środa, 20 stycznia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego
GZ.II.0620.1.12.2016 Zielona Góra, 20.01.2016 r.Newsletter nr 12RPO L2020 - w 2016 roku ruszamy pełną parą!
Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w 2016 było tematem konferencji, która odbyła się 18 stycznia br. - Nowa perspektywa unijna to ogromne pieniądze i historyczna szansa. Także dla regionu lubuskiego, do którego trafi 906 mln euro – dużo więcej niż w poprzedniej perspektywie – mówiła podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak. W konferencji udział wzięli przedsiębiorcy, przedstawiciele JST, szkolnictwa wyższego, czy jednostek ochrony zdrowia.
Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak zaprezentowała stan wdrażania regionalnych programów operacyjnych w kraju oraz Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020. Lubuski program był jednym z pierwszych w Polsce zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Polska w ramach unijnego wsparcia w perspektywie 2014-2020 otrzyma 85,5 mld euro, z czego 31 mld euro, czyli blisko 40% trafi do regionów. – To ogromne pieniądze i historyczna szansa. Także dla regionu lubuskiego, do którego trafi 906 mln euro – dużo więcej niż w poprzedniej perspektywie – mówiła podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak. Środki te podzielone zostały na część inwestycyjną i tę związana z kapitałem ludzkim.
Marszałek podkreślała, że środki unijne w obecnej perspektywie mają służyć budowie regionów konkurencyjnych i innowacyjnych w oparciu o Inteligentne Specjalizacje. Wskazała także priorytety w realizacji RPO: badania i innowacje, przedsiębiorczość, rynek pracy, gospodarka niskoemisyjna, transport, rewitalizacja, nowoczesna edukacja, infrastruktura i usługi społeczne, zdrowie i kultura. Elżbieta Anna Polak zaprezentowała także stan wdrażania programów regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem RPO Lubuskie 2020. – Wystartowaliśmy w ubiegłym roku. W czerwcu ogłosiliśmy pierwsze 19 konkursów. Od ubieg logo roku pracuje – jak we wszystkich regionach – komitet monitorujący. Wybraliśmy także instytucje pośredniczące. Mamy zatwierdzone kryteria wyboru. Jesteśmy gotowi. W Lubuskiem planujemy ogłosić w tym roku 43 konkursy na łączną kwotę 730 mln zł – mówiła marszałek. Dodała jednak, że nowa perspektywa unijna uzależniona jest od wdrażania programów: rozwoju innowacji, rozwoju transportu, gospodarki odpadami. Zobacz prezentację
Poinformowała także, o zapowiadanych przez Ministerstwo Rozwoju zmianach, które nastąpią też w regionalnych programach operacyjnych. - Na razie są to plany przyśpieszenia. Jednak niektóre ministerstwa sygnalizowały opóźnienia, np. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało przedłużenie terminu związanego z ogłaszaniem map potrzeb, będących podstawą ogłaszania konkursów w zakresie ochrony zdrowia –wyjaśniła.
RPO Lubuskie 2020 – wielka kasa, wielkie możliwości już w 2016 roku
906 mln euro to alokacja całego RPO Lubuskiego 2020. W 2016 roku pula konkursowa to 730 mln zł. Sylwia Pędzińska – dyrektor departamentu zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym omówiła obszary wsparcia. – Przede wszystkim stawiamy na badania i innowacje, bo tak jest ukierunkowana polityka spójności i to na ten obszar przeznaczone zostaną największe środki – wyjaśniła. Unijne wsparcie popłynie także na: ochronę środowiska, transport (tryb pozakonkursowy), rynek pracy, edukacje, zdrowie (opieka paliatywna, hospicja i geriatria, programy profilaktyczne i rehabilitacyjne). – Planujemy ogłosić 43 konkursy, jednak jeżeli będzie taka potrzeba, instytucja zarządzająca może ogłosić kolejne konkursy, jesteśmy otwarci – podkreślała. Zobacz prezentację
Dyrektor Pędzińska zaprezentowała szczegóły dotyczące konkursów, które ogłoszone zastaną w ramach RPO. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się kto może aplikować o środki w ramach udostępnionej alokacji, na co mogą zostać przeznaczone środki. Były to informacje niezwykle ważne dla potencjalnych beneficjentów, ponieważ pozwolą im przygotować się do startu w ogłaszanych w 2016 roku konkursach.
Wsparcie transferu wiedzy do biznesu
O tym, na jakie wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej unijnej perspektywie liczyć mogą przedsiębiorcy oraz uczelnie wyższe mówiła Paulina Mucha, reprezentująca Ministerstwo Rozwoju. – Te dwa obszary bardzo ściśle się łączą. W nowej perspektywie, jeżeli myślimy o studentach, czyli przyszłych absolwentach, powinniśmy też myśleć o pracodawcach, aby ci absolwenci mogli odpowiedzieć na zapotrzebowanie i znaleźć zatrudnienie – wyjaśniła.
Podkreślała, że sukces wydatkowania tych środków zależy od tego, czy będą one wydatkowane mądrze. – Być może jest to ostania tak Chojna perspektywa dla Polski, w związku z tym środki te powinny przysłużyć się przez kolejne lata. Powinny one być inwestowane – nie wydawane tak, by w gospodarce regionu krążyły, budowały miejsca pracy i służyły rozwojowi regionu. To mądre wydatkowanie środków europejskich jest bardzo potrzebne – mówiła.
Zaznaczyła także, że ta perspektywa to zmiana podejścia, które oparte będzie na popycie, a nie na podaży, co spowodowane jest doświadczeniami poprzedniej perspektywy. - Przedsiębiorcy sygnalizowali, że ta oferta szkoleniowa dostępna na rynku nie spełnia swojej roli. Chcieliśmy aby wsparcie kierowane do przedsiębiorców przynosiło konkretne efekty. Chcemy wprowadzić mechanizmy, który pozwolą przedsiębiorcom na ocenę efektywności wsparcia. Chcemy bardziej wyeksponować rolę właściciela przedsiębiorstwa. To właściciel, a nie pracownik powinien decydować o kierunku rozwoju i o tym jakich usług firma potrzebuje. Mało w poprzedniej perspektywie było szkoleń szytych na miarę, trudno więc było o dostosowanie szkoleń do potrzeb firmy. Brakowało też mechanizmów, które gwarantowały trwałość wsparcia – wyjaśniła Paulina Mucha.
Ministerstwo chce zachęcać także przedsiębiorców do partycypowania w projektach, a tym samym zmusić ich do bardziej świadomego wyboru usług.
System popytowy będzie realizowany dwutorowo: w ramach RPO o raz także na szczeblu krajowym. Spowoduje on przyspieszenie wydatkowania środków, uproszczenie procedur, większą adekwatność wsparcia, indywidualizację finansowych działań, ograniczenie wydatków na obsługę projektów.
Wsparcie szkolnictwa wyższego ma być skierowane na podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w powiązaniu z rynkiem pracy i poprawą jakości nauczania i jakościowym rozwojem uczelni. - Wsparcie uczelni powinno się w dużym stopniu odbywać na poziomie krajowym, bo ich zasięg nie ogranicza się do regionu – wyjaśniła Paulina Mucha i podkreślała, że programem stworzonym dla tego typu działań jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Stawiamy na szkolnictwo zawodowe!
Pracownik wykwalifikowany to cel jaki stawia przed Polską Unia Europejska. Odpowiedzią na tę potrzebę jest projekt związany z modernizacja szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim. - Chcemy aby szkolnictwo zawodowe było uporządkowane i zmierzające do konkretnego celu. Celem będzie absolwent, korty będzie miał przewagi konkrecyjne po ukończeniu szkoły – wyjaśnił Marek Kamiński, dyrektor Departamentu EFS UMWL.
Jak podkreślał, celem jest stworzenie systemu wsparcia merytorycznego i socjalnego oraz doposażenie placówek. Zgodnie z założeniami projektu, każdy organ prowadzący szkoły zawodowe otrzyma wsparcie. - To było podstawą decyzji Komisji Europejskiej, abyśmy gro środków przeznaczyli na formułę pozakonkursową – wyjaśnił. Projekt finansowany będzie z dwóch osi priorytetowych: OP- Nowoczesna Edukacja oraz OP9 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej.
Dyrektor Kamiński zaprezentował wstępny algorytm podziału środków w ramach projektu pozakonkursowego. Środki przeznaczone zostaną na: współpracę z uczelniami, doskonalenie kadry, przygotowanie do egzaminów zawodowych, staże i praktyki uczniów w przedsiębiorstwach.


Unijne wsparcie dla lubuskich powiatów
Wykorzystanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to temat posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego, które odbyło się 18 stycznia br. - Program jest trudniejszy. Jest bardzo dużo warunkowości. Ale w 2016 roku ruszamy już pełną parą. Ruszamy już teraz poważnie. Staramy się być elastyczni. Wydłużamy terminy wniosków, terminy konsultacji jeżeli jest taka potrzeba. Jesteśmy otwarci na państwa potrzeby – mówiła podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak.
Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak nakreśliła trzy największe obszary wsparcia unijnego, dostępne dla powiatów. - Największe projekty to szkolnictwo zawodowe. Przeznaczamy na ten cel bardzo duże środki. Szkolnictwo zawodowe i dostosowanie do potrzeb biznesu to numer jeden. Wyznaczyliśmy inteligentne specjalizacje, które są podstawą programu innowacji i tak będzie ukierunkowane szkolnictwo zawodowe. To wszystko musi być spójne – wyjaśniła marszałek. Starostowie pytali o szanse na dofinasowanie dla szkół specjalnych. – Chcemy dać premiujące kryterium dla szkół specjalnych tak, aby te szkoły przebiły się w konkursach w ramach EFS – odpowiadał Marek Kamiński, Dyrektor Departamentu EFS UMWL.
Drugim ważnym dla powiatów obszarem wsparcia będzie System Informacji Przestrzennej. – Tu nie mamy wątpliwości co do istoty tych działań. Będziemy zwracać uwagę na upowszechnianie kompetencji cyfrowych. Te działania i nowoczesne technologie mają służyć przede wszystkim mieszkańcom – podkreślała Elżbieta Anna Polak.
Marszałek mówiła także o możliwościach finansowania projektów z zakresu ochrony zdrowia. Podkreślała, że tutaj też bardzo ważne są partnerstwa, szczególnie te transgraniczne. Podkreślała, że środki na ochronę zdrowia uzależnione są od map potrzeb zdrowotnych przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia. Do tej pory powstały dwie: w zakresie onkologii i kardiologii. – W tych obszarach mamy zielone światło i możemy ogłaszać konkursy. Na pozostałe obszary musimy poczekać – mówiła marszałek. Wyjaśniła także, że najwięcej środków na ten cel zapisanych jest w programach krajowych. W Regionalnym programie operacyjnym jest zaledwie 120 mln zł.
Elżbieta Anna Polak po raz kolejny podkreślała wagę partnerstw. - Jesteśmy tez na etapie, że można tworzyć partnerstwa i nowe pomysły pod inteligentne specjalizacje, także z biznesem bo to jest jak najbardziej pożądane w nowej perspektywie. I tutaj partnerem może być samorząd, bo naszym zadaniem jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego. Możemy być także inicjatorami partnerstw, możemy pobudzić rynek do pewnych działań. Niezwykle ważna jest także promocja gospodarcza i ona może być realizowana w partnerstwach. Wtedy jest szansa na osiągnięcie lepszych rezultatów – wyjaśniła.
Zaznaczyła także, że niezwykle ważne są dokumenty strategiczne dla regionu, które zawierają plany jego rozwoju. Najważniejsze z nich to Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego i w jej ramach 25 projektów kluczowych i Kontrakt Terytorialny. Ponadto przyjęty został także program budowy dróg. Powstał też program zabezpieczenia przeciwpowodziowego, w ramach którego realizowane będą największe inwestycje. Program ten jest uwarunkowany dostępem do środków krajowych i środków z banku światowego. Niezwykle ważnym dokumentem dla regionu lubuskiego jest także Strategia Rozwoju Polski Zachodniej i tam wpisanych jest 7 dużych projektów, które mają być realizowane ze środków rządowych. - Jakie będzie podejście rządu zobaczymy. Na pewno realizowana będzie droga S3, modernizacja Odry i sieci energetyczne – wyjaśniła marszałek, która zaznaczyła jednocześnie, że wszystkie te dokumenty nie mają być jedynie pułkownikami i że jest możliwość ich modyfikacji, jeżeli wymagać tego będzie sytuacja. - Nie są to jednak sztywne ramy i ostateczne zapisy. Trzeba być otwartym na zmiany, trzeba rozmawiać, być elastycznym i otwartym na potrzeby – podkreślała Elżbieta Anna Polak.


Lubuskie specjały na Grüne Woche
15 stycznia br. w Berlinie rozpoczął się „Die Internationale Grüne Woche", czyli Międzynarodowy Zielony Tydzień. Są to największe na świecie targi rolnictwa, żywności i ogrodnictwa, które odbywają się co roku w styczniu na terenie Targów Berlińskich. Województwo lubuskie w tym roku prezentuje swoje unikatowe regionalne wyroby wytwarzane od lat wedle oryginalnych receptur. Na zwiedzających czekają produkty piekarnicze, ciasta, chleby, a także wędliny, miody oraz wiele innych produktów regionalnych.
W sobotę, 16 stycznia br. stoisko województwa i targi odwiedził wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. W tym samym dniu spotkał się z Ministrem Vogelsängerem. Tematem spotkania były m.in. priorytety współpracy w roku 2016. 20 stycznia br. targi odwiedzi również grupa Radnych Województwa Lubuskiego wraz z Dyrektorem Departamentu PROW Józefem Giemzą.
Targi w Berlinie corocznie odwiedza blisko pół miliona osób. Dla lubuskich wystawców to doskonała okazja do zaprezentowania swoich unikatowych produktów i pozyskania nowych klientów. Województwo Lubuskie w tym roku przygotowało mnóstwo atrakcji jeśli chodzi o produkty i wystawców. Na stoisku prezentują się browary lubuskie, wędliny, sery kozie, naturalny chleb, ale również nie zabraknie rękodzielników. Wśród wystawców znajdują się: Masarnia Motyka, Browar EDI, Ryszard Kapica - produkty piekarnicze, Przedsiębiorstwo handlowe - Wanda Towpik, Biały Tulipan, Henryk Kuźma – nabiał , sery, Ignacy Żegleń, Browar Witnica S.A., Zdzisław Perz – sery kozie, Art Viki Urszula Szadyko.
„Zielony Tydzień" w Berlinie jest największym spotkaniem producentów i przetwórców żywności z całego świata. To miejsce nie tylko pozwala na pokazanie swoich regionalnych produktów znacznej liczbie konsumentów, odwiedzających targi, ale również daje możliwość wejścia na nowe rynki, pozyskania kolejnych klientów czy nawiązania kontaktów biznesowych. Krajem partnerskim tegorocznych targów jest Maroko.
Przez 10 dni swoją ofertę przedstawiają wystawcy z ponad 70 krajów. Targi oferują warzywa, owoce, mięsa, ryby i produkty mleczne. Dodatkowo można zapoznać się z ofertą win, piw i innych alkoholi związanych z międzynarodowymi specjalnościami. W dziedzinie rolnictwa i ogrodnictwa znajdziemy tematy dotyczące zapotrzebowanie na surowce, energia ekologiczna, i inne działy przedstawione praktycznie i teoretycznie. W programie zaplanowano wiele wykładów tematycznych, ponad 300 konferencji, seminariów, prelekcji i dyskusji.
Międzynarodową Wystawę Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa odwiedzają specjaliści z kraju i zagranicy przedstawiający wszystkie dziedziny rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa i gospodarki rybnej. W targach biorą udział firmy promujące przyrządy, maszyny, wyposażenie i urządzenia produkcyjne używane w rolnictwie i ogrodnictwie, nasiona, szklarnie, ogólne artykuły ogrodnicze. Coraz ważniejszą rolę na targach odgrywają surowce odnawialne, ogrodnictwo, produkty organiczne i oferta związana z rozwojem obszarów wiejskich. Wystawa i towarzyszący jej program pozwalają też zorientować się w nowych trendach oraz w naukowych i praktycznych osiągnięciach w uprawie roślin i hodowli zwierząt.


Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Transportu
W dniach 13-14 stycznia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 (IZ RPO-L2020) zorganizowała spotkania konsultacyjne w Gorzowie Wlkp. oraz Zielonej Górze, których tematem był Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego (PRT WL). - Podczas konsultacji chcemy rozwiać wątpliwości samorządowców dotyczące Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego, a program ten jest nam niezbędnie potrzebny - przekonywała podczas spotkania członek zarządu Alicja Makarska.
PRT WL pozwoli na przygotowanie docelowych rozwiązań szczególnie w zakresie transportu drogowego i kolejowego, umożliwiając wsparcie inwestycji transportowych ze środków UE w nowej perspektywie finansowej. Program będzie również narzędziem realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. - Dzięki niemu, będziemy mogli uruchomić środki europejskie na budowę dróg i środki przeznaczone na transport kolejowy, co pozwoli m.in. na modernizację linii kolejowych, a także zakup nowych taborów – tłumaczyła Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa.
Przyjęcie PRT WL jest jednym z podstawowych wymogów spełnienia warunkowości ex-ante dla celu tematycznego 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto jest to warunek niezbędny do uruchomienia wdrażania środków RPO-L2020 w Osi Priorytetowej 5 Transport (Priorytety Inwestycyjne 7b oraz 7d).
Na prośbę uczestników spotkania zarząd województwa zdecydował o przedłużeniu terminu konsultacji o 7 dni tj. do czwartku 21 stycznia br.


Nowa pula dotacji na prace przy lubuskich zabytkach
W budżecie na 2016 r. na ochronę zabytków położonych na terenie województwa lubuskiego zabezpieczono milion złotych. Wnioski o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy budowlach wpisanych do rejestru można składać w dniach 1–31 stycznia.
Szczegóły dotyczące zasad udzielania dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego oraz wzór wniosku znajduje się na stronie www.lubuskie.pl w ikonce Ochrona zabytków Województwa Lubuskiego [TUTAJ] oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Możliwości rozwojowe lubuskich gmin w nowej perspektywie
Zapraszamy na spotkanie pt.: „Możliwości rozwojowe lubuskich gmin w nowej perspektywie RPO 2020. Jakich rozwiązań potrzebujemy?" oraz prezentację wyników analizy potencjału inwestycyjnego i eksportowego województwa lubuskiego. Sympozjum odbędzie się 25 stycznia br. o godzinie 10.00 w Zielonej Górze w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Do udziału w dyskusji zapraszamy parlamentarzystów, włodarzy gmin, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, specjalnych stref ekonomicznych, parków technologicznych oraz środowiska akademickiego.
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 20 stycznia 2016r. mailowo na adres: coi@lubuskie.pl

Na staż do... Brukseli
Ruszył otwarty nabór na płatne, 5-miesięczne staże w instytucjach Unii Europejskiej. Absolwenci polskich uczelni mają szansę poznać mechanizmy działania UE od środka i zdobyć bardzo cenne doświadczenie zawodowe. Obecny nabór prowadzony jest na staż rozpoczynający się 1 października 2016 roku.
O staż można starać się w Komisji Europejskiej w Brukseli, jak również Luksemburgu czy też w Przedstawicielstwach Komisji w krajach członkowskich UE. Warunkiem ubiegania się o angaż jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej tytułu licencjata) oraz posługiwanie się jednym z języków roboczych UE: angielskim, francuskim lub niemieckim na poziomie C1/C2 oraz jednym z oficjalnych języków UE np. językiem polskim.
Od osób ubiegających się o staż nie wymaga się doświadczenia zawodowego. Stażyści pracują w pełnym 8-godzinnym wymiarze otrzymując wynagrodzenie w wysokości ok. 1000,00 euro netto miesięcznie. Spośród nadesłanych zgłoszeń, z całej UE, Komisja wybierze ok. 600 stażystów.
Zainteresowani mogą zgłaszać się przez stronę internetową Komisji Europejskiej poświęconą stażom do 29 stycznia wypełniając formularz. Więcej na www.lubuskie.pl


Możliwości rozwojowe lubuskich gmin w nowej perspektywie
Zapraszamy na spotkanie pt.: „Możliwości rozwojowe lubuskich gmin w nowej perspektywie RPO 2020. Jakich rozwiązań potrzebujemy?" oraz prezentację wyników analizy potencjału inwestycyjnego i eksportowego województwa lubuskiego. Sympozjum odbędzie się 25 stycznia br. o godzinie 10.00 w Zielonej Górze w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Do udziału w dyskusji zapraszamy parlamentarzystów, włodarzy gmin, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, specjalnych stref ekonomicznych, parków technologicznych oraz środowiska akademickiego. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 20 stycznia 2016r. mailowo na adres: coi@lubuskie.plPozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?