piątek, 18 grudnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.239.2015                                                                                Zielona Góra, 18.12.2015 r.

Newsletter nr 239


 

 


Przed świętami o budżecie – XV sesja Sejmiku Województwa

W poniedziałek (21.12) o godz. 10.00 w urzędzie marszałkowskim rozpocznie się XV sesja Sejmiku Województwa. Rozmowy zdominuje temat projektu budżetu na rok 2016. W porządku obrad znalazło się także m.in. przyznanie "Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego", "Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego" oraz "Złotych Dukatów Lubuskich".

Porządek obrad XV zwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego:
1. Otwarcie obrad XV zwyczajnej sesji Sejmiku.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Wnioski i interpelacje.
4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c) przedstawienie stanowisk klubów radnych,
d) odczytanie opinii komisji stałych Sejmiku Województwa Lubuskiego przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji,
e) przedstawienie stanowiska Zarządu Województwa Lubuskiego do opinii komisji stałych,
f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Województwa Lubuskiego do projektu uchwały,
g) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
h) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Województwa Lubuskiego,
i) głosowanie uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w Zielonej Górze, przy ul. Zyty, oznaczonej działkami numer 61/4, 61/7, 61/9 i 65.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2015-2030.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia osób do składu Kapituły „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych i Komisji Rewizyjnej.
14. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad XV sesji Sejmiku.
Po sesji sejmiku w Centrum Nauki Keplera odbędzie się spotkanie świąteczne z Radnymi Miasta Zielona Góra.

W Sejmie o regionalnych programach operacyjnych

„Regionalne programy operacyjne 2014-2020 – aktualny stan wdrażania" to tytuł wystąpienia marszałek Elżbiety Anny Polak podczas konferencji, która odbyła się 18 grudnia br. w Sejmie RP. - W całym kraju systematycznie ogłaszane są konkursy. W ramach 16 RPO uruchomiono 150 naborów w trybie konkursowym na łączną wartość ok. 7 mld zł oraz 35 naborów w trybie pozakonkursowym na kwotę 1,1 mld zł. We wszystkich RPO planuje się przeprowadzenie 855 naborów na kwotę 34,5 mld zł – mówiła marszałek.

Regionalne programy operacyjne

Marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła stan realizacji programów operacyjnych w Polsce. - Polska w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 mld euro. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych dysponuje kwotą ponad 31 mld euro, tj. 40 proc. Programy realizowane są zgodnie z przyjętymi założeniami. We wszystkich regionach powołano Komitety Monitorujące. Kryteria wyboru projektów zatwierdzono dla 55 proc. działań. W ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych uruchomiono 271 naborów na kwotę 23,5 mln zł. W tym 58 naborów w trybie pozakonkursowym na kwotę 2 mld zł - mówiła marszałek podczas swojego wystąpienia. (Zobacz prezentację marszałek Elżbiety Anny Polak).  

Parlamentarzyści i samorządowcy o sytuacji w polskich samorządach

Podczas konferencji pt. „Samorząd terytorialny w Polsce gwarantem stabilnego rozwoju kraju" głos zabrali: Jerzy Stępień, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, współtwórca samorządu terytorialnego w Polsce oraz Jacek Protas, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Samorządowcy przedstawili zagrożenia, jakie mogą powstać, gdy wprowadzone zostaną zmiany dotyczące ustroju i finansów samorządów w Polsce. O tym mówiono już na początku grudnia podczas Konwentu Marszałków (Zobacz Deklaracja Konwentu Marszałków w sprawie postulowanych zmian dotyczących ustroju i finansów samorządów w Polsce ).

Samorządy boją się braku finansowania podstawowych zadań. Z niepokojem patrzą, że w toczącej się debacie nie zauważa się i nie podnosi kwestii konsekwencji postulowanych zmian dla budżetów samorządów. Jakiekolwiek obniżenie poziomu finansowania samorządów będzie oznaczało znaczące pogorszenie jakości usług realizowanych przez sektor samorządowy.

 

W Wigilię urząd nieczynny

Zgodnie z zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 22 stycznia br.  w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2015 r., 24 grudnia 2015 r. urząd będzie nieczynny.

 

Biznes, nauka, innowacje

17 grudnia br. Dinesh Musalekar - Prezes Zarządu Lumel S.A. był gościem marszałek Elżbiety Anny Polak. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o działalności firmy, jej produktach i planach na przyszłość. Jak podkreślił prezes w ciągu najbliższych dwóch lat planowane jest przeniesienie Zakładu Elektroniki do nowej siedziby. Rozmowa dotyczyła również współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim i szkołami zawodowymi. Marszałek podkreśliła, że na wsparcie szkolnictwa zawodowego i infrastruktury edukacyjnej w tym zakresie z RPO Lubuskie 2020 w  ramach części  EFS w nowej perspektywie jest ponad 70 mln. euro.  

LUMEL S.A. jest patronem Stu­denckiego Koła Naukowego Cyfrowej Tech­niki Pomi­arowej, które zostało powołane w 2015 r. Celem dzi­ałal­ności jest zachę­canie stu­den­tów do poz­nawa­nia wiedzy technicznej, rozwój zain­tere­sowań i umiejęt­ności członków, inte­growanie środowiska stu­denck­iego WIEA, orga­ni­zowanie szkoleń tem­aty­cznych m.in. w zakre­sie: pro­gramowa­nia współczes­nych mikrokon­trol­erów i układów peryfer­yjnych dla mikrokon­trol­erów, pro­jek­towa­nia schematów elek­trycznych urządzeń i płytek drukowanych, ksz­tał­towanie umiejęt­ności samodziel­nego i zespołowego rozwiązy­wa­nia prob­lemów technicznych, orga­ni­zowane prak­tyk stu­denc­kich i wycieczek tematycznych oraz dzi­ała­nia na rzecz mod­ern­iza­cji treści pro­cesu dydaktycznego.

LUMEL S.A. należy do czołowych europejskich producentów urządzeń automatyki przemysłowej oraz precyzyjnych odlewów ciśnieniowych. Działa na rynku od 1953 r. Działalność firmy koncentruje się w 4 głównych obszarach:

Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania dla wielu branż przemysłu m.in dla: energetyki, przemysłu chemicznego, hutniczego, spożywczego, lekkiego, motoryzacyjnego, AGD i górnictwa.

 

 

Lekarze z Lubuskiego? Będą już za pięć lat!

Zdjęcia pustych sal do nauki anatomii może i robiły wrażenie. Ale znacznie lepiej wyglądają te same pomieszczenia wypełnione studentami medycyny, ale też fantomami, preparatami do badań, szkieletami… Chociaż na absolwentów kierunku lekarskiego jeszcze poczekamy, to wizja lekarzy wykształconych w Lubuskiem i rozwoju medycyny na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Szpitala Klinicznego właśnie staje się faktem.

UZ: Szpitalowi możemy tylko dawać

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego: Decyzja Sejmiku Województwa Lubuskiego o przekształceniu zielonogórskiego Szpitala w spółkę była przełomowa. Wiele osób mówiło mi, że można prowadzić kierunek lekarski na tzw. bazie obcej. Ale Uniwersytet Zielonogórski by się tego nigdy nie podjął. Dlaczego? Jest to bardzo kosztowny kierunek. To m.in. kwestia zatrudnienia w najbliższych 3 latach ośmiu profesorów oraz samego proces kształcenia studentów. To jest zarazem kierunek wyjątkowy. Po raz pierwszy zdarzył nam się taki przypadek, ze 30 osób walczyło o jedno miejsce. Nigdy dotąd na Uniwersytecie Zielonogórskim z czymś takim nie mieliśmy do czynienia.

Uczelnia w ostatnich trzech latach przeprowadziła inwestycje na łączną kwotę 130 mln zł. Część z nich została zrealizowana na potrzeby kształcenia na kierunku lekarskim. Obawy sceptyków dotyczące przyszłości zielonogórskiego Szpitala jeśli chodzi o jego finansowanie są nieuzasadnione. Przede wszystkim dlatego, że mamy jednoznaczną interpretację, że Szpital jako klinika będzie mógł sięgać po większe środki finansowe – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Tylko kliniczne szpitale będą mogły być beneficjantami tych środków.

Uniwersytet nie ma nawet możliwości wzięcia choćby jednego grosza od Szpitala. My możemy zielonogórskiej lecznicy jedynie dawać.

Nowoczesne technologie w ochronie zdrowia

Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

Samorząd Województwa Lubuskiego nie tylko zabezpieczył finansowo uruchomienie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, ale także zabezpieczy najbliższą przyszłość. Mam tu na myśli m.in. finansowanie pierwszych lat funkcjonowania kierunku. Sejmik Województwa zarezerwował na ten cel 6 mln zł. w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 2 mln zł już trafiło na konto uczelni. Kolejne 4 mln zł zostaną przekazane w następnych latach.

Zmiana formy organizacyjno-prawnej Szpitala Wojewódzkiego to kolejny krok ku rozwojowi. Kierunek lekarski oznacza, że nasz Szpital będzie kliniką uniwersytecką. A to z kolei pozwoli na realizację ambitnych planów: utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka z wraz z OIOM-em pediatrycznym i hotelem dla rodziców małych pacjentów. W planach jest także rozwój usług onkologicznych, szczególnie radioterapii.

Jednym z elementów nowoczesnego szkolenia przyszłych lekarzy w Polsce są obecnie centra symulacji medycznych. Chodzi zarówno o wysoko specjalistyczne świadczenia medyczne, jak i naukę podstawowych czynności wykonywanych przez lekarzy. Stworzenie takiego centrum to koszt co najmniej kilku milionów złotych. Jednak mamy dziś zapewnienie resortu zdrowia, że będą ogłaszane konkursy unijne dedykowane takim projektom. Uniwersytet Zielonogórski ma zatem przed sobą kolejny ważny cel.

Historia prac nad uruchomieniem kierunku lekarskiego sięga 2008 roku. Wówczas postawiliśmy diagnozę, która dziś jest bardzo aktualna – brakuje w Lubuskiem lekarzy. Za pięć lat mury Uniwersytetu Zielonogórskiego opuszczą pierwsi medycy. Mają w naszym województwie najlepsze warunku do tego, żeby tu zostać i leczyć lubuskich pacjentów.

 

Nowy sprzęt w zielonogórskim szpitalu

Do zielonogórskiej lecznicy trafił sprzęt medyczny, z którego korzystać będą pacjenci onkologiczni. Szpital wzbogacił się o nowy akcelerator, tomograf komputerowy oraz niezbędny w terapii onkologicznej aparat HDR. Wartość dostarczonego sprzętu opiewa na kwotę blisko 18 mln zł. - Zakupy te były możliwe dzięki umowie z Ministerstwem Zdrowia. Dzięki temu sprzętowi lubuscy pacjenci będą mogli korzystać z usług medycznych na najwyższym poziomie - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przedświątecznych zakupów dokonano w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu w zakresie poprawy działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce (doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii).

Do zielonogórskiego szpitala trafił już zakupiony akcelerator typu True Beam firmy VARIAN. Zostanie zainstalowany do połowy stycznia 2016 roku i oddany do użytku klinicznego w marcu roku 2016 r z uwagi na przystosowanie pomieszczeń a także skomplikowany proces pomiarów i testów przed oddaniem do eksploatacji. Nowy akcelerator umożliwi wdrożenie bardziej zaawansowanych procedur terapeutycznych  wynikający ze znacznych postępów technologii leczenia powstałych  w okresie ostatnich lat. Akceleratory w onkologii wykorzystuje się w celu leczenia chorych z chorobą nowotworową, czyli radioterapii. Radioterapia to metoda miejscowego leczenia nowotworów złośliwych wykorzystująca energię promieniowania jonizującego. Łączne nakłady poniesione na zakup i wdrożenie nowego akceleratora to:13,3 mln zł w tym udział środków własnych szpitala to 5,5 mln zł.

Do użytku oddany został także nowy tomograf. Umożliwi on wdrożenie bardziej zaawansowanych procedur terapeutycznych  wynikających ze znacznych postępów technologii leczenia powstałych  w okresie ostatnich lat, w tym bramkowanie oddechowe. Łączne nakłady poniesione na zakup i wdrożenie nowego tomografu to: 3,1 mln zł w tym udział środków własnych szpitala to 805,5 tys. zł

Z udziałem środków Ministerstwa Zdrowia zakupiono także nowy aparat HDR.  Posiadanie drugiego aparatu HDR pozwoli wdrożyć dotąd niewykonywane procedury terapii onkologicznej. Wymagają one posiadania 2 aparatów HDR. Łączne nakłady poniesione na zakup i wdrożenie nowego aparatu HDR to: 1,5 mln w tym udział środków własnych szpitala to 391,7 tys. zł.

 

 

Posiedzenie Rady ds. Rozwoju Regionu

Ocena Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego za lata 2012-2015, stan realizacji inwestycji kluczowych poprzez Kontrakt Terytorialny oraz aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego to główne tematy posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, które odbyło się 16 grudnia br. w Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczym. Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak podsumowała także działania samorządu w roku 2015 i przedstawiła plany rozwojowe na rok 2016.

Rada do spraw rozwoju województwa lubuskiego, organ opiniodawczy Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu, konsultowania aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami dokumentów strategicznych kraju, współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, w jej monitorowaniu i ewaluacji powołana została w 2009 r.

W dniu 19 listopada 2012 r. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą nr XXXII/319/12 przyjął Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, w której zapisano, że Rada ds. rozwoju województwa lubuskiego pełni w województwie lubuskim rolę Regionalnego Forum Terytorialnego (RFT).
Podczas posiedzenia Rady, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Maciej Nowicki omówił ocenę Strategii Rozwoju Woj. Lubuskiego za lata 2012-2015 oraz stan realizacji inwestycji kluczowych poprzez Kontrakt Terytorialny. Przypomnijmy, że Kontrakt Terytorialny to umowa między Rządem RP a samorządem województwa, w sprawie finansowania najważniejszych dla regionu inwestycji infrastrukturalnych. Są wśród nich zarówno inwestycje drogowe, kolejowe i wodne, jak też te dotyczące ochrony zdrowia oraz komercjalizacji wiedzy naukowej.
Zobacz prezentację  Macieja Nowickiego.
- Pamiętajmy, że strategia to plan, wyznaczyliśmy sobie priorytety i nie jest to żaden "pułkownik" na półkę, którego trzeba się sztywno trzymać - podkreśliła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Jesteśmy tu właśnie po to, aby działać elastycznie i wnosić zmiany. Po to jest ocena okresowa strategii. Będziemy robić aktualizację strategii. Musimy oczywiście walczyć o swoje, bo wszystko powstaje w bólu. Zacytuję tutaj mojego ulubionego Steve'a Jobsa: tysiąc razy trzeba powiedzieć "nie", żeby raz powiedzieć "tak". To jest doskonałe rozwiązanie. Musimy stawiać na priorytety, na kluczowe zadania, tak jak w tym roku. W tym roku postawiliśmy na kierunek lekarski, na klinikę, a przy okazji realizowania kluczowych spraw, inne mogą się do tego podłączyć.

Marszałek przypomniała też kluczowe zadania z zakresu "regionu efektywnie zarządzanego", które będą realizowane: e-urząd, geodezyjny system informacji przestrzennej, projekt systemowy z zakresu szkolnictwa zawodowego, a także Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla lubuskich stolic. - Właśnie poprzez ZIT-y powstają oddolnie świetne inicjatywy projektów potrzebnych i powszechnie akceptowanych przez społeczeństwo - powiedziała marszałek.

W skład Rady do spraw rozwoju województwa lubuskiego wchodzą szefowie najważniejszych w regionie instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz organizacji lubuskich przedsiębiorców:

 1. Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego - Przewodnicząca Rady
 2. Bogdan Nowak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego - Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Mirosław Marcinkiewicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego
 4. Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski
 5. Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
 6. Maciej Nowicki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego - sekretarz Rady
 7. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
 8. Jacek Wójcicki, Prezydent Miasta Gorzów Wielkopolski
 9. Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra
 10. Robert Surowiec, Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 11. Adam Urbaniak, Rada Miasta Zielona Góra
 12. Roman Fedak, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
 13. Wacław Maciuszonek, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego
 14. Wadim Tyszkiewicz, Prezes Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 15. Mirosław Glaz, Przewodniczący Konwentu Starostów i Wicestarostów Lubuskich
 16. Ryszard Barański, Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego
 17. Waldemar Stępak, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
 18. Henryk Napierała, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 19. Przemysław Hamera, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze
 20. Janusz Jasiński, Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 21. Krzysztof Częstochowski, Prezes Zarządu organizacji "Lubuscy Pracodawcy" z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
 22. Jerzy Korolewicz, Prezes Zarządu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.
 23. Jolanta Fedak Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 24. Hanna Nowicka, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze
 25. Mariusz Nowakowski, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze
 26. Leszek Banach, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze
 27. Romuald Malinowski, Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych
 28. dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ, Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 29. Zbigniew Czmuda, przedsiębiorca, właściciel Pałacu w Wiechlicach
 30. Stanisław Myśliwiec Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej
 31. Czesław Fiedorowicz, Konwent Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"

Opłatkowe spotkanie na Uniwersytecie Zielonogórskim

Podziękowania za współpracę oraz życzenia świąteczne i noworoczne złożyła marszałek Elżbieta Anna Polak władzom i pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się 16 grudnia br. - Ten 2015 rok jest na pewno wyjątkowy dla regionu, ale też dla uczelni. Te wszystkie sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie współpraca, gdyby nie zrozumienie i dobre relacje pomiędzy samorządem województwa, władzami uczelni i samorządem miasta. Za to wszystko jest teraz czas żeby podziękować – mówiła podczas spotkania marszałek.

W tradycyjnym spotkaniu opłatkowym udział wzięły władze uczelni , z rektorem prof. Tadeuszem Kuczyńskim na czele. Obecni też byli wszyscy byli włodarze uczelni: prof. Czesław Osękowski, prof. Michał Kisielewicz, prof. Tadeusz Biliński, prof. Marian Miłek oraz prof. Hieronim Szczegóła. Spotkanie było także do podsumowań. Marszałek Elżbieta Anna Polak mówiła o sukcesach mijającego roku. - Ten 2015 rok jest na pewno wyjątkowy dla regionu, ale też dla uczelni. Wyjątkowy, bo wystartowaliśmy z Regionalnym Programem Operacyjnym, z dużą kasą – 906 mln euro. Udało się też wynegocjować dobry kontrakt dla regionu o wartości 12 mld zł. Zmieniamy region – spadło bezrobocie, kończymy ważne inwestycje. Warto powiedzieć też o tym, że region zyskuje swoją podmiotowość. Naprawdę budujemy swoją tożsamość. Udało się zintegrować region. To widać na zewnątrz – Lubuskie jest dobrze oceniane. Budujemy zieloną krainę nowoczesnych technologii. Jestem przekonana, że w 2016 roku będziemy mili jeszcze więcej sukcesów – mówiła marszałek.

Elżbieta Anna Polak wspomniała także o najważniejszym sukcesie uczelnianym roku 2015, a mianowicie utworzenie kierunku lekarskiego. - Te wszystkie sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie współpraca, gdyby nie zrozumienie i dobre relacje pomiędzy samorządem województwa, władzami uczelni i samorządem miasta. Za to wszystko jest teraz czas żeby podziękować – dodała.

 

Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

15 grudnia br. w Pałacu Wiechlice k. Szprotawy odbył się Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak podsumowała rok 2015 i zaprezentowała plany na rok 2016 dot. współpracy z lubuskimi gminami, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie daje nowa perspektywa unijna. - To złoty wiek dla nas. Mamy to wyjątkowe szczęście, że możemy wyznaczać priorytety w naszych samorządach i możemy je realizować - przekonywała.

Podczas obrad Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego marszałek przedstawiła co udało się w 2015 roku zrobić. – Wystartowaliśmy w tej kadencji bardzo dobrze. Nasz Regionalny Program Operacyjny z alokacją 906 mln euro został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako jeden z pierwszych. To jednak nie wszystko. Trzeba było zrobić do tego uszczegółowienie, kryteria dostępu, konsultacje i myślę, że ten dokument jest wszystkim samorządowcom bardzo dobrze znany. Wiemy już z czego możemy skorzystać i na jakich zasadach, ponieważ w tym roku udało się przeprowadzić pierwsze pilotażowe konkursy. To złoty wiek dla nas. Mamy to wyjątkowe szczęście, że możemy wyznaczać priorytety w naszych samorządach i możemy je realizować, nie tylko dzięki RPO, ale również innym programom: PROW, EWT, Ryby – wszystkie są zatwierdzone. Przyjęty jest też Kontrakt Terytorialny opiewający na kwotę 12 mld zł, w którym zawarte są duże projekty – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak. Marszałek podkreślała, że w roku 2015 samorząd województwa bardzo dużo swojej uwagi poświęcił ochronie zdrowia i tam też odnotował spore sukcesy: powstanie kierunku lekarskiego oraz inwestycje w infrastrukturę z tym związane, utworzenie pierwszego w regionie uniwersyteckiego szpitala klinicznego, czy przekształcenie Lubuskiego Centrum Ortopedii (wcześniej Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny) w Świebodzinie. Ważne zdaniem marszałek były także sprawy społeczne. – Mocno inwestujemy w ludzi. I to właśnie w roku 2015 zanotowaliśmy najniższe bezrobocie w historii regionu. Rosną też wpływy z CIT i PIT, a to oznacza, że jest rozwój gospodarczy, że rozwija się przedsiębiorczość – podkreślała marszałek. Marszałek mówiła także o inwestycjach w infrastrukturę sportową, komunikacyjną i drogową oraz o promocji regionu. – Konsekwentnie promujemy region. Staramy się zmieniać nasz wizerunek w Polsce. Jesteśmy młodym regionem, więc musimy starać się bardziej niż regiony z korzeniami i tradycjami wielowiekowymi. I to nam się udało w tym roku znakomicie – przekonywała marszałek.

Elżbieta Anna Polak przedstawiła także plany samorządu województwa na rok 2016. - Ogłoszone zostaną 43 konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na łączną kwotę 730 mln zł. Największe środki z w ramach budżetu województwa zaplanowaliśmy na działania przeciwpowodziowe – największe z nich to zabezpieczenie Słubic i Nowej Soli – podkreślała. Marszałek wymieniła także planowane projekty infrastrukturalne i inwestycyjne.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, jako stowarzyszenie, jest jedyną w Polce organizacją skupiającą wszystkie 82 jednostki samorządu gminnego jednego regionu. Ponadto, Zrzeszenie jest sygnatariuszem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (któremu przewodniczyło w latach 2013-2014), dzięki czemu głos wypracowany na forum regionalnym dostrzegany jest przez Sejm i Senat RP oraz przez Radę Ministrów.

Podczas obrad Konwentu, samorządowcy przyjęli m.in. stanowisko ws. wprowadzenia do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym możliwości ustanawiania przez organizatorów transportu tzw. "prawa wyłączności", stanowisko ws. przesunięcia momentu wejścia w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uchylających art 8a i 8b ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz stanowisko ws. konieczności  współpracy gmin i powiatów w procesie organizacji publicznego transportu zbiorowego.Lubuska Rada Zdrowia podsumowała rok

Podsumowanie roku 2015 w lubuskiej ochronie zdrowia oraz plany na rok 2016 to główne tematy świątecznego spotkania Lubuskiej Rady Zdrowia oraz dyrektorów jednostek ochrony zdrowia, dla których organem tworzącym jest samorząd województwa. - Rok 2015 był bardzo ważny, a nawet przełomowy. Był to rok dużych sukcesów. Zakończone inwestycje, ale i coraz lepsze oceny opieki medycznej w regionie zarówno eksperckie, jak i od samych pacjentów – podkreślała podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podsumowując rok 2015 marszałek Elżbieta Anna Polak wymieniła największe sukcesy w ramach ochrony zdrowia. - Sukcesem jest na pewno kierunek lekarski – nasze wspólne dzieło. Walczyliśmy o jego uruchomienie i udało się – mówiła marszałek i podkreślała, że samorząd województwa przeznaczył na ten cel 55 mln zł. 30,2 mln zł pochłonęła budowa Ośrodka Nauk Medycznych Podstawowych wraz z modernizacją Zakładu Patomorfologii, a także utworzenie zakładu diagnostyki laboratoryjnej i pracowni badań mikrobiologicznych. – Poczyniliśmy szereg inwestycji mających na celu dostosowanie infrastruktury szpitalnej do potrzeb nowoutworzonego kierunku. Oprócz szpitala w Zielonej Górze, skorzystał także szpital w Gorzowie, gdzie wyremontowany został blok operacyjny – dodała Elżbieta Anna Polak. Podczas spotkania dr Ewa Skorupka - prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Lekarskich i Nauk o Zdrowiu podsumowała pierwszy okres działalności kierunku, w tym jego pierwsze sukcesy. – Chcielibyśmy kształcić studentów nowocześnie, aby kadra która opuści mury tego uniwersytetu była otwarta na nowe metody leczenia i technologie. Będziemy robić wszystko, aby cały czas podnosić standardy kształcenia – wyjaśniła.

Niewątpliwym sukcesem ubiegłego roku było przekształcenie kolejnej jednostki ochrony zdrowia w spółkę prawa handlowego. Mowa o Lubuskim Centrum Ortopedii (wcześniej Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny). – To nowe otwarcie dla tej jednostki, która jest lubuską marką w Polsce. Chodzi o to, żeby potencjał szpitala był wykorzystywany, także przez pacjentów komercyjnych – wyjaśniła marszałek.

Wśród sukcesów roku 2015 znalazły się także: powołanie pierwszej w regionie kliniki uniwersyteckiej, zakończone projekty w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, uruchomienie programu profilaktycznego Zdrowe Płuca Lubuszan, decyzja o budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.

- Był to rok pełen sukcesów. Należą się Państwu podziękowania ze strony Zarządu Województwa Lubuskiego za dobrze wykonana pracę – mówiła marszałek. Dodała jednocześnie, że przed lubuską ochroną zdrowia jest jeszcze wiele wyzwań i wiele potrzeb do zrealizowania. – Inwestycje będą realizowane w ramach unijnych programów krajowych oraz w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Priorytetami są budowa Ośrodka radioterapii w Gorzowie Wlkp. oraz rozbudowa Centrum onkologii w Zielonej Górze, a także budowa Centrum Matki i Dziecka. We wszystkich jednostkach realizowany będzie program e-zdrowie o łącznej wartości 40 mln zł. W budżecie samorządu na najbliższy rok zaplanowaliśmy 7 mln zł na inwestycje – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wszystkie możliwości finansowania ochrony zdrowia w nowej perspektywie unijnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów polityki zdrowotnej.

Bardzo ważną informacją szczególnie w kończącym się roku jest to, że lubuskie jednostki ochrony zdrowia się bilansują. – Żadna lubuska jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Są oczywiście zobowiązania bieżące, jednak szpitale stać na to, aby je sukcesywnie spłacać – wyjaśnił Tomasz Wróblewski, dyrektor departamentu ochrony zdrowia UMWL. Dodał jednocześnie, że Lubuskie jest jednym z niewielu regionów w kraju, w którym samorząd województwa nie pokrywa ujemnego wyniku finansowego szpitali ze swoich środków.

 


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?