piątek, 12 lutego 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.29.2016                                                                                Zielona Góra, 12.02.2016 r.

Newsletter nr 29

 

 


Konferencja prasowa – podpisanie porozumień w ramach Kontraktu Lubuskiego

W poniedziałek, 15 lutego br., o godz. 11.00 w Sali Prasowej urzędu marszałkowskiego odbędzie się konferencja prasowa, podczas której podpisane zostaną umowy z partnerstwami gmin w ramach Kontraktu Lubuskiego. W uroczystości wezmą udział m.in.: marszałek Elżbieta Anna Polak, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz (Nowosolski Obszar Funkcjonalny), burmistrz Żagania Daniel Marchewka (Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny), starosta żagański Henryk Janowicz (Partnerstwo Powiatu Żagańskiego) i burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz (Partnerstwo Powiatu Międzyrzeckiego).

Zagadnienia: Kontrakt Lubuski jako innowacyjne podejście do rozwoju regionu oraz priorytetowe przedsięwzięcia Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego, Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego, Partnerstwa Powiatu Żagańskiego oraz Partnerstwa Powiatu Międzyrzeckiego w ramach Kontraktu Terytorialnego.


Prace nad Kontraktem Lubuskim rozpoczęto w połowie 2014 roku, przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne ze wszystkimi samorządami, zebrano uwagi, przeprowadzono nabór koncepcji oraz ich ocenę pod kątem realizacji Założeń KL. W wyniku tych prac, w których zaangażowanych było kilka departamentów UMWL, wybrano obszary do wsparcia w ramach KL (transport publiczny, edukacja EFS, rozwój terenów inwestycyjnych i promocja gospodarcza regionu oraz warunkowo zdrowie). Ze zgłoszonych ponad 60 koncepcji (do realizacji w formule KL wybrano 9, w tym 3 warunkowo – dotyczące zdrowia). To pokazuje, że podczas procesu wyboru przedsięwzięć brano pod uwagę bardzo wiele elementów oraz że wybrane koncepcje charakteryzują się dużym zaawansowaniem i jakością opracowania. Dodatkowo należy pamiętać, iż projekty realizowane w formule partnerstwa są trudniejsze do realizacji (lider ponosi odpowiedzialność za realizację wskaźników oraz rozlicza się finansowo także z pozostałymi partnerami). Kontrakt Lubuski nie stanowi podstawy do podziału alokacji finansowej RPO-L2020, nie jest też narzędziem dystrybucji środków. Przedsięwzięcia w formule KL będą składane w konkursach, w ramach których będzie zastosowana preferencja punktowa dla projektów objętych formułą KL.

 

Programy krajowe dla Lubuskiego

Programy krajowe, jako potencjalne źródło finansowania projektów regionalnych – to temat konferencji, która odbędzie się w poniedziałek, 15 lutego br., o godz. 11:30 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego. Jej gospodarzem będzie marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną projekty kluczowe dla regionu oraz możliwości finansowania ich z programów krajowych: PO Inteligentny Rozwój, PO Cyfrowa Polska, PO Infrastruktura i Środowisko oraz Program Rewitalizacji. Gośćmi konferencji będą przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju.

W perspektywie 2007-2013 Lubuskie także korzystało ze środków w ramach Krajowych Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, czy Kapitał Ludzki. Według danych pochodzących z Krajowego Systemu Informatycznego, na terenie województwa lubuskiego od roku 2007 do końca stycznia 2016 zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekty o łącznej wartości ponad  7 mld zł, wykorzystując ponad 4 mld zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W przeliczeniu na mieszkańca województwa oznacza to 4,1 tys. zł pozyskanych w ramach funduszy UE z krajowych programów operacyjnych na osobę.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Wartość projektów zrealizowanych w ramach PO IiŚ wyniosła niemal 6 mld zł, w tym kwota dofinansowania z UE - ponad 3,5 mld zł.

Do największych projektów realizowanych w ramach PO IiŚ należą:

 • budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, na odcinku Gorzów Wlkp. – Sulechów oraz odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp. – beneficjentem projektów jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a ich łączna wartość wynosi niemal 3,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE: 2,3 mld zł;
 • budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Golice – projekt o wartości ogółem ponad 223 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 40 mln zł, którego beneficjentem jest Golice Wind Farm sp. z o.o.;
 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6

(związek tworzą gminy: Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wlkp., Kłodawa, Lubiszyn oraz Santok). Beneficjentem projektu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., a jego wartość wynosi niemal 220 mln zł, w tym dofinansowanie UE: ponad 112 mln zł.

Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Na dzień 31 stycznia 2016 r. wartość projektów zrealizowanych w ramach PO IG wyniosła ponad 1 mld zł, w tym kwota dofinansowania z UE przekroczyła 500 mln zł.

Do największych z tych inwestycji należą:

 • wdrożenie innowacyjnej technologii do wytwarzania unikatowych wieloskładnikowych produktów śniadaniowych - projekt, którego beneficjentem jest WITPOL sp. z o.o. z Radomia. Wartość ogółem projektu wynosi prawie 70,3 mln zł, w tym dofinansowanie UE: niemal 34 mln zł;
 • budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych – projekt o wartości ogółem ponad 67 mln zł, w tym dofinansowanie UE: ponad 28 mln zł. Jego beneficjentem jest Baltic Ceramics S.A. z Lubska;
 • 3D - nowa technologia produkcji mebli o niskiej masie – beneficjentem projektu jest IKEA INDUSTRY POLAND sp. z o.o. z Goleniowa, wartość ogółem projektu wynosi 63,6 mln zł, w tym dofinansowanie UE: ponad 24,7 mln zł.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  na lata 2007 – 2013 (komponent centralny)

Wartość projektów zrealizowanych na terenie województwa lubuskiego w ramach komponentu centralnego PO KL (priorytety I – V) wyniosła niemal 105,6 mln zł, w tym kwota dofinansowania z UE: ponad 84 mln zł.

Największe z tych projektów to:

 • „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat !!!" - projekt realizowany na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, o łącznej (dla wszystkich województw) wartości ponad 17 mln zł, w tym dofinansowanie UE: ponad 14,5 mln zł. Beneficjentem projektu, zakończonego w 2012 roku, był Uniwersytet Szczeciński;
 • AS KOMPETENCJI – podobnie, jak powyższy projekt, „AS KOMPETENCJI" również realizowany był przez Uniwersytet Szczeciński na terenie 3 województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Jego ogólna wartość wyniosła ponad 17 mln zł, w tym dofinansowanie UE: prawie 10,4 mln zł;
 • Fizyka jest ciekawa – projekt zakończony w 2012 r. przez pwn.pl spółka z o.o. z Wrocławia, realizowany na terenie województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, o łącznej wartości 12,2 mln zł, w tym dofinansowanie UE: prawie 3,5 mln zł;
 • Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – projekt zakończony w 2012 r., realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Wartość projektu wyniosła 2,6 mln zł, w tym dofinansowanie UE: ponad 2,2 mln zł).

Zobacz: listę kluczowych inwestycji regionalnych SRWL 2020

 

Lubuskie z nagrodą Acanthus Aureus

Na tegorocznych targach Tour Salon w Poznaniu Lubuskie po raz kolejny uhonorowano nagrodą Acanthus Aureus za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej. Z nagrody cieszy się marszałek Elżbieta Anna Polak, która podkreśla, że Lubuskie „smakuje" wyjątkowo, a od­radzająca się tradycja winiarska i produkcja miodu sprzyjają odkrywaniu zapomnianych lokalnych potraw. W tym najbardziej zalesionym z województw dbamy o odpowiednią strawę dla ciał i umysłu – dodaje. Nagrodę odebrał wicemarszałek Romuald Gawlik.

ACANTHUS AUREUS - nagroda dla najlepszych

Stoisko Województwa Lubuskiego otrzymało przyznawaną przez MTP nagrodę ACANTHUS AUREUS za najlepsze rozwiązania architektoniczne i graficzne, które sprzyjają bezpośredniej komunikacji z klientem i podkreślają pozytywny wizerunek wystawcy.

Statuetką Złotego Akanta nagradzane są stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy podczas targów. Wyróżniające się i dobrze przemyślane stoisko zdecydowanie ułatwia pracę i ma kluczowe znaczenie dla pozytywnego efektu marketingowego wynikającego z udziału w targach. Ważnym atutem nagrody jest również to, że przyznawana jest ona przez Kapitułę, w skład której wchodzą wybitni eksperci z zakresu designu, marketingu i wystawiennictwa targowego.

Lubuskie na TOUR SALON 2016

Targi Tour Salon to wspaniała okazja do spotkań branży turystycznej, zwiększenia zainteresowania regionalnymi produktami turystycznymi oraz zapoznania się z trendami promocji państw, miast i regionów.W tym roku województwo lubuskie stawia na „Wino i Kuchnię". Gościom odwiedzającym targi wraz z województwem lubuskim prezentuje się Winnica Saint Vincent, Winnica Julia, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli oraz Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Odwiedzający mogą zapoznać się z szeroką ofertą turystyczną naszego województwa, w tym Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze, spróbować wyjątkowego lubuskiego wina oraz konfitury z winogron. Ponadto na lubuskim stoisku można sprawdzić swoją wiedzę w quizach o tematyce związanej z produktami wizerunkowymi województwa, wybrać się na wirtualną wycieczkę rowerową po lubuskich atrakcjach lub poćwiczyć celność na laserowej strzelnicy przygotowanej specjalnie na targi przez WOSIR Drzonków. Targom, jak co roku, towarzyszą liczne konferencje, pokazy i spotkania branżowe. Dzięki wyróżniającej się ofercie stoisko województwa lubuskiego cieszy się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. 

Lubuskie promuje się z National Geographic

Podczas targów urząd marszałkowski we współpracy z National Geographic prowadzi działania promocyjne jednego z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów naszego kraju, którym jest Park Narodowy Ujście Warty - nasz LUBUSKI cud Polski oraz dwóch obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – Geoparku Łuk Mużakowa oraz Parku Mużakowskiego. Dla odwiedzających przewidziano konkursy o tematyce przyrodniczej. Prezentowany jest również spot promujący piękno lubuskich parków. W sobotę na stoisku National Geographic (stoisko nr 65) o godz. 15:00 fotograf i wielbiciel przyrody Piotr Chara przedstawi ptasią prezentację. To jedyna taka okazja - zapraszamy serdecznie!   

Lubuskie – o czym szumią lasy                

Niemal połowę Lubuskiego powierzchni porastają lasy i choć z przewagą drzew iglastych, to wciąż o dużym zróżnicowaniu gatunkowym. Szczególne bogactwo przedstawicieli świata roślin i zwierząt odnaleźć można w pobliżu rzek i zbiorników wodnych. Większych i mniejszych akwenów jest tu tak wiele, że województwo lubuskie nazywane jest często „krainą pięciuset jezior". Unikatową florę i faunę ochraniają 2 parki narodowe, 8 parków krajobrazowych i aż 64 rezerwaty przyrody, z których jednym z bardziej niezwykłych jest rezerwat Nietoperek, położony w środkowej części Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, strzegący zimowego siedliska około 30 tysięcy tych latających ssaków.

Łączna powierzchnia parków narodowych Lubuskiego wynosi prawie 20 tysięcy hektarów. Każdy pasjonat dzikiego ptactwa przyzna, że Park Narodowy „Ujście Warty" to prawdziwy ornitologiczny raj, w którym zrealizować można największe marzenia o fotograficznym safari. Park powstał w 2001 roku na obszarze m.in. rezerwatu przyrody Słońsk, objętego konwencją ramsarską (konwencją o obszarach wodno‑błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego). Na obszarze Parku zaobserwowano ponad 270 gatunków ptaków. Wiele z nich, m.in. cyraneczka, mewa mała, kulik wielki, znajduje się w polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Tajemnice parku odkrywać można, wędrując jedną z wielu ścieżek przyrodniczych, np. ptasim szlakiem czy trasą Olszynki. Z myślą o turystach rowerowych wytyczona została również ścieżka o nazwie Na dwóch kółkach przez Polder Północny, z punktami edukacyjnymi i platformą widokową.

Województwo lubuskie z roku na rok ma do zaoferowania coraz więcej szlaków pieszych i wodnych, które sprawiają, że można naprawdę dobrze poznać tutejszą naturę i każdy odwiedzający znajdzie tu wyjątkowy zakątek. Obok dzikiej i nieujarzmionej przyrody są także atrakcje kuszące zielenią, które jednak nieobeszły się bez ingerencji człowieka.

Więcej o targach Tour Salon na stronie internetowej: www.tour-salon.pl

 

Zatańcz przeciwko przemocy

W najbliższą niedzielę, 14 lutego br., w samo południe, na zielonogórskim rynku już po raz czwarty Lubuszanki zatańczą przeciwko molestowaniu seksualnym kobiet i dziewcząt w ramach akcji „One Billion Rising – Nazywam się Miliard". Co to takiego? To taniec, który ma być wyrazem protestu przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Imprezę patronatem objęła Marszałek Elżbieta Anna Polak.

Walentynki pod hasłem „Protestuj Tańcz Powstań!" to akcja, która ma na celu wywołanie światowej rewolucji. Idea jest prosta. Jednego dnia na całym świecie miliard osób protestuje przeciwko przemocy wobec dziewcząt i kobiet. Forma protestu jest jednak nietypowa – to taniec. W publicznych miejscach, żeby o akcji dowiedzieli się wszyscy wokół.

Organizatorem zielonogórskiej akcji „One Billion Rising" było Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA.

 

Nie zabieraj organów do nieba!

– Nie zabierajmy swoich narządów do nieba! – mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa, która do urzędu marszałkowskiego zaprosiła uczniów lubuskich szkół. Podczas konferencji, która odbyła się w piątek 12 lutego br., młodzież spotkała się ze specjalistami od transplantacji, przeszczepów narządów oraz dawcami i biorcami. Jednym z gości była 17-letnia podopieczna Stowarzyszenia Nerka, która dwukrotnie przeszła już przeszczep. W spotkaniu nt. transplantacji udział wzięła rekordowa liczba – 250 uczestników!

- Sprawy zdrowia w województwie lubuskim stoją na bardzo ważnym w miejscu. Są to sprawy objęte szczególną troską przez zarząd województwa oraz przez samą marszałek Elżbietę Annę Polak - podkreślał podczas spotkania wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Wyjaśnił także, że samorząd województwa stara się promować ideę transplantacji.  - Wykorzystujemy spotkania z młodzieżą, aby promować ideę transplantacji, np. podczas Przystanku Woodstock, Dni Województwa Lubuskiego, Pikniku Zdrowia i innych. Odnawiamy też partnerstwo transplantacji. Wszystkie te działania mają na celu podniesienie liczby przeszczepień. Liczymy na to, że spotkanie to także się do tego przyczyni - dodał wicemarszałek, który publicznie podpisał własne oświadczenie woli.

26 stycznia 2016 r. w Polsce świętowano 50 rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki. Jednak potrzeba informowania o idei transplantacji i dawstwie narządów jest nadal bardzo dużą. – O idei transplantacji należy mówić przez cały rok. Działania samorządu województwa w tym zakresie nie słabną. Nasza konferencja jest tego przykładem. Pokazaliśmy, że nie warto zabierać swoich narządów do nieba – podkreśla Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa, która oświadczenie woli nosi od lat zawsze przy sobie.

Jeden dawca ratuje kilka osób

Działania na rzecz transplantacji w województwie lubuskim nie słabną od kilku lat. Dowodem jest chociażby odnowienie listu intencyjnego, którego inicjatorką była marszałek Elżbieta Anna Polak. We wrześniu 2015 r. pod listem „Partnerstwo dla transplantacji w Województwie Lubuskim" podpisało się piętnastu sygnatariuszy – przedstawicieli regionalnych władz, kościoła, uczelni, szpitali i organizacji, a swoim autorytetem wsparł je dodatkowo prof. Marian Zembala, ówczesny minister zdrowia, znany kardiochirurg i transplantolog.

- W ostatnich latach rozdaliśmy już ponad 20 tys. oświadczeń woli. Oznacza to, że co najmniej tylu Lubuszan deklaruje chęć oddania narządów po swojej śmierci. Organy pobrane od jednego człowieka mogą uratować życie kilku osób czekających na przeszczep, dla których medycyna nie znajduje już innego ratunku – mówi Elżbieta Anna Polak.

50 lat po przeszczepie nerki

Ogólnopolski Dzień Transplantacji obchodzony jest 26 stycznia. W 2016 roku tego dnia mija 50 lat od pierwszego udanego przeszczepu nerki pobranej od zmarłego dawcy. Lekarze, którzy podjęli się tego zadania, uratowali życie 19-letniej dziewczyny.

Dziś w Polsce robi się około tysiąca przeszczepów rocznie – liczba ta jest uzależniona od liczby dawców. Z kolei liczba dawców zależy od wielu innych czynników. Stąd stała potrzeba propagowania idei transplantacji, podnoszenia świadomości społecznej, rzetelnego informowania o przeszczepach. „Oświadczenie woli" to karta, na której każdy może wyrazić swoją zgodę na pobranie narządów w przypadku nagłej śmierci. Karty te są także okazją do poruszenia tematu transplantacji w najbliższej rodzinie – poinformowania bliskich o woli oddania narządów po śmierci. W Polsce przeszczepia się m.in. nerki, serce, płuca czy wątrobę.

Lubuskie: Młodzież i specjaliści o transplantacji

W Lubuskiem – choć nie ma ośrodka transplantologicznego – to odbywają się pobrania narządów. W 2015 r. pobrano narządy od 14 dawców (8 pobrań w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., 3 w Zielonej Górze i 3 w Nowej Soli). Liczba pobrań – w porównaniu z wcześniejszymi latami – znacznie spadła.

12 lutego 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego podczas konferencji z lubuską młodzieżą spotkali się: dr Maciej Głyda, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantacji, ks. dr Mariusz Dudka jako przedstawiciel Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Izabela Brzychcy, koordynator ds. transplantacji w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. oraz Szymon Michniewicz z Oddziału Anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze sp. z o.o. Swoją historią podzieliła się także 17-letnia Katarzyna Matysiak, zielonogórzanka, która dwukrotnie miała przeszczepianą nerkę oraz Adam Stankiewicz, który był dawcą szpiku.

 

„Siódemka" dla Kamili

W niedzielę (14.02) spod I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze wystartuje bieg charytatywny „Zbieramy dla Kamy". Pokonując 7-kilometrową trasę biegacze zbiorą pieniądze na leczenie zmagającej się z nowotworem licealistki Kamili Machnickiej. Inicjatywę patronatem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak, a Departament Ochrony Zdrowia przygotuje specjalne, prozdrowotne stoisko.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego aktywnie włącza się w organizację biegu. Przy starcie zawodów stanie nasze stoisko, na którym będzie można zasięgnąć porad na temat zdrowego stylu życia, oraz zapobiegania nowotworom i otrzymać informacje w zakresie zdrowego odżywiania. Zielonogórskie Amazonki pokażą jak powinno wyglądać prawidłowe samobadanie piersi i podpowiedzą, gdzie osoby zmagające się z nowotworem, mogą otrzymać wsparcie. Poza tym uczestnicy biegu i przybyli goście otrzymają informacje na temat Pakietu Onkologicznego i  programów profilaktycznych finansowanych przez lubuski NFZ. Pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia promować będą także Kodeks Walki z Rakiem, a chętne osoby skorzystają z darmowego pomiaru ciśnienia.

Niedzielne zawody wystartują o godzinie 13.00. Jednak stoiska będą już gotowe od godz. 11.30. W biegu udział weźmie ok. 300 zawodników. Na starcie zawodów staną zarówno biegacze, jak i amatorzy Nordic Walking (kijki za darmo będzie można wypożyczyć w namiocie Urzędu Marszałkowskiego). Głównym organizatorem biegu jest stowarzyszenie „Zielona Góro Zacznij Biegać".

Dla uczestników biegu oraz Lubuszan przybyłych na wydarzenie przygotowano również wiele, dodatkowych atrakcji. Biegacze skorzystają z darmowego poczęstunku, a widzowie będą mieli szansę wysłuchania koncertu i wzięcia udziału w licytacjach, z których dochód zostanie przeznaczony na leczenie 18-letniej uczennicy I LO w Zielonej Górze. Podczas licytacji do zdobycia będzie sporo sportowych unikatów m.in. koszulka reprezentacji Polski z podpisami Roberta Lewandowskiego i Jakuba Błaszczykowskiego. Gadżety do tej puli dorzucili także koszykarze Stelmetu i żużlowcy Falubazu. Na koniec imprezy zaplanowano pokaz sztucznych ogni.Rusza finansowa realizacja RPO Lubuskie 2020

Woj. lubuskie może już kierować do Komisji Europejskiej wnioski o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. - Warunkiem rozpoczęcia finansowej realizacji Programu jest uzyskanie desygnacji. Uzyskaliśmy pozytywną opinie instytucji audytowej i możemy już kierować wnioski o płatność do Komisji Europejskiej - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

9 lutego Ministerstwo Rozwoju poinformowało Zarząd Województwa Lubuskiego  o udzieleniu desygnacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Otrzymały ją następujące instytucje zaangażowane we wdrażanie programu w naszym regionie:

-        Instytucja Zarządzająca pełniąca również rolę instytucji certyfikującej, której zadania realizuje Zarząd Województwa Lubuskiego dla Regionalnego Programu Operacyjnego,

-        Instytucja Pośrednicząca, której zadania realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze,

-         Instytucja Pośrednicząca – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

-        Instytucja Pośrednicząca – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Miejski Obszar Funkcjonalny Zielona Góra, Urząd Miasta Zielona Góra.

Desygnacja to potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wykonującego zadania państwa członkowskiego, spełniania przez instytucję zarządzającą, instytucje pośredniczące prawidłowej realizacji programu operacyjnego. Warunkiem rozpoczęcia finansowej realizacji programu operacyjnego jest uzyskanie desygnacji.

Zobacz: Pismo dot. udzielenia desygnacji instytucjom w ramach RPO L2020

 

Połączenie Gorzów – Berlin: To już pewne! Od 12 marca pociąg rusza!

Od 12 marca br. do 10 grudnia br. kursować będzie pociąg na trasie Gorzów – Berlin - Gorzów. Zgodę na zwiększenie dofinansowania połączenia o kwotę 640 tys. zł, a jednocześnie na jego uruchomienie, wyrazili radni Województwa Lubuskiego podczas sesji 8 lutego br. - Połączenia bezpośrednie Zielonej Góry i Gorzowa z Berlinem są w interesie nie tylko Lubuszan, ale również mieszkańców Brandenburgii i Berlina – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak. Połączenie obsługiwane będzie przez spółkę Przewozy Regionalne oraz ich podwykonawcę - spółkę Arriva.

Przypomnijmy, 28 stycznia br. odbyły się trójstronne rozmowy dotyczące uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Gorzów Wlkp. – Berlin., w których uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Województwa, spółki Przewozy Regionalne oraz jej podwykonawcy – spółki Arriva. Strony zgodnie oświadczyły, że są zainteresowane współpracą i ustaliły warunki umowy. - Chodziło o doprecyzowanie warunków. Nie mogliśmy się zgodzić na to, aby cena pociągokilometra była wyższa, niż średnia w naszym województwie, która wynosi 15,94 zł. Zaproponowana prze Przewozy kwota wynosiła 18,70. Udało się jednak wynegocjować kwotę która jest poziomie średniej województwa – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak. - Otrzymaliśmy pisemną ofertę Przewozów Regionalnych, bo stroną dla nas mogą być tylko Przewozy, bo to właśnie z nimi mamy podpisaną umowę na świadczenie usług kolejowych opiewającą na kwotę 44 mln zł. W budżecie zapisaliśmy zwiększenie dofinansowania o 400 tys., mając na uwadze jedno dodatkowe połączenie. Ponieważ jednak wynegocjowaliśmy 1,5 połączenia na trasie dłuższej, bo to jest Toruń- Gorzów- Berlin dwa połączenia (5:30 i 8:30) oraz jeden powrót (po godz. 18:30), dopłata musi być wyższa. Chodzi o kwotę 640 tys. – wyjaśniła marszałek. Zgodę na zwiększenie dopłaty wyrazili 8 lutego br. radni Województwa Lubuskiego.

Bezpośrednie połączenie na trasie Gorzów Wlkp. – Berlin realizowane będzie w terminie 12 marca do 10 grudnia br., czyli do czasu wprowadzenia nowego rozkładu jazdy. Umowa będzie miała charakter pilotażowy i nie może być podpisana na dłuższy czas z uwagi na planowany remont estakady w Gorzowie Wlkp., którego rozpoczęcie zarządca infrastruktury datuje na grudzień 2016 roku. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji umowy jest również związany z obligatoryjnym terminem korekty rozkładu jazdy na sezon 2017.

Spółka Przewozy Regionalne jest dofinansowywana corocznie przez samorząd woj. lubuskiego. W tym roku kwota dofinansowania wynosi ok. 44 mln zł. Na podstawie umowy między samorządem województwa a spółką, Przewozy Regionalne mają także realizować połączenia transgraniczne.

 


Stypendia dla młodych, uzdolnionych sportowców

Już po raz dziewiąty w historii Samorządu Województwa Lubuskiego przyznane zostaną stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego dla najbardziej utalentowanych młodych sportowców naszego regionu. Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego do dnia 11 marca 2016 roku.

Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach junior i młodzieżowiec oraz osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego.

Stypendia mogą być przyznawane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych dyscyplinach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:

1)     reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich lub na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży,

2)     reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców lub juniorów,

3)     zdobyli medal Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów lub Młodzieżowych Mistrzostw Polski,

4)     byli uczestnikami Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub zdobyli medal na Mistrzostwach Polski w sportach osób niepełnosprawnych,

5)     byli finalistami Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców lub juniorów.

Zapraszamy do składania wniosków kluby, związki sportowe oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, mające swoje siedziby na terenie województwa lubuskiego. Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych kandydata do stypendium, stanowiące załącznik do wniosku.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra

lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego przy
ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wniosków wysyłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu,
w przypadku wniosków złożonych osobiście.

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Turystyki i Sportu w Departamencie Infrastruktury Społecznej, pod numerem telefonu: 68 45 65 569.

Przyznawanie stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego w roku 2016 reguluje uchwała nr VI/66/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubus. z dnia 20 kwietnia 2015 r. poz. 785).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.bip.lubuskie.pl/w zakładce Stypendia

 


Weekend z gorzowskim teatrem

Teatr im. J. Osterwy przygotował dla Lubuszan dwie propozycje na nadchodzący weekend. W sobotę na scenie będzie można zobaczyć Bałtycki Teatr Dramatyczny w spektaklu "Allo, Allo" w reżyserii Jana Tomaszewicza, a w niedzielę na widzów czeka walentynkowe przedstawienie muzyczne „Paryż i Ty".

„Allo, Allo" to sceniczna wersja popularnego w Polsce brytyjskiego serialu komediowego. Akcja farsy toczy w kawiarni „Cafe Rene" w miasteczku Nouvion w okupowanej przez Niemców Francji. Kawiarenka jest miejscem załatwiania szemranych interesów przez skorumpowanych oficerów niemieckich i punktem operacyjnym działaczy Ruchu Oporu.

Właściciel kawiarni, Rene Artois, walczy równie dzielnie jak żołnierze na froncie, aby jego żona Edith nie dowiedziała się, iż ma on romans z kelnerkami Yvette i Mimi. Oczywiście Yvette nie wie o romansie z Mimi, a Mimi o romansie z Yvette! Jeden fałszywy ruch i Rene grozi śmierć.

„Paryż i Ty" ro przedstawienie oparte na bazie najpopularniejszych szlagierów francuskich jest wspomnieniem miłości przeżytej w Paryżu i napotkanych tam kobietach. Niezwykłe wykonanie i zaskakujące interpretacje nawiązują do klimatu paryskich kabaretów ubiegłego wieku. To spektakl nie tylko o miłości, tęsknocie, rozczarowaniu i nostalgii, ale także o przyjaźni, radości, nadziejach i marzeniach. W przedstawieniu usłyszymy m.in. piosenki: „Isabelle", „Nathalie", „Emmanuelle ", „La Boheme", „Nie opuszczaj mnie", „Jeśli nie istniałabyś", „Flirt", „Kobieta i mężczyzna", a wszystko to dopełnione muzyką na żywo.

 

 

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenie rozpocznie się w marcu 2016 r. i jest skierowane do kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w makroregionie opolskim, dolnośląskim, śląskim i lubuskim. Szkolenie specjalizacyjne będzie prowadzone na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi na podstawie posiadanej zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej DPS-VI-51112-7901-170-MJ/14(14) z dnia 9.10.2014 r. w systemie 13,5 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela) i przeznaczone jest dla 20 osób z województwa lubuskiego.

W specjalizacji mogą wziąć udział pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista i starszy specjalista pracy socjalnej/koordynator, główny specjalista posiadający I stopień specjalizacji aspirant pracy socjalnej, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny).

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w § 9 ust. 1 pkt 1-3 ww. rozporządzenia, tj.:

1) posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy  o pomocy społecznej lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia l8 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub ukończenie:

 1. a) studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
 2. b) studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej lub
 3. c) studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej lub
 4. d) studiów wyższych na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. l pkt3 ustawy  o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa  w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy;

3) posiadanie co najmniej 5 letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci jedynie kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, skierowani do uczestnictwa w projekcie przez kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają umowę o pracę oraz podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu.

Z projektu zostaną pokryte koszty:

 1. a) udokumentowanej podróży uczestników - wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Przy rozliczaniu kosztów podróży ROPS w Opolu będzie kierował się zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
 2. b) zakwaterowania uczestników - wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, tj. gdy dojazd na szkolenie lub powrót do miejsca zamieszkania po szkoleniu byłby niemożliwy tego samego dnia. Należy przedstawić wiarygodny dokument potwierdzający konieczność zapewnienia noclegu. Uzasadniony przypadek to przede wszystkim taki, kiedy uczestnik szkolenia dojeżdża na szkolenie za pomocą środków komunikacji publicznej (autobus, pociąg, lokalni przewoźnicy) oraz (ze względu na odległość, czas dojazdu i/lub rozkład jazdy właściwego środka lokomocji) nie ma możliwości dojazdu na szkolenie w ciągu trzech godzin przed godziną rozpoczęcia szkolenia, lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin po zakończeniu szkolenia. Konieczność skorzystania z noclegu powinna być starannie udokumentowana (np. bilet, rozkład jazdy przewoźników pokazujący, że faktycznie dojazd  w określonym czasie nie był możliwy),
 3. c) materiałów dydaktycznych i podręczników -  w tym dostęp do biblioteki, pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne dostosowane do poszczególnych form zajęć,
 4. d) ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały okres nauki i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania,
 5. e) opłat z tytułu egzaminów przed  Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych,
 6. f) uroczystości wręczenia dyplomów, w sytuacji zdania przez uczestnika egzaminu przed CKE i wyrażenia zgody przez Komisję na organizację tej uroczystości we współpracy Komisji z podmiotem szkolącym.

Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na e-mail:sekretariat@rops.lubuskie.pl lub fax 68  352 39 54. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w  specjalizacji.    Kopie    wymaganych    dokumentów    potwierdzających    posiadane wykształcenie, ukończenie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz zaświadczenie o zatrudnieniu oraz kserokopię podpisanego zobowiązania – umowy z pracodawcą, obligującego pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz rok po jego zakończeniu (wg wzorów) prosimy przesłać do Regionalnego Ośrodka   Polityki   Społecznej   w  Zielonej  Górze  -  Al.  Niepodległości  36,  65-042 Zielona Góra lub skanem na e-mail:sekretariat@rops.lubuskie.pl lub pod numer fax 68 352 39 54 w terminie do 19 lutego 2016 r.

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w specjalizacji, zostanie przekazane Państwu telefonicznie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Informacje  nt.  specjalizacji  oraz  wszystkie  niezbędne załączniki tj.

 • terminarz zjazdów,
 • formularz zgłoszenia/skierowania,
 • wzór zobowiązania – umowy z pracodawcą,
 • wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i potwierdzeniu stażu

dostępne są na stronie internetowej na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze - www.rops.lubuskie.pl. W razie pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację w województwie lubuskim p. Magdaleną Rubaszewską, tel. 68  323 18 85. Bliższe informacje znajdziecie Państwo również na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu - www.rops-opole.pl.

 


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?