poniedziałek, 22 lutego 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 GZ.II.0620.1.35.2016                                                                                                                                                                                      Zielona Góra, 22.02.2016 r.Newsletter nr 35

 

 

Stop przemocy w rodzinie!

23 lutego br., o godz. 9.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się Konferencja pt."Alians służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w powiecie zielonogórskim" współorganizowana przez Prokuraturę Rejonową i Okręgową w Zielonej Górze z Prezydentem Miasta Zielonej Góry oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw obchodzonego w Polsce w dniach 22-27 lutego 2016 roku. W konferencji udział weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konferencja ma na celu przybliżenie problematyki współdziałania organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania oraz organów samorządowych i administracji rządowej na terenie powiatu zielonogórskiego w stosowaniu instytucji pomocowych dla ofiar przemocy domowej.

Podczas spotkania omówione zostaną role i zadania prokuratora oraz sędziego w zakresie przestępstw z użyciem przemocy, w tym przemocy w rodzinie oraz uprawnienia podmiotów w realizowaniu procedury Niebieskiej Karty, zarówno na terenie województwa lubuskiego jaki i powiatu zielonogórskiego. Wskazane zostaną ponadto procedury postępowania w przypadku ujawnienia w placówkach oświatowych faktu krzywdzenia dzieci w domu i szkole oraz środki wychowawcze i poprawcze jakimi dysponuje szkoła oraz sąd rodzinny i nieletnich w tego typu sprawach.

Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele między innymi Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Urzędu Marszałkowskiego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ROPS, OPS, PCPR , KMP w Zielonej Górze , Dyrektorzy Szkół.

Lubuska Niebieska Tarcza

Idea programu Lubuska Niebieska Tarcza zrodziła się w efekcie dwóch, tylko z pozoru wykluczających się, ale na pewno skrajnych, odczuć: bezsilności i jednocześnie potrzeby działania.

Bezsilność bardzo często towarzyszy prokuratorowi nawet wówczas, kiedy pomimo skierowania aktu oskarżenia przeciwko sprawcy przemocy domowej, ofiary nadal pozostają w sieci toksycznych zależności od sprawcy. Interwencja kryzysowa związana z postępowaniem karnym jest tylko przejściowym rozwiązaniem skomplikowanej sytuacji ofiary. Kara dla sprawcy, choćby była bardzo surowa, nie rozwiąże problemów mieszkaniowych, socjalnych, a przede wszystkim mentalnych, osób dotkniętych przemocą.

Beznadziejność sytuacji, w jakiej znalazły się ofiary, rodzi potrzebę działania, a raczej współdziałania. Potrzebę szukania sojuszników, którzy przejmą z rąk prokuratora pokrzywdzonych i otoczą ich opieką.

Naturalnym sojusznikiem, w tym przypadku okazał się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze i współpracujące z nim Ośrodki Pomocy Społecznej.

Właśnie na tym forum powstał pomysł Lubuskiej Niebieskiej Tarczy, jako zintegrowany system pomocy ofiarom przemocy domowej. Zintegrowany to znaczy taki, w którym każda instytucja, zajmująca się niesieniem pomocy, będzie w ramach swoich kompetencji otaczać ofiary „tarczą" umożliwiając wyzwolenie się z patologicznych więzów.

Dyskusja o Lubuskiej Niebieskiej Tarczy pokazuje, że zintegrowany system pomocy może obejmować policję, prokuraturę, sądy i ośrodki pomocy społecznej. W ramach systemu istotną rolę odgrywają również urzędy pracy, zakłady opieki zdrowotnej, poradnie, szkoły czy inne instytucje i stowarzyszenia, których działalność nie jest bezpośrednio skoncentrowana na pokrzywdzonych przestępstwem.

Współdziałanie wymienionych podmiotów stanowi siłę Tarczy, która nie tylko chroni ofiary przemocy domowej, ale także pozwala im na wyzwolenie się z toksycznych zależności.


„Lubuska Dolina Krzemowa"? UZ robi pierwszy krok

Uniwersytet Zielonogórski podpisał dziś (22.02) umowę o współpracy z niemieckim instytutem IHP GmbH – Innovations for High Performance Microelectronics. Ceniony ośrodek ma swoją siedzibę we Frankfurcie nad Odrą i specjalizuje się m.in. w badaniu systemów komunikacyjnych. Placówka zatrudnia kilkuset specjalistów i dysponuje rocznym budżetem na poziomie 45 mln euro. - Ta współpraca przyczyni się do wykorzystania potencjału naukowego naszego regionu. Pobudzi rozwój technologiczny i przemysłowy – mówiła Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa, która wzięła udział w spotkaniu odbywającym się w rektoracie UZ.

Niemiecki instytut prowadzi prace w zakresie systemów elektronicznych opartych na technologii krzemowej, układach wysokiej częstotliwości oraz technologiach na potrzeby komunikacji bezprzewodowej i szerokopasmowej. Do priorytetów ośrodka zaliczają się badania, których wyniki znajdą swoje zastosowanie m.in. w telekomunikacji, w przemyśle półprzewodnikowym, motoryzacji, w przemyśle lotniczym, telemedycynie i automatyce. IHP pełni również rolę centrum doskonałości w zakresie technologii półprzewodnikowych opartych na krzemie i germanie.

- To dla nas bardzo ważna umowa, która świadczy o miejscu, jakie Uniwersytet Zielonogórski zajmuje na mapie naszego regionu – zapewniał rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński.

Do istotnych funkcji IHP można zaliczyć także rolę łącznika między środowiskiem akademickim a przemysłem, jaką pełni instytut. Szczególnie ważne w tej współpracy są tzw. "Joint Labs" ("wspólne laboratoria") tworzone zarówno z uniwersytetami i wyższymi szkołami technicznym regionu Berlin-Brandenburg jak też z uczelniami zagranicznymi, np. z Politechniką Poznańską.

- Za sprawą Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 do naszego województwa trafi 906 mln euro. Z tego 30 procent ma być przeznaczone m.in. na badania, rozwój i innowacje. Te środki mają pomóc w zbliżeniu do siebie świata nauki i przemysłu. Wierzę, że umowa podpisana przez UZ i IHP, przyczyni się do osiągnięcia tego celu i przyniesie wiele korzyści – przekonywała Alicja Makarska.

IPH i UZ mają współpracować w 4 sektorach. Jednym z nich będzie prowadzenia wspólnych prac badawczych w zakresie bezprzewodowych sieci sensorowych. Istotna będzie również wspólna działalność dydaktyczna m.in. prowadzenia wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych przez pracowników naukowych IHP na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ z wykorzystaniem bazy sprzętowej IHP. Ponadto studenci UZ otrzymają możliwość praktyk, a także realizacji prac dyplomowych w niemieckim instytucie.

- Naszym partnerom stawiamy wysokie wymagania. Uniwersytet Zielonogórski je spełnia. Po naszej współpracy oczekujemy dobrych, innowacyjnych projektów, zarówno tych badawczych, jak i dydaktycznych. Dzięki, tego rodzaju współpracy, chcemy także skorzystać z możliwości aplikowania o pieniądze z Unii Europejskiej - tłumaczył prof. Bernd Tillack, Dyrektora technicznego IHP.

Umowa została podpisana na 3 lata.

 

Rozmowy w Senacie w sprawie Akademii Gorzowskiej

Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się w Senacie RP z prof. Aleksandrem Bobko, Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozmowa dotyczyła powołania Akademii Gorzowskiej, a uczestniczyli w niej także lubuscy senatorowie: dr hab. Waldemar Sługocki i Władysław Komarnicki. – Konsekwentnie realizujemy wolę Sejmiku Woj. Lubuskiego wyrażoną w stanowisku w sprawie utworzenia Akademii Gorzowskiej. Celem jest podniesienie jakości kształcenia w regionie i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy – podkreśla marszałek.

Przypomnijmy, że samorząd województwa od trzech lat zabiega o utworzenie Akademii Gorzowskiej. Poniżej prezentujemy kalendarium podejmowanych działań:

22 maja 2013 r.

Spotkanie z poseł na Sejm RP Krystyna Sibińską. Marszałek wyraziła poparcie dla powstania Akademii Gorzowskiej oraz potwierdziła, że projekt ten jest wpisany do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

3 lipca 2013 r.

Spotkanie w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w którym uczestniczył wicemarszałek Maciej Szykuła. W spotkaniu uczestniczyli także Rektor PWSZ w Gorzowie Wlkp. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Rektor AWF w Poznaniu Jerzy Smorawiński, Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, wicewojewoda Jan Świrepo, Radny Sejmiku Województwa Mirosław Marcinkiewicz, posłowie Krystyna Sibińska i Witold Pahl, Przewodniczący Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański oraz Bogna Ferensztajn, Lubuski Kurator Oświaty. Wicemarszałek zadeklarował wsparcie projektu ze środków unijnych oraz wsparcie merytoryczne

17 marca 2014 r.

Otwarte spotkanie z zarządem województwa w PWSZ w Gorzowie Wlkp. – deklaracja wsparcia powołania Akademii Gorzowskiej

23 maja 2014 r.

Spotkanie s prof. Jerzym Smorawińskim, Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Rozmowa dotyczyła przyszłości uczelni w Gorzowie, gdzie mieści się Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej, a także rozliczenia projektów unijnych realizowanych w tej perspektywie.

11 grudnia 2014 r.

Spotkanie, w którym uczestniczyli w nim: Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego, rektor PWSZ w Gorzowie Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Roman Gawroniak, kanclerz PWSZ, senator RP Helena Hatka, poseł Krystyna Sibińska, prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki oraz Arkadiusz Wołoszyn z PWSZ w Gorzowie. Informacja, dot. możliwości zwiększenia dofinansowania dla projektu utworzenia Akademii w ramach LRPO, pod warunkiem zawarcia porozumienia między PWSZ w Gorzowie Wlkp. oraz AWF z Poznania.

9 stycznia 2015 r.

Spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członek zarządu Alicji Makarskiej z prof. Jerzym Smorawińskim – rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu dot. porozumienia z PWSZ.

2 lutego 2015 r.

Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie utworzenia Akademii Gorzowskiej

Treść stanowiska:  

Realizując cel operacyjny Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego " Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie go do potrzeb regionalnego runku pracy", koniecznym jest zapewnienie warunków dla utworzenia Akademii Gorzowskiej w Gorzowie Wlkp. o profilu zgodnym z celami rozwojowymi województwa.

Akademia Gorzowska będzie utworzona w oparciu o Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Uczelnie są zobowiązane do zawarcia stosownego porozumienia, określenia szczegółowych warunków finansowych i organizacyjnych planowanej inicjatywy, w celu opracowania odpowiednich aktów prawnych w ramach współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiotowej sprawie. Sejmik apeluje o niezwłoczne osiągnięcie porozumienia i uwzględnienie racji obu stron procesu. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest zakończenie do dnia 30 września 2015 roku projektu "Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp., przy ul. Orląt Lwowskich 4-6", który uzyskał dofinansowanie z LRPO w wysokości 17 mln 740 zł.

Akademia Gorzowska przejmuje zobowiązania PWSZ w Gorzowie Wlkp. i WZKF AWF w Poznaniu oraz zobligowana jest do osiągnięcia wskaźników rezultatu zwiększenia liczby studentów, zachowania trwałości projektu i wykorzystania infrastruktury dofinasowanej z LRPO.

Sejmik Województwa Lubuskiego deklaruje wsparcie finansowe procesu tworzenia Akademii Gorzowskiej z budżetu Województwa w tym i kolejnych latach. Zwraca się także z apelem do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o pomoc finansową w współfinansowaniu określonych zadań procesu połączeniowego i powstania nowej uczelni w tym mieście. Sejmik apeluje do Parlamentarzystów Województwa Lubuskiego o zainicjowanie bez zbędnej zwłoki, procesu legislacyjnego niezbędnego do utworzenia Akademii Gorzowskiej.

16 kwietnia 2015 r.

Oświadczenie w sprawie porozumienia dotyczącego utworzenia Akademii Gorzowskiej

(..)Akademia Gorzowska ma szanse zaistnienia wówczas, gdy obie uczelnie będą działać zgodnie w tym samym celu, czego dowodem miał być wspólny wypracowany przez obie strony projekt porozumienia.

29 kwietnia 2015 r.

W siedzibie filii AWF w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja prasowa z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak, rektor PWSZ w Gorzowie Wlkp. prof. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej oraz rektora AWF w Poznaniu prof. Jerzego Smorawińskiego w sprawie porozumienia na rzecz utworzenia Akademii Gorzowskiej. - Jest dobra wola obu środowisk dla utworzenia Akademii Gorzowskiej i dokończenia projektu. Strony chcą rozmawiać – posumowała spotkanie marszałek Polak.

28 grudnia 2015 r.

Przed rozpoczęciem XVI Sesji Sejmiku w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: marszałek Elżbieta Anna Polak, przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz oraz radny Tomasz Możejko. Jeden z tematów dotyczył   Akademii Gorzowskiej. - Czas na wspólne działania – bardzo intensywne – mówiła Elżbieta Anna Polak. Na ten w budżecie województwa zabezpieczone zostały środki w wysokości 0,5 mln zł.

11 stycznia 2016 r.

Pierwsze spotkanie zarządu województwa z Lubuskim Zespołem Parlamentarnym nowej kadencji. Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że samorząd województwa przeznaczył już bardzo duże środki na dostosowanie bazy dydaktycznej. Ponadto w tegorocznym budżecie również zaplanowano środki na działania zmierzające do utworzenia Akademii. Swoje poparcie dla utworzenia Akademii Gorzowskiej wyraził także prof. Jerzy Smorawiński, rektor AWF w Poznaniu. - Akademia Gorzowska to bardzo słuszna droga, ponieważ potrzebne jest stworzenie silnego ośrodka naukowo- dydaktycznego w północnej części regionu. To ważne dla zrównoważonego rozwoju – podkreślał.

 

Moja wymarzona podróż pociągiem - KONKURS

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z naszego regionu do udziału w konkursie pod hasłem MOJA WYMARZONA PODRÓŻ POCIĄGIEM, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. - Niech Wasza kreatywność i wyobraźnia zabiorą nas w fantastyczną podróż… oczywiście koleją! – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konkurs polega na stworzeniu pracy:

  • literackiej,
  • graficznej,
  • prezentacji multimedialnej,  
  • filmu

odpowiadającej przedmiotowi konkursu.

Ocenie podlegać będą: oryginalność, komunikatywność przekazu, twórcze podejście do tematu i wyobraźnia.

Prace można nadsyłać do 29 lutego br. na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – Moja wymarzona podróż pociągiem" lub przesłać wraz z kompletem załączników na adres: konkurs@lubuskie.pl

Autorów zwycięskich prac poznamy do 31 marca br. 

Zostaną oni wyłonieni w 3 kategoriach:

najlepsza praca ucznia szkoły podstawowej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły gimnazjalnej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły średniej – I nagroda – tablet

Zobacz: regulamin konkursu


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?