wtorek, 23 lutego 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

GZ.II.0620.1.36.2016                                                                                                                                                                                  Zielona Góra, 23.02.2016 r.
Newsletter nr 36

 


Moja wymarzona podróż pociągiem - KONKURS

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z naszego regionu do udziału w konkursie pod hasłem MOJA WYMARZONA PODRÓŻ POCIĄGIEM, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. - Niech Wasza kreatywność i wyobraźnia zabiorą nas w fantastyczną podróż… oczywiście koleją! – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konkurs polega na stworzeniu pracy:

  • literackiej,
  • graficznej,
  • prezentacji multimedialnej,  
  • filmu

odpowiadającej przedmiotowi konkursu.

Ocenie podlegać będą: oryginalność, komunikatywność przekazu, twórcze podejście do tematu i wyobraźnia.

Prace można nadsyłać do 29 lutego br. na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – Moja wymarzona podróż pociągiem" lub przesłać wraz z kompletem załączników na adres: konkurs@lubuskie.pl

Autorów zwycięskich prac poznamy do 31 marca br. 

Zostaną oni wyłonieni w 3 kategoriach:

najlepsza praca ucznia szkoły podstawowej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły gimnazjalnej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły średniej – I nagroda – tablet

Zobacz: regulamin konkursu

 

Poznamy najlepszych menadżerów roku 2015

Profesjonalizm, rzetelność, wiarygodność, przewidywalność i przede wszystkim skuteczność – te wszystkie cechy powinien posiadać dobry menażer. Najlepszych w swoim fachu w roku 2015 poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 24 lutego br., o godz. 12:00, w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. W uroczystości udział weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak. Organizatorem plebiscytu jest Gazeta Lubuska.

Celem Plebiscytu organizowanego przez Gazetę Lubuską jest wyłonienie w głosowaniu czytelników i internautów najlepszych menadżerów w regionie lubuskim. Zwycięzców wyłoniła także kapituła plebiscytu w składzie:

- Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego - jej imieniu udział w obradach kapituły wziął Bogdan Nowak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego,

- Władysław Dajczak, wojewoda lubuski,

- Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze,

- Iwona Zielińska, redaktor naczelna „Gazety Lubuskiej",

- Grzegorz Widenka, prezes Polska Press Sp. z o.o. oddział w Zielonej Górze.

Podczas uroczystej gali, 24 lutego poznamy laureatów w dwóch kategoriach:

Menadżer roku 2015 – Instytucja

Menadżer roku 2015 – Biznes

Plebiscyt wspiera Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

 

Razem twórzmy tarczę przeciw przemocy!

23 lutego br. Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw obchodzonego w Polsce w dniach 22-27 lutego 2016 roku odbywa się Konferencja pt." Alians służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w powiecie zielonogórskim". - Tylko wspólne działanie i partnerstwo pozwoli skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Razem twórzmy tarczę przeciw przemocy – apelowała otwierając konferencję marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konferencja ma na celu przybliżenie problematyki współdziałania organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania oraz organów samorządowych i administracji rządowej na terenie powiatu zielonogórskiego w stosowaniu instytucji pomocowych dla ofiar przemocy domowej. - Temat dzisiejszego spotkania jest niezwykle ważny dla regionu lubuskiego. Mogę śmiało powiedzieć, że polityka społeczna jest jednym z naszych priorytetów. Mamy podstawy ustawowe, aktualną strategię w zakresie polityki społecznej. Jednym z najważniejszych programów, który realizujemy w regionie lubuskim w ramach polityki społecznej jest program przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaznaczyła marszałek. Elżbieta Anna Polak podkreślała jednocześnie, że aby skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie niezbędna jest współpraca wielu instytuji, ale także serce i wrażliwość. - Instytucje powinny ze sobą współpracować, potrzeba partnerstwa i nic nam się nie uda na podstawie samego prawa, jeżeli nie będzie współdziałania i serca do tych spraw. W tym łańcuchu instytucji potrzebny jest także sąsiad – trzeba mieć oko na te sprawy i wyczulenie. Uczmy się razem wrażliwości, bo samo prawo nie załatwi sprawy i nie rozwiąże problemu przemocy w rodzinie - dodała.

Podczas spotkania omówione zostaną role i zadania prokuratora oraz sędziego w zakresie przestępstw z użyciem przemocy, w tym przemocy w rodzinie oraz uprawnienia podmiotów w realizowaniu procedury Niebieskiej Karty, zarówno na terenie województwa lubuskiego jaki i powiatu zielonogórskiego. Wskazane zostaną ponadto procedury postępowania w przypadku ujawnienia w placówkach oświatowych faktu krzywdzenia dzieci w domu i szkole oraz środki wychowawcze i poprawcze jakimi dysponuje szkoła oraz sąd rodzinny i nieletnich w tego typu sprawach.

Współorganizatorami konferencji są Prokuratura Rejonowa i Okręgowa w Zielonej Górze z Prezydentem Miasta Zielonej Góry oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele między innymi Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Urzędu Marszałkowskiego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ROPS, OPS, PCPR , KMP w Zielonej Górze , Dyrektorzy Szkół.

Lubuska Niebieska Tarcza

Idea programu Lubuska Niebieska Tarcza zrodziła się w efekcie dwóch, tylko z pozoru wykluczających się, ale na pewno skrajnych, odczuć: bezsilności i jednocześnie potrzeby działania.

Bezsilność bardzo często towarzyszy prokuratorowi nawet wówczas, kiedy pomimo skierowania aktu oskarżenia przeciwko sprawcy przemocy domowej, ofiary nadal pozostają w sieci toksycznych zależności od sprawcy. Interwencja kryzysowa związana z postępowaniem karnym jest tylko przejściowym rozwiązaniem skomplikowanej sytuacji ofiary. Kara dla sprawcy, choćby była bardzo surowa, nie rozwiąże problemów mieszkaniowych, socjalnych, a przede wszystkim mentalnych, osób dotkniętych przemocą.

Beznadziejność sytuacji, w jakiej znalazły się ofiary, rodzi potrzebę działania, a raczej współdziałania. Potrzebę szukania sojuszników, którzy przejmą z rąk prokuratora pokrzywdzonych i otoczą ich opieką.

Naturalnym sojusznikiem, w tym przypadku okazał się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze i współpracujące z nim Ośrodki Pomocy Społecznej.

Właśnie na tym forum powstał pomysł Lubuskiej Niebieskiej Tarczy, jako zintegrowany system pomocy ofiarom przemocy domowej. Zintegrowany to znaczy taki, w którym każda instytucja, zajmująca się niesieniem pomocy, będzie w ramach swoich kompetencji otaczać ofiary „tarczą" umożliwiając wyzwolenie się

z patologicznych więzów.

Dyskusja o Lubuskiej Niebieskiej Tarczy pokazuje, że zintegrowany system pomocy może obejmować policję, prokuraturę, sądy i ośrodki pomocy społecznej. W ramach systemu istotną rolę odgrywają również urzędy pracy, zakłady opieki zdrowotnej, poradnie, szkoły czy inne instytucje i stowarzyszenia, których działalność nie jest bezpośrednio skoncentrowana na pokrzywdzonych przestępstwem.

Współdziałanie wymienionych podmiotów stanowi siłę Tarczy , która nie tylko chroni ofiary przemocy domowej, ale także pozwala im na wyzwolenie się z toksycznych zależności.

 

 

SZOOP dla RPO L2020 zaktualizowany

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę wprowadzająca zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dokument został przyjęty w czerwcu ubiegłego roku. Jednak proces wdrażania perspektywy finansowej na lata 2014-2020 nie został zakończony. Nadal Identyfikowane są kolejne potrzeby interesariuszy, które powinny zostać uwzględnione w dokumentach programowych. Stąd potrzeba wprowadzenia zmian w dokumencie.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 jest jednym z podstawowych dokumentów określających warunki kontraktacji środków w ramach RPO-L2020. Określa m.in podział osi priorytetowych na działania i poddziałania wraz z przypisaniem im kwot alokacji, uszczegóławia typy projektów, określa kryteria wyboru projektów, wskazuje projekty realizowane w trybie pozakonkursowym. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu. Jest tez podstawowym źródłem informacji o zasadach realizacji wsparcia dla potencjalnych beneficjentów. Zmiany w dokumencie mają na celu zwiększenie przejrzystości dokumentu oraz uszczegółowienie reguł udzielania wsparcia.

 

Pieniądze na kulturę i turystykę podzielone

We wtorek (23.02) Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury i turystyki regionalnej.

Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:

- zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznegoobejmującego kwotę przyznanej dotacji,

- zaktualizowanego harmonogramu zadania.

Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w BIP, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.

Dokumenty należy niezwłocznie przesłać na adres: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Listę dofinansowanych organizacji na www.lubuskie.pl

 

Konkurs na zadania z obszarze kultury fizyczne rozstrzygnięty

23 lutego br. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.

Do otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa lubuskiego w dniu 23 grudnia 2015 roku przystąpiło 167 organizacji pozarządowych, które złożyły 394 oferty. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości dofinansowania brano pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Oceniane było także doświadczenie i wyniki podmiotów w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie uzyskało 117 organizacji na realizację 270 zadań.

Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:

  • zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego obejmującego kwotę przyznanej dotacji,
  • zaktualizowanego harmonogramu zadania.

Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w BIP, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.

Dokumenty należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Lista dofinansowanych zadań na www.lubuskie.pl

 

Urszula Dudziak „Artystką dla Pokoju"!

Urszula Dudziak odebrała w Paryżu nominację "Artysty dla Pokoju", czyli ambasadora UNESCO. Po raz pierwszy tytuł ten przyznano artyście z krajów Europy wschodniej i w dodatku, kobiecie. Lubuszanka uhonorowana została za wkład w budowanie publicznej świadomości znaczenia edukacji, a także za zaangażowanie w promocję praw kobiet, różnorodności kulturowej i edukacji artystycznej. Jako ambasadorka wesprze m.in. działania Organizacji na rzecz edukacji młodzieży w Kenii i Tanzanii, a także promowanie różnorodności kulturowej w tym kraju.

Paryską galę poprowadziła dyrektor generalna tej UNESCO Irina Bokova. Po uroczystości odbył się krótki koncert z udziałem artystki.

„Artysta dla pokoju"

To międzynarodowy program zainicjowany w 1995 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), skupiający artystów wyróżnionych za działania na rzecz pokoju, pojednania pomiędzy narodami oraz tolerancji.

Tytułem „Artysty dla Pokoju" UNESCO zostali dotychczas uhonorowani m.in.: World Orchestra for Peace, Céline Dion (Kanada), Sarah Brightman (Wielka Brytania), Marcus Miller (USA), Danilo Pérez (Panama), Marina Nicolesco (Rumunia), Eijin Nimura (Japonia), Jordi Savall (Hiszpania), Zaha Hadid (Wielka Brytania) oraz Gong Li (Chiny).

URSZULA DUDZIAK

To czołowa postać współczesnej wokalistyki. Znana na całym świecie wokalistka jazzowa pochodzi ze Straconki, dzisiejszej dzielnicy Bielsko-Białej. W dzieciństwie mieszkała również w Gubinie i Zielonej Górze. Działalność sceniczną rozpoczęła od współpracy z Krzysztofem Komedą, ale prawdziwą popularność zyskała pod koniec lat 60. Przełomowy był dla niej 1973 r., który był początkiem jej kariery w Stanach Zjednoczonych. Grała i śpiewała z najlepszymi muzykami (Archie Shepp, Lester Bowie, Chick Corea, Herbie Hancock, Bobby Mc Ferrin, Sting), co w połączeniu z wydaną płytą "Fusion" dało jej tytuł Śpiewaczki Roku 1979 przyznawanego przez "Los Angeles Times". Urszula Dudziak ma na swoim koncie ok. 50 wydanych płyt. Jej album "Newborn Light", nagrany z Adamem Makowiczem dla amerykańskiej firmy płytowej Columbia otrzymał w prestiżowym amerykańskim magazynie "Down Beat" maksymalną ocenę pięciu gwiazdek.Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?