piątek, 4 grudnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.229.2015                                                                                Zielona Góra, 04.12.2015 r.

 

 

 

 

 


Newsletter nr 229

 

 

 


 

W Lubuskiem już nie ma LORO, jest Lubuskie Centrum Ortopedii sp. z o.o.

4 grudnia 2015 r. do Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostało Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiot ten powstał w wyniku przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego SP ZOZ. To trzecia szpitalna spółka samorządu województwa.

Sejmik Województwa Lubuskiego 7 września podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dra Lecha Wierusza w Świebodzinie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykonanie uchwały stało się faktem. Pod koniec listopada 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął treść Aktu Przekształcenia. Odpowiedni wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego trafił kilka dni później. A 4 grudnia br. sąd zarejestrował nowy szpital – Lubuskie Centrum Ortopedii sp. z o.o.

Było LORO, jest LCO

Po dokonaniu zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiot leczniczy w formie spółki prawa handlowego stanowi odrębny podmiot prawa, którego funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych. Spowoduje to efektywniejsze wykorzystanie potencjału placówki. Wpłynie na zwiększenie dostępności do usług medycznych dla pacjentów zarówno ubezpieczonych, jak też komercyjnych, a także da możliwość utworzenia nowoczesnej bazy naukowej dla potrzeb kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Możliwe będzie wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego oraz kadrowego w obszarze rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych, w tym również komercyjnych, w celu dostosowania oferty do potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego i województw ościennych. Przekształcenie jednostki pozwoli także na uzyskanie dostępu do dodatkowych źródeł przychodów np. ze świadczeń komercyjnych. Spółka będzie mogła także pozyskiwać inwestorów, którzy dokapitalizują ją w postaci np. sprzętu lub w formie pieniężnej, co umożliwi w dłuższej perspektywie realizację wysokospecjalistycznych procedur.

Przekształcenie LORO w spółkę oznacza także wydzielenie w obecnie funkcjonujących budynkach części komercyjnej, poprzez zaadaptowanie niezagospodarowanej części nieruchomości w postaci Zamku przylegającego bezpośrednio do budynków wykorzystywanych obecnie przez jednostkę do celów statutowych. W opinii Dyrekcji Ośrodka koncepcja umiejscowienia działalności komercyjnej w niezagospodarowanej części Zamku jest ekonomicznie uzasadniona. Efektem realizacji tej inwestycji będzie zwiększenie liczby łóżek o około 20% przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymogów fachowych i sanitarnych. Ponadto dzięki usytuowaniu w jednym miejscu wszystkich oddziałów, niezbędnych do kompleksowej obsługi pacjentów oraz leczeniu przypadków pilnych, LCO stanie się w pełni nowoczesnym ośrodkiem, leczącym zarówno pacjentów komercyjnych, jak i ubezpieczonych w jednym miejscu.

Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie  to jeden z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Obejmuje opieką zarówno dzieci jak dorosłych, wykonując rocznie blisko 2000 skomplikowanych operacji, rekonstrukcji ortopedycznych narządu ruchu w tym skrzywień kręgosłupa, endoprotezoplastyki stawów, chirurgii kolana oraz ręki. LCO posiada II stopień referencji dzięki wysokiej jakości wykonywanych usług i doświadczonej kadrze medycznej. Współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym w Bydgoszczy oraz wieloma innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

 1. a) sprawowanie specjalistycznej opieki stacjonarnej w zakresie ortopedii dziecięcej i rehabilitacji dzieci ze schorzeniami narządu ruchu oraz ortopedii dorosłych i rehabilitacji dorosłych,
 2. b) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych w zakresie schorzeń narządu ruchu,
 3. c) prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki i elektrodiagnostyki, 
 4. d) prowadzenie rehabilitacji leczniczej w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii,
 5. e) wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego,
 6. f)  orzekanie o stanie zdrowia,
 7. g) prowadzenie działalności medycznej, organizacyjnej oraz programowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczo-leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia,
 8. h) organizowanie kształcenia pracowników medycznych,
 9. i) prowadzenie prac naukowych w zakresie ortopedii i rehabilitacji,
 10. j) wykonywanie działań wynikających z odrębnych przepisów,
 11. k) wykonywanie innych świadczeń wynikających z dodatkowych umów,
 12. l) umożliwianie działalności szkolno-wychowawczej pacjentom przebywających w LORO SP ZOZ,
 13. m) wykonywanie działań obronnych w czasie pokoju, w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie stanu zagrożenia państwa i wojny.

Obecnie Szpital w Świebodzinie funkcjonuje w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubuskiego. Jednostka znajduje się w dobrej kondycji finansowej - od kilku lat wypracowuje dodatni wynik finansowy – w 2013 r. 1,9 mln zł, natomiast w 2014 r. 4,1 mln zł. Obecnie w Szpitalu pracuje 106 pracowników (48 na podstawie umowy o pracę, 58 na podstawie kontraktu). Od 2010 r. kontrakt LORO wzrósł niemal dwukrotnie (2010 r. – 13,4 mln zł, 2011 r. – 13,6 mln zł, 2012 r. – 15,2 mln zł, 2013 r. – 17,5 mln zł, 2014 r. – 21,4 mln zł, 2015 r. – stan na czerwiec, przed negocjacjami – 17,3 mln zł).

 

 

Klinika-spółka – co to dla nas oznacza?

Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął już procedurę przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze w spółkę i utworzenie na tej bazie kliniki. Przez najbliższe trzy tygodnie będziemy informować dokładnie, co to oznacza w praktyce. Obalamy mity, wyjaśniamy niejasności. W pierwszym odcinku pokazujemy co się zmieni dla pacjentów, dla pracowników, dla Samorządu Województwa Lubuskiego oraz dla Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Radni Województwa Lubuskiego dali zielone światło do przekształcenia zielonogórskiego szpitala w spółkę. A siedem miesięcy wcześniej powiedzieli jednogłośne „tak" dla utworzenia kliniki. W wyniku tych operacji w Zielonej Górze powstanie szpital kliniczny w formie spółki. Pytanie na teraz brzmi: co to oznacza dla pacjentów, pracowników lecznicy, samorządu województwa i Uniwersytetu Zielonogórskiego?

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) w Zielonej Górze stanie się Wojewódzkim Szpitalem Klinicznym w Zielonej Górze Sp. z o.o. Zmiana nazwy to nie wszystko. Dlatego wyjaśniamy, co się wydarzy po przekształceniu – z czterech punktów widzenia. Obalamy mity, wyjaśniamy niejasności, doprecyzowujemy.

Pacjenci

Samej zmiany formy organizacyjno-prawnej (czyli przekształcenia w spółkę) pacjenci na pewno nie zauważą. W każdym razie nie odczują tego w negatywny sposób. Tak było w przypadku zrealizowanych już przekształceń szpitali w Gorzowie Wlkp. i Torzymiu.

Lecznica po przekształceniu nadal realizuje świadczenia medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zatem każdy ubezpieczony pacjent jest leczony za darmo. Jedyne, czego należy się spodziewać, to zmian na lepsze: poprawy diagnostyki, wzrostu jakości leczenia, zmniejszenia kolejek i wyższych standardów.

Ponadto forma spółki da zielonogórskiemu Szpitalowi dodatkową możliwość świadczenia usług komercyjnych (odpłatnych). Jednak po pierwsze – zgodnie z założeniami obecnych władz Szpitala – działalność komercyjna stanowić będzie mniej niż 1 proc. działalności lecznicy. A po drugie – pacjenci komercyjni nie będą mieć „pierwszeństwa" w kolejce do lekarza czy na badanie, a więc nie będą blokować miejsc osobom ubezpieczonym. Nie pozwalają na to m.in. zapisy kontraktu Szpitala z NFZ. Pacjent komercyjny może być przyjęty w innych godzinach niż np. godziny pracy poradni.

Sama zmiana w spółkę to jedno, ale utworzenie kliniki – to dodatkowa kwestia. Kto kiedykolwiek leczył się w klinice, ten wie: szpital kliniczny oznacza wyższy poziom. A lekarzowi towarzyszą dodatkowo studenci medycyny. Do tej pory tzw. III stopień referencyjności (czyli jakość leczenia na poziomie klinicznym) od kilku już lat miały trzy oddziały w zielonogórskim szpitalu: neonatologia, neurochirurgia i onkologia.

Warto jednocześnie podkreślić bardziej dociekliwi pacjenci zauważą po przekształceniu zmianę: w nazwie szpitala na pieczątce stawianej np. na wypisach. Jednak w najważniejszej kwestii – darmowego leczenia – każdy leczący się w zielonogórskiej lecznicy może czuć się bezpiecznie – to na pewno się nie zmieni!

Pracownicy Szpitala

Bezpieczeństwo w zakresie ciągłości pracy gwarantuje sama ustawa o działalności leczniczej, która stanowi, że z dniem przekształcenia pracownicy SP ZOZ-u staną się – z mocy prawa – pracownikami spółki. A biorąc pod uwagę, że spółka wejdzie w prawa i obowiązki starego podmiotu, to warunki zatrudnienia pracowników pozostaną te same.

Oczywiście zapisy ustawy to nie wszystko. Jeszcze wiele miesięcy przed przekształceniem pracownicy już wyrażali swoje obawy. Związki zawodowe negatywnie zaopiniowały projekt uchwały o przekształceniu, argumentując m.in. tym, że spółka niesie zagrożenia kadrowe. Zarówno marszałek Elżbieta Anna Polak, jak i władze Szpitala wielokrotnie siadały do stołu ze stroną związkową, żeby wypracować warunki porozumienia i tzw. Pakietu Spraw Pracowniczych, Socjalnych i Związkowych. Podobny dokument podpisywany był przed przekształceniem Szpitala w Gorzowie Wlkp.

Pakiet jest swoistą ochroną interesów pracowniczych. Wchodzi w życie z dniem wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Pracodawca (czyli Szpital) zobowiązuje się w nim m.in. do przestrzegania obowiązujących do tej pory regulaminów wynagradzania, pracy, gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Co więcej – Pakiet zawiera także zapisy dotyczące wzrostu wynagrodzeń i wypłat dodatkowych premii rocznych. Strona związkowa zaakceptowała te ustalenia. Mają one obowiązywać przynajmniej przez 5 najbliższych lat.

Warto ponownie przywołać przykład Szpitala w Gorzowie Wlkp., w którym – po przekształceniu w spółkę – zatrudnienie nie zmalało, ale wręcz przeciwnie: prezes zatrudnił 50 nowy lekarzy, co pozwoliło lecznicy na rozszerzenie oferty i zwiększenie konkurencyjności.

Samorząd Województwa Lubuskiego

O korzyściach płynących z przekształcenia szpitali informowaliśmy wielokrotnie – nie tylko przy okazji operacji przeprowadzanej obecnie na zielonogórskiej lecznicy.

Tuż po przekształceniu Samorząd Województwa ma być stuprocentowym właścicielem Szpitala. Forma spółki daje przede gwarancję zmiany sposobu zarządzania lecznicą. Za funkcjonowanie jednostki odpowiadać będzie prezes, którego odpowiedzialność – w porównaniu z formułą SP ZOZ-u – będzie znacznie większa. Prezes odpowiada za finanse spółki własnym majątkiem oraz karnie. Jego pracę kontroluje Rada Nadzorcza – merytoryczny organ, który dba m.in. o przejrzystość gospodarki spółki. Spółka nie ma możliwości zadłużania się, a o podziale zysku decyduje właściciel (Zgromadzenie Wspólników).

Z praktycznego punktu widzenia – nowa forma pozwoli w przyszłości na rozwiązanie wielu problemów i rozwój wielu dziedzin. Dzięki zmianom skutecznie będzie można realizować kształcenie lekarzy w województwie lubuskim, co w efekcie przyczyni się do zmniejszenia znacznego deficytu specjalistów w regionie. Ponadto nowa forma (po objęciu 51 proc. udziałów przez Uniwersytet Zielonogórski) sprawi, iż Szpital będzie mógł się ubiegać o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest to szczególnie istotne w kontekście tego, że alokacja dedykowana ochronie zdrowia w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 – nawet w połowie nie byłaby w stanie zabezpieczyć potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych zielonogórskiej lecznicy. A warto przypomnieć,  że w planie są m.in. utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka oraz onkologii.

Co istotne – Samorząd Województwa poprzez przekształcenie i przekazanie 51 proc. udziałów w spółce na rzecz uczelni wcale nie wyzbędzie się wpływu na kreowanie polityki zdrowotnej. Zapisy Aktu Założycielskiego spółki gwarantują Województwu (zgodnie z kodeksem spółek handlowych) tzw. udziały uprzywilejowane. Oznacza to, że każdy głos na Zgromadzeniu Wspólnika będzie się liczył potrójnie.

Uniwersytet Zielonogórski

Najważniejsza korzyść dla Uniwersytetu z przeprowadzanych zmian to tzw. baza własna na potrzeby kształcenia przyszłych lekarzy. I tu warto przypomnieć, że jeszcze w kwietniu 2015 r. Ministerstwo Zdrowia wskazywało to jako wymóg przy podejmowaniu decyzji o wydaniu zgody na uruchomienie kierunku lekarskiego na UZ. Kilka tygodni później jednogłośne „tak" w tej sprawie powiedzieli Radni Województwa, czego efektem była pozytywna opinia resortu zdrowia.

Utworzenie kliniki, której większościowym właścicielem będzie UZ, ma jeszcze jeden aspekt. Dzięki temu, że uczelnia będzie mogła się wykazać bazą własną, zyska wyższą dotację dydaktyczną. Dotacja naukowa (udzielana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – w przypadku tzw. „bazy obcej" jest 2,5 razy niższa niż dotacja z resortu zdrowia. Według wyliczeń Uniwersytetu Zielonogórskiego (na podstawie danych GUS z 2013 r.) na pierwszym roku kształcenia dotacja z MNiSW wyniosłaby 640 tys. zł, natomiast z MZ – 1 460 tys. zł (różnica – prawie 820 tys. zł). Na piątym roku nauki na kierunku lekarskim różnica w wysokości dotacji sięgać może nawet 4 mln zł.

Władze Uniwersytetu Zielonogórskiego zapewniają, że nie zamierza ingerować w kwestie funkcjonowania Szpitala w zakresie innym niż kształcenie przyszłych medyków.

Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego 

Tylko ci, którzy zaryzykują, żeby pójść dalej, będą mogli przekonać się jak daleko można zajść. My chcemy pójść dalej. Nie działamy pochopnie. Temat zmian w zielonogórskim szpitalu pojawił się już w kwietniu – wówczas Radni Województwa jednogłośnie opowiedzieli się za nadaniu lecznicy statusu uniwersyteckiego szpitala klinicznego. Jesteśmy zdeterminowani, ale uwzględniamy również uwarunkowania zewnętrzne. Mam tu na myśli dostęp do środków z Programu Infrastruktura i Środowisko. Program dysponuje ogromną kwotą w zakresie obszaru zdrowia – 376 mln euro. Wśród beneficjentów nie ma SP ZOZ-ów, ale są szpitale kliniczne. Mamy już jednoznaczne interpretacje zarówno Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, jak i Ministerstwa Zdrowia, że nasz Szpital w nowej formie będzie mógł się ubiegać o te środki. Bez przekształcenia nie będzie rozwoju Szpitala i nie będziemy mogli korzystać z programów krajowych. Taki jest dziś stan faktyczny i stan prawny.

Zielonogórski Szpital – jako spółka Województwa Lubuskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego – ma szansę na nowe duże inwestycje. Bez zmian nie będzie rozwoju. Planujemy m.in. utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, które w kompleksowy sposób zabezpieczy potrzeby najmłodszych pacjentów w naszym regionie. A przypomnę, że jesteśmy jedynym województwem w kraju, które nie ma na przykład intensywnej opieki medycznej pediatrycznej. Kolejna kwestia to rozwój centrum usług onkologicznych.

Jeśli chodzi o kwestie kadrowe w Szpitalu, to warto podkreślić, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, spółka będzie następcą prawnym wszystkich zobowiązań pracowniczych.

Przypomnę też przykłady szpitali w Torzymiu i w Gorzowie Wlkp., w których po przekształceniu wzrosło zatrudnienie. W Gorzowie Wlkp. liczba umów pracowniczych wzrosła aż o 137! Większe są także wynagrodzenia.

W regionie Lubuskim do tej pory nie mieliśmy ani jednej kliniki, a pacjenci wyjeżdżali na leczenie do innych województw. Na to szły pieniądze z Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Naszymi działaniami chcemy też tę migrację zatrzymać.

 

 

Talent, pasja, zaangażowanie

80 młodych, zdolnych Lubuszan odebrało z rąk marszałek Elżbiety Anny Polak stypendia naukowe, twórcze i artystyczne, a także po raz pierwszy stypendia motywacyjne skierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. - To najlepiej wydane pieniądze. Inwestujemy w infrastrukturę, nowe drogi, chodniki, budynki. Naszą siłą, naszym potencjałem w regionie lubuskim są  ludzie, dlatego inwestujemy w kapitał ludzki. W regionie staramy się stworzyć, jak najlepsze warunki - mówiła marszałek podczas uroczystości 4 grudnia br.

- Drodzy stypendyści to spotkanie z Wami jest dla mnie prawdziwą przyjemnością. Bardzo się cieszę, że w ramach budżetu województwa możemy was wspierać. To jest najlepsza inwestycja w naszym regionie. Chciałabym Wam pogratulować pasji, zaangażowania oraz tego, że cały czas rozwijacie swoje talenty. Chciałaby, abyście te pieniądze dobrze spożytkowali. Zależy nam na tym, abyście tutaj w regionie lubuskim czuli się szczęśliwi, abyście w przyszłości pamiętali, że tu są Wasze korzenie. Pamiętajcie najważniejsze jest to co mamy w sobie –  mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.  

Uroczystość rozpoczęła się koncertem solowym w wykonaniu stypendystki Adrianny Stogi uczennicy V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze przy akompaniamencie Daniela Milewskiego ucznia Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze utworu „Mmmm" z repertuaru Laury Izibor.

W uroczystości wzięli udział p.o. Wojewoda Lubuski – Jan Świrepo. Lubuski Wicekurator Oświaty Radosław Wróblewski oraz przedstawiciele Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego: Tadeusz Pająk – wiceprzewodniczący, Anna Chinalska, Czesław Fiedorowicz,  Franciszek Wołowicz. W uroczystości brali również udział: przewodniczący Komisji ds. Promocji Produktów Tradycyjnych i Regionalnych Klaudiusz Balcerzak, przewodnicząca Komisji do spraw Stypendiów Grażyna Dobroczyńska oraz dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Sławomir Kulczyński  i wicedyrektor Małgorzata Walkowska.

Stypendia wręczyli marszałek Elżbieta Anna Polak oraz wicemarszałek Romuald Gawlik. W imieniu stypendystów głos zabrał Maciej Pisarek - uczeń Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej - Karamać w Gorzowie Wlkp., a następnie goście wysłuchali koncertu w wykonaniu stypendystów – uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze w składzie: Witold Kamiński – skrzypce, Mikołaj Górny – skrzypce, Mikołaj Woźniak – fortepian.

Na koniec stypendyści obejrzeli film 3D „Na skrzydłach marzeń".

W roku szkolnym 2015/2016, 20 uczniów zdolnych naukowo, twórczo i artystycznie otrzyma stypendium w wysokość 300 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy, natomiast 60 uczniów zdolnych w zakresie  nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych otrzyma stypendium w wysokości 350 zł przez okres 10 miesięcy.

Więcej na www.lubuskie.pl

 

 

Światowy Dzień AIDS w Lubuskiem

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. Z tej okazji Samorząd Województwa Lubuskiego zorganizował interdyscyplinarne seminarium pt. „HIV i AIDS: problemy medyczne i społeczne". - To bardzo ważny dzień, który skłania do rozmów o HIV i AIDS. W Lubuskiem od kilku lat konsekwentnie i z pełną determinacją realizujemy strategię rozwoju województwa. Mamy cel – chcemy poprawić warunki życia i zdrowia Lubuszan. Robimy to przez profilaktykę i diagnostykę, przez podnoszenie świadomości mieszkańców – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Seminarium miało charakter interdyscyplinarny. Adresatami byli nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, lekarze, pielęgniarki oraz studenci. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści m.in. Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, dr hab. Anna Kowalewska z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Zbigniew Izdebski z Uniwersytetu Zielonogórskiego. - Profesor Izdebski przewodzi specjalnemu zespołowi powołanemu do walki z AIDS. Dzięki temu, że mamy Pana profesora możemy pochwalić się w Polsce takimi doświadczeniami, których w innych regionach może nie ma. U nas odbywają się często otwarte spotkania edukacyjne dla młodzieży, nauczycieli, pielęgniarek i mieszkańców. Podczas Przystanku Woodstock organizujemy Lubuski Piknik Zdrowia, gdzie rozmawiamy na różne tematy w tym także na ten dzisiejszy. Myślę, że efekty naszych działań są widoczne w regionie, a wiedza na temat HIV i AIDS staje się powszechna - przekonywała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Z uwagi na fakt, iż stale wzrasta liczba zakażeń, działania w województwie koncentrują się na zachęcaniu do wykonywania anonimowych testów na HIV (szacuje się, że ok. 70 proc. nosicieli wirusa, nie wie o tym, że są zakażeni). Z dotychczasowych ogólnopolskich badań przedstawionych przez prof. Z. Izdebskiego wynika, że w Polsce spada świadomość w zakresie zagrożeń zakażeniem tym wirusem. Badania sprzed 4 lat wykazały lepszą znajomość problemów związanych z możliwością zakażenia niż te najnowsze. Dotyczy to także tolerancji w stosunku do osób będących nosicielami.

1 grudnia: epidemia AIDS to problem wciąż aktualny

W 1988 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję ustanawiającą Światowy Dzień AIDS. Na świecie żyje z HIV blisko 37 mln osób [UNAIDS, 2015]; to liczba zbliżona do liczebności populacji Polski. W związku ze skalą pandemii i jej destrukcyjnym wpływem na społeczeństwa, zakażenie HIV jest jednym z priorytetowych zagadnień zdrowia publicznego na świecie.

Po trzydziestu latach od wykrycia w Polsce pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 35 tys. osób żyje z HIV, a blisko co druga o tym nie wie i może nieświadomie zakażać. Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 maja 2015 r. zakażenie HIV stwierdzono u 19.120 osób, odnotowano 3.246 zachorowań na AIDS, 1.299 chorych zmarło [NIZP-PZH, 2015].

Światowy Dzień AIDS przypomina, że epidemia to problem wciąż aktualny. Warto działać na rzecz jego rozwiązania także przez pozostałe dni w roku – poznając i upowszechniając informacje na temat HIV/AIDS, sposobów ograniczania ryzyka zakażenia, testując się w kierunku HIV, działając bez uprzedzeń w życiu prywatnym i zawodowym oraz solidaryzując się z osobami, które cierpią z tego powodu. 1 grudnia to również kulminacja kampanii edukacyjnej .

Dane epidemiologiczne - Polska (na podstawie danych NIZP-PZH)

HIV i AIDS w Polsce - dane od początku epidemii (1985 r.) do 31 maja 2015 roku

19 120 zakażonych ogółem co najmniej

6 087 zakażonych w związku z używaniem narkotyków

3 246 zachorowań na AIDS

1 299 chorych zmarło

Na koniec września 2015 r. leczeniem ARV objętych było około 8420 pacjentów, w tym 111 dzieci. Leczenie jest prowadzone  i finansowane w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce na lata 2012 - 2016". (źródło: Krajowe Centrum ds. AIDS)

 

 

Marszałkowie obradowali na Zamku Książ

Zakończył się konwent marszałków w woj. dolnośląskim. Drugiego dnia obrad marszałek Elżbieta Anna Polak wzięła udział w konferencji prasowej, podczas której zaprezentowane zostały m.in deklaracje konwentu marszałków w sprawie postulowanych zmian ustroju i finansów samorządów w Polsce. - W naszej opinii wszelkie zmiany dotyczące regulacji funkcjonowania samorządów powinny być poprzedzone rzetelną debatą publiczną, a ich skutki nie powinny obowiązywać przed zakończeniem trwającej już kadencji samorządów - przekonywała marszałek.

Gości na Zamku Książ witał pochodzący z wrocławskiego Parku Naukowo-Technologicznego robot-przewodnik EuGenius (dla przyjaciół Gienek). EuGenius okazał się być bardzo towarzyski - komunikuje się nie tylko słowami, ale i mimiką, gestami, przypomina człowieka, czym wzbudza zainteresowanie i sympatię - także marszałek Elżbiety Anny Polak.

Tematem pierwszego dnia obrad było ochrona zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pakiety onkologicznego oraz map potrzeb zdrowotnych. Podczas drugiego bloku tematycznego włodarze regionów rozmawiali na temat inteligentnych specjalizacji, jako drodze do innowacyjnych regionów. Blok trzeci dotyczył finansów samorządów województw.

Drugiego dnia obrad marszałkowie rozmawiali m.in. na temat roli kapitału społecznego w rozwoju regionalnym oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Do pobrania: Deklaracja Konwentu Marszałków w sprawie postulowanych zmian dotyczących ustroju i finansów samorządów w Polsce

Linki do informacji prasowych nt. Deklaracji Konwentu Marszałków:
-
http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/konwent-marszalkow-przeciw-powstaniu-nowych-wojewodztw...
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1552860,Konwent-Marszalkow-przeciw-powstaniu-nowych-wojewodztw-i-zmianom-podatkowym
http://www.walbrzyszek.com/news,single,init,article,30239
http://walbrzych.naszemiasto.pl/artykul/w-ksiazu-deklaracja-w-sprawie-postulowanych-zmian...
-
http://www.prw.pl/articles/view/47015/Marszalkowie-wojewodztw-przeciwko-rzadowi

Wykaz projektów stanowisk procedowanych podczas posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP

Finanse:

- w sprawie zarządzania środkami pieniężnymi ujętymi w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

- w sprawie zmiany przepisów prawa dotyczących dochodów województw, w związku z obowiązkiem finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich

- w sprawie zmiany zakresu wyłączeń limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Turystyka:

- w sprawie koniecznych zmian legislacyjnych w obszarze usług turystycznych

- w sprawie określenia systemu standardów dla tras turystycznych

Ochrona Zdrowia:

- dotyczące podjęcia czynności zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. poz. 1522 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

- w sprawie funkcjonowania szkół specjalnych prowadzonych przez samorządy województw zorganizowanych w podmiotach leczniczych

Edukacja:

- w sprawie kwalifikowalności wynagrodzenia dla nauczycieli – opiekunów stypendystów w pozakonkursowych projektach stypendialnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

Sprawy społeczne:

- sprawie wstępnej kwoty dotacji celowej na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej przyznanej samorządom województw na organizowanie i prowadzenie w 2016 roku ośrodków adopcyjnych

Planowanie Przestrzenne:

- w sprawie wzmocnienia narzędzi planowania przestrzennego w skali regionalnej i skoordynowania wszystkich poziomów planowania

Nauka i Badania:

- w sprawie koncepcji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych

Środowisko:

- w sprawie utworzenie krajowego funduszu suszowego jako instrumentu finansowego umożliwiającego rekompensatę strat spowodowanych przez suszę w 2015 r.

- w sprawie rozwoju sieci ciepłowniczych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

Porozmawiajmy o lubuskich innowacjach

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Spotkanie z mieszkańcami południowej części regionu odbędzie się we wtorek, 8 grudnia br. Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii w Nowym Kisielinie. W północnej części województwa, 11 grudnia br. w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym „Eko-innowacje". W spotkaniu 8 grudnia udział weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konsultacje społeczne mają na celu poznania i zebrania opinii oraz propozycji środowisk gospodarczych, naukowych, około biznesowych województwa lubuskiego na temat Programu Rozwoju Innowacji. Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRI) jest dokumentem wypełniającym warunek wstępny dla Celu Tematycznego 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014-2020. Efektem wdrożenia dokumentu powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnych specjalizacji regionu. Zgodność z dokumentem będzie też determinowała możliwość uzyskania wsparcia przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, ale również pośrednio w ramach Osi Priorytetowej 6 – Regionalny rynek pracy, jak i Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja.

Uwagi dotyczące Programu można zgłaszać w terminie do 22 grudnia 2015 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag. PRI wraz z formularzem są dostępne na stronie www.rpo.lubuskie.pl/wiadomosci.

Zobacz:
Program spotkania w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie

Program spotkania Centrum Badawczo-Wdrożeniowe „Eko-innowacje"  w Stanowicach

 

 

„Dopalacze w kontekście badań i praktyki"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii organizują 7 grudnia br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze konferencję pn. „Dopalacze w kontekście badań i praktyki". W konferencji weźmie udział wicemarszałek Romuald Gawlik.

Spotkanie zrealizowane zostanie w ramach kampanii pn. „Dopalacze… jeden dzień… jeden wybór… jedno życie", która powstała w odpowiedzi na nasilający się w ostatnim czasie problem społeczny związany z nadużywaniem dopalaczy. Moderatorem konferencji będzie dr hab. Dorota Rybczyńska Abdel – Kawy prof. DSW, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. 
Program"

10.00 - 10.10 

ROMUALD GAWLIK - WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

JAKUB PIOSIK -  DYREKTOR  REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ

GÓRZE
10.10 – 10.30 ANGELIKA CISEK-WOŹNIAK

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM „Analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczestników 21 edycji Festiwalu Woodstock 2015 nt. zażywania środków zastępczych. Nadzór nad środkami zastępczymi".
10.30-11.00 SŁAWOMIR KOZIEŁ

GRUPA BADAWCZA OMR

„Dopalacze wśród mieszkańców oraz uczniów województwa lubuskiego - wstępne wyniki badań zleconych przez ROPS w Zielonej Górze w 2015 r."

11.00 – 11.30 MICHAŁ KIDAWA

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WARSZAWIE

„Epidemiologia zjawiska stosowania dopalaczy w Polsce i Europie"

11.30-11.45  Przerwa kawowa

11.45 – 12.15 ADAM POLAŃSKI

LUBUSKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII LOPIT W ZIELONEJ GÓRZE

„Dopalacze w praktyce klinicznej"

12.15 - 12:45 MICHAŁ KIDAWA
KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WARSZAWIE
„Krajowa strategia rozwiązywania problemu w Polsce"
12.45 - 13.15  Dyskusja, podsumowanie


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?