poniedziałek, 21 grudnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.240.2015 Zielona Góra, 21.12.2015 r.


Newsletter nr 240


Województwo Lubuskie z budżetem na 2016 r.!
Rosną dochody, spadają wydatki, ale nie zabraknie pieniędzy na prorozwojowe projekty. Projekt przyszłorocznego budżetu podczas XV sesji sejmiku województwa został uchwalony przez radnych większością 22 głosów. W 2016 r. do wojewódzkiej kasy ma trafić 422,6 mln zł, z czego 143,5 mln zł samorząd przeznaczy na inwestycje. Łącznie wydatki zaplanowano na poziomie 435,5 mln zł. - To budżet, który pozwoli na stabilny rozwój i zabezpieczy podstawowe potrzeby województwa lubuskiego - mówiła marszałek Elżbieta Polak.
Budżet na 2016 r. to projekt prorozwojowy, w którym do najważniejszych inwestycji można zaliczyć: ochronę przeciwpowodziową miasta Słubice (39,6 mln zł), budowę lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w rejonie Nowa Sól-Pleszówek oraz budowę przepompowni odwadniającej (13,9 mln zł), wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w gminach Maszewo, Gubin, Krosno Odrzańskie (3 mln zł) oraz rewitalizację Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (2 mln zł).
W przyszłym roku nie zabraknie również inwestycji w jakże ważną dla Lubuszan służbę zdrowia. Na ten cel samorząd zarezerwował blisko 16,7 mln zł, które zostaną przeznaczone m.in. na remonty i doposażenie lubuskich szpitali. Pieniądze z tej puli otrzyma także Uniwersytet Zielonogórski na zadania związane z otwartym w tym roku kierunkiem lekarskim. To kolejny krok do tego, abyśmy w ciągu kilku lat posiadali własną kadrę lekarską. - Systematycznie poprawiamy nie tylko stan infrastruktury w zakresie służby zdrowia, ale także przygotowujemy nowe projekty, które poprawiają jakość usług medycznych w naszym województwie m.in. przygotowujemy projekt lubuskie e-zdrowie - wylicza marszałek Polak.
Budżet na 2016 r. to również kolejne pieniądze przeznaczone na rozwój regionalnej infrastruktury drogowej. Za 39,3 mln zł powstanie: nowy most wraz z mostem objazdowym przez rzekę Wartę w Skwierzynie (7,6 mln zł), drugi etap obwodnicy Drezdenka (3 mln zł), obwodnica Rzepina (3 mln zł), droga w Trzemesznie Lubuskim (2,5 mln zł), trasa na odcinku Krosno Odrz. – Radnica (2,5 mln zł) i inne.
- Realizacja zadań samorządu związanych z transportem i łącznością ma kosztować w przyszłym roku 139,4 mln zł, natomiast wydatki w dziale „administracja publiczna" wyniosą 71,1 mln zł. Na wkłady własne zaplanowano 38,4 mln zł, z tego: na wydatki bieżące 15,7 mln zł, na wydatki majątkowe – 22,7 mln zł. W projekcie budżetu na 2016 rok na wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 143,5 mln zł. – tłumaczy marszałek Elżbieta Anna Polak.
W sumie wydatki inwestycyjne będą stanowić 33 proc. budżetu. Przygotowany przez zarząd województwa projekt zakłada ok. 13 mln zł deficytu. To o 9 mln zł mniej, niż kwota tegorocznego deficytu (22 mln zł). - Deficyt wynika z zaplanowania wydatków w wyższej kwocie niż planowane dochody. Spłata rat kredytów i odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyniesie w przyszłym roku ok. 31 mln zł – wyjaśnia skarbnik woj. lubuskiego Józefa Chalecka.
Rok 2016 to także zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w urzędzie marszałkowskim. - Ograniczamy kadrę, której mimo wszystko wciąż przybywa nowych zadań. Oszczędności w tym zakresie wyniosą 1,5 mln zł. Te pieniądze przeznaczymy na dokończenie modernizacji urzędu. Dodatkowo, przeprowadzamy audyt energetyczny, co da wymierne korzyści w zarządzaniu administracją - mówi marszałek Polak.
Choć budżet dopiero został zatwierdzony to już teraz można mówić o tym, że w kolejnym miesiącach okaże się większy od obecnie przyjętego. - Zakładam, że w trakcie roku budżetowego, budżet będzie zwiększony o ok. 80 mln zł na zadania inwestycyjne związane z wdrażaniem projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – tłumaczy marszałek Polak.
Budżet przygotowany przez zarząd województwa to przede wszystkim projekt, w którym wydatki są dostosowane do możliwości finansowych. - W stu procentach zostały zabezpieczone wkłady własne do zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie zabezpieczono środki na realizację zadań kontynuowanych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jest to budżet bezpieczny dla województwa lubuskiego – podsumowuje skarbnik Chalecka.
W 2016 r. największe wpływy do budżetu zapewnią: dochody z podatku CIT (76,3 mln zł) i PIT (28,7 mln zł), subwencje (84,8 mln zł), dotacje celowe z budżetu państwa (96,2 mln zł), dotacje celowe na finansowanie zadań unijnych (116,6 mln zł). Pozostałe dochody w kwocie 20 mln zł to m.in. wpływy z usług oraz wpływy ze sprzedaży mienia. W projekcie przewidziano też miejsce na rezerwę ogólną (2,8 mln zł) i celową (ponad 7 mln zł).
Uchwalony budżet, jak poinformował wiceprzewodniczący sejmiku Edward Fedko, został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze. - Zdaniem członków RIO projekt budżetu opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. RIO wydała także pozytywną opinię ws. możliwości sifnansowania deficytu budżetowego zaplanowanego na 2016 r. - mówił radny Fedko.
Do projektu budżetu na 2016 r. odniosły się także kluby zasiadające w sejmiku województwa. Małgorzata Gośniowska-Kola w imieniu klubu radnych PiS powiedziała: - Przedstawiony projekt zaopiniowany przez RIO został zaopiniowany pod względem formalno-prawnym. To nie jest budżet marzeń. To jest budżet deficytowy. Niepokojące jest to, że dochody, które czerpiemy z udziału w podatkach CIT i PIT utrzymują się na tym samym poziomie. Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, są to bardzo wysokie wydatki. Jednocześnie za niskie są nakłady przeznaczane na drogi i kwoty te praktycznie nie rosną. W przypadku administracji mówiło się, że oszczędzamy, ale liczby nie kłamią i kwota ta rośnie. Wciąż brakuje także konkretów w kwestii lotniska. Brakuje inwestycji w mosty na Odrze. Należałoby oczekiwać również większych efektów związanych z uruchomieniem funduszy unijnych. Klub radnych PiS jest przeciwny przyjęciu uchwały budżetowej na 2015 r. - mówiła radna.
W imieniu klubu radnych PO, głos zabrał radny Tomasz Możejko. - Jest to kontynuacja pozytywnych przemian województwa lubuskiego. To budżet zapewniający zrównoważony rozwój naszego regionu. Nie mamy problemów z jego „zamknięciem". Dzięki staraniom zarządu województwa urząd marszałkowski cechuje się dyscypliną budżetową i nie brakuje środków na realizację podstawowych i najważniejszych zadań. Klub radnych PO w pełni popiera projekt budżetu.
W imieniu klubu PSL, wystąpiła Natalia Pawlak. - Projekt budżetu na 2016 r. w ocenie PSL jest dobrym planem finansowym - stwierdziła. - Biorąc pod uwagę celowość i gospodarność wydatki zostały dostosowane do obecnych możliwości. Klub radnych PSL po dokładnym przeanalizowaniu projektu uznał projekt za realnie przygotowany. Naszym zdaniem budżet został stworzony w taki sposób, że pozwala na realizację planu przyjętego na 2016 r.
Swoją opinię o projekcie budżetu zgłosił też Franciszek Wołowicz w imieniu klubu radnych Lewicy. - Można dużo powiedzieć w zależności od tego, co chce się powiedzieć. Zarówno dobrego, jak i złego. Większość wydatków to te, które muszą zostać poniesione. Istnieje pewien „stały szkielet", który musi być zawarty w projekcie, co w pewnym stopniu ogranicza możliwości i pole manewru. Można dyskutować co jest ważniejsze i powinno być realizowane w pierwszej kolejności. Ten budżet uwzględnia wiele naszych wniosków, dlatego jesteśmy za przyjęciem budżetu województwa w obecnym kształcie - tłumaczył Franciszek Wołowicz.
Jako ostatni głos zabrał radny Sławomir Kowal z Lepszego Lubuskiego. - Patrząc na przedstawiony projekt, na pewno nie skupiamy się na przyszłości, a żyjemy teraźniejszością. Mówi się, że każdy budżet jest odzwierciedleniem stanu umysłu rządzących. Stąd ta tendencja do inwestowania w dwa największe miasta, ale nie projekty potrzebne dla innych gmin. Budżet jest do wykonania, bo nie powala. Sytuacja województwa lubuskiego jest stabilna, ale nie napawa optymizmem. Rosną wydatki stałe. Nad nimi zarząd województwa nie pracuje chyba zbyt dobrze.
Dodajmy, że wszystkie komisje sejmikowe, w tym komisja rewizyjna, pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu przedstawiony przez zarząd województwa, który będzie realizowany w 2016 r.
Budżet został przyjęty stosunkiem głosów 22 "za", 4 "przeciw", 1 wstrzymujący się.
Projekt budżetu na www.lubuskie.pl

Wybitni Lubuszanie nagrodzeni!
Od urzędników, przez artystów, po społeczników. Podczas XV sesji sejmiku nagrodzono wybitnych Lubuszan i instytucje, którzy przysłużyli się rozwojowi i promocji naszego regionu. Przyznano ponad 15 wyróżnień w kategoriach: Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego i Złoty Dukat Lubuski. - Od wielu lat podejmujecie się zadań, które zmieniają nasze województwo i wzbogacają je. Te nagrody to podziękowanie za do tej pory włożony trud i zachęcenie do dalszej pracy – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Wśród nagrodzonych osób znalazła się m.in. Irena Baran aktywnie działająca na polu pomocy osobom niepełnosprawnym. - W lutym obchodzić będę 25—lecie działalności społecznej. Nasze zadania wykonujemy po cichu, bo pomoc nie lubi rozgłosu. Dziękuje mojemu zespołowi, bo to są ludzie, którzy poza pracą wiele czasu poświęcają wolontariatowi, często po 5, 6 godzin dziennie. Nie robimy tego wszystkiego dla nagród, ale one zawsze cieszą i motywują – cieszyła się działaczka, którą wyróżniono Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego
W imieniu lubuskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego nagrodę "Złotego Dukata Lubuskiego" odebrała Bożena Mania. - To co robimy, robimy dla mieszkańców naszego województwa. Cieszymy się, że ta praca jest widoczna i doceniania - mówiła prezes ZNP w województwie lubuskim.
Pełna lista wyróżnionych na www.lubuskie.pl

XV sesja Sejmiku Województwa
Zakończyła się XV sesja Sejmiku Województwa. Radni województwa m.in. przyjęli projekt budżetu województwa na 2016 r., zgłosili szereg interpelacji i wniosków, dotyczących regionu. Wysłuchali też sprawozdania marszałek Elżbiety Anny Polak z prac Zarządu Województwa w okresie międzysesyjnym oraz wystąpienia wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka.
W sesji udział wzięło 28 radnych województwa, a także senator Robert Dowhan oraz nowo powołany wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Przypomnijmy, że do niedawna był on radnym województwa, a w związku z powołaniem na wojewodę, złożył mandat. - Już po raz drugi muszę złożyć ten zaszczytny mandat radnego - podkreślił wojewoda. - Po raz pierwszy zrobiłem to w 2007 r., kiedy zostałem senatorem, a teraz robię to jako reprezentant rządu premier Beaty Szydło. Chcę podziękować Wam za naukę i doświadczenie. Dziękuję zarządowi województwa za współpracę. Dziękuję też pracownikom urzędu marszałkowskiego oraz mediom. Deklaruję ciężką pracę i skromność, bo funkcja wojewody to nie są zaszczyty, ale przede wszystkim służba i otwartość na problemy.
Wojewoda przyjął gratulacje od marszałek Elżbiety Anny Polak i przewodniczącego sejmiku Mirosława Marcinkiewicza. - Bardzo się cieszymy, że to nasz kolega radny został wojewodą, gdyż zna Pan nasze problemy - powiedziała marszałek. - Jestem przekonana, że wspólnie będziemy zmierzać do tego, by Lubuszanie byli z nas zadowoleni a region się rozwijał.
Podczas zgłaszania interpelacji, radny Tadeusz Ardelli zwrócił uwagę na problem dzików w województwie i regionie żarskim. - Szkody wyrządzane przez dziki w Żarach są bardzo duże. Obecność zwierząt, które podchodzą blisko gospodarstw, zagraża mieszkańcom. Poszkodowani zwracają się o pomoc do samorządów wszystkich szczebli, ale brakuje odpowiednich działań. Myślę, że sejmik na mocy uchwały może tę sytuację uregulować, poprzez większy odstrzał dzików. Do tego potrzebna jest dyskusja, która poprowadzi do podjęcia uchwały – apelował radny.
O pociąg na linii Głogów – Wschowa – Leszno pytała radna Małgorzata Gośniowska-Kola, która chciałaby przywrócenia połączenia. - Apel w tej sprawie podpisało 1,6 tys. mieszkańców. Takie połączenie wydaje się bardzo potrzebne – tłumaczyła radna. Radni pytali się także o połączenie bezpośrednie z Gorzowa do Berlina, które miało ruszyć od stycznia. – Pesa, producent szynobusów, nie wywiązała się z obowiązku zdobycia homologacji, uprawniającej do poruszania się szynobusów po niemieckich torach. Z tego powodu będziemy naliczać kary umowne – zapewniała marszałek Polak. Zarząd województwa za wyegzekwowane w ten sposób pieniądze planuje uruchomić bezpośrednie połączenie z Gorzowa do Berlina.
Jedna z interpelacji dotyczyła Miejsc Obsługi Podróżnych na trasie ekspresowej S3. Radna Grażyna Dereń pytała, kiedy powstaną MOP-y. O tematy drogowe pytała także radna Anna Synowiec, która skupiła się na obwodnicy Drezdenka. - Obecnie oddano do użytku I etap inwestycji i wiem, że w przyszłorocznym budżecie są zabezpieczone środki na kolejne. Chciałabym, aby zarząd dokonał analizy realizacji tego zadania w roku 2016 roku – mówiła radna.
- Przystępujemy do II etapu inwestycji w przyszłym roku. Jeżeli uwolnią się dodatkowe środki będziemy chcieli przyśpieszyć prace, bo takie sytuacje, kiedy zwalniają się środki, miały już miejsce w poprzednich latach – tłumaczyła marszałek Polak.
Radny Czesław Fiedorowicz pytał o rozwój energetyki w województwie lubuskim. – Jesteśmy bardzo spolegliwi w kwestii energetyki. W sąsiedniej Brandenburgii w energetyce zatrudnionych jest 25 tys. ludzi. Powinniśmy stworzyć poważne stanowisko ds. energetyki w urzędzie marszałkowskim. Pomoże to bilansować potrzeby i współpracować z samorządami i firmami, aby powstał solidny program energetyczny - proponował radny.
- Posiadamy strategię rozwoju energetyki w województwie lubuskim. W dokumencie zawarliśmy podstawowe zadania, które musimy wykonać w tym obszarze – opowiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak.
Zainteresowanie radnych wzbudziły też kwestie turystyki. Radny Sebastian Ciemnoczołowski pytał o możliwości większego wsparcia dwóch lubuskich zabytków wpisanych na listę UNESCO, w tym także Parku Mużakowskiego. - Wydaje mi się, że powinniśmy poświęcić więcej uwagi naszym dwóm kluczowym atrakcjom. Warto zastanowić się nad realnymi możliwości wsparcia, oprócz tego promocyjnego. Są one w końcu wizytówką nie tylko regionalną, ale i krajową – mówił radny.
- W tym temacie chcemy korzystać ze środków programów transgranicznych Polska-Brandenburgia i Polska-Saksonia. Daje to wielkie możliwości – zapewniała marszałek. Po sesji sejmiku w Centrum Nauki Keplera odbyło się spotkanie świąteczne z Radnymi Miasta Zielona Góra. Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak podsumowała mijający. -2015 rok przejdzie do historii jako ten, w którym ruszyliśmy bardzo dynamicznie z nowym Regionalnym Programem Operacyjnym, z alokacją 906 mln. To właśnie w tym programie są te marzenia na 2016 rok. Są tam zapisane i są realne. Wystartowaliśmy także z Kontraktem Terytorialnym – duża umowa, bardzo ważna, którą podpisał samorząd województwa z rządem. Tu jest dużo większa kwota 12 mld zł.
Marszałek wymieniła także najważniejsze sukcesy mijającego roku: utworzenie kierunku lekarskiego, utworzenie kliniki – pierwsza w regionie, najniższe bezrobocie w historii regionu, zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gorzowa, podpisanie umowy na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie. – Mówię o tych projektach, ponieważ były one realizowane we współpracy – razem. Tam było wielu partnerów i dlatego były takie rezultaty. I faktycznie jeżeli jest zgoda i współpraca, to są sukcesy. Warto podkreślić, szczególnie w tym miejscu, że sięgamy gwiazd i że warto mieć marzenia, bo one się spełniają - przekonywała marszałek.
Głos zabrał także Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, który podsumował to, co udało się zrobić dla miasta w roku 2015. Zaprezentował także plany inwestycyjne na rok 2016.

W Sejmie o regionalnych programach operacyjnych
„Regionalne programy operacyjne 2014-2020 – aktualny stan wdrażania" to tytuł wystąpienia marszałek Elżbiety Anny Polak podczas konferencji, która odbyła się 18 grudnia br. w Sejmie RP. - W całym kraju systematycznie ogłaszane są konkursy. W ramach 16 RPO uruchomiono 150 naborów w trybie konkursowym na łączną wartość ok. 7 mld zł oraz 35 naborów w trybie pozakonkursowym na kwotę 1,1 mld zł. We wszystkich RPO planuje się przeprowadzenie 855 naborów na kwotę 34,5 mld zł – mówiła marszałek.
Regionalne programy operacyjne
Marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła stan realizacji programów operacyjnych w Polsce. - Polska w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 mld euro. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych dysponuje kwotą ponad 31 mld euro, tj. 40 proc. Programy realizowane są zgodnie z przyjętymi założeniami. We wszystkich regionach powołano Komitety Monitorujące. Kryteria wyboru projektów zatwierdzono dla 55 proc. działań. W ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych uruchomiono 271 naborów na kwotę 23,5 mln zł. W tym 58 naborów w trybie pozakonkursowym na kwotę 2 mld zł - mówiła marszałek podczas swojego wystąpienia. (Zobacz prezentację marszałek Elżbiety Anny Polak).
Parlamentarzyści i samorządowcy o sytuacji w polskich samorządach
Podczas konferencji pt. „Samorząd terytorialny w Polsce gwarantem stabilnego rozwoju kraju" głos zabrali: Jerzy Stępień, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, współtwórca samorządu terytorialnego w Polsce oraz Jacek Protas, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Samorządowcy przedstawili zagrożenia, jakie mogą powstać, gdy wprowadzone zostaną zmiany dotyczące ustroju i finansów samorządów w Polsce. O tym mówiono już na początku grudnia podczas Konwentu Marszałków (Zobacz Deklaracja Konwentu Marszałków w sprawie postulowanych zmian dotyczących ustroju i finansów samorządów w Polsce ).
Samorządy boją się braku finansowania podstawowych zadań. Z niepokojem patrzą, że w toczącej się debacie nie zauważa się i nie podnosi kwestii konsekwencji postulowanych zmian dla budżetów samorządów. Jakiekolwiek obniżenie poziomu finansowania samorządów będzie oznaczało znaczące pogorszenie jakości usług realizowanych przez sektor samorządowy.

W Wigilię urząd nieczynny
Zgodnie z zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 22 stycznia br. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2015 r., 24 grudnia 2015 r. urząd będzie nieczynny.

Lekarze z Lubuskiego? Będą już za pięć lat!
Zdjęcia pustych sal do nauki anatomii może i robiły wrażenie. Ale znacznie lepiej wyglądają te same pomieszczenia wypełnione studentami medycyny, ale też fantomami, preparatami do badań, szkieletami… Chociaż na absolwentów kierunku lekarskiego jeszcze poczekamy, to wizja lekarzy wykształconych w Lubuskiem i rozwoju medycyny na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Szpitala Klinicznego właśnie staje się faktem.
UZ: Szpitalowi możemy tylko dawać
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego: Decyzja Sejmiku Województwa Lubuskiego o przekształceniu zielonogórskiego Szpitala w spółkę była przełomowa. Wiele osób mówiło mi, że można prowadzić kierunek lekarski na tzw. bazie obcej. Ale Uniwersytet Zielonogórski by się tego nigdy nie podjął. Dlaczego? Jest to bardzo kosztowny kierunek. To m.in. kwestia zatrudnienia w najbliższych 3 latach ośmiu profesorów oraz samego proces kształcenia studentów. To jest zarazem kierunek wyjątkowy. Po raz pierwszy zdarzył nam się taki przypadek, ze 30 osób walczyło o jedno miejsce. Nigdy dotąd na Uniwersytecie Zielonogórskim z czymś takim nie mieliśmy do czynienia.
Uczelnia w ostatnich trzech latach przeprowadziła inwestycje na łączną kwotę 130 mln zł. Część z nich została zrealizowana na potrzeby kształcenia na kierunku lekarskim. Obawy sceptyków dotyczące przyszłości zielonogórskiego Szpitala jeśli chodzi o jego finansowanie są nieuzasadnione. Przede wszystkim dlatego, że mamy jednoznaczną interpretację, że Szpital jako klinika będzie mógł sięgać po większe środki finansowe – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Tylko kliniczne szpitale będą mogły być beneficjantami tych środków.
Uniwersytet nie ma nawet możliwości wzięcia choćby jednego grosza od Szpitala. My możemy zielonogórskiej lecznicy jedynie dawać.
Nowoczesne technologie w ochronie zdrowia
Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
Samorząd Województwa Lubuskiego nie tylko zabezpieczył finansowo uruchomienie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, ale także zabezpieczy najbliższą przyszłość. Mam tu na myśli m.in. finansowanie pierwszych lat funkcjonowania kierunku. Sejmik Województwa zarezerwował na ten cel 6 mln zł. w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 2 mln zł już trafiło na konto uczelni. Kolejne 4 mln zł zostaną przekazane w następnych latach.
Zmiana formy organizacyjno-prawnej Szpitala Wojewódzkiego to kolejny krok ku rozwojowi. Kierunek lekarski oznacza, że nasz Szpital będzie kliniką uniwersytecką. A to z kolei pozwoli na realizację ambitnych planów: utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka z wraz z OIOM-em pediatrycznym i hotelem dla rodziców małych pacjentów. W planach jest także rozwój usług onkologicznych, szczególnie radioterapii.
Jednym z elementów nowoczesnego szkolenia przyszłych lekarzy w Polsce są obecnie centra symulacji medycznych. Chodzi zarówno o wysoko specjalistyczne świadczenia medyczne, jak i naukę podstawowych czynności wykonywanych przez lekarzy. Stworzenie takiego centrum to koszt co najmniej kilku milionów złotych. Jednak mamy dziś zapewnienie resortu zdrowia, że będą ogłaszane konkursy unijne dedykowane takim projektom. Uniwersytet Zielonogórski ma zatem przed sobą kolejny ważny cel.
Historia prac nad uruchomieniem kierunku lekarskiego sięga 2008 roku. Wówczas postawiliśmy diagnozę, która dziś jest bardzo aktualna – brakuje w Lubuskiem lekarzy. Za pięć lat mury Uniwersytetu Zielonogórskiego opuszczą pierwsi medycy. Mają w naszym województwie najlepsze warunku do tego, żeby tu zostać i leczyć lubuskich pacjentów.

Nowy sprzęt w zielonogórskim szpitalu
Do zielonogórskiej lecznicy trafił sprzęt medyczny, z którego korzystać będą pacjenci onkologiczni. Szpital wzbogacił się o nowy akcelerator, tomograf komputerowy oraz niezbędny w terapii onkologicznej aparat HDR. Wartość dostarczonego sprzętu opiewa na kwotę blisko 18 mln zł. - Zakupy te były możliwe dzięki umowie z Ministerstwem Zdrowia. Dzięki temu sprzętowi lubuscy pacjenci będą mogli korzystać z usług medycznych na najwyższym poziomie - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
Przedświątecznych zakupów dokonano w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu w zakresie poprawy działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce (doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii).
Do zielonogórskiego szpitala trafił już zakupiony akcelerator typu True Beam firmy VARIAN. Zostanie zainstalowany do połowy stycznia 2016 roku i oddany do użytku klinicznego w marcu roku 2016 r z uwagi na przystosowanie pomieszczeń a także skomplikowany proces pomiarów i testów przed oddaniem do eksploatacji. Nowy akcelerator umożliwi wdrożenie bardziej zaawansowanych procedur terapeutycznych wynikający ze znacznych postępów technologii leczenia powstałych w okresie ostatnich lat. Akceleratory w onkologii wykorzystuje się w celu leczenia chorych z chorobą nowotworową, czyli radioterapii. Radioterapia to metoda miejscowego leczenia nowotworów złośliwych wykorzystująca energię promieniowania jonizującego. Łączne nakłady poniesione na zakup i wdrożenie nowego akceleratora to:13,3 mln zł w tym udział środków własnych szpitala to 5,5 mln zł.
Do użytku oddany został także nowy tomograf. Umożliwi on wdrożenie bardziej zaawansowanych procedur terapeutycznych wynikających ze znacznych postępów technologii leczenia powstałych w okresie ostatnich lat, w tym bramkowanie oddechowe. Łączne nakłady poniesione na zakup i wdrożenie nowego tomografu to: 3,1 mln zł w tym udział środków własnych szpitala to 805,5 tys. zł
Z udziałem środków Ministerstwa Zdrowia zakupiono także nowy aparat HDR. Posiadanie drugiego aparatu HDR pozwoli wdrożyć dotąd niewykonywane procedury terapii onkologicznej. Wymagają one posiadania 2 aparatów HDR. Łączne nakłady poniesione na zakup i wdrożenie nowego aparatu HDR to: 1,5 mln w tym udział środków własnych szpitala to 391,7 tys. zł.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?