środa, 24 lutego 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.37.2016                                                                                                                                                                                    Zielona Góra, 24.02.2016 r.


Newsletter nr 37

 

 

Marszałek nominowana do nagrody RENOMA ROKU

Marszałek Elżbieta Anna Polak została nominowana w konkursie o gospodarczą Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2015 w kategorii specjalnej POLITYK. Nagroda przyznawana jest w oparciu o wiarygodność, niezawodność, zaufanie i odpowiedzialność społeczno-gospodarczą przedsiębiorcom, firmom oraz produktom, a także politykom, którzy wśród przedsiębiorców, instytucji gospodarczych oraz mediów zyskają najwyższe uznanie za efektywne wspieranie działalności gospodarczej. Głosować można na stronie www.prestiż.info.pl.

Konkurs organizowany jest przez Centrum Komunikacji Gospodarczej BYRA, wydawcę magazynu „Prestiż - relacje gospodarcze" oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy RP.

Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w składzie: dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk z Akademii Pedagogiki Specjalnej i Almamer, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, autorka i trenerka szkoleń i warsztatów z komunikacji w biznesie. Członkami Kapituły ze strony organizatorów zostali: Jerzy Byra, redaktor naczelny „Prestiż - relacje gospodarcze" i dyrektor Centrum Komunikacji Gospodarczej oraz Andrzej Maślankiewicz, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Majchrzak z Instytutu Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2016 roku, po analizie wniosków i zasięgnięciu opinii ekspertów nominowała do finału nagrody dwunastu przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty w czterech głównych kategoriach oraz do nagrody specjalnej w kategorii polityk. Wyboru nominowanych Kapituła dokonała spośród 151 kandydatów zgłoszonych przez uprawnione instytucje, organizacje i media. W każdej kategorii Kapituła przyznała po trzy nominacje.

Nominacje w kategorii POLITYK (nagroda specjalna):

 • TADEUSZ FERENC - Prezydent Rzeszowa
 • zw. dr hab. GRZEGORZ W. KOŁODKO - profesor nauk ekonomicznych, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Były wicepremier i minister finansów w latach 1994–1997 i 2002–2003.
 • ELŻBIETA ANNA POLAK - Marszałek Województwa Lubuskiego

Podstawowymi celami przyznawania gospodarczych Nagród Prestiżu RENOMA ROKU są:

 • uhonorowanie ludzi biznesu, wynalazców, polityków oraz firm i ich produktów mających wpływ na rozwój i funkcjonowanie polskiej gospodarki;
 • wzmocnienie pozytywnej oceny przez budowanie wzajemnych relacji społeczno-gospodarczych, które rozwiną zaufanie, wiarygodność i lojalność otoczenia;
 • tworzenie pozytywnego nastawienia wokół przedsiębiorców i ich firm mających wymierny wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy;
 • komunikowanie i prezentacja wyróżnionych, jako pozytywnych wzorców i zachowań społecznie ważnych;
 • upowszechnianie uznanych i pozytywnych ocen, które podnoszą prestiż i wpływają na percepcję całego otoczenia;
 • tworzenie emocjonalnych związków z otoczeniem napędzających reputację społeczną;
 • promowanie etycznych zachowań w biznesie;
 • komunikowanie o prorynkowym nastawieniu i atrybutach mających wpływ na rozwój gospodarczy kraju.

 

Laureatem nagrody w kategorii WYNALZACA w roku 2014 został dr. Inż. Lechosław Ciupik – prezes zarządu firmy LfC.

 

Znamy najlepszych menadżerów roku 2015

Profesjonalizm, rzetelność, wiarygodność, przewidywalność i przede wszystkim skuteczność – to cechy najlepszych lubuskich menadżerów 2015 roku, których poznaliśmy podczas gali w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. - Gratuluję Państwu wyboru dokonanego przez Waszych pracowników, przez ludzi z Waszego otoczenia, ponieważ te wybory świadczą nie tylko o sprawności ekonomicznej i biznesowej, ale także o społecznej wrażliwości, że dążąc do rozwoju firmy, nie zapominacie o ludziach - mówił Bogdan Nowak, członek zarządu województwa.

Celem Plebiscytu organizowanego przez Gazetę Lubuską jest wyłonienie w głosowaniu czytelników i internautów najlepszych menadżerów w regionie lubuskim. Zwycięzców wyłoniła także kapituła plebiscytu w składzie:

- Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego - jej imieniu udział w obradach kapituły wziął Bogdan Nowak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego,

- Władysław Dajczak, wojewoda lubuski,

- Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze,

- Iwona Zielińska, redaktor naczelna „Gazety Lubuskiej",

- Grzegorz Widenka, prezes Polska Press Sp. z o.o. oddział w Zielonej Górze.

Laureaci Konkursu:

Menadżer Roku 2015 - Biznes

Andrzej Iwanicki

I miejsce

w głosowaniu Czytelników "Gazety Lubuskiej"

Menadżer Roku 2015 - Biznes

Leszek Jarząbek

II miejsce

w głosowaniu Czytelników "Gazety Lubuskiej"

Menadżer Roku 2015 - Biznes

Dawid Kaczmarek

III miejsce

w głosowaniu Czytelników "Gazety Lubuskiej"

Menadżer Roku 2015 - Instytucja

Jan Tomaszewicz

I miejsce

w głosowaniu Czytelników "Gazety Lubuskiej"

Menadżer Roku 2015 - Instytucja

Magdalena Szyszko-Graban

II miejsce

w głosowaniu Czytelników "Gazety Lubuskiej"

Menadżer Roku 2015 - Instytucja

Ewa Kubiak

III miejsce

w głosowaniu Czytelników "Gazety Lubuskiej"

Menadżer Roku 2015 - Biznes

Andrzej Iwanicki

I miejsce

w głosowaniu Kapituły

Menadżer Roku 2015 - Biznes

Grzegorz Szulc

II miejsce

w głosowaniu Kapituły

Menadżer Roku 2015 - Biznes

Michał Wrembel

III miejsce

w głosowaniu Kapituły

Menadżer Roku 2015 - Instytucja

Joanna Szymańska

I miejsce

w głosowaniu Kapituły

Menadżer Roku 2015 - Instytucja

Andrzej Okuniewicz

II miejsce

w głosowaniu Kapituły

Menadżer Roku 2015 - Instytucja

Arkadiusz Michoński

III miejsce

w głosowaniu Kapituły

Plebiscyt wspiera Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

 

Ministerstwo odpowiada na apel marszałków Polski Zachodniej

W nawiązaniu do „Apelu Marszałków Województw Polski Zachodniej w sprawie opracowania dokumentu planistycznego dotyczącego możliwości wykorzystania potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej od granic z Republiką Czeską do ujścia Morza Bałtyckiego z uwzględnienie IV klasy żeglowności Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wystosował odpowiedź w powyższej kwestii.

W piśmie czytamy, iż aktualna polityka transportowa państwa jest określona w dokumencie pod nazwą: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Przewiduje się w niej liczne działania inwestycyjne na drogach wodnych, między innymi podjęcie decyzji w sprawie budowy połączenia wodnego śródlądowego Dunaj – Odra – Łaba spełniającego wymogi co najmniej IV klasy żeglowności. Minister informuje jednocześnie, że w uzupełnieniu dokumentu resort opracowuje Program rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych, który będzie wskazywał drogi wodne istotne ze względów transportowych oraz parametry ich przebudowy. Dokument ten ma powstać w ciągu kilku następnych tygodni. Ponadto ministerstwo rozpoczęło działania zmierzające do przystąpienia do Europejskiego Porozumienia o Głównych Śródlądowych Drogach Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym. Dodatkowo Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej deklaruje podjęcie działań zmierzających do uzyskania co najmniej IV klasy żeglowności na Odrzańskiej Drodze Wodnej, aby możliwa była żegluga towarowa na całej jej długości.

Przypomnijmy, 15 stycznia br. we Wrocławiu w czasie spotkania związanego z inicjatywą „Partnerstwo-Odra" marszałkowie województw podpisali Apel w sprawie opracowania dokumentu planistycznego dla wykorzystania potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej z uwzględnieniem IV klasy żeglowności.  

- Odrzańska Droga Wodna jest unikalnym, transgranicznym ogniwem łączącym północ z południem, wschód z zachodem, wokół którego została ukształtowana sieć osadnicza makroregionu Polski Zachodniej. Podjęcie działań przygotowawczych dla urzeczywistnienia programu kompleksowej modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej docelowo do IV klasy żeglowności na całej długości rzeki, przybliży szansę na ożywienie transportu na kierunku północ-południe poprzez budowę Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, w tym udrożnienie Odry i jej pełne włączenie do sytemu śródlądowych dróg wodnych Europy i Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. (...) Zagospodarowanie i aktywizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej będzie silnym impulsem rozwojowym dla terenów przyległych. Przywrócenie i rozwój transportu wodnego na Odrzańskiej Drodze Wodnej, z wykorzystaniem śródlądowych portów rzecznych na Odrze stanowić będzie również dodatkowy impuls rozwojowy dla makroregionu Polski Zachodniej – czytamy w postulacie marszałków.

 

Moja wymarzona podróż pociągiem - KONKURS

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z naszego regionu do udziału w konkursie pod hasłem MOJA WYMARZONA PODRÓŻ POCIĄGIEM, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. - Niech Wasza kreatywność i wyobraźnia zabiorą nas w fantastyczną podróż… oczywiście koleją! – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konkurs polega na stworzeniu pracy:

 • literackiej,
 • graficznej,
 • prezentacji multimedialnej,  
 • filmu

odpowiadającej przedmiotowi konkursu.

Ocenie podlegać będą: oryginalność, komunikatywność przekazu, twórcze podejście do tematu i wyobraźnia.

Prace można nadsyłać do 29 lutego br. na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – Moja wymarzona podróż pociągiem" lub przesłać wraz z kompletem załączników na adres: konkurs@lubuskie.pl

Autorów zwycięskich prac poznamy do 31 marca br. 

Zostaną oni wyłonieni w 3 kategoriach:

najlepsza praca ucznia szkoły podstawowej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły gimnazjalnej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły średniej – I nagroda – tablet

Zobacz: regulamin konkursu

 

SZOOP dla RPO L2020 zaktualizowany

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę wprowadzająca zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dokument został przyjęty w czerwcu ubiegłego roku. Jednak proces wdrażania perspektywy finansowej na lata 2014-2020 nie został zakończony. Nadal Identyfikowane są kolejne potrzeby interesariuszy, które powinny zostać uwzględnione w dokumentach programowych. Stąd potrzeba wprowadzenia zmian w dokumencie.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 jest jednym z podstawowych dokumentów określających warunki kontraktacji środków w ramach RPO-L2020. Określa m.in podział osi priorytetowych na działania i poddziałania wraz z przypisaniem im kwot alokacji, uszczegóławia typy projektów, określa kryteria wyboru projektów, wskazuje projekty realizowane w trybie pozakonkursowym. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu. Jest tez podstawowym źródłem informacji o zasadach realizacji wsparcia dla potencjalnych beneficjentów. Zmiany w dokumencie mają na celu zwiększenie przejrzystości dokumentu oraz uszczegółowienie reguł udzielania wsparcia.

 

Pieniądze na kulturę i turystykę podzielone

We wtorek (23.02) Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury i turystyki regionalnej.

Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:

- zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznegoobejmującego kwotę przyznanej dotacji,

- zaktualizowanego harmonogramu zadania.

Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w BIP, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.

Dokumenty należy niezwłocznie przesłać na adres: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Listę dofinansowanych organizacji na www.lubuskie.pl

 

Konkurs na zadania z obszarze kultury fizyczne rozstrzygnięty

23 lutego br. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.

Do otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa lubuskiego w dniu 23 grudnia 2015 roku przystąpiło 167 organizacji pozarządowych, które złożyły 394 oferty. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości dofinansowania brano pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Oceniane było także doświadczenie i wyniki podmiotów w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie uzyskało 117 organizacji na realizację 270 zadań.

Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:

 • zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego obejmującego kwotę przyznanej dotacji,
 • zaktualizowanego harmonogramu zadania.

Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w BIP, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.

Dokumenty należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Lista dofinansowanych zadań na www.lubuskie.pl


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?