piątek, 19 lutego 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.34.2016                                                                                Zielona Góra, 19.02.2016 r.

Newsletter nr 34

 

 


Obradowała kapituła Złotych Anten

19 lutego br. obradowała Kapituła Konkursu Złotych i Kryształowych Anten Świata Telekomunikacji Mediów. Jej członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak – laureatka Złotej Anteny w kategorii Człowiek Roku 2013. Marszałek otrzymała wyróżnienie za to, że „jako pierwszy marszałek z odwagą i sukcesem konsekwentnie realizuje ideę cyfryzacji województwa". Nominowana przez nią w ubiegłym roku fundacja WOŚP, na czele której stoi Jurek Owsiak otrzymała statuetkę Kryształowej Anteny. Laureatów tegorocznej edycji poznamy podczas wielkiej gali 30 marca br.

Konkurs Złotych i Kryształowych Anten ma na celu uhonorowanie najlepszych firm, produktów, usług raz wybitnych jednostek, mających znaczący wpływ na kształt i rozwój rynku telekomunikacyjnego i mediów w Polsce. Na wniosek marszałek Polak kapitula w przyszłym roku utworzy nową kategorię Debiut Roku, która da także szansę na nagrodę młodym firmom.

W kapitule konkursu zasiadają osoby cieszące się autorytetem i uznaniem w polskim środowisku telekomunikacyjno-mediowym oraz osoby, które w latach poprzednich zostały laureatami Konkursu.  

Marszałek Elżbieta Anna Polak została laureatką Złotej Anteny w Kategorii Człowiek Roku 2013. Uhonorowana została za to, że jako pierwszy marszałek z odwagą i sukcesem konsekwentnie realizuje ideę cyfryzacji województwa.

Dzięki inicjatywie marszałek Elżbiety Anny Polak w województwie lubuskim zrealizowanych zostało szereg projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego, związanych z e-zdrowiem, e-administracją, e-edukacją, czy z e-integracją. W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizowany został projekt  Szerokopasmowe Lubuskie, dotyczący budowy sieci szkieletowej oraz dystrybucyjnej na tzw. „obszarach białych",  tzn. takich, gdzie występuje całkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktów dystrybucyjnych), niezbędnej do zapewnienia dostępu do Internetu mieszkańcom na danym terenie. Obejmuje on 329 miejscowości na terenie całego województwa i ponad 1.400 km szerokopasmowej sieci internetowej. Projekt współfinansowany był ze środków unijnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Łączna wartość projektu to 152 mln zł, w tym dofinansowanie z LRPO to 51 mln zł. Realizatorem inwestycji była firma Orange Polska, która za realizację projektu otrzymała Złotą Antenę w  2014 roku.


Rozmowy w Senacie w sprawie Akademii Gorzowskiej
Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się w Senacie RP z prof. Aleksandrem Bobko, Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie dotyczyło powołania Akademii Gorzowskiej. W spotkaniu uczestniczyli także lubuscy senatorowie: dr hab. Waldemar Sługocki i Władysław Komarnicki. – Konsekwentnie realizujemy wolę Sejmiku Woj. Lubuskiego wyrażoną w stanowisku w sprawie utworzenia Akademii Gorzowskiej. Celem jest podniesienie jakości kształcenia w regionie i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy – podkreśla marszałek. Więcej na www.lubuskie.pl

 

Ekoinnowacje w Lubuskiem

W czwartek, 18 lutego br. gości marszałek Elżbiety Anny Polak byli Grzegorz Szulc, prezes ITEO Sp. z o.o., prof. Peter Bollinger, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński oraz dr inż. Roman Kielec, prezes PNT UZ. Tematem rozmowy było pozyskiwanie energii odnawialnej, realizacja projektu LUKON oraz możliwość finansowania inwestycji w tym zakresie ze środków Unii Europejskiej, a także kwestia klinik kontenerowych, które mogłyby pełnić rolę ośrodka szkolenia symulacyjnego dla studentów kierunku lekarskiego.

Spotkanie dotyczyło m.in. projektu LUKON - Lubuskiego Konsorcjum Innowacyjnych Technologii Energii Odnawialnych. Projekt zakłada połączenie kilku zakładów (technologii), które ściśle ze sobą współpracują: biogazownia, zakład produkcji peletu lub nawozu, stacja hodowli alg, instalacja PV ze stacją akumulatorów, wytłaczarka oleju i lipidów, separator masy pofermentacyjnej, suszarnia. LUKON realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. W ramach projektu na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie powstanie m.in. biogazownia oraz farma fotowoltaiczna. Firma zakupiła od uniwersytetu 12 ha ziemi. Będzie na niej uprawiała algi, które posłużą jako wsad do biogazowni. Po przeprowadzeniu ich fermentacji oraz spaleniu powstanie energia elektryczna oraz cieplna.

Firma ITEO specjalizuje się w innowacyjnych technikach energii odnawialnej. Wprowadzając najnowsze rozwiązania i innowacyjną technologię w dziedzinie energii odnawialnej, współpracuje z wieloma zaprzyjaźnionymi firmami na polskim i niemieckim rynku branży ekologicznej. Wraz z partnerami z Europy Zachodniej: Biogas Hochreiter GmbH, Planungs Biuro Sewald GmbH & Co.KG, SAO GmbH, Carbotech GmbH i wielu innymi oferuje pełen wachlarz usług w zakresie: planowania, organizowania, koordynacji i nadzoru budowy, wykonawstwa zaprojektowanych obiektów, dostawę technologii i urządzeń, uruchomienia i nadzór nad ich eksploatacją.

Obecnie ITEO realizuje kilka obiektów biogazowych i farm fotowoltaicznych. W przypadku biogazowni są to obiekty, w których wprowadzono wysoki stopień innowacyjności z wykorzystaniem wytworzonej energii powstałej z biogazu.

Nowoczesne technologie dla zdrowia

prof. Peter Bollinger zaprezentował koncepcję dotyczącą zdrowia i technologii medycznych. Przedstawił możliwości budowy kliniki kontenerowej, która mogłaby pełnić role ośrodka szkolenia symulacyjnego studentów kierunku lekarskiego. Można ją wybudować w ciągu 3 tygodni i może być przeniesiona lub rozbudowa w łatwy sposób. Marszalek wskazała, ze w dziedzinie dotyczącej zdrowia to najważniejsze inwestycje w najbliższym okresie to budowa radioterapii w Gorzowie Wlkp., budowa Centrum Matki i Dziecka w Zielonej Górze oraz utworzenie Centrum Symulacji Medycznej na potrzeby kierunku lekarskiego.

Lubuskie stawia na innowacje

Lubuskie w nowej perspektywie stawia na innowacje. W Regionalnym Programie Operacyjnym są środki na efektywność energetyczną i gospodarkę niskoemisyjną. Dofinansowanie takich projektów możliwe jest w ramach Osi Priorytetowych:

OP1: Gospodarka i Innowacje (29,7% alokacji – 193,7 mln euro) – w ramach tej osi realizowane będą projekty naukowo-badawcze mające na celu wzmocnienie regionalnej gospodarki o nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Działania podejmowane w tym zakresie powinny nierozerwanie łączyć się z biznesem (przedsiębiorcy, instytucje świadczące usługi B+R)

OP3: Gospodarka niskoemisyjna (16,5% alokacji – 108 mln euro) – celem głównym działań w tej osi jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej.

 

Lubuskie stawia na przedsiębiorczość

Inwestycje w kapitał ludzki, budowanie innowacyjności, wykorzystanie środków unijnych oraz współpraca na rzecz rozwoju gospodarczego regionu lubuskiego to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z lubuskimi przedsiębiorcami. - Zadaniem samorządu jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, ale rozwój gospodarczy zależy od was - przedsiębiorców – mówiła podczas spotkania marszałek. Spotkanie rozpoczęło także przygotowania do Lubuskiego Kongresu Gospodarczego, który zaplanowano na 30 marca.

Porozmawiajmy o lubuskiej gospodarce

Przygotowania do Lubuskiego Kongresu Gospodarczego, który planowany jest na 30 marca były jednym z tematów spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z lubuskim przedsiębiorcami. - Zrobiliśmy rzetelną diagnozę potencjału eksportowego i inwestycyjnego i chcemy to zaprezentować obecnym i przyszłym inwestorom. Chcemy w szerszym kontekście pokazać możliwości makroekonomiczne regionu, a także porozmawiać o rozwoju gospodarczym regionu. Udało mi się zaprosić europosła Dariusza Rosatiego, który zainspirował mnie artykułem, który popełnił dla Gazety Wyborczej. Prezentuje w nim perspektywy dla polskiej i europejskiej gospodarki – wyjaśniła marszałek. - Chciałabym aby kongres gospodarczy spełniał oczekiwania naszych firm i gości – dodała.

Elżbieta Anna Polak zaprezentowała także działania samorządu województwa prowadzone na rzecz rozwoju gospodarczego. Podkreśliła sukcesy samorządu województwa, istotne z punktu widzenia przedsiębiorców: dostępność transportowa, cyfryzacja, spadek bezrobocia, wzrost PKB, wzrost importu i eksportu (przewaga eksportu nad importem oznacza, że region się rozwija). Zaprezentowała także plany na przyszłość. - Ten rok należy do was - przedsiębiorców. 2016 rok to budowanie dobrych relacji i podstaw do budowania gospodarki innowacyjnej – podkreślała. Zobacz prezentację

Uczestnicy spotkania byli pozytywnie zaskoczeni ilością podjętych inicjatyw. - Bardzo ważne jest, aby przedsiębiorcy obserwowali otoczenie i środowisko. Mimo iż nie uczestniczymy w życiu środowiskowym, ale dotyka nas to co robią ci, którzy regionem rządzą, kiedy musimy coś zrobić i współpracować – wyjaśniła Maria Wegner, Dyrektor Handlowy firmy Kronopol Sp. z o.o.

- Oddziaływanie samorządu jest potężne, jest interwencja i możliwości, ale musi być partnerstwo, trzeba się komunikować, rozmawiać, to wszystko trzeba robić razem – przekonywała w odpowiedzi marszałek.

Stawiamy na wykwalifikowana kadrę

Głównym problemem, jaki wskazywali uczestnicy spotkania jest brak wykwalifikowanej kadry, a czasem po prostu brak rąk do pracy. Agnieszka Tront-Stefańczuk z firmy NORD podkreślała, że kapitał ludzki jest obecnie ograniczeniem rozwoju regionu. – Infrastruktura się pięknie rozwija, więc cieszę się, że są środki na szkolenia zawodowe. Tu jest potrzebna praca u podstaw. To wymaga dużego zaangażowania na etapie szkolnictwa nawet gimnazjalnego, aby na tym poziomie przekazać informacje, żeby szkolić się w konkretnym zawodzie. Nie tylko chodzi o wykształcenie wyższe, ale właśnie o średnie szkolnictwo. My przedsiębiorcy także nie możemy unikać odpowiedzialności. Jednak potrzebujemy wsparcia ze szkół. Jesteśmy także chętni do szkolenia nauczycieli zawodu. Cieszę się ze są pieniądze zarezerwowane na ten cel i mam nadzieję, że zostaną dobrze zagospodarowane – wyjaśniła. Marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała, że przygotowywany jest projekt systemowy mający na celu zmianę podejścia do szkolnictwa zawodowego. - Myślę, że jesteśmy przygotowani do zmiany myślenia o szkolnictwie zawodowym. Mamy rozwiązanie tego problemu, to jest projekt systemowy obejmujący szkolnictwo zawodowe. Stawiamy na edukację praktyczną i zawodową. Będą na ten cel skierowane duże pieniądze. Liczę na to, że te pieniądze nie zostaną zmarnowane. To wszystko zależy od nas – wyjaśniła marszałek.

Sami przedsiębiorcy zapewniali o chęci współpracy w tym zakresie. Prezes firmy Mazel Henryk Mazurkiewicz przedstawił koncepcję kompleksowych szkoleń dla branży energetycznej. -Skorzystaliśmy dwóch działań ramach poprzedniej perspektywy unijnej i przyniosło nam to szereg korzyści. Chcielibyśmy wspólnie z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie rozpocząć duży projekt szkolenia elektryków na różnych poziomach. Chcielibyśmy także stworzyć Centrum Szkoleniowe. Nasza inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby branży elektroenergetycznej – wyjaśnił. - I to jest właśnie ta zmiana w podejściu do nowej perspektywy, o którą nam chodzi. Szkolenia pod potrzeby przedsiębiorców – odpowiedziała marszałek.

O tym jak ważne jest elastyczne podejście i otwartość na zmieniającą się rzeczywistość mówił z kolei Zbigniew Rudowicz, reprezentujący Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o z Gorzowa Wlkp. – Nasza firma bardzo długo opierała się o umiejętności techniczne pracowników i stosunkowo tanią siłę roboczą. Zaczęliśmy jednak dochodzić do takiego stanu, że siła robocza przestała być tania, więc przestał to być nasz atut. Więc staraliśmy się rozwijać możliwości technicznie. Zaczęliśmy się starać o środki pomocowe. Dostaliśmy bardzo duże wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji pracowników. Doszkoliliśmy kadrę, tak byśmy mogli współpracować z dużymi koncernami. Zmodernizowaliśmy linie produkcyjne. Dzięki temu możemy współpracować m.in. z firmą Michelin. Teraz weszliśmy w prace badawcze. Opracowaliśmy pewien pomysł, otrzymaliśmy dofinansowanie z projektu „Patent plus" realizowanego przez Centrum Rozwoju, na opatentowanie naszego pomysłu w Europie. Te środki pomocowe mocno wspierają firmy i popychają je do przodu – zaznaczył.

Podczas spotkania zwrócono także uwagę na istotną rolę parków technologicznych. - Ważne jest wspólne działanie parków. I w tym wspólnym działaniu każdy może znaleźć coś dla siebie. Parki mają też siłę oddziaływania w kierunku edukacji zawodowej, bo poszczególne firmy nie mają takiej siły. Jednak jako organizacje występujemy jako zupełnie inne podmioty, jeżeli chodzi o organizację. Namawiam: inwestujmy w parki! – podkreślał Andrzej Graczykowski, przedstawiciel Lubuskiego Klastra Metalowego - Członek Rady Nadzorczej Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego.

Lubuskie - region z potencjałem

Podczas spotkania podkreślano istotę promocji regionu w kontekście rozwoju gospodarczego – nie tylko pozyskiwania inwestorów, ale także pracowników. - Zadaniem na dzień dzisiejszy jest promocja regionu jako miejsca, gdzie jest przyjazna praca i przyjazne otoczenie społeczne. Dużym wyzwaniem jest promocja marki województwa, po to, żeby ludzie tu zostawali, a nie wyjeżdżali - podkreślał Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie.

Przedsiębiorcy zwrócili uwagę na konieczność prezentacji autów regionu, by przyciągnąć tutaj wykwalifikowana kadrę. Marszałek zapewniła, że samorząd robi wiele aby promować region – zarówno jego walory turystyczne, jak i potencjał gospodarczy. – Powstał niedawno nowy Departament Strategii Marki i Przedsiębiorczości, którego celem jest kompleksowa promocja regionu. Chcemy, żeby naszą marką i potencjałem były nowoczesne technologie – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak.

 

O ważnych projektach dla podregionu gorzowskiego

18 lutego br. gośćmi marszałek Elżbiety Anny Polak byli poseł na sejm RP Krystyna Sibińska, Radny Województwa Lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski oraz radny miasta Gorzów Wlkp. Robert Surowiec. Spotkanie dotyczyło ważnych projektów dla ZIT-u gorzowskiego oraz uszczegółowienia i kryteriów dostępu dla konkursów, które będą ogłaszane w 2016 roku.

Do podregionu gorzowskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych trafi. zaś 49 mln euro. Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wlkp. tworzą: Miasto Gorzów Wielkopolski - rdzeń obszaru funkcjonalnego, Gmina Kłodawa, Gmina Santok, Gmina Deszczno oraz Gmina Bogdaniec. Strategia ZIT określa zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie.

W ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w podregionie gorzowskim realizowane będą zadania w zakresie realizacji następujących poddziałań Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020:

 • 3.2 Tereny inwestycyjne, OP 1. Gospodarka i Innowacje;
 • 4.2 Promocja regionu, OP 1. Gospodarka i Innowacje;
 • 2.2 Efektywność energetyczna, Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna;
 • 3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna;
 • 4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Oś 4 Środowisko i kultura;
 • 1.2 Transport drogowy, Oś 5 Transport;
 • 1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym, Oś 8 Nowoczesna edukacja;
 • 2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych,
  Oś 8 Nowoczesna edukacja;
 • 4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Oś 8 Nowoczesna edukacja;
 • 2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Oś 9 Infrastruktura społeczna;
 • 3.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś 9 Infrastruktura społeczna.

 

 

IV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO - Lubuskie 2020

W urzędzie marszałkowskim odbyły się IV obrady Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, którym przewodniczyła Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa. Dzięki decyzjom podjętym podczas posiedzenia, w najbliższym czasie będą mogły zostać ogłoszone kolejne nabory wniosków, umożliwiające dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu m.in. badań i innowacji, przedsiębiorczości, rynku pracy oraz edukacji.

Najwięcej miejsca podczas spotkania, poświęcono omówieniu kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. projekty miękkie, związane z rozwojem kapitału ludzkiego) oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (tzw. projekty twarde, infrastrukturalne). Wszystkie uchwały przyjmujące kryteria, zostały podjęte większością głosów.

Na zakończenie obrad Komitetu, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Sylwia Pędzińska poinformowała o stanie wypełnienia warunków ogólnych dotyczących RPO, tzw. warunków ex-ante.
KOMITET MONITORUJĄCY

W skład Komitetu Monitorującego RPO Lubuskie 2020 wchodzą przedstawiciele: samorządów, instytucji publicznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, instytucji okołobiznesowych i innych. Na jego czele stoi marszałek Elżbieta Anna Polak. Zadania Komitetu obejmują:

 1. a) systematyczny przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania,
  b) analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie Programu,

  c) konsultowanie i akceptowanie zmian Programu proponowanych przez Instytucję Zarządzającą,
  d) przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

 

 

Najzdrowsze miasta w Polsce: Gorzów Wlkp. na piątym miejscu

Gorzów Wlkp. wśród najzdrowszych miast Polski! Tak wynika z najnowszego ogólnopolskiego rankingu, który ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej 19 lutego br. W „Rankingu Zdrowia Polski" brano pod uwagę stan zdrowia mieszkańców, zaplecze medyczne oraz dostępność leczenia. Z wyników cieszy się marszałek Elżbieta Anna Polak. - Ochrona zdrowia jest dla samorządu województwa jedną z najważniejszych kwestii. Udało nam się skutecznie przekształcić szpital w Gorzowie Wlkp. oraz wiele zmienić w lubuskiej ochronie zdrowia – mówi marszałek.

- Lubuskie szpitale korzystały nie tylko z regionalnego programu, ale też z programów krajowych. Szpital w Gorzowie jest tego najlepszym przykładem – podkreśla marszałek. Szpital dysponuje wysokospecjalistycznym sprzętem, nastąpiła poprawa warunków hospitalizacji, wyremontowano laboratoria, podpisano kontrakt na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz rozbudowano i zmodernizowano Blok Operacyjny. W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła przekształcenie gorzowskiego szpitala.

Po pierwsze praca, po drugie zdrowie

 - Parę lat temu zapytaliśmy Lubuszan, jakie obszary są dla nich najważniejsze. Z badań tych wyszło jednoznacznie: po pierwsze praca, a po drugie zdrowie. Samorząd województwa opracował strategię promocji ochrony zdrowia i postawiliśmy przede wszystkim na promocję i profilaktykę. Nie wystarczy mieć cel, jasno kreśloną wizję, ale trzeba też wiedzieć, jak to zrobić – podkreśla marszałek. W strategii istnieją programy branżowe. Uruchomiono pilotażowy Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc (tzw. Zdrowe płuca Lubuszan). Dzięki programowi udało się przebadać blisko 550 osób z województwa. W 30 przypadkach (5,52 % przebadanej populacji) wykryte zostały zmiany nowotworowe.

Gdzie żyje się najzdrowiej?

W rankingu brano pod uwagę trzy kategorie:

- pierwsza opisywała zaplecze medyczne (liczba szpitali, przychodni, personelu medycznego, wyposażenie placówek, programy profilaktyczne, działania samorządu – czy i ile prowadzi programów profilaktycznych, czy szpitale przyłączyły się do pakietu onkologicznego i jaki mają wynik finansowy),

- w drugiej ocenie poddano zdrowie mieszkańców (demografia, umieralność noworodków, przyczyny zgonów, choroby i in.),

- trzecia dotyczyła dostępności badań (czas oczekiwania na badania i wizyty u lekarzy specjalistów, opieka nad osobami starszymi).

Łącznie miasta i powiaty mogły otrzymać 406 pkt. Takiego wyniku jednak nikt nie osiągnął. Na pierwszy miejscu był Lublin, który zebrał 313 pkt., drugi Olsztyn (308), trzeci Rzeszów (290), czwarty Kraków (288) i piąty Gorzów Wielkopolski z 287 punktami. Dalej znalazły się: Elbląg, Bydgoszcz, Tarnów, Przemyśl i Opole.   

 

 

Z Lubuskiego do Brandenburgii najlepiej pociągiem

17 lutego br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Minister Infrastruktury i Planowania Landu Brandenburgia Kathrin Schneider, Joachimem Trettinem i Alicją Rypiną z Deutsche Bahn AG oraz Thomasem Dillem z VBB. Rozmowy dotyczyły reaktywacji połączeń kolejowych Zielona Góra-Berlin i Berlin-Żary/Żagań-Legnica-Wrocław. Połączenie na południu regionu ma związek z Europejską Stolicą Kultury 2016. - Lubuskie jest po drodze do Wrocławia - mówi marszałek. - To doskonała okazja, żeby zaprezentować Lubuskie pasażerom i turystom.

Rok 2016 zapowiada się jako przełomowy, ponieważ strona niemiecka jest zainteresowana pilotażowym bezpośrednim połączeniem, które mogłoby być uruchomione już w pierwszych dniach kwietnia na trasie Zielona Góra-Berlin.

Natomiast połączenie na południu naszego regionu, które jest najkrótszym połączeniem z Berlina do Wrocławia, będzie realizowane od 30 kwietnia br. w weekendy w związku z wydarzeniami w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016, którą jest Wrocław. - Będziemy mogli wykorzystać ten "pociąg do kultury" do promocji regionu lubuskiego - wyjaśniła Elżbieta Anna Polak. Marszałek zaproponowała, żeby tym pociągiem w regionie lubuskim podróżowali lubuscy muzycy, którzy swoimi występami zapraszaliby na nasze jazzowe festiwale. - Muzyka na żywo tworzy bardzo fajną atmosferę w pociągu - dodaje marszałek. W "pociągu do kultury" byłoby także miejsce na promocję m.in. naszych produktów regionalnych i magicznych, "ikonicznych" miejsc w Lubuskiem.

Rozmowy w Poczdamie dotyczyły również wcześniejszych ustaleń dotyczących połączenia Gorzów-Berlin w zakresie problemów towarzyszących tym negocjacjom, związanych z uzyskiwaniem przez polskich operatorów homologacji na pojazdy szynowe. Minister Kathrin Schneider nie kryła, że podobne kłopoty występują również na ich zachodniej granicy z Luksemburgiem. W najbliższym czasie władze Landu Brandenburgia będą organizatorem debaty na temat likwidacji barier oraz różnić systemowych i wprowadzenia uproszczeń w reaktywacji tych połączeń kolejowych. Do udziału w spotkaniu zaprosiła także Marszałek Województwa Lubuskiego, która zakomunikowała stronie niemieckiej o występujących problemach z uzyskaniem homologacji na wcześniej zakupione przez samorząd województwa pojazdy szynowe wyprodukowane przez bydgoską PESĘ.

W spotkaniu wziął także udział Jurgen Peter Hiller z Ministerstwa Infrastruktury i Planowania Przestrzennego oraz Andrzej Klauza z Wydziału Transportu i Infrastruktury UMWL oraz Katarzyna Babik-Sobień z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej UMWL.


 

Wojska NATO z wizytą na lotnisku

Przedstawiciele służb wojskowych z Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Albanii i Włoch zawitali we wtorek (16 lutego br.) do Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost. Wizyta miała związek z planowanymi na maj i czerwiec br. ćwiczeniami pod kryptonimem „BRILLIANT JUMP 16".

Celem rekonesansu na lotnisku w Babimoście było zapoznanie międzynarodowego zespołu z możliwościami i zdolnościami kompleksów portowych w zakresie RSOM (Reception, Staging and Onward Movement - przyjęcie, ześrodkowanie i dalsze przemieszczenie wojsk) i realizacji wsparcia HNS (Host Nation Support - wsparcie przez państwo-gospodarza), a w szczególności zapoznanie się z możliwościami i procedurami wstępu na teren obiektów Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost.

Dyrektor Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost Ryszard Dobrowolski wraz z wyznaczonymi oficerami Wojska Polskiego, udzielił międzynarodowemu zespołowi pełnej informacji związanej z możliwościami operacyjnymi naszego lotniska. Przekazał też zespołowi plan lotniska oraz plan wydzielonej strefy związanej z rozładunkiem wojsk i sprzętu w wydzielonej bezpiecznej strefie lotniska.

Przypomnijmy, że w 2015 roku odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem NOBLE JUMP 15. Ćwiczące wojska NATO korzystały właśnie z naszego regionalnego portu lotniczego. Dzięki wykonanym inwestycjom związanym z zadaniem pn. „Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową" istniała możliwość przyjęcia wielu typów samolotów transportowych. Lądowały u nas między innymi: C 17 Glob Master, C 130 Herkules, C160 Transall, Boeing 737, Airbus A330, McDonnell Douglas DC 10.

 

Zakończono konsultacje dotyczące rozwoju transportu

16 lutego br. zarząd województwa zapoznał się z informacją podsumowującą konsultacje społeczne oraz uwagami do projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego. Konsultacje  zostały przeprowadzone w terminie od 11 grudnia 2015 r. do 21 stycznia 2016 r. W tym czasie zorganizowano 2 spotkania, które odbyły się w urzędzie marszałkowskim oraz w PWSZ w Gorzowie Wlkp.

W ciągu tego czasu zgłoszono 89 uwag i propozycji zapisów projektu PRT WL. Uwagi do projektu PRT WL zgłosiło 50 podmiotów, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe zainteresowane obszarem tematycznym PRT WL, regionalne zarządy gospodarki wodnej, a także radni województwa lubuskiego, radni gminy oraz osoby prywatne.

W toku prac nad zgłoszonymi uwagami pozytywnie rozpatrzono 6 propozycji, 4 uwzględniono częściowo, 21 zgłoszonych uwag miało charakter pytań, na które udzielono odpowiedzi w poniższym zestawieniu, 56 uwag nie uwzględniono, a 2 uwagi miały charakter komentarza.

Najważniejsze uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji

Uwagi dotyczyły uzupełnienia wskazanych w dokumencie list inwestycji, w tym uwzględnione uwagi dotyczące rozszerzenia listy przedsięwzięć w zakresie wód śródlądowych.

Zgłoszono również potrzebę wskazania pośród głównych interesariuszy PRT WL, organizacji specjalistycznych w obszarze transportu, w tym organizacji pozarządowych. Wskazano także potrzebę dokonania w części diagnostycznej PRT WL uszczegółowień zapisów dotyczących uwarunkowań rozwoju sieci transportowej województwa.

Część uwag wniesionych w trakcie konsultacji miała charakter zapytań, które nie wymagają zmian w dokumencie. Uwagi te dotyczyły różnych obszarów związanych z transportem. Zwracano się z zapytaniem dotyczącym wysokości i podziału alokacji przeznaczonej na transport. Wśród uczestników konsultacji, wątpliwości budziły zagadnienia organizacyjne w przewozach pasażerskich, które nie są przedmiotem regulacji PRT WL. Liczne pytania dotyczyły także inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ważnymi kwestiami poruszanymi w trakcie konsultacji były projekty dotyczące przedsięwzięć związanych z planowanym powstaniem ośrodków wydobywczych w regionie (węgla i miedzi). Inwestycji tych nie włączono do PRT WL, ponieważ brak jest pewności, co do realizacji ich w krótszym okresie czasu, tj. perspektywie finansowej 2014-2020.
Ustosunkowanie się do uwag do Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego wraz z uzasadnieniem

 

Zarząd przyjął strategię rozwoju pediatrii

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął dokument „Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim". – To opracowanie pozwoliło nam zdiagnozować deficytowe obszary i wyznaczyć najważniejsze cele do realizacji na przyszłość, zgodnie z kompetencjami – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przedmiotem opracowania dokumentu pn.: Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim było wyznaczenie priorytetów i obszarów działań w dziedzinie pediatrii oraz w pokrewnych dziedzinach pediatrycznych, jak również w ginekologii i położnictwie.

Potrzeba opracowania dokumentu została wskazana w Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 przyjętej przez Sejmik Województwa Lubuskiego 5 maja 2014 r. Obszar dotyczący zdrowia dzieci jest jednym z wiodących w obecnej polityce prozdrowotnej Unii Europejskiej.

Cel: dostępność do wysokiej jakości usług

Opracowanie Kierunków rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim jest jednocześnie wyrazem dążenia Samorządu Województwa Lubuskiego do zapewnienia wszystkim jego mieszkańcom równego dostępu do opieki medycznej o możliwie jak najwyższym standardzie, a w efekcie zmniejszenia nierówności w zdrowiu.

W dokumencie określony został cel strategiczny: Zapewnienie w sposób kompleksowy dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz nad kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu.

Nad opracowaniem dokumentu czuwał specjalnie powołany do tego celu zespół ekspertów, w którego skład – oprócz urzędników marszałka – weszli lekarze, konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii, przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wśród najważniejszych zadań wymieniona została m.in. potrzeba utworzenie wielospecjalistycznego szpitala pediatrycznego, który w sposób kompleksowy zabezpieczy zdrowotnie najmłodszych Lubuszan.

Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim

 

Moja wymarzona podróż pociągiem - KONKURS

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z naszego regionu do udziału w konkursie pod hasłem MOJA WYMARZONA PODRÓŻ POCIĄGIEM, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. - Niech Wasza kreatywność i wyobraźnia zabiorą nas w fantastyczną podróż… oczywiście koleją! – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konkurs polega na stworzeniu pracy:

 • literackiej,
 • graficznej,
 • prezentacji multimedialnej,  
 • filmu

odpowiadającej przedmiotowi konkursu.

Ocenie podlegać będą: oryginalność, komunikatywność przekazu, twórcze podejście do tematu i wyobraźnia.

Prace można nadsyłać do 29 lutego br. na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – Moja wymarzona podróż pociągiem" lub przesłać wraz z kompletem załączników na adres: konkurs@lubuskie.pl

Autorów zwycięskich prac poznamy do 31 marca br. 

Zostaną oni wyłonieni w 3 kategoriach:

najlepsza praca ucznia szkoły podstawowej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły gimnazjalnej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły średniej – I nagroda – tablet

Zobacz: regulamin konkursu


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?