wtorek, 17 listopada 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.216.2015                                                                                Zielona Góra, 17.11.2015 r.

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 216

 

 

 

 

O środkach europejskich na ochronę zdrowia

17 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie odbyło się III. Posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Przedmiotem obrad były m.in. Plany działań w sektorze zdrowia na rok 2015. Region lubuski jest pierwszym i jedynym do tej pory w kraju, gdzie ogłoszony zostanie konkurs w zakresie ochrony zdrowia w ramach RPO. Podczas spotkania region lubuski reprezentowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podczas spotkania zaprezentowany został Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Warto podkreślić, że już 19 listopada br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosi konkurs w ramach PO WER na deinstytucjonalizację usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą się ubiegać publiczne lub niepubliczne podmioty świadczące usługi zdrowotne, instytucje pomocy i integracji społecznej oraz podmioty lecznicze świadczące usługi zdrowotne. Szczegóły TUTAJ

Zaprezentowano także działania w sektorze zdrowia na rok 2015 w zakresie POIiŚ 2014-2020. W ramach Programu planowany jest konkurs w zakresie onkologii. Jedyną jednostką, która mogłaby skorzystać z tego konkursu w województwie lubuskim będzie zielonogórski szpital, ale dopiero w momencie kiedy stanie się kliniką – będzie prowadzony przez uczelnię medyczną. Ogłoszenie konkursu jest uzależnione od ogłoszenia map potrzeb zdrowotnych. Dostępna alokacja 98 mln zł.

Omówione zostały także plany działań w sektorze zdrowia na rok 2015 w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych. Województwo lubuskie do końca roku planuje konkurs w ramach ZIT-u zielonogórskiego na wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej. Lubuskie jest pierwszym i jedynym do tej pory regionem w Polsce, gdzie ogłoszony zostanie konkurs w zakresie ochrony zdrowia w ramach RPO.

Zobacz: Agendę spotkania

KOMITET STERUJĄCY

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia powołany został zgodnie z wymogiem wskazanym w Umowie partnerstwa, w celu zapewnienia skuteczniejszej koordynacji interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia ze środków UE. Komitet Sterujący posiada status podkomitetu w ramach Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa, utworzonego na podstawie art. 14l ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Do zadań Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia należy w szczególności uzgadnianie dla każdego programu operacyjnego na poziomie krajowym i regionalnym Planów działań w sektorze zdrowia, z uwzględnieniem projektów realizowanych ze środków krajowych, dokonywanie oceny efektywności i skuteczności wykorzystania funduszy strukturalnych oraz weryfikowanie i akceptowanie propozycji projektów pozakonkursowych w sektorze zdrowia. Komitet będzie na bieżąco analizował kwestie związane z ochroną zdrowia, w szczególności pod kątem zapewnienia skuteczności i efektywności podejmowanych interwencji ze środków UE, osiągania oczekiwanych rezultatów oraz wpływu realizacji Planów działań na cele Policy Paper, Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych

PLAN DZIAŁAŃ

Plan działań w sektorze zdrowia, zgodnie z Umową Partnerstwa jest jednym z narzędzi, jakimi Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia (dalej Komitet Sterujący) będzie zapewniał koordynację interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia ze środków UE. Celem koordynacji jest w szczególności zapewnienie właściwego ukierunkowania interwencji, zapobieganie ich powielaniu się, poprawę dostępu do usług medycznych świadczonych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, zapewnienie efektywności kosztowej oraz precyzyjne dostosowanie interwencji do zidentyfikowanych uprzednio na poziomie całego kraju, jak i poszczególnych regionów potrzeb. Szersze spojrzenie na kwestie inwestycji i/lub działań w sektorze ochrony zdrowia, wychodzące poza obszar poszczególnych województw, pozwoli na zwiększenie efektywności kosztowej poprzez m.in. optymalizację zakresu przedmiotowego, poprawę dostępu do usług medycznych świadczonych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, bądź też podejmowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych wspólnych bądź komplementarnych projektów przez kilka regionów, np. przy wykorzystaniu mechanizmu elastyczności wynikającego z art. 70 rozporządzenia ramowego, który wskazuje warunki, jakie należy spełnić, aby IZ zgodziła się na wdrażanie operacji poza obszarem objętym programem, ale na terytorium Unii.

Warunkiem koniecznym dla podejmowania interwencji w sektorze zdrowia jest ich zgodność z uzgodnionym przez Komitet Sterujący Planem działań  w sektorze zdrowia (Plan działań) podejmowanych ze  środków unijnych na poziomie krajowym i regionalnym.

Plan działań w sektorze zdrowia, zgodnie z Umową Partnerstwa, jest dokumentem bezpośrednio powiązanym z Umową Partnerstwa uwzględniającym inwestycje i/lub działania podejmowane ze środków krajowych (w tym w ramach konkursów na zadania finansowane ze środków publicznych oraz kontraktów na świadczone usługi). Zawiera on m. in. rekomendacje dla komitetów monitorujących co do trybów i kryteriów wyboru projektów w ramach naborów ogłaszanych w   programach krajowych

i regionalnych, listę  potencjalnych projektów pozakonkursowych realizowanych na poziomie krajowym

i regionalnym utworzoną  po analizie pod kątem komplementarności (w tym funkcjonalnej

i geograficznej) i efektywności kosztowej propozycji przedstawionych przez właściwe IZ (w określonych przypadkach IP). Ponadto, skoordynowaniu podlegać będzie podejście do problematyki pomocy publicznej w ramach wsparcia sektora zdrowia we wszystkich programach operacyjnych. Zadaniem Komitetu Sterującego będzie również zapewnienie spójności zasad dla EFSI z mechanizmami mającymi zastosowanie dla wydatków krajowych określającymi plany potrzeb zdrowotnych.

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego (Krajowa Jednostka Ewaluacji) we współpracy z ministrem właściwym ds. zdrowia przeprowadza okresową  ewaluację  realizowanych Planów działań. Ich wyniki

i wypływające z nich rekomendacje są brane pod uwagę przy opracowywaniu kolejnych planów działań

i ewentualnych modyfikacji Policy Paper.

Plan jest przygotowywany na dany rok kalendarzowy – szczegółowo części dotyczące danego roku, bardziej ogólnie części dotyczące przeszłości i przyszłości. Plan działań jest przygotowywany rokrocznie z uwzględnieniem danych z poprzednich Planów działań (jeśli już istnieją).

Plan działań w sektorze zdrowia dla danego regionalnego programu operacyjnego przygotowuje właściwa Instytucja Zarządzająca (dla krajowego programu operacyjnego, tj. PO WER oraz PO IiŚ przygotowuje IP) i przekazuje do Sekretariatu Komitetu Sterującego w Ministerstwie Zdrowia, który odpowiada za przekazanie dokumentów do członków Komitetu Sterującego. Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa Komitet Sterujący uzgadnia Plan działań, który stanowi harmonogram działań planowanych do podjęcia w danym roku kalendarzowym oraz zarys planów na całą perspektywę finansową.

Plan działań składa się z części, które odnoszą się do poszczególnych programów operacyjnych. Dla poszczególnych części Planu działań wypełnia się formularz składający się z następujących elementów

a)    dot. projektów, zgłoszonych w ramach trybu pozakonkursowego (powtarzana dla poszczególnych, adekwatnych Priorytetów Inwestycyjnych);

b)    dot. konkursów zawierająca, w szczególności rekomendacje kryteriów wyboru projektów (powtarzana dla poszczególnych, adekwatnych Priorytetów Inwestycyjnych);

c)    dot. wskaźników monitorowania Priorytetów Inwestycyjnych (wspólna dla wszystkich Priorytetów Inwestycyjnych);

d)    dot. finansów w podziale na poszczególne Priorytety Inwestycyjne (wspólna dla wszystkich Priorytetów Inwestycyjnych);

e)    załącznik 1 – Listy działań/ projektów spoza EFSI ze środków publicznych oraz innych działań EFSI nieopisanych w głównej części Planu działań specyficznych dla danego programu operacyjnego.

f)     załącznik 2 - wnioski z ewaluacji planów działań przeprowadzonych przez Krajową Jednostkę Ewaluacji we współpracy z Ministrem Zdrowia (będzie stworzony i wypełniany w kolejnych latach);

g) załącznik 3 – rekomendowane przez Komitet Sterujący kryteria wyboru projektów.

Częścią Planu działań są również dokumenty przyjęte uchwałą Komitetu Sterującego, których celem jest pełna koordynacja interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia, w szczególności dotyczące zadań finansowanych ze środków publicznych oraz kontraktów ze środków krajowych , a także ze środków europejskich.

 

Forum Samorządowe Polska-Kraje Partnerstwa Wschodniego

W dniach 18-20 listopada br. w Krakowie odbędzie się Forum Samorządowe Polska-Kraje Partnerstwa Wschodniego­­­. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną systemy administracji państwowej obowiązujące w tych krajach oraz model Polski jako wzór samorządu terytorialnego. Region lubuski podczas forum reprezentować będzie marszałek Elżbieta Anna Polak.

Forum zorganizowane jest przy wsparciu oraz patronacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów z regionami państw Partnerstwa Wschodniego.

 

Umowa na budowę bazy HEMS w Gorzowie Wlkp. podpisana

Umowa na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w północnej stolicy województwa podpisana. – Przekazujemy na ten cel spore środki finansowe, bo aż 5 mln zł. Złożyliśmy się panem prezydentem po połowie. Wszystko po to, żeby w Gorzowie powstała baza HEMS, która poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i standardy leczenia w gorzowskim szpitalu – mówiła podczas konferencji prasowej 16 listopada br. marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zgodnie z zapisami umowy budowa bazy HEMS w Gorzowie Wlkp. na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. zostanie sfinansowana po połowie ze środków budżetu Województwa Lubuskiego i Miasta Gorzów Wlkp. Samorząd Województwa Lubuskiego zgodnie z ustaleniami z Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym zabezpieczył w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa kwotę 2,5 mln zł stanowiącą połowę przewidywanych kosztów budowy bazy. – Mam nadzieję, że zmieścimy się w tej kwocie. Oczywiście jak trzeba będzie to solidarnie się dorzucimy, ale mam nadzieję, że to iż mamy nowe lądowisko obniży koszty. Przetarg na zakup śmigłowców został rozstrzygnięty, więc spokojnie możemy przystępować do budowy bazy. Dzięki tej inwestycji podniesie się standard szpitala. Ale przede wszystkim wzrośnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Planowany termin realizacji budowy to lata 2016-2017. Jednak lotnicza pomoc medyczna na terenie północnej części regionu będzie realizowana już od pierwszej połowy 2016. Jak zapewnił Paweł Kamiński – zastępca dyrektora ds. administracyjnych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, do zakończenia budowy bazy właściwej funkcjonować będzie baza tymczasowa. Kwestię zakupu śmigłowca zabezpieczy natomiast Ministerstwo Zdrowia – w ramach projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2014. Przetarg na zakup czterech śmigłowców (w tym jednego z przeznaczeniem na stacjonowanie w bazie HEMS w Gorzowie) został już rozstrzygnięty. Trwają też prace nad wydzieleniem i przekazaniem na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nieruchomości gruntowej, na której ma stanąć baza. Działka zostanie przekazana w formie darowizny. Na realizację tej inwestycji mieszkańcy północnej część  regionu czekali blisko 7 lat. Przeszkodą był m.in. brak decyzji na szczeblu ministerialnym oraz kwestie finansowe. Dzięki partnerstwu wszystkie przeszkód udało się pokonać i Gorzów w końcu będzie miał swoją bazę HEMS. - To dla nas bardzo ważna inwestycja. Do tej pory byliśmy białą plamą. Dzięki tej inwestycji pomoc będzie w zasięgu ręki. To da mieszkańcom poczucie większego bezpieczeństwa – przekonywał prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

Przypomnijmy, że utworzenie bazy HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w północnej części województwa znalazło się wśród priorytetowych zadań w dokumentach strategicznych regionu, m.in. w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 i Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020. Decyzją Ministerstwa Zdrowia, w Polsce powstaną trzy nowe bazy, w tym jedna w Gorzowie. Pozwoli  to na poszerzenie zasięgu działania SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i udzielaniu pomocy na większym obszarze Polski. SP ZOZ LPR posiada 17 stałych baz Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego rozmieszczonych w całej Polsce oraz jedną bazę sezonową uruchamianą na czas wakacji. Natomiast na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie zlokalizowany jest Samolotowy Zespół Transportowy.

SP ZOZ LPR dysponuje 23 śmigłowcami ratunkowymi typu Eurocopter EC 135 oraz dwoma samolotami Piaggio P.180 Avanti. Cztery bazy HEMS dyżurują całodobowo (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław), 5 baz w godz. 7-20 (Olsztyn, Poznań, Białystok, Lublin, Szczecin), pozostałe 8 baz od godziny 7.00, lecz nie wcześniej niż od wschodu słońca, do 45 min. przed zachodem słońca, lecz nie dłużej niż do godziny 20.00.

 

 

XIV Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się XIV Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Obecni na sali uczcili minutą ciszy ofiary zamachów w Paryżu. Podczas obrad radni zapoznali się z "Analizą obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym", wysłuchali sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Kultury oraz Programu Opieki nad Zabytkami. Przyjęli także aktualizację planu transportowego.

W sesji udział wzięło 29 radnych. Na wstępie Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki zaproponował, aby kolejna sesja sejmiku odbyła się w Planetarium Wenus i była poświęcona sprawom miasta. – Chcielibyśmy przedstawić problemy i dylematy związane z nową perspektywą unijną – argumentował prezydent. Kolejna sesja prawdopodobnie odbędzie się 21 grudnia br.

Podczas zgłaszania interpelacji, wiceprzewodniczący sejmiku Edward Fedko przytoczył raport Business Center Club dotyczący wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013. Wynika z niego, że istnieje zagrożenie niewykorzystania przez Polskę kwoty ok. 12 mld euro. E. Fedko pytał czy istnieje zagrożenie w regionie lubuskim co do niewykorzystania środków unijnych.
- Cały czas monitorujemy sytuację pod względem kursu euro - odparła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Dzięki korzystnemu kursowi, możemy zwiększać dofinansowanie na te projekty, które miały niski poziom dofinasowania. Mam nadzieję, że nie będzie sytuacji, w której musielibyśmy zwracać środki z powodu ich niewykorzystania.

Radna Anna Chinalska zwróciła się z prośbą o wznowienie połączeń kolejowych na trasie Zielona Góra – Krosno Odrz. – Gubin – Guben. Interpelacja dotyczyła także aktualizacji Planu transportowego oraz możliwości dofinansowania zadań w nim zapisanych z budżetu państwa.

- Wszystko zależy od środków finansowych. Plan transportowy jest na tyle realny, na ile będzie realizowany budżet po stronie dochodów - odparła marszałek. - Oczywiście, tam gdzie natężenie ruchu pasażerskiego jest największe, tam chcielibyśmy zwiększać ilość połączeń.

Radny Tadeusz Jędrzejczak pytał o decyzji dot. instalacji zagospodarowania odpadów w Kunowicach, która ma stanowić miejsce odbioru odpadów dla gminy Słubice i gmin ościennych. Z apelem o podjęcie decyzji w tej sprawie wystąpił także burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. - Od września wozimy śmieci do Długoszyna, gdzie została nam narzucona maksymalna stawka, która ma jeszcze wzrosnąć. Oczekujemy na podjęcie uchwały o możliwości korzystania z instalacji w Kunowicach. Obecnie każda z gmin dokłada do inwestycji, czekając na państwa decyzję – mówił do radnych burmistrz.

Radny Sławomir Kowal pytał o remont autostrady A18. W tej sprawie wystąpił także przedstawiciel stowarzyszenia "Perspektywa" z Żagania. Podkreślał, że ta trasa jest szansą dla rozwoju powiatów żarskiego i żagańskiego. Zaznaczył, że problem dotyczy nie tylko remontu tej trasy, ale także zjazdów z autostrady. Podkreślał, że ich brak spowoduje wstrzymanie rozwoju okolicznych stref przemysłowych i gospodarczych.

- Jest to droga krajowa, która znajduje się na liście rezerwowej Kontraktu Terytorialnego dla woj. lubuskiego - odparła marszałek. - Nasz cały wysiłek idzie obecnie w kierunku przeniesienia tej inwestycji na listę podstawową. Niebawem spotykam się z dyrektorem oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Radni pytali także o koszty budowy dróg oraz budowę mostu w Połęcku. Jedna z interpelacji, zgłoszona przez radną Małgorzatę Gośniowską-Kolę, dotyczyła budynku przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze, w którym swoją siedzibę ma departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Marszałek Polak wyjaśniła, iż w związku ze znacznie mniejszymi środkami w tym programie w nowej perspektywie, konieczne było zmniejszenie liczby pracowników. - Rozpoczęliśmy procedurę konkursową mającą na celu zmianę lokalu. Jest to możliwe w trybie wypowiedzenia 6-miesięcznego – wyjaśniła.
Radny Czesław Fiedorowicz zaproponował, by komisje sejmikowe zaplanowały w przyszłym roku posiedzenie w Parku Mużakowskim, który wpisany jest na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, natomiast radna Barbara Kucharska pytała o zatrudnienie doradcy marszałka, byłego posła Bogusława Wontora. - Zgodnie z ustawą marszałek może mieć siedmiu doradców, ja mam trzech - odparła marszałek. - Ich zadania są zupełnie inne niż zadania asystentów, mają pilotować konkretne przedsięwzięcia, istotne dla regionu. Pan Wontor ma doświadczenie w dziedzinie najnowszych technologii, a my mamy konkretne projekty dotyczące innowacji. Jego zatrudnienie wiąże się też z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w woj. lubuskim - wyjaśniła.

Na wszystkie zgłoszone interpelacje radni otrzymają odpowiedzi na piśmie.

 

 

Złoża kopalin potencjałem rozwoju regionu

Radni Województwa Lubuskiego podczas obrad 16 listopada br. przyjęli informację na temat dokumentu pt.: Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego” . Dokonano w nim charakterystyki złóż kopalin udokumentowanych: węgla brunatnego, węglowodorów (gaz ziemny i ropa naftowa), miedzi, soli, wód leczniczych, solanek i wód termalnych oraz złoża kruszywa naturalnego Nowogród Bobrzański – Zbiornik w woj. lubuskim.

W dokumencie poddano analizie obecny stan wydobycia złóż eksploatowanych oraz dokonano próby identyfikacji  możliwości potencjalnego wydobycia złóż nieeksploatowanych. Podjęto również próbę identyfikacji możliwości wykorzystania wód leczniczych, solanek i wód termalnych. Opisano także obszary perspektywiczne występowania kopalin oraz prace geologiczne prowadzone przez Inwestorów w ich obrębie.

Analiza wykazała, że złożami węgla brunatnego najkorzystniejszymi pod kątem potencjalnego wydobycia są złoża: Gubin, Gubin 1, Gubin – Zasieki – Brody, Lubsko, Cybinka, Sądów, Rzepin, Torzym, Babina-Żarki, Mosty oraz Sieniawa2.

W analizie jeden rozdział poświęcono szczegółowo złożu „Gubin2”. Ze względu na to, iż Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. prowadzi zaawansowane prace zmierzające do uzyskania koncesji na wydobywanie węgla z tego złoża, jest to największe, strategiczne dla gospodarki energetyczne Kraju przedsięwzięcie w granicach województwa lubuskiego.

 

SRWL poddano ocenie

Podczas XIV Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego radni zapoznali się z oceną Strategii Rozwoju Województwa za lata 2012-2015. Początkowy okres obowiązywania Strategii stanowi okres przygotowawczy do realizacji inwestycji. Formułowane wnioski informują o procesach, które miały miejsce od 2010 roku. Do czasu najnowszych danych statystycznych. Opracowany materiał obejmuje ocenę aktualności wyzwań, opis stanu w ramach każdego celu strategicznego i operacyjnego, informację o obszarach strategicznej interwencji oraz o realizacji inwestycji kluczowych.

W ocenie tej przyjęto podział na trzy perspektywy. Pierwsza odnosi się do analizy wskaźników statystycznych. Druga dokonana została na podstawie danych uzyskanych z Krajowego Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i  Funduszy Spójności. Dla wdrażania celów operacyjnych  SRWL 2020 najistotniejsze znaczenie miał Lubuskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 oraz regionalne priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na ich wdrażanie samorząd miał największy wpływ. Cele strategiczne oceniono także pod kątem napływu do województwa lubuskiego środków z krajowych programów operacyjnych. Trzecia perspektywa oceny natomiast, sporządzona została w oparciu o dane merytoryczne i finansowe UMWL.

 

 

Dbamy o lubuskie zabytki

Celem dokumentu jest ułatwienie działań zapobiegających procesom degradacji lubuskich zabytków oraz działań służących poprawie stanu ich zachowania. Działania te służyć mają zabezpieczeniu i rewitalizacji materialnego dziedzictwa kulturowego województwa lubuskiego, a przez to umożliwieniu jego wykorzystania na potrzeby rozwoju turystyki i szerokiej promocji regionu.

Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2013 – 2016 zawiera ogólną specjalistyczną analizę stanu obecnego substancji zabytkowej na obszarze województwa lubuskiego oraz określa, przy uwzględnieniu specyfiki regionu, najważniejsze cele w zakresie opieki nad zabytkami na obszarze województwa lubuskiego wraz z możliwymi metodami ich osiągania. Program, zgodnie z wymogiem ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uzyskał pozytywną opinię Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Podstawowe narzędzie realizacji przez Samorząd Województwa Lubuskiego zapisów Programu stanowiły dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego. W latach sprawozdawczych Sejmik Województwa Lubuskiego udzielił po raz piąty i szósty w historii Województwa Lubuskiego tego rodzaju dotacji. Zostały one przeznaczone przede wszystkim na renowację zabytkowych obiektów sakralnych w różnych miejscowościach regionu.

Własność lubuskich zabytków jest bardzo zróżnicowana. Warto podkreślić, że w latach  2013-2014 nastąpiła poprawa poziomu wykorzystania historycznego dziedzictwa materialnego do tworzenia rozwiniętych i kompletnych produktów turystycznych przez branżę turystyczną (np. obiektów militarnych). Niewielkie jest jednak zainteresowanie prywatnych podmiotów właścicielskich działaniami w zakresie odbudowy, renowacji i rewitalizacji posiadanych obiektów zabytkowych z zamiarem wykorzystania ich do celów turystycznych. Samorządy lokalne, choć uświadamiają sobie potrzebę powstania lub zaktualizowania własnych Programów opieki nad zabytkami rzadko kiedy podejmują taką inicjatywę.

Na tym tle pozytywnie wypadają, oddolne społeczne inicjatywy wspierane przez lokalne samorządy (głównie Powiaty gorzowski oraz krośnieński, Miasta Kostrzyn nad Odrą, Strzelce Krajeńskie, Gubin, Żagań oraz Gminę Łęknicę) realizujące z dużą aktywnością szereg transgranicznych inicjatyw kulturalnych, których wspólnym mianownikiem jest idea przywrócenia dla lokalnej i regionalnej społeczności dziedzictwa kulturowego oraz kreowanie identyfikacji z regionem. Optymizmem napawają także autonomiczne działania niektórych samorządów lokalnych w zakresie ochrony i rewitalizacji zabytków, których aktywność dowodzi nie tylko incydentalnego zainteresowania tą problematyką, ale wskazuje na przemyślaną długofalową strategię włączania historycznego dziedzictwa swoich małych ojczyzn w plany społecznego rozwoju i kulturalnej aktywizacji miejscowych społeczności.

Również realizacja poprzez organizację cyklicznych imprez, takich np. jak Kaziuki w Ochli, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej „Wielkie Bałakanie”, Lubuskie święto plonów”, Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa; konferencji oraz publikacji tematycznych pokazuje, że w latach sprawozdawczych misję, jaką jest upowszechnianie wartości dziedzictwa kulturowego województwa lubuskiego w aspekcie materialnym i niematerialnym niezmiennie, z wielkim zaangażowaniem kontynuowały wojewódzkie instytucje kultury.

 

 

Wspieram, działam, organizuję

16 listopada br. radni województwa przyjęli „Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”. Program określa zasady współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W ramach prac nad przygotowaniem projektu Programu zaproszono przedstawicieli III sektora w celu zgłaszania propozycji dotyczących powyższego dokumentu. Propozycje można było zgłaszać od 18 czerwca 2015 roku do 19 lipca 2015 roku. Roczny projekt Programu został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy według zasad określonych w uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego z 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania projektów aktów prawa miejscowego. Konsultacje trwały od 24 września do 20 października 2015 roku. W ramach konsultacji wpłynęła tylko jedna opinia Lubuskiej Federacji Sportu z Zielonej Góry, która dotyczyła propozycji zmian w zakresie współpracy województwa lubuskiego z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej w 2016 roku. Propozycje zmian nie zostały jednak uwzględnione z uwagi na zmniejszenie planowanych środków finansowych w budżecie województwa w obszarze kultury fizycznej na 2016 rok. Na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 1 i pkt 2 przedmiotowej ustawy projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego. Projekt Programu został również pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzką Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Program realizowany będzie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Będzie przebiegał  zgodnie z priorytetowymi zadaniami publicznymi. Terminy realizacji poszczególnych zadań publicznych określone zostaną w ogłoszeniach Zarządu Województwa Lubuskiego o otwartych konkursach ofert. Harmonogram planowanych otwartych konkursów ofert na 2016 rok zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu – www.lubuskie.pl w zakładce NGO.

Program finansowany będzie z budżetu Samorządu Województwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych dostępnych funduszy. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określa uchwała Sejmiku Województwa w sprawie uchwały budżetowej województwa lubuskiego na rok 2016 oraz uchwała Sejmiku Województwa w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2016 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem planuje się w budżecie województwa środki w wysokości 2.605.418 zł. Informacja o środkach finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywana jest Samorządowi Województwa w I kwartale danego roku.

Celem głównym Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie aktywności społecznej poprzez budowanie relacji partnerskich pomiędzy Samorządem Województwa a podmiotami Programu. Celami szczegółowymi Programu są:

1) tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju trzeciego sektora w województwie lubuskim i wzmacnianie jego potencjału;

2) kształtowanie idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez promocję postaw prospołecznych i włączanie społeczne;

3) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w województwie lubuskim;

4) dążenie do pełniejszego zaspokajania potrzeb społecznych, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego;

5) integrowanie podmiotów Programu realizujących inicjatywy w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy;

6) wspieranie nowatorskich rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecznym oraz umożliwiających rozwiązywanie problemów społecznych;

Do priorytetowych obszarów współpracy, które wynikają z ustawowych zadań własnych samorządu należą m.in.  zadania w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

- udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- działalności charytatywnej;

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

- działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

- ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.);

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

 

Lubuska kultura ma się dobrze

Podczas XIV Sejmiku Województwa Lubuskiego radni przyjęli sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwoju kultury Województwa Lubuskiego” za rok 2014 r. Dokument zawiera 9 strategicznych celów, które udało się osiągnąć.

Pierwszym z celów wskazanym w strategii było „Zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego regionu”. Pod wskazaną nazwą kryją się przede wszystkim prace konserwatorskie i restauratorskie  przy zabytkach wpisanych do lubuskiego rejestru. Łącznie na remonty przeznaczono milion złotych, z czego najwięcej, bo 100 tys. zł pochłonęły roboty w Parafii Rzymsko – Katolickiej w Żaganiu. W kościele naprawiono dach i wymieniono jego pokrycie.

W raporcie pozytywnie oceniono także pracę instytucji muzealnych będących pod nadzorem Województwa Lubuskiego. Muzea w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. powiększyły swoje zbiory i kolekcje o kilkaset, często bardzo wartościowych eksponatów, znalezionych m.in. w podczas prac archeologicznych prowadzonych w północnej części województwa lubuskiego. Instytucje znalazły także fundusze na organizację kilkunastu dużych imprez np. „Nocy muzeów”, która tylko do Muzeum Ziemi Lubuskiej przyciągnęła tysiące osób.

W strategii skupiono się również na bibliotekach publicznych. Wojewódzkie książnice, w minionym roku uzupełniły swoje zbiory o ponad 20 tys. książek, ale także nie zapomniały o działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży. Te realizowane były, np. w przypadku biblioteki w Zielonej Górze -  w mediatekach, gdzie na najmłodszych Lubuszan czekały atrakcje i imprezy multimedialne.

Rok 2014 był też czasem wielu imprez o charakterze kulturalnym. Spośród setek, które odbyły się w województwie lubuskim, wystarczy wspomnieć o kilku największych jak: Muzyka w Raju, Green Town of Jazz, Dni Województwa Lubuskiego, czy też Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Pamiętano także o osobach starszych, którym poświęcony został  „Lubuski Tydzień Seniora” z programem liczącym kilkaset wydarzeń.

Sporo miejsca poświęcono artystom amatorom. Regionalne Centrum Animacji Kultury w ramach promocji twórczych działań artystycznych dzieci i młodzieży "Pro Arte" zorganizowało festiwale, w których udział wzięło kilka tysięcy młodych mieszkańców województwa lubuskiego. Do wspomnianych działań należy dodać stypendia dla najzdolniejszych artystów i liczne granty na organizację mniejszych wydarzeń o charakterze sportowym i kulturalnym.

W procesie promocji i rozwoju kultury nadal najaktywniejsze są ośrodki będące pod nadzorem samorządu województwa lubuskiego i instytucje z dużych i średnich miast. Natomiast, mniejsze ośrodki samorządowe, przeważnie koncentrują się na wspieraniu kierowanych do szerokiego odbiorcy przedsięwzięć o charakterze kulturalno-rozrywkowym - choć można odnotować wyjątki od tej reguły.

Dodajmy, że przy realizacji zadań wyznaczonych w strategii wciąż ważną rolę odgrywa finansowanie z Unii Europejskiej.

 

FIO 2016 - spotkanie informacyjne w Gorzowie Wlkp.

Zapraszamy na spotkanie wszystkich potencjalnych oferentów zainteresowanych realizacją zadań w ramach konkursu FIO 2016, które odbędzie się 19 listopada 2015 r. o godzinie 12:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 107 (sala 102).

Program spotkania:

11:30

Rejestracja uczestników

12:00

Powitanie  i otwarcie spotkania

12:10

Prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 oraz zasad  ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału
w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty)

Sławomir Stańczak – Ekspert oceniający oferty w ramach Programu FIO 2016

13:10-13:25

Przerwa

13:25

Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.

Sławomir Stańczak – Ekspert oceniający oferty w ramach Programu FIO 2016

14:25- 15:00

Podsumowanie  i zakończenie

W związku z planowanym  konkursem FIO 2016 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje takie spotkania informacyjne we wszystkich stolicach województw na terenie Polski.

Osoby chętne do udziału w organizowanych spotkaniach, prosimy o zgłaszanie się drogą e-mailową na adres: j.relich@lubuskie.pl lub telefonicznie pod numerem 68 45 65 247, 68 45 65 533

 

COIE bada potencjał lubuskich firm

Centrum Obsługi Eksportera i Inwestora rozpoczęło badania nad potencjałem inwestycyjnym i eksportowym województwa lubuskiego. Uzyskane informacje pozwolą zdefiniować potrzeby i mocne strony naszego regionu, a także określić kierunki promocji lubuskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. 

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego stworzeniem projektu zajmą się dwie firmy zewnętrzne. W badaniu mogą wziąć udział gminy, przedsiębiorstwa, a także instytucje otoczenia biznesu.

Samorządowcy i przedsiębiorcy, którzy chcą włączyć się w akcję,  mogą to zrobić, pisząc na adres lubuskie@bluehill.pl. Ewentualne wątpliwości można także rozwiać, kontaktując się z Szymonem Kabatnikiem (szymon.kabatnik@bluehill.pl, tel. 786 100 481) lub przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – Leszkiem Urbanem (l.urban@lubuskie.pl, tel. 68 456 54 92) i Elżbietą Sielicką (e.sielicka@lubuskie.pl, tel. 68 45 65 268).

W listopadzie i grudniu, przedstawiciele firm odpowiedzialnych za przeprowadzenie badania, skontaktują się z poszczególnymi zainteresowanymi.

 

 

Europejski wolontariat w Biurze Regionalnym Województwa

3 listopada rozpoczął się nabór zgłoszeń do IV - ostatniej edycji trzymiesięcznego Europejskiego Wolontariatu w Biurze Regionalnym Województwa Lubuskiego w Brukseli. Zapraszamy wszystkich młodych Lubuszan w wieku od 18 do 30 lat zainteresowanych działaniem UE do rejestracji na stronie projektu „yBBregions – Youth and Brussels Based” oraz przesyłania swoich kandydatur do 23 listopada. Wybrany w procesie rekrutacji wolontariusz od 18 stycznia do 17 kwietnia 2016 r. będzie wspierać prace lubuskiego biura w Brukseli i poznawać instytucje UE.

Europejski Wolontariat (European Voluntary Service - EVS) jest jednym z dwóch działań realizowanych w ramach projektu “yBBregions – Youth and Brussels Based” współfinansowanego ze środków wspólnotowego program Młodzież w działaniu. Projekt realizują Województwo Lubuskie, włoska Abruzja, słowacki Kraj Preszowski oraz chorwacki region Dubrownik-Neretwa poprzez swoje biura regionalne w Brukseli. Celem projektu jest nieformalne uczenie, zdobywanie wiedzy i doświadczenia a także podnoszenie świadomości o Unii Europejskiej, funkcjonowaniu jej instytucji oraz wiedzy o inicjatywach i politykach wspólnotowych wśród ludzi młodych.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  http://lubuskie.pl/news/17155/16/Drugi-rok-program-Mlodziez-w-dzialaniu/ o możliwości udziału w projekcie, informujemy iż od 3 do 23 listopada 2015 roku wszystkie osoby spełniające kryteria kwalifikowalności są zaproszone do wyrażenia zainteresowania uczestnictwem w czwartej edycji działania projektu:

 EUROPEJSKI WOLONTARIAT (EVS), który odbędzie się w terminie od 18 stycznia do 17 kwietnia 2016 roku w Brukseli.

W 4 turze wolontariatu europejskiego EVS Spring 2 wezmą udział cztery osoby po jednej z regionów: Województwa Lubuskiego i Kraju Preszowskiego oraz dwie osoby z Abruzji.

Aby wyrazić swoje zainteresowanie odbyciem EUROPEJSKIEGO WOLONTARIATU w ww. terminie, prosimy o zalogowanie się na stronę yBBregions i poprzez menu-użytkownika zaznaczenie okienka opcji: „INTEREST EVS SPRING2” a także przesłanie CV i listu wyjaśniającego chęć udziału w tym działaniu na adres bruksela@lubuskie.pl. Osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniu i nie będące jeszcze członkami społeczności projektu, prosimy o zarejestrowanie się na stronie internetowej „yBBregions” a następnie postępowanie zgodnie z powyższą instrukcją.

Europejski Wolontariat „yBBregions” skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych codziennym  funkcjonowaniem Unii Europejskiej, od kandydatów nie wymaga się wiedzy specjalistycznej, studiów w obszarze europeistyki, stosunków międzynarodowych, prawa itd. Najważniejszym kryterium jest duża motywacja oraz ze względu na specyfikę wolontariatu w międzynarodowym środowisku – dobra znajomość języka angielskiego.

 Wolontariuszom projektu „yBBregions...” w ramach stypendium zapewnione zostanie wspólne zakwaterowanie, środki na wyżywienie, bilety komunikacji miejskiej oraz tzn. „kieszonkowe” zgodnie z tygodniowym ryczałtem EVS programu „Młodzież w działaniu”, a także przelot do i z Brukseli.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z kryterium kwalifikowalności, do udziału w EUROPEJSKIM WOLONTARIACIE kwalifikują się osoby:

§  w wieku od 18 do 30 lat; i jednocześnie:

§  urodzone w Województwie Lubuskim i /lub mieszkające w Województwie Lubuskim;

§  zatrudnione lub bezrobotne w tym osoby poszukujące pierwszej pracy i/lub będące uczniami lub studentami instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych mieszczących się w Województwie Lubuskim.

 Prosimy o wzięcie pod uwagę, iż procedura selekcji odbywa się tylko drogą elektroniczną, dlatego prawdziwość wszelkich informacji, które użytkownicy umieszczają na swoim profilu yBBregions oraz w dokumentach przesyłanych drogą mailową zostanie zweryfikowana w późniejszym etapie selekcji na podstawie dokumentów, poświadczonych przez odpowiednie instytucje. Osoby podające nieprawdziwe informacje nie będą brane pod uwagę.

 Regiony partnerskie projektu nie biorą odpowiedzialności za niepoprawność wprowadzonych danych przez użytkowników poprzez platformę/stronę internetową. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zarejestrowanych użytkowników prosimy o aktualizację danych w profilu na stronie społeczności projektowej.

Więcej informacji o projekcie na stronie projektu yBBregions

http://www.ybbregions.eu.org/index.php/pl/  oraz stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: http://lubuskie.pl/news/17155/16/Drugi-rok-program-Mlodziez-w-dzialaniu/

 Projekt „yBBregions – Youth and Brussels Based” jest współfinansowany ze środków europejskiego programu Młodzież w działaniu 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam,

Małgorzata Tramś-Zielińska

Główny Specjalista

Biuro Prasowe, m.trams@lubuskie.pl

tel. +48 (68) 456 55 67, fax +48 (68) 456 55 67
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila
Please consider the environment before printing this e-mail

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?