związków z otoczeniem napędzających reputację społeczną;
 • promowanie etycznych zachowań w biznesie;
 • komunikowanie o prorynkowym nastawieniu i atrybutach mających wpływ na rozwój gospodarczy kraju.

Laureatem nagrody w kategorii WYNALAZCA w roku 2014 został dr. Inż. Lechosław Ciupik – prezes zarządu firmy LfC.Drzonków lubuską stolicą budownictwa

W piątek (26.02) w Drzonkowie odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskich Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz. Po raz 24. blisko 100 wystawców z całego kraju zaprezentuje najnowocześniejsze rozwiązania i systemy stosowane w branży budowanej. - Od lat obserwowany jest dynamiczny wzrost konkurencyjności polskich firm budowlanych. Utrzymanie takiej tendencji wymaga nieustannej pracy na rzecz jakości oferowanych usług i innowacyjności rozwiązań, a formuła Targów doskonale wpisuje się w oczekiwania firm oraz kontrahentów – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, która objęła wydarzenie honorowym patronatem.

Targi Budownictwa należą do największych wydarzeń targowych na Ziemi Lubuskiej i cieszą się dużym zainteresowaniem wystawców oraz zwiedzających. Rokrocznie w imprezie bierze udział ok. 100 wystawców, nie tylko z Polski, ale także z Niemiec. Imprezę odwiedza tysiące gości.

Podczas targów będzie można nie tylko odwiedzić stoiska oferujące innowacyjne systemy i produkty, ale także wziąć udział w konferencji „Dzień Inżyniera Budownictwa", czy też uzyskać informacje w zakresie rozwoju firmy z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. Organizatorzy zadbali także o szereg dodatkowych atrakcji takich jak: pokazy, prezentacje oraz tradycyjnie konkursy dla Wystawców: „Produkt Targów", „Najciekawsza Aranżacja Stoiska" oraz „Najlepszy Produkt Budowlany Firm Lubuskich". Zwiedzającym, którzy wezmą udział w konkursach przeprowadzanych na obiektach targowych wręczone zostaną miłe upominki.

Targi rozpoczną się w piątek i zakończą w niedzielę.

PROGRAM TARGÓW

26 LUTY (piątek)

10.00 Otwarcie Targów dla Zwiedzających

10.55 - 16.00 Konsultacje Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej - informacje w zakresie rozwoju firmy z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej

11.00 Uroczyste otwarcie Targów.

Ogłoszenie konkursu dla Wystawców w kategoriach:

 • Produkt Targów
 • Najciekawsza Aranżacja Stoiska
 • Najlepszy Wyrób Budowlany Targów – Firm Lubuskich.

11.20 Zwiedzanie stoisk przez zaproszonych Gości

11.45 Konferencja pt. „Dzień Inżyniera Budownictwa" - przy współpracy z Lubuską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa z Gorzowa Wlkp., podczas, której wręczane będą odznaczenia państwowe dla pracowników branży budowlanej - Odznaka resortowa „Za Zasługi Dla Budownictwa"

18.00 Zakończenie pierwszego dnia Targów

27 LUTY (sobota)

10.00 Otwarcie Targów dla Zwiedzających

12.00 Ogłoszenie wyników konkursów dla Wystawców

18.00 Zakończenie drugiego dnia Targów

28 LUTY (niedziela)

10.00 Otwarcie Targów dla Zwiedzających

18.00 Zakończenie  TargówZnamy najlepszych menadżerów roku 2015

Profesjonalizm, rzetelność, wiarygodność, przewidywalność i przede wszystkim skuteczność – to cechy najlepszych lubuskich menadżerów 2015 roku, których poznaliśmy podczas gali w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. - Gratuluję Państwu wyboru dokonanego przez Waszych pracowników, przez ludzi z Waszego otoczenia, ponieważ te wybory świadczą nie tylko o sprawności ekonomicznej i biznesowej, ale także o społecznej wrażliwości, że dążąc do rozwoju firmy, nie zapominacie o ludziach - mówił Bogdan Nowak, członek zarządu województwa.

Celem Plebiscytu organizowanego przez Gazetę Lubuską jest wyłonienie w głosowaniu czytelników i internautów najlepszych menadżerów w regionie lubuskim. Zwycięzców wyłoniła także kapituła plebiscytu w składzie:

- Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego - jej imieniu udział w obradach kapituły wziął Bogdan Nowak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego,

- Władysław Dajczak, wojewoda lubuski,

- Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze,

- Iwona Zielińska, redaktor naczelna „Gazety Lubuskiej",

- Grzegorz Widenka, prezes Polska Press Sp. z o.o. oddział w Zielonej Górze.

Laureaci Konkursu:

Menadżer Roku 2015 - Biznes

Andrzej Iwanicki

I miejsce

w głosowaniu Czytelników "Gazety Lubuskiej"

Menadżer Roku 2015 - Biznes

Leszek Jarząbek

II miejsce

w głosowaniu Czytelników "Gazety Lubuskiej"

Menadżer Roku 2015 - Biznes

Dawid Kaczmarek

III miejsce

w głosowaniu Czytelników "Gazety Lubuskiej"

Menadżer Roku 2015 - Instytucja

Jan Tomaszewicz

I miejsce

w głosowaniu Czytelników "Gazety Lubuskiej"

Menadżer Roku 2015 - Instytucja

Magdalena Szyszko-Graban

II miejsce

w głosowaniu Czytelników "Gazety Lubuskiej"

Menadżer Roku 2015 - Instytucja

Ewa Kubiak

III miejsce

w głosowaniu Czytelników "Gazety Lubuskiej"

Menadżer Roku 2015 - Biznes

Andrzej Iwanicki

I miejsce

w głosowaniu Kapituły

Menadżer Roku 2015 - Biznes

Grzegorz Szulc

II miejsce

w głosowaniu Kapituły

Menadżer Roku 2015 - Biznes

Michał Wrembel

III miejsce

w głosowaniu Kapituły

Menadżer Roku 2015 - Instytucja

Joanna Szymańska

I miejsce

w głosowaniu Kapituły

Menadżer Roku 2015 - Instytucja

Andrzej Okuniewicz

II miejsce

w głosowaniu Kapituły

Menadżer Roku 2015 - Instytucja

Arkadiusz Michoński

III miejsce

w głosowaniu Kapituły

Plebiscyt wspiera Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.Ministerstwo odpowiada na apel marszałków Polski Zachodniej

W nawiązaniu do „Apelu Marszałków Województw Polski Zachodniej w sprawie opracowania dokumentu planistycznego dotyczącego możliwości wykorzystania potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej od granic z Republiką Czeską do ujścia Morza Bałtyckiego z uwzględnienie IV klasy żeglowności Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wystosował odpowiedź w powyższej kwestii.

W piśmie czytamy, iż aktualna polityka transportowa państwa jest określona w dokumencie pod nazwą: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Przewiduje się w niej liczne działania inwestycyjne na drogach wodnych, między innymi podjęcie decyzji w sprawie budowy połączenia wodnego śródlądowego Dunaj – Odra – Łaba spełniającego wymogi co najmniej IV klasy żeglowności. Minister informuje jednocześnie, że w uzupełnieniu dokumentu resort opracowuje Program rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych, który będzie wskazywał drogi wodne istotne ze względów transportowych oraz parametry ich przebudowy. Dokument ten ma powstać w ciągu kilku następnych tygodni. Ponadto ministerstwo rozpoczęło działania zmierzające do przystąpienia do Europejskiego Porozumienia o Głównych Śródlądowych Drogach Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym. Dodatkowo Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej deklaruje podjęcie działań zmierzających do uzyskania co najmniej IV klasy żeglowności na Odrzańskiej Drodze Wodnej, aby możliwa była żegluga towarowa na całej jej długości.

Przypomnijmy, 15 stycznia br. we Wrocławiu w czasie spotkania związanego z inicjatywą „Partnerstwo-Odra" marszałkowie województw podpisali Apel w sprawie opracowania dokumentu planistycznego dla wykorzystania potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej z uwzględnieniem IV klasy żeglowności.  

- Odrzańska Droga Wodna jest unikalnym, transgranicznym ogniwem łączącym północ z południem, wschód z zachodem, wokół którego została ukształtowana sieć osadnicza makroregionu Polski Zachodniej. Podjęcie działań przygotowawczych dla urzeczywistnienia programu kompleksowej modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej docelowo do IV klasy żeglowności na całej długości rzeki, przybliży szansę na ożywienie transportu na kierunku północ-południe poprzez budowę Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, w tym udrożnienie Odry i jej pełne włączenie do sytemu śródlądowych dróg wodnych Europy i Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. (...) Zagospodarowanie i aktywizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej będzie silnym impulsem rozwojowym dla terenów przyległych. Przywrócenie i rozwój transportu wodnego na Odrzańskiej Drodze Wodnej, z wykorzystaniem śródlądowych portów rzecznych na Odrze stanowić będzie również dodatkowy impuls rozwojowy dla makroregionu Polski Zachodniej – czytamy w postulacie marszałków.


SZOOP dla RPO L2020 zaktualizowany

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę wprowadzająca zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dokument został przyjęty w czerwcu ubiegłego roku. Jednak proces wdrażania perspektywy finansowej na lata 2014-2020 nie został zakończony. Nadal Identyfikowane są kolejne potrzeby interesariuszy, które powinny zostać uwzględnione w dokumentach programowych. Stąd potrzeba wprowadzenia zmian w dokumencie.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 jest jednym z podstawowych dokumentów określających warunki kontraktacji środków w ramach RPO-L2020. Określa m.in podział osi priorytetowych na działania i poddziałania wraz z przypisaniem im kwot alokacji, uszczegóławia typy projektów, określa kryteria wyboru projektów, wskazuje projekty realizowane w trybie pozakonkursowym. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu. Jest tez podstawowym źródłem informacji o zasadach realizacji wsparcia dla potencjalnych beneficjentów. Zmiany w dokumencie mają na celu zwiększenie przejrzystości dokumentu oraz uszczegółowienie reguł udzielania wsparcia.Pieniądze na kulturę i turystykę podzielone

We wtorek (23.02) Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury i turystyki regionalnej. Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:

- zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego obejmującego kwotę przyznanej dotacji,

- zaktualizowanego harmonogramu zadania.

Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w BIP, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.

Dokumenty należy niezwłocznie przesłać na adres: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Listę dofinansowanych organizacji na www.lubuskie.plKonkurs na zadania z obszarze kultury fizyczne rozstrzygnięty

23 lutego br. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.

Do otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa lubuskiego w dniu 23 grudnia 2015 roku przystąpiło 167 organizacji pozarządowych, które złożyły 394 oferty. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości dofinansowania brano pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Oceniane było także doświadczenie i wyniki podmiotów w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie uzyskało 117 organizacji na realizację 270 zadań.

Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:

 • zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego obejmującego kwotę przyznanej dotacji,
 • zaktualizowanego harmonogramu zadania.

Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w BIP, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.

Dokumenty należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Lista dofinansowanych zadań na www.lubuskie.pl


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?