środa, 3 lutego 2016

Inwestycje kolejowe woj. lubuskiego w latach 2014-2023

Zielona Góra, 28 stycznia 2016 r.

Informacja na temat inwestycji kolejowych zaplanowanych w Kontrakcie Terytorialnym
dla Województwa Lubuskiego.

Kontrakt terytorialny (Kontrakt/KT), jako instrument polityki regionalnej, służy koordynacji działań prorozwojowych podejmowanych przez rząd i samorząd województwa, ukierunkowanych na osiąganie wspólnych celów wyznaczonych w stosunku do określonego terytorium. Kontrakt stanowi zobowiązanie strony rządowej i samorządowej do realizacji przedsięwzięć priorytetowych, skoncentrowanych na obszarach strategicznej interwencji, które jednocześnie odpowiadają kierunkom realizacji strategii rozwoju województwa. Zasady jego realizacji zostały uregulowane w znowelizowanej ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2023 został podpisany
14 listopada 2014 r. Jego wartość wynosi około 11,8 mld zł. Źródłami finansowania KT są środki przeznaczone na realizację programów operacyjnych, budżet państwa, budżet województwa, budżety innych jednostek samorządu terytorialnego i sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne. W realizację Kontraktu mogą być również zaangażowane środki prywatne, zgodnie z właściwymi przepisami.
W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego na liście przedsięwzięć podstawowych znajdują następujące zadania z obszaru infrastruktury kolejowej:
  1. Prace na linii kolejowej CE-59 na odcinku Wrocław - Brochów/Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy – na terenie województwa lubuskiego
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu są PKP PLK S.A.
Ww. odcinek CE-59 ujęty jest w DI do SRT (poz. 1) oraz w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku (KPK), poz. 82. Inwestycja jest kontynuacją wcześniej prowadzonych prac na niektórych jej odcinkach. Prace polegają w mniejszym stopniu na modernizacji, a bardziej na pracach odtworzeniowych, czyli przywróceniu prędkości konstrukcyjnej. Ponieważ spore odcinki przebiegają przez obszary Natura 2000, duża część inwestycji realizowana jest i będzie nie z funduszy unijnych czy narzędzia CEF, tylko środków własnych PKP PLK i Funduszu Kolejowego.
Szacunkowa wartość projektu to 1 mld zł. Inwestycja częściowo jest planowana do finansowana
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  1. Prace na linii kolejowej E59 odcinek Poznań Główny - Szczecin Dąbie – na terenie województwa lubuskiego
Odcinek ujęty w DI (poz. 5) do SRT. Projekt znajduje się na liście podstawowej KPK (poz. 86). Zadanie realizowane ze środków CEF (Connecting Europe Facility).
  1. Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. - (Krotoszyn) - Leszno - Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn - Głogów – na terenie województwa lubuskiego
Przedsięwzięcie ujęte w DI do SRT (poz. 42) oraz na liście rezerwowej KPK (poz. 128). Potencjalne źródło finansowania: PO IiŚ 2014-2020. Zadania z listy rezerwowej mogą zostać przesunięte na listę podstawową w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych umożliwiających realizację zadania w ramach limitu środków finansowych Programu (np. uzyskania oszczędności przetargowych, niższego niż zakładano wydatkowania środków na zadania, pojawienia się dodatkowego źródła finansowania). Projekt w fazie koncepcyjnej.

Na liście przedsięwzięć warunkowych Kontraktu, których realizacja jest uzależniona m.in.
od dostępności środków finansowych uwzględniono również trzy przedsięwzięcia. Są to:
  1. Prace na linii kolejowej nr 358 odc. Czerwieńsk - Gubin
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia są PKP PLK S.A. Przedsięwzięcie ujęte
w DI do SRT (poz. 48) oraz na liście rezerwowej KPK (poz. 133). Potencjalne źródło finansowania:
PO IiŚ 2014-2020. Zadania z listy rezerwowej mogą zostać przesunięte na listę podstawową
w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych umożliwiających realizację zadania
w ramach limitu środków finansowych Programu (np. uzyskania oszczędności przetargowych, niższego niż zakładano wydatkowania środków na zadania, pojawienia się dodatkowego źródła finansowania). Projekt w fazie koncepcyjnej.
  1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku gr. województwa - Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań - Żary - Forst
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia są PKP PLK S.A. Etapy planowane przez PKP PLK S.A. do 2020 roku:
2017 r. – studium wykonalności
2019 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej
2019 r. – przetarg na roboty budowlane
2020 r. – pozwolenie na budowę
2022 r. – planowany termin zakończenia robót budowlanych.
W grudniu 2013 r. w PKP PLK S.A. oszacowano, że orientacyjny koszt rewitalizacji linii kolejowej nr 275 na odcinku granica województwa - Żagań i linii nr 14 na odcinku Żagań - Tuplice - Forst wynosi około 110 mln zł (w projekcie KPK do roku 2023 koszt realizacji tego zadania został określony na 205 mln zł). Strona samorządowa przekazała beneficjentowi informację, iż jest gotowa współfinansować projekty PKP PLK do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Projekt w fazie koncepcyjnej.
Brak ujęcia zadania w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego (na odcinku od granicy województwa do stacji Miłkowice).
  1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp.
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia są PKP PLK S.A. Etapy planowane przez PKP PLK S.A. do 2020 roku:
2015 r. – nowe studium wykonalności
2017 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej
2017 r. – przetarg na roboty budowlane
2019 r. – pozwolenie na budowę
2021 r. – planowany termin zakończenia robót budowlanych
Według ustaleń, dokonanych z przedstawicielami PKP PLK S.A. w  grudniu 2014 r., realny koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie ok. 100 mln zł. Taki koszt został również wskazany w KPK. W odniesieniu do źródeł finansowania zadania strona samorządowa przekazała beneficjentowi informację, że jest gotowa współfinansować projekty PKP PLK do wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych zadania. Projekt w fazie koncepcyjnej.

Obecnie Zarząd Województwa Lubuskiego przygotowuje się do podjęcia renegocjacji z rządem RP zapisów Kontraktu w zakresie listy przedsięwzięć. Jednym z negocjacyjnych celów Zarządu Województwa Lubuskiego będzie doprowadzenie do przesunięcia wszystkich przedsięwzięć z listy warunkowej na listę przedsięwzięć podstawowych, w tym również ww. inwestycji kolejowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?