czwartek, 17 grudnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 
GZ.II.0620.1.238.2015                                                                                Zielona Góra, 17.12.2015 r.
Newsletter nr 238


 

 

 

Nowy sprzęt w zielonogórskim szpitalu

Do zielonogórskiej lecznicy trafił sprzęt medyczny, z którego korzystać będą pacjenci onkologiczni. Szpital wzbogacił się o nowy akcelerator, tomograf komputerowy oraz niezbędny w terapii onkologicznej aparat HDR. Wartość dostarczonego sprzętu opiewa na kwotę blisko 18 mln zł. - Zakupy te były możliwe dzięki umowie z Ministerstwem Zdrowia. Dzięki temu sprzętowi lubuscy pacjenci będą mogli korzystać z usług medycznych na najwyższym poziomie - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przedświątecznych zakupów dokonano w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu w zakresie poprawy działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce (doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii).

Do zielonogórskiego szpitala trafił już zakupiony akcelerator typu True Beam firmy VARIAN. Zostanie zainstalowany do połowy stycznia 2016 roku i oddany do użytku klinicznego w marcu roku 2016 r z uwagi na przystosowanie pomieszczeń a także skomplikowany proces pomiarów i testów przed oddaniem do eksploatacji. Nowy akcelerator umożliwi wdrożenie bardziej zaawansowanych procedur terapeutycznych  wynikający ze znacznych postępów technologii leczenia powstałych  w okresie ostatnich lat. Akceleratory w onkologii wykorzystuje się w celu leczenia chorych z chorobą nowotworową, czyli radioterapii. Radioterapia to metoda miejscowego leczenia nowotworów złośliwych wykorzystująca energię promieniowania jonizującego. Łączne nakłady poniesione na zakup i wdrożenie nowego akceleratora to:13,3 mln zł w tym udział środków własnych szpitala to 5,5 mln zł.

Do użytku oddany został także nowy tomograf. Umożliwi on wdrożenie bardziej zaawansowanych procedur terapeutycznych  wynikających ze znacznych postępów technologii leczenia powstałych  w okresie ostatnich lat, w tym bramkowanie oddechowe. Łączne nakłady poniesione na zakup i wdrożenie nowego tomografu to: 3,1 mln zł w tym udział środków własnych szpitala to 805,5 tys. zł

Z udziałem środków Ministerstwa Zdrowia zakupiono także nowy aparat HDR.  Posiadanie drugiego aparatu HDR pozwoli wdrożyć dotąd niewykonywane procedury terapii onkologicznej. Wymagają one posiadania 2 aparatów HDR. Łączne nakłady poniesione na zakup i wdrożenie nowego aparatu HDR to: 1,5 mln w tym udział środków własnych szpitala to 391,7 tys. zł.

 

 

Posiedzenie Rady ds. Rozwoju Regionu

Ocena Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego za lata 2012-2015, stan realizacji inwestycji kluczowych poprzez Kontrakt Terytorialny oraz aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego to główne tematy posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, które odbyło się 16 grudnia br. w Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczym. Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak podsumowała także działania samorządu w roku 2015 i przedstawiła plany rozwojowe na rok 2016.

Rada do spraw rozwoju województwa lubuskiego, organ opiniodawczy Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu, konsultowania aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami dokumentów strategicznych kraju, współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, w jej monitorowaniu i ewaluacji powołana została w 2009 r.

W dniu 19 listopada 2012 r. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą nr XXXII/319/12 przyjął Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, w której zapisano, że Rada ds. rozwoju województwa lubuskiego pełni w województwie lubuskim rolę Regionalnego Forum Terytorialnego (RFT).
Podczas posiedzenia Rady, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Maciej Nowicki omówił ocenę Strategii Rozwoju Woj. Lubuskiego za lata 2012-2015 oraz stan realizacji inwestycji kluczowych poprzez Kontrakt Terytorialny. Przypomnijmy, że Kontrakt Terytorialny to umowa między Rządem RP a samorządem województwa, w sprawie finansowania najważniejszych dla regionu inwestycji infrastrukturalnych. Są wśród nich zarówno inwestycje drogowe, kolejowe i wodne, jak też te dotyczące ochrony zdrowia oraz komercjalizacji wiedzy naukowej.
Zobacz prezentację  Macieja Nowickiego.
- Pamiętajmy, że strategia to plan, wyznaczyliśmy sobie priorytety i nie jest to żaden "pułkownik" na półkę, którego trzeba się sztywno trzymać - podkreśliła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Jesteśmy tu właśnie po to, aby działać elastycznie i wnosić zmiany. Po to jest ocena okresowa strategii. Będziemy robić aktualizację strategii. Musimy oczywiście walczyć o swoje, bo wszystko powstaje w bólu. Zacytuję tutaj mojego ulubionego Steve'a Jobsa: tysiąc razy trzeba powiedzieć "nie", żeby raz powiedzieć "tak". To jest doskonałe rozwiązanie. Musimy stawiać na priorytety, na kluczowe zadania, tak jak w tym roku. W tym roku postawiliśmy na kierunek lekarski, na klinikę, a przy okazji realizowania kluczowych spraw, inne mogą się do tego podłączyć.

Marszałek przypomniała też kluczowe zadania z zakresu "regionu efektywnie zarządzanego", które będą realizowane: e-urząd, geodezyjny system informacji przestrzennej, projekt systemowy z zakresu szkolnictwa zawodowego, a także Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla lubuskich stolic. - Właśnie poprzez ZIT-y powstają oddolnie świetne inicjatywy projektów potrzebnych i powszechnie akceptowanych przez społeczeństwo - powiedziała marszałek.

W skład Rady do spraw rozwoju województwa lubuskiego wchodzą szefowie najważniejszych w regionie instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz organizacji lubuskich przedsiębiorców:

 1. Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego - Przewodnicząca Rady
 2. Bogdan Nowak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego - Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Mirosław Marcinkiewicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego
 4. Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski
 5. Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
 6. Maciej Nowicki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego - sekretarz Rady
 7. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
 8. Jacek Wójcicki, Prezydent Miasta Gorzów Wielkopolski
 9. Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra
 10. Robert Surowiec, Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 11. Adam Urbaniak, Rada Miasta Zielona Góra
 12. Roman Fedak, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
 13. Wacław Maciuszonek, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego
 14. Wadim Tyszkiewicz, Prezes Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 15. Mirosław Glaz, Przewodniczący Konwentu Starostów i Wicestarostów Lubuskich
 16. Ryszard Barański, Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego
 17. Waldemar Stępak, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
 18. Henryk Napierała, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 19. Przemysław Hamera, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze
 20. Janusz Jasiński, Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 21. Krzysztof Częstochowski, Prezes Zarządu organizacji "Lubuscy Pracodawcy" z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
 22. Jerzy Korolewicz, Prezes Zarządu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.
 23. Jolanta Fedak Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 24. Hanna Nowicka, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze
 25. Mariusz Nowakowski, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze
 26. Leszek Banach, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze
 27. Romuald Malinowski, Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych
 28. dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ, Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 29. Zbigniew Czmuda, przedsiębiorca, właściciel Pałacu w Wiechlicach
 30. Stanisław Myśliwiec Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej
 31. Czesław Fiedorowicz, Konwent Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"

 

Badania lekarskie i psychologiczne kierowców – konferencja

18 grudnia 2015 r. w godzinach 10.30-15.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbędzie się konferencja szkoleniowa pt. „Badania profilaktyczne o orzecznictwie w badaniach lekarskich i psychologicznych osób kierujących pojazdami silnikowymi – najczęstsze problemy orzecznicze". Organizatorem konferencji są Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze.

Celem konferencji jest przedstawienie problemów orzeczniczych w zakresie orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi po roku funkcjonowania nowych zasad przeprowadzania tego typu badan przez lekarzy i psychologów. Drugim ważnym celem konferencji będzie wypracowanie jednolitego stanowiska w sprawie standardów wykonania badań psychologicznych i orzecznictwa w tym zakresie na terenie województwa lubuskiego.

Szkolenie poprowadzą przedstawiciele Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi: specjalista medycyny pracy dr Marcin Rybacki, psycholog dr Małgorzata Waszkowska oraz Inspektor ds. nadzoru nad pracowniami psychologicznymi funkcjonującymi na terenie województwa lubuskiego, psycholog mgr Natasza Bobowska.

Zaproszenie na konferencję otrzymali lekarze uprawnieni do badań kierowców, lekarze i pielęgniarki służby medycyny pracy, psycholodzy uprawnienie do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy z województwa lubuskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy lekarzy zainteresowanych powyższą tematyką.

Program konferencji

1030 – 10 45 Otwarcie konferencji

1045 – 1200 Badania psychologiczne w działalności lekarza medycyny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi - dyskusja.

dr med. Marcin Rybacki Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

1200 – 1215 Przerwa

1215 – 1315 Metody i procedury diagnostyczne w orzekaniu o psychicznej zdolności do pracy . Diagnostyka psychologiczna dla potrzeb medycyny pracy i orzecznictwa o predyspozycjach psychologicznych do wykonywania czynności regulowanych przepisami prawa- dyskusja.

dr Małgorzata Waszkowska Kierownik Pracowni Diagnostyki Psychologicznej IMP w Łodzi

1315 – 1330 Przerwa

1330 – 1430 Metodyka przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu - dyskusja.

mgr Natasza Bobowska- Inspektor ds. nadzoru nad pracowniami psychologicznymi LUM

1430 – 1500


Opłatkowe spotkanie na Uniwersytecie Zielonogórskim

Podziękowania za współpracę oraz życzenia świąteczne i noworoczne złożyła marszałek Elżbieta Anna Polak władzom i pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się 16 grudnia br. - Ten 2015 rok jest na pewno wyjątkowy dla regionu, ale też dla uczelni. Te wszystkie sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie współpraca, gdyby nie zrozumienie i dobre relacje pomiędzy samorządem województwa, władzami uczelni i samorządem miasta. Za to wszystko jest teraz czas żeby podziękować – mówiła podczas spotkania marszałek.

W tradycyjnym spotkaniu opłatkowym udział wzięły władze uczelni , z rektorem prof. Tadeuszem Kuczyńskim na czele. Obecni też byli wszyscy byli włodarze uczelni: prof. Czesław Osękowski, prof. Michał Kisielewicz, prof. Tadeusz Biliński, prof. Marian Miłek oraz prof. Hieronim Szczegóła. Spotkanie było także do podsumowań. Marszałek Elżbieta Anna Polak mówiła o sukcesach mijającego roku. - Ten 2015 rok jest na pewno wyjątkowy dla regionu, ale też dla uczelni. Wyjątkowy, bo wystartowaliśmy z Regionalnym Programem Operacyjnym, z dużą kasą – 906 mln euro. Udało się też wynegocjować dobry kontrakt dla regionu o wartości 12 mld zł. Zmieniamy region – spadło bezrobocie, kończymy ważne inwestycje. Warto powiedzieć też o tym, że region zyskuje swoją podmiotowość. Naprawdę budujemy swoją tożsamość. Udało się zintegrować region. To widać na zewnątrz – Lubuskie jest dobrze oceniane. Budujemy zieloną krainę nowoczesnych technologii. Jestem przekonana, że w 2016 roku będziemy mili jeszcze więcej sukcesów – mówiła marszałek.

Elżbieta Anna Polak wspomniała także o najważniejszym sukcesie uczelnianym roku 2015, a mianowicie utworzenie kierunku lekarskiego. - Te wszystkie sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie współpraca, gdyby nie zrozumienie i dobre relacje pomiędzy samorządem województwa, władzami uczelni i samorządem miasta. Za to wszystko jest teraz czas żeby podziękować – dodała.

 

Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

15 grudnia br. w Pałacu Wiechlice k. Szprotawy odbył się Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak podsumowała rok 2015 i zaprezentowała plany na rok 2016 dot. współpracy z lubuskimi gminami, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie daje nowa perspektywa unijna. - To złoty wiek dla nas. Mamy to wyjątkowe szczęście, że możemy wyznaczać priorytety w naszych samorządach i możemy je realizować - przekonywała.

Podczas obrad Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego marszałek przedstawiła co udało się w 2015 roku zrobić.  – Wystartowaliśmy w tej kadencji bardzo dobrze. Nasz Regionalny Program Operacyjny z alokacją 906 mln euro został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako jeden z pierwszych. To jednak nie wszystko. Trzeba było zrobić do tego uszczegółowienie, kryteria dostępu, konsultacje i myślę, że ten dokument jest wszystkim samorządowcom bardzo dobrze znany. Wiemy już z czego możemy skorzystać i na jakich zasadach, ponieważ w tym roku udało się przeprowadzić pierwsze pilotażowe konkursy. To złoty wiek dla nas. Mamy to wyjątkowe szczęście, że możemy wyznaczać priorytety w naszych samorządach i możemy je realizować, nie tylko dzięki RPO, ale również innym programom: PROW, EWT, Ryby – wszystkie są zatwierdzone. Przyjęty jest też Kontrakt Terytorialny opiewający na kwotę 12 mld zł, w którym zawarte są duże projekty – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak. Marszałek podkreślała, że w roku 2015 samorząd województwa bardzo dużo swojej uwagi poświęcił ochronie zdrowia i tam też odnotował spore sukcesy: powstanie kierunku lekarskiego oraz inwestycje w infrastrukturę z tym związane, utworzenie pierwszego w regionie uniwersyteckiego szpitala klinicznego, czy przekształcenie Lubuskiego Centrum Ortopedii (wcześniej Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny) w Świebodzinie. Ważne zdaniem marszałek były także sprawy społeczne. – Mocno inwestujemy w ludzi. I to właśnie w roku 2015 zanotowaliśmy najniższe bezrobocie w historii regionu. Rosną też wpływy z CIT i PIT, a to oznacza, że jest rozwój gospodarczy, że rozwija się przedsiębiorczość – podkreślała marszałek. Marszałek mówiła także o inwestycjach w infrastrukturę sportową, komunikacyjną i drogową oraz o promocji regionu. – Konsekwentnie promujemy region. Staramy się zmieniać nasz wizerunek w Polsce. Jesteśmy młodym regionem, więc musimy starać się bardziej niż regiony z korzeniami i tradycjami wielowiekowymi. I to nam się udało w tym roku znakomicie – przekonywała marszałek.

Elżbieta Anna Polak przedstawiła także plany samorządu województwa na rok 2016. - Ogłoszone zostaną 43 konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na łączną kwotę 730 mln zł. Największe środki z w ramach budżetu województwa zaplanowaliśmy na działania przeciwpowodziowe – największe z nich to zabezpieczenie Słubic i Nowej Soli – podkreślała. Marszałek wymieniła także planowane projekty infrastrukturalne i inwestycyjne.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, jako stowarzyszenie, jest jedyną w Polce organizacją skupiającą wszystkie 82 jednostki samorządu gminnego jednego regionu. Ponadto, Zrzeszenie jest sygnatariuszem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (któremu przewodniczyło w latach 2013-2014), dzięki czemu głos wypracowany na forum regionalnym dostrzegany jest przez Sejm i Senat RP oraz przez Radę Ministrów.

Podczas obrad Konwentu, samorządowcy przyjęli m.in. stanowisko ws. wprowadzenia do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym możliwości ustanawiania przez organizatorów transportu tzw. "prawa wyłączności", stanowisko ws. przesunięcia momentu wejścia w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uchylających art 8a i 8b ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz stanowisko ws. konieczności  współpracy gmin i powiatów w procesie organizacji publicznego transportu zbiorowego.Lubuska Rada Zdrowia podsumowała rok

Podsumowanie roku 2015 w lubuskiej ochronie zdrowia oraz plany na rok 2016 to główne tematy świątecznego spotkania Lubuskiej Rady Zdrowia oraz dyrektorów jednostek ochrony zdrowia, dla których organem tworzącym jest samorząd województwa. - Rok 2015 był bardzo ważny, a nawet przełomowy. Był to rok dużych sukcesów. Zakończone inwestycje, ale i coraz lepsze oceny opieki medycznej w regionie zarówno eksperckie, jak i od samych pacjentów – podkreślała podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podsumowując rok 2015 marszałek Elżbieta Anna Polak wymieniła największe sukcesy w ramach ochrony zdrowia. - Sukcesem jest na pewno kierunek lekarski – nasze wspólne dzieło. Walczyliśmy o jego uruchomienie i udało się – mówiła marszałek i podkreślała, że samorząd województwa przeznaczył na ten cel 55 mln zł. 30,2 mln zł pochłonęła budowa Ośrodka Nauk Medycznych Podstawowych wraz z modernizacją Zakładu Patomorfologii, a także utworzenie zakładu diagnostyki laboratoryjnej i pracowni badań mikrobiologicznych. – Poczyniliśmy szereg inwestycji mających na celu dostosowanie infrastruktury szpitalnej do potrzeb nowoutworzonego kierunku. Oprócz szpitala w Zielonej Górze, skorzystał także szpital w Gorzowie, gdzie wyremontowany został blok operacyjny – dodała Elżbieta Anna Polak. Podczas spotkania dr Ewa Skorupka - prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Lekarskich i Nauk o Zdrowiu podsumowała pierwszy okres działalności kierunku, w tym jego pierwsze sukcesy. – Chcielibyśmy kształcić studentów nowocześnie, aby kadra która opuści mury tego uniwersytetu była otwarta na nowe metody leczenia i technologie. Będziemy robić wszystko, aby cały czas podnosić standardy kształcenia – wyjaśniła.

Niewątpliwym sukcesem ubiegłego roku było przekształcenie kolejnej jednostki ochrony zdrowia w spółkę prawa handlowego. Mowa o Lubuskim Centrum Ortopedii (wcześniej Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny). – To nowe otwarcie dla tej jednostki, która jest lubuską marką w Polsce. Chodzi o to, żeby potencjał szpitala był wykorzystywany, także przez pacjentów komercyjnych – wyjaśniła marszałek.

Wśród sukcesów roku 2015 znalazły się także: powołanie pierwszej w regionie kliniki uniwersyteckiej, zakończone projekty w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, uruchomienie programu profilaktycznego Zdrowe Płuca Lubuszan, decyzja o budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.

- Był to rok pełen sukcesów. Należą się Państwu podziękowania ze strony Zarządu Województwa Lubuskiego za dobrze wykonana pracę – mówiła marszałek. Dodała jednocześnie, że przed lubuską ochroną zdrowia jest jeszcze wiele wyzwań i wiele potrzeb do zrealizowania. – Inwestycje będą realizowane w ramach unijnych programów krajowych oraz w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Priorytetami są budowa Ośrodka radioterapii w Gorzowie Wlkp. oraz rozbudowa Centrum onkologii w Zielonej Górze, a także budowa Centrum Matki i Dziecka. We wszystkich jednostkach realizowany będzie program e-zdrowie o łącznej wartości 40 mln zł. W budżecie samorządu na najbliższy rok zaplanowaliśmy 7 mln zł na inwestycje – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wszystkie możliwości finansowania ochrony zdrowia w nowej perspektywie unijnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów polityki zdrowotnej.

Bardzo ważną informacją szczególnie w kończącym się roku jest to, że lubuskie jednostki ochrony zdrowia się bilansują. – Żadna lubuska jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Są oczywiście zobowiązania bieżące, jednak szpitale stać na to, aby je sukcesywnie spłacać – wyjaśnił Tomasz Wróblewski, dyrektor departamentu ochrony zdrowia UMWL. Dodał jednocześnie, że Lubuskie jest jednym z niewielu regionów w kraju, w którym samorząd województwa nie pokrywa ujemnego wyniku finansowego szpitali ze swoich środków.

 


Młode gwiazdy lubuskiego sportu spotkają się w Drzonkowie

O sukcesach sportowców, klubów oraz ich trenerów będzie mowa podczas gali podsumowującej 2015 r. w wykonaniu dzieci i młodzieży z województwa lubuskiego. Uroczystość odbędzie się w czwartek (17.12) w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Współorganizatorem imprezy jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Podczas spotkania wręczone zostaną nagrody dla najlepszych trenerów. W trakcie uroczystości przekazane zostaną również wyróżnienia dla klubów sportowych, zawodników oraz gmin województwa lubuskiego, które zdobyły czołowe miejsca, punktując w ramach Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży. Impreza organizowana jest wspólnie przez urząd marszałkowski i WOSiR.

 

 

Pozdrawiam,

Małgorzata Tramś-Zielińska

Główny Specjalista

Biuro Prasowe, m.trams@lubuskie.pl

tel. +48 (68) 456 55 67, fax +48 (68) 456 55 67
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.plPomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila
Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?